Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi TBMM’ye Sunuldu

Uzun zamandır beklenen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi TBMM’ye sunuldu.

İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve 92 milletvekilinin imza sahibi olduğu kanun teklifinin kısa süre içinde TBMM genel kuruluna getirilmesi bekleniyor.

Okumaya devam et Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi TBMM’ye Sunuldu

OlimpiK ve Paralimpik Sporculara Harçlık Verilecek

70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Daha önce yayınlanan kararnameler ile yamalı bohçaya dönen 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yeni bir kararname ile yeniden değiştirildi. Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Finans Ofisi teşkilatlarında değişiklikler yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu değişiklikten nasibini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme görevini kararnameye koymayı unutanlar, 1 numaralı kararname yayınlandıktan 2,5 yıl sonra bu görevi kararnameye eklemeyi akıl ettiler.

Kararnameye eklenen 216/A maddesi aşağıdaki gibidir:

Olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme
MADDE 216/A- (1) Bakanlık tarafından, her yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8000 sporcu yetiştirilir.
(2) Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle, her ay harçlık ödenir. Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunları ile Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin ne tutarının iki katına kadar artırılabilir. Bu giderler yılı bütçesinin ilgili bütçe tertibinden karşılanır.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu düzenleme ile ilgili çok önemli sorunlar var:

8000 sporcu hangi oyunlar için belirlenecek?
Bu soruyu biraz açayım.
2012 Olimpiyat Oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek 1000 (bin) sporcunun tespiti öngörülmüştü.
2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanmak üzere 4000 (dörtbin) sporcunun tespiti öngörüldü.
Kararnamede ise 8000 (sekizbin) sporcunun yetiştirileceği belirtilmiş. Yönetmeliklerde belli olimpiyat ve paralimpik oyunları hedef alınmışken, kararnamede “her yaz ve kış olimpiyatlarına hazırlanması amacı”ndan bahsedilmiş.
Bundan sonra her yaz ve kış oyunları için 8000 sporcu mu öngörülüyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı uygulama yönetmeliğini ne zaman yayınlayacak?
Bu yönetmelik, 2012 ve 2020 Oyunlarına hazırlık için yayınlanan yönetmeliklerden farklı mı olacak?

8000 sporcu için hangi kategorideki sporcular arasından tespit edilecek?
2012 ve 2020 Oyunları için “en az yıldızlar seviyesinde” olmak üzere sporcu tespit edilmesi şartı vardı. Kararnamede yaş kategorisi öngörülmemiş. Önceki düzenlemelerde öngörüldüğü gibi “yıldızlar seviyesi”ndeki sporcular da havuza alınacak mı, yoksa yıldızlar seviyesi kapsam dışında mı bırakılacak?

Olimpik ve paralimpik sporcular açısından dağılım nasıl olacak? Eşit sayıda sporcu mu alınacak yoksa bir oran olacak mı? Paralimpik sporcular için asgari sayı öngörülecek mi?

Değerlendirme kurulu nasıl oluşturulacak?
2012 ve 2020 Oyunları için çalışan değerlendirme kurullarının üyeleri arasında açıkça Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri bulunmuyordu. Gençlik ve Spor Bakanı’nın sınırsız takdir yetkisi vardı. Bakan istemezse TMOK ve TMPK temsilcilerini değerlendirme kuruluna atamayabilirdi.
Bakanlık, yayınlayacağı yönetmelikte TMOK ve TMPK temsilcilerinin değerlendirme kurulunun doğal üyeleri olduğu açıkça öngörülmelidir.

Sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri nedir? “Sportif amaçlı” sıfatı hangi harcamaları kapsamaktadır? Bu kalemler için öngörülen ödeme miktarı maktu mu? Herkese aynı miktarda ödeme mi yapılacak? Kalemlerin tespitinde hangi kriterler dikkate alınacak?

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nde kalan sporculara sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol gideri ödenecek mi?

Sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri dışında, kişiye göre farklı belirlenecek harçlık için somut kriterler ve harcama kalemleri belirlenecek mi? Mesela kadın sporcuların ped ve tampon için yaptıkları harcamalar dikkate alınacak mı? Kadınlara daha fazla harçlık verilecek mi?

8000 sporcunun belirlenmesinde federasyonlar için kota öngörülecek mi? Her federasyon eşit sayıda sporcu mu belirleyecek?

Sporcu havuzunun belirlenmesinde sporcuların söz hakkı olacak mı? Federasyonlar oyuncu havuzu oluşturmadan önce talep toplayacak mı?

Federasyonlar havuzu oluşturmadan önce havuzun hangi kriterler uyarınca oluşturulacağını ilan edecek mi?

Federasyonlar değerlendirme kuruluna sporcu listesi göndermeden önce, listeyi İnternet sitelerinde ilan edecek mi? Federasyonların listesine itiraz edilebilecek mi? Bu itirazın usulü ne olacak?

Değerlendirme kurulunun kararlarına itiraz genel kurallara göre mi yapılabilecek yoksa özel itiraz usulü öngörülecek mi?

Değerlendirme kurulunun belirlediği liste gözden geçirilecek mi? Gözden geçirme periyotları ve usulü belirlendi mi?

Yukarıdaki sorulara başka sorular da eklenebilir.

Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlar için 8000 sporcu yetiştirilmesi gerçekçi bir hedef değil. Destek ve harçlık adı altında sunulacak maddi menfaatlerin birilerinin cebini dolduracağı açık. Objektif ve şeffaf olmayan süreç, yolsuzluğa fırsat verecektir.

Federasyonlar ve milli takım hocaları ile sporcular arasında komisyon ilişkisinin engelleneceği, adil, hakkaniyete uygun listeler oluşturulmasını ve ödemelerin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yapılmasını diliyorum.

7256 Sayılı Kanunla Spor Kulüplerine Avantajlı Yapılandırma Hakkı Tanındı

17 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete‘de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanunun güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/7256sayilikanun) ile kamu borcu olanlanlara, işverenlere ve çalışanlara yönelik bazı düzenlemeler yapıldı.

31 Eylül 2020 tarihi temel alınarak alınarak vergi, SGK ve diğer amme alacakları ile idari para cezalarına Kanunda belirtilen şartlarda yapılandırma hakkı tanındı. Borçlular borçlarını ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödeyebilecek.

Kanun ile spor kulüplerine ayrıcalık tanındı.

Spor kulüpleri dışındaki borçlulara on sekiz taksit imkanı tanınırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri kanunda öngörülen tutarları ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte ödeyebilecek. Kısaca, kulüplere iki kat taksit imkanı verildi.

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Spor Federasyonlarının Genel Kurullarının Ertelendiği İddiasıyla Soru Önergesi Verdi

CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel, spor federasyonlarının genel kurullarının gelecek seneye ertelendiği iddiası ile TBMM’ye soru önergesi verdi.

Soru önergesi aşağıdaki gibidir:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bağımsız spor federasyonlarının kurulması, genel kurullarının oluşumu, faaliyetleri, seçilenlerin hak ve yetkileri 3289 Sayılı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu“nun Ek-9 uncu maddesi ile bu Maddeye dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ve federasyon ana statülerinde düzenlenmiştir.

Yürürlükte bulunan düzenlemelere göre “Genel Kurul” federasyonların en üst ve yetkilendirme konusundaki organıdır.

Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre, federasyon başkanları seçimlerinin Olimpiyat oyunlarının bitimini takip eden üç ay içerisinde yapılması zorunludur.

Yürürlükte bulunan hükümlere rağmen, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü adına Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya imzası ile tüm federasyonlara gönderilen 05.11.2020 tarih ve 55713576-125-99-E.976226 Sayılı “GENELGE”de; ” … Covid-19 salgının meydana getirdiği olağanüstü durum ve Olimpiyat oyunları hazırlıkları da gözetilerek; 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi uyarınca olimpik ve paralimpik spor dallarının bağlı olduğu spor federasyonlarının olağan genel kurullarının 2021 yılında Tokyo’da yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması bu süre zarfına kadar mevcut başkan ve yönetim ve diğer kurulların görevlerine devam etmesi … ” şeklinde talimatlandırılarak, federasyonların genel kurulları yok sayılmıştır.

Delaletinizle aşağıdaki soruların Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Soru 1 – Ülkemizde ne zamandan beri “Genelge”ler her türlü mevzuatın üzerinde tutulmuştur? Spor bundan sonra genelgelerle mi idare edilecektir?

Soru 2 – Federasyonların harcamalarını, faaliyetlerini belirlemekle yetkili, federasyonun en üst organı olan genel kurulun iradesi yok mu sayılmaktadır?

Soru 3 – Bir kişinin iradesi, genel kurulun iradesinin üzerinde midir?

Soru 4 – Genel Kurul iradesi ile iş yapmak üzere yetkilendirilen kişilerin imza yetkileri genel kurul kararı ile dört yıl olarak sınırlandırılmış olmasına rağmen, seçimle iş başına gelen kişiler, hangi mevzuata göre devam edecektir? Bu konunun çözümü hususunda bir çalışmanız var mı?

Soru 5 – Talimat ile seçimler ertelendiğine göre, bir talimat ile federasyonları Bakanlığın bir birimi haline getirmeye yönelik bir çalışmanız var mı?

Soru 6 – Partilerin il, ilçe ve/veya kurultaylarının yapıldığı bir dönemde, federasyon başkanlarının seçimlerini Covid-19 gerekçesi ile ertelenmesi doğru mudur?

Soru 7 – Bugün itibariyle, adli ve/veya idari makamlar tarafından ceza alan federasyon başkanı/asbaşkanı-başkan yardımcısı var mı? Varsa bu kişiler görevlerine devam edecekler mi?

Soru 8 – 2016 Yaz Olimpiyatlarında dopingli çıkan sporcuların mensubu bulunduğu federasyon başkanı hakkında herhangi bir idari tahkikat yapıldı mı?

Soru 9 – Ulusal veya uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporculardan sonradan dopingli oldukları anlaşılanlara verilen aynı/nakdi ödüller ilgililerden tahsil edildi mi? Tahsil edilmeyen ödül miktarı ne kadardır?

Soru 10 – Spor kulüplerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili bir çalışmanız var mı? Varsa hangi aşamadadır?

2008 Yılı Spor Şurası Spor Hukuku ile İlgili Ön Komisyon Raporu

2008 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Şurası düzenledi.

Şura’nın kitabı sınırlı sayıda basıldı. Maalesef bu kitap İnternette yayınlanmadı. Oysa bu kitap spor yönetimi ve spor hukuku açısından çok önemli bir kaynak.

Spor Şurası 2008 Kitabı

Bu Şura’da spor hukuku kapsamlı şekilde tartışıldı.

Şura’da güzel bir sistem benimsenmişti. Şuradan önce ön komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonlar raporlarını hazırladı. Raporlar kamuoyu ile paylaşıldı. İsteyen, raporla ilgili görüşlerini sundu. Şura başladığında komisyonlar toplandı. Ön komisyon raporu ve raporla ilgili görüşler dikkate alınarak komisyon raporu hazırlandı. Komisyon başkanı bu raporları genel kurulda okudu. Genel kurul raporları tartıştı. En sonunda, Şura kararları yayınlandı.

Spor hukuku için de ön komisyon oluşturuldu. Ön komisyonun raporu yayınlandı.

Bu raporu İsviçre’de iken öğrendim. Hemen ön komisyon raporu hakkında görüşlerimi kaleme aldım ve raporumu Bakanlığa gönderdim. Bakanlık yetkilileri beni Şura’ya davet ettiler. Şura’da Spor Hukuku Komisyonu’nda görev aldım. Komisyona da görüşlerimi açıkladım.

O gün görüşlerim genelde azınlıkta kaldı. Ancak bugün ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Maalesef haklı çıkanlar azınlıkta kalmaya devam ediyorlar.

Bu yazıda Şura ön komisyon raporunu paylaşacağım. Sonraki yazıda ise ön komisyon raporu ile ilgili görüşlerimi aktaracağım.

Özellikle belirtmek isterim. Aşağıda yer alan karşı görüşler bana ait değildir. Ön komisyon üyeleri arasında görüş ayrılığı ortaya çıkmış.

Umarım okuyanlara faydası olur.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

SPOR ŞURASI GENEL SEKRETERLİĞİNE

2008 Spor Şurası “Spor Hukuku” alt komisyon toplantısı 18-19 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevinde yapılmıştır.        

Spor Hukuku ile ilgili ön komisyon raporu Şura’da görüşülmek üzere ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Arz ederiz. 19.6.2008 

 

Prof.Dr.Fehim ÜÇIŞIK

Komisyon Başkanı

Kenan ATALAY

Şube Müdürü

Raportör

Kemal ÖZÖZLÜ

Sportif Eğitim Uzmanı

Raportör

 

Asiye ÖZYAVUZ

Spor Uzmanı

Sekretarya

  Bilgehan DEMİRELLİ

Spor Uzmanı

Sekretarya

 

RAPOR

SPOR HUKUKU KOMİSYONUNUN GÖRÜŞME KONULARI, KARARLARI VE KARŞI GÖRÜŞLER 

      I- GİRİŞ:

 Beden eğitimi ve spor alanında görüş ve önerilerde bulunarak geleceğe yönelik yeni politikalar oluşturmak amacıyla 19-23 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara’da yapılması planlanan 6. Spor Şurası gündeminde yer alacak olan “Spor Hukuku” ile ilgili konuları “Tahkim Kurulu, Disiplin ve Ceza Kurulları, Spor Mahkemeleri,  Sporda Şiddet ve Irkçılık, Sporda Şike ve Haksız Rekabetle Mücadele” ana başlıkları ve Komisyonca uygun görülecek diğer konuların ilavesiyle görüşmek üzere, 21.05.2008 tarih ve 1612 sayılı onayla kurulan Spor Hukuku Komisyonu 18.06.2008 tarihinde toplanarak; Komisyon Başkanlığına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulu bulunan Tahkim Kurulu Üyesi Prof.Fehim ÜÇIŞIK, Başkan Yardımcılıklarına Adalet Bakanlığı Temsilcisi Hasan ODABAŞI ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı Temsilcisi Oktay SELÇUK seçilerek Komisyon çalışmalarına başlamış, görev onayında belirtilen konulara ilaveten görüşülmesi istenen konular belirlenmiş, birbiriyle ilgili konular birleştirilerek 18.06.2008 ve 19.06.2008 tarihlerinde yapılan toplantılar sonucunda aşağıdaki görüşler belirlenmiştir.

     

     II- ÖNCELİKLE HUKUK VE SPOR HUKUKU HAKKINDA AŞAĞIDAKİ GENEL TESPİTLER YAPILMIŞTIR:

Hukuk, toplum yaşamını düzenlemek için uygulanması devlet tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar biçimi olup, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir. Hukuk norm(kural)lardan meydana gelmiştir. Normlar hukukun yapı taşlarıdır. Hukuk normlardan oluştuğu için “olması gerekeni” gösterir. Hukuk öğüt vermez, o salt bir sosyal davranış planı ve önerisi değildir. Hukukun niteliğinde emredicilik vardır. Çünkü hukuk ve normları, toplumsal yaşamı düzenleyip biçimlendirerek, ona belli bir kimlik kazandırma amacı güder. Hukuk normları çeşitli biçimlerde olabilir. Emredici normlar, ortadan kaldırıcı normlar, tanımlayıcı normlar, tamamlayıcı normlar, yorumlayıcı normlar hukukun formal yönünün değişik görüntüdeki kategorileridir. Hukukun öngördüğü düzenin kendiliğinden gerçekleşemeyeceği kesindir. Çünkü hukuk, olanı değil olması gereken, ideal düzeni göstermektedir. Hukukun niteliğinde buyuruculuk özelliği ve buyrukların yerine getirilmemesi durumunda da zorlama, zorla gerçekleştirme imkanı vardır. Hukuk zaman içinde değişen, gelişen bir yapıya sahiptir. Sosyoekonomik, psikolojik, kültürel, tarihsel olgular, gelenekler ve değişik felsefi görüşler hukuka etki etmektedir. Bu düzeni davranışlarına ve ilişkilerine yansıtıp gerçekleştirecek olan insandır.

Türkiye’de hukuk, “kamu hukuku” ve “özel hukuk” olmak üzere ikiye ayrılır. Özel hukuk; kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, eşitlik ve irade serbestisi esasına göre düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Özel Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku olmak üzere 6 bölüme ayrılmıştır. Kamu Hukuku ise; Devletler Genel Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku olarak 6 bölümden oluşmaktadır.

Ancak küreselleşme olgusu yeni ihtiyaçlara bağlı olarak yeni hukuk dallarının oluşturulması ve öğretilmesini gerekli kılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde sporun toplumlar üzerinde yarattığı olumlu-olumsuz etkiler, ulaşmış olduğu ekonomik değerler, gerek kamu hukukunda gerekse özel hukukta oluşturduğu kurumlar, kurallar ve ihtilaflar konunun yeni bir hukuk disiplini olarak gelişmiş batı ülkelerinde ders olarak okutulmasının yanında, araştırma merkezleri, enstitüleri kurulmasına da neden olmuştur. Bu alan batıda öylesine iddialı bir hale gelmiştir ki; spor hukukunun bazı önde gelen uzmanları “Dünyada iki hukuk düzeni vardır; devletlerin hukuk düzeni ve sporun hukuk düzeni” demektedirler.

Spor hukuku (lex sportiva) dar veya geniş anlamda tanımlanabilir. Dar anlamda spor hukuku; sportif faaliyetleri düzenler, spor dünyasını yönetir, spor yarışmalarını ve kuruluşların kurumsallığını sağlar. Geniş anlamda spor hukuku ise; spordan ötürü oluşan ilişkileri ve bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzel, kamu ve özel kişilerin karşılaştıkları durumları düzenler ve sorunları çözümler.

Dar anlamda spor hukuku :

1) Sporcuların hakları ve yükümlülüklerini düzenleyen kuralları,

2) Spor kuruluşlarının yapısı, faaliyetlerini ve aralarındaki ilişkileri;

3) Antrenörler başta olmak üzere sportif yaşamı yönetenlerin eylemlerini, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını;

4) Spor gerçek ve tüzel kişilerinin davranışlarını;

5) Sporda “fair play”i;

6) Sporda yargı organlarının hukuki varlığını ve bunların ihtilafları usul ve esastan çözümleme kurallarını içerir.

Geniş anlamda spor hukuku ise:

1) Bireyin spor yapma ve sportif faaliyetlere özgürce katılma hakkını,

2) Sportif faaliyet ve ilişkilerin sosyal güvenlik ve iş hukuku boyutunu,

3) Profesyonel spor aktörlerinin hak ve ilişki düzenlemesini, 

4) Sporda şiddet, doping, ceza ve disiplin hukuku kapsamına giren eylemler gibi olumsuz davranışların önlenmesini, 

5) Sporda adalet ve barışın sağlanmasına yönelik her türlü önlem ve kurumu,

6) Uluslar arası spor yarışmalarının yapılabilmesi için gerekli kişi, kurum, kuruluş ve devletler düzeyinde kuralları ve bunlar arasındaki ilişkileri içerir.

Spor hukukunda bilimsel araştırma, dünyada gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde oldukça yeni bir çalışma alanıdır. Araştırma yöntemleri hem hukuk, hem de beden eğitimi ve spor biliminin metotlarını birlikte kullanmaktadır. Uygulamada spor hukuku, spor faaliyetlerinin yarattığı ihtilafları çözümler. Kararlar spor teşkilatının kendisine özgü yargı organlarınca verilebilecekleri gibi, genel yargıda hukuk veya ceza mahkemelerince de verilebilir. Zamanla da spor hukuk içtihatları oluşarak benzer olayların çözümüne emsal teşkil eder. Spor kuruluşlarının bu alanda bilgili ve uzmanlaşmış hukukçularla donatılmaları, doğabilecek sorunların ihtilaf boyutuna ulaşmadan çözümlenmelerini ve önlenmelerini sağlar. Gerek devletlerin ve gerekse sivil toplum örgütlerinin hem ulusal hem de uluslararası boyutta kanun, antlaşma ve diğer hukuki metinleri hazırlamalarında spor hukuku uzmanlarına sahip olmaları ve bunlara danışmaları halinde bu düzenlemeleri sakat doğmadan ve birçok yeni ihtilafa sebep olmadan yerleştirmek mümkün olabilir.

Hukukta bir alanın bağımsız bir disiplin haline gelmesindeki en önemli dinamiklerden birisi de yargı kararlarıdır. Ulusal ve uluslararası spor federasyonlarının disiplin ve tahkim kurullarında verdikleri yargı kararlarının sporcuların kariyerleri ve yaşamları üzerindeki önemli etkileri yanında esas incelenmesi gereken materyal bu alandaki özgün üst yargı organlarının içtihatlarıdır. “Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (C.A.S.)” kurulduğu 1986 yılından günümüze kadar 600’ün üzerinde davaya bakmış ve 2003 yılı sonu itibariyle 576 dosyayı karara bağlamıştır. Bu mahkeme spor ile ilgisi ister doğrudan ister dolaylı olsun, bütün ticari ihtilafların veya sporda disiplin cezası vermeye yetkili herhangi bir organın kararlarına karşı veya bir spor teşkilatının kararlarına karşı kararı alan merciin hukuki niteliğine göre birinci derecede muhakeme veya temyiz başvuru merciidir.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 13.03.2004 tarih ve 25401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 2. maddesiyle ile eklenen  Ek-9.madde ile bu maddeye dayanılarak hazırlanan ve 14.07.2004 tarih ve 25522 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde “Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,” olarak ifade edilen Tahkim Kurulu hukuki sorunların çözüm mercii olarak bulunmaktadır.

Teorik yaklaşımları, ulusal ve uluslar arası teşkilatlanmaları, mevzuatları, yargı kararları ile spor hukuku komple bir disiplin oluşturmakta olup, 21′ inci yüzyılın sanayii sporun hukuki temelleri olmadan gelişmesi, sağlıklı bir yaşam sürdürmesi düşünülemez.

 

III- GÖRÜŞÜLEN KONULAR, KOMİSYONUN KARARLARI VE KARŞI GÖRÜŞLER:

 1. Tanımlar:

Ülkemizde sporcu sayısının nüfusa oranla sayıca düşüklüğü ve diğer ülkelerde bu sayının belirlenmesi için esas alınan kriterler de dikkate alınarak, sporcu tanımının; sporcu kişiliği olan ve yarışmalara katılan bireyler şeklinde yeniden yapılması;

Spor yapan herkes sporcu sayılıp, lisanslar kademelendirilerek; 

 • Spor yapan  kişi,
 • Lisanslı sporcu
 • Üst düzey sporcu

     olarak üçe ayrımlı yapılması;

a) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, yerel yönetimler ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili tüm kurum kuruluşların sporculara ilişkin kayıtlarının sporcu sayısının belirlenmesinde esas alınması ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün halen uyguladığı “Sporcu Kart”larının kaydının tutulması;   

b) 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında  ifade edilen vatandaşların ve okul dışı gençliğin;

 • Fizik,
 • Moral güç ve yeteneklerini,

sağlayan;

 • beden eğitimi,
 • Oyun,
 • Cimnastik,
 • spor faaliyetlerinde bulunanların kaydının tutulması;

  görüşleri kabul edilmiştir.

 1. Eğitim:

a) Ülkemiz sporcularının yıldızlar ve gençler kategorilerinde başarılı oldukları ancak, bu başarıyı daha üst kademelere taşıyamadıkları ve bunun sporcuların gelecek kaygısıyla üniversite sınavına hazırlanmak üzere sportif çalışmalarına daha az vakit ayırmaları veya sporu tamamen bırakmalarından kaynaklandığı tespiti yapılmıştır.

Anayasada yer alan “Devlet başarılı sporcuyu korur.” hükmü uyarınca ve ve bu hükmün hayata geçirilmesini teminen;  sporculara üniversiteye girişte, belli kriterlere bağlanarak, bütün alanlarda daha düşük puanla giriş (halen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında mevcut olan uygulamanın yaygınlaştırılması) veya burs gibi (özel üniversitelere ve vakıf üniversitelerine tam burslu kabulü gibi) pozitif ayrımcılık uygulanması yönünde düzenleme yapılmasının;

b) BESYO’ların spor yöneticiliği gibi alanlarından yetenek sınavının kaldırılması ve bu hususun mezuniyeti sonrasında fiilen sporla uğraşacak kişilerle sınırlandırılmasının;

c) Spor Hukuku halen bir kısım hukuk fakültelerinde seçmeli ders olarak okutulmakta olup, ana bilim dalı ve ayrıca spor sağlığı, spor hukuku, spor iktisadı gibi sporla ilgili alanları içine alan “Spor Bilimleri Enstitüsü” kurulması için YÖK’e teklif götürülmesi; Spor Hukukunun yüksek lisans ve tez konusu kabul edilmesi ve stajyerlerce hazırlanacak ödev konusu olarak barolara da kabul ettirilmesinin;

d) Yeni bir uygulama olan özerklikten kaynaklanan ihtiyaçlar da gözetilerek, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce TODAİE veya spor eğitimi veren kuruluşlarla iş birliği içinde spor yönetimiyle ilgili konularda hizmet içi eğitim verilmesinin;

    yararlı olacağı görüşü kabul edilmiştir.

 1. Mevzuatın Koda Dönüştürülmesi:

a) Spor Kanununda düzenlenmesi gereken hususlar halen Gençlik ve Spor Teşkilat Kanununda yer almaktadır. Ancak, değişik kurumların da sporla ilgili faaliyetleri olduğu dikkate alınarak, spor hukukunun bir dalı olan Teşkilatın görevlerini de kapsayan bir Spor Kanunu hazırlanmasının;

b) Mevzuattaki çelişkileri gidermek açısından spor mevzuatının kod olarak toparlanmasının;

c) Federasyonların bağlı oldukları uluslar arası federasyon ve kuruluşların mevzuatlarının toparlanıp Türkçeleştirilmesi ancak, bu yapılırken doğru ve bütüncül bir tercüme olması açısından hukuk ve spor bilgisi olanlarca tercüme edilmesinin sağlanmasının;

yararlı olacağı görüşü kabul edilmiştir.

 1. Spor Kulüpleri:

a) Spor Kulüpleri Kanun Tasarısı Taslağında yer alan profesyonel sporcu tanımındaki ifade tarzının, genel kurulda seçimlerin açık oyla yapılmasına, yabancıların üyeliklerinin bildirilmesine, sporcuların faal sporculuğu bırakmadıkça üye olamayacakları, kulüpten maaş alanların üyeliğinin dondurulabileceği, zorunlu üyelik olamayacağı gibi hususlar dikkate alınarak üyeliğe ilişkin hükümler ile cezalar dolayısıyla kulüplere verilecek yardımların kesilmesini öngören hükümlerin yeniden düzenlenmesi görüşü kabul edilmiştir.

b) Yerel yönetimler ve gençlik ve spor il müdürlüklerinin alanlarına giren tüm spor kulüplerine hizmetle yükümlü oldukları gözetilerek, bunlarla rekabet içinde olacak kulüp kurmamaları yönünde düzenleme  yapılması;

c) Kanun Taslağında şirketleşmeye (kulüplerin şirket kurması veya kurulmuş şirketlere ortak olması) yer verilmekle beraber, kulübün kendisinin şirkete dönüşmesi durumunda uygulanacak hükümler konusunda düzenlemeye yer verilmesi;

d) Kulüp yöneticilerinin sorumluluğu (özellikle mali sorumluluğu) konusunda somut sorumluluk kriterleri belirlenmesi ve bu kapsamda tüzel kişilerin yöneticilerinin davranış ilkeleri ve prensiplerinden oluşan kurumsal yönetişim esasının, kulüp yöneticileri açısından Kanun kapsamına alınarak müeyyidelerinin belirtilmesi;

e) 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 162. ve müteakip maddelerinde öngörülen “Alacağın Temliki” konusunun kulüpler açısından değerlendirilmesi ve kulüp yöneticilerince, kulüpten alacaklarına karşılık kulüp gelirlerinin temlik edilmesinin sınırlandırılması ve bu şekilde yapılacak temlikin kulübün yıllık gelirinin % 2’si oranını geçemeyeceği şeklinde düzenleme yapılması;

f) İç denetim ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün denetiminin yanı sıra, Kulüpler için dış denetim öngörülmesi ancak, amatör spor kulüplerinin sayıca çokluğu da dikkate alınarak belli kıstaslar  (mali büyüklüğü belli limitin üstünde olan, belirli spor faaliyetlerini yürüten kulüpler gibi) bağımsız kuruluşlarca denetim öngörülmesi;

g) Kulüplerin mali yılı ile, kulüplerin ortak olduğu şirketlerin mali yılının örtüşmesini sağlayacak düzenleme yapılması;

h) Kulüplerde spor hukuku eğitimi almış eleman çalıştırılması veya belirli kulüp çalışanları için spor hukuku kursları düzenlenmesi; görüşü kabul edilmiştir.

ı) Aynı ismin birden fazla kulüp tarafından kullanılamaması esasının il çerçevesinde öngörülmesi;

gerektiği görüşü kabul edilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı temsilcisi, futbol kulüpleri için taslakta ayrı düzenlemeler yapılmasını veya ayrı bir kanun çıkarılmasını önermiştir.

Bazı üyeler kulüp tüzel kişiliğinin dernek olarak nitelendirilmesi ve fakat hüküm ve sonuçlarının özel olarak düzenlenmesini önermiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisinin futbol branşının, hazırlanacak Spor Kulüpleri Kanunu kapsamından çıkarılması önerisine karşı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği temsilcileri de aşağıda belirtilen karşı görüşleri ileri sürmüşlerdir:

Bu öneri sporun yapısına ve yapılanmasına uygun değildir. Zira kulüplerin bünyesinde yalnızca futbol branşı yer almamakta, bir çok spor branşı yer almakta ve futbol bunlardan sadece biridir. Aynı kulüp bünyesinde yer alan spor dallarının bir kısmının Spor Kulüpleri Kanununa  göre yapılanmaları, futbol dalının ise Dernekler Kanununa göre veya başka bir Kanuna göre örgütlenmesinin düşünülmesinin hiçbir hukuki yararı olmayacaktır.

         Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de spordaki ayrımlar:

         -Olimpik branşlar,

         -Olimpik olmayan branşlar

         -Profesyonel branşlar

         -Amatör branşlar

şeklindedir.

Bu nedenle; Futbol Federasyonun bugünkü hukuki yapısında amatör ve profesyonel branşları aynı mevzuatla yönetilmesinin uygun olmadığından Türkiye Futbol Federasyonunun yeniden yapılanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 1. Federasyonlar:

a) Özerk federasyonların hukuki statüsünün uygulamada tereddüde yer vermeyecek (vergi mükellefiyeti, personel istihdamı ve diğer konularda) şekilde belirlenmesi;  

b) Federasyonların özerkliği söz konusu olduğunda bununla kast edilenin ne olduğunun  ortaya konulması, özerkliğin kazanılma sürecinden başlayarak;

 • Federasyonların kendi kararlarını alabilmesini,
 • Kararlarını kendilerinin, zedeleyici denetim olmaksızın, uygulayabilmelerini,
 • Çıkacak uyuşmazlıkları kendisinin çözümleyebilmesini sağlayacak şekilde düzenleme yapılması;

c) Özerk federasyonlarca da özerklik ile birlikte gelen hak ve yetkiler ile görev ve sorumluluklar hususunda bilgi eksikliği bulunduğundan, özerklikle ilgili tüm çevrelere bilgi vermeye yönelik “Özerklik Konferansı” düzenlenmesinin yararlı olacağı;

görüşü kabul edilmiştir.

Bir kısım Üyeler; genel kurulun her kararı alabilecek ölçüde bağımsız olması, özerk federasyonların genel kurulunda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü temsil oranının azaltılması gerektiği, ana statülerde Çerçeve Statüye aykırı düzenleme yapılamamasının özerkliğe ters düştüğü ve üst norm olmaması, özerk federasyonun kendi içinde verdiği kararlar kendi içinde kesinleşmesi gerektiğinden Tahkim Kuruluna itirazın yolunu kaldırılması, Genel Müdürlük denetiminin dış denetim olduğu ve mümkün olduğu kadar sınırlanması gerektiği hususunda görüşler ileri sürmüştür.

6.Spor Organizasyonları ve Liglerde Anayasaya Uygunluk:

a) Spor organizasyonları ve özellikle batı ligi haline gelen futbol liglerinin, Anayasa’nın 59. maddesinde yer alan Devletin sporun kitlelere yayılmasını teşvik edeceği emredici hükmü uyarınca coğrafi esaslar dikkate alınarak belirlenmesi yönünde düzenleme yapılması;

b) Türk ve akraba topluluklar ile coğrafi yakınlık içinde bulunulan ülkelerin katılacağı bölgesel oyunların daha sık düzenlenmesinin de olimpiyat düzenlemek isteyen Ülkemiz açısından referans olabileceği;

görüşü kabul edilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı temsilcisi, Süper Lige müdahalenin mümkün olmadığı ancak, 2. ve 3. liglerde play-of ve yükselme kuralları doğrultusunda coğrafi bölge esası uygulandığını belirtti.

 1. Sponsorluk:

a) Sponsorluk harcamalarının gider yazılmasının sponsorluğu teşvikte yeterli olmadığı;

b) Sponsorluk pazarını genişletmek üzere sponsorluğu teşvik edici düzenlemeler yapılması, reklama nazaran sponsorluğu teşvik edecek mali önlemler  alınması ve bu kapsamda reklamla sponsorluğun K.D.V.oranlarının sponsorluk lehine farklılaştırılması; 

gerektiği görüşü kabul edilmiştir.

Bir kısım Üyeler sponsorluk düzenlemelerinde amatör-profesyonel ayrımının kaldırılması gerektiği hususunda görüşler ileri sürmüştür.

 1. Doping:

a) Doping konusundaki müeyyidelerde ulusal kurallar ile uluslar arası kurallarla uyumlu hale getirilmesi;

b) Doping ile ilgili müeyyidelerde uluslar arası mevzuatta ve iç mevzuatta yapılan belirli maddeleri kullanmış olmak veya böyle sayılmak ve doping kontrolleriyle ilgili hükümlere aykırılık ayrımının kaldırılarak, dopingle ilgili kuralların herhangi birisine aykırılıkta 4 veya 5 yıl ve bundan sonra bu kuralların herhangi birisine aykırılıkta ömür boyu men cezası öngörülerek, Türkiye’nin bu alanda öncü ülke olması;                       

c) Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer alan ve doping suçunun kriminalize edilip hapis ve para cezası verilmesini öngören hükmün, doping konusundaki uluslar arası sözleşmelere aykırı olduğu, böyle bir hükmün mevcudiyeti halinde Ülkemize uluslar arası müsabaka düzenlemesi verilmeyeceği ve uluslar arası spor camiasından dışlanacağı dikkate alınarak; doping maddelerinin ticaretini yapanlar, küçüklere doping kullandırtanlar ve zorla doping maddesi kullandırtanlarla sınırlı olarak kriminalize edilip, ceza öngörülmesi şeklinde yeniden düzenlenmesi;

görüşü kabul edilmiştir.

 1. Sporda Şiddet:

a) 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerinin uygulanmasının sağlanması;

b) Kanunun yanı sıra federasyonların Disiplin Talimatlarına şiddeti caydıracak hükümler konulması;

c) Cezaların ve bu kapsamda para cezalarının artırılması;

d) Basının bu konudaki yayınları şiddeti körükleyici etki yaptığından, buna karşı önlemlerin caydırıcı hale getirilmesi;

e) Olayların ve sorumlularının tespiti açısından özellikle futbol müsabakalarının oynandığı stadlara ve stadların dışında belirlenecek alanlara kamera yerleştirilmesi sistemi getirilmesi ve bunu belirlenecek süre içinde yerine getirmeyecek kulüpler için müeyyide öngörülmesi şeklinde düzenleme yapılması;

f) Futbolda seyircisiz oynama cezası yerine, özellikle Ankara’nın doğusundaki, o ligde takımı olmayan illerde seyircili oynama şeklinde uygulama yapılması ve bu karşılaşmalarda belirli bir hasılat payının özel fona ayrılarak futbolun ülke genelinde gelişmesi amacıyla kullanılmasının yararlı olacağı;

 görüşü kabul edilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı temsilcisi, Spor Şurasının sonucu beklenerek ve Şurada varılacak sonuçlar dikkate alınarak 5149 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını önermiştir.

Bir kısım Üyeler, idari kurul niteliğinde olan il güvenlik kurulları yetersiz kaldığından sporda şiddetle ilgili yeni bir birim kurulması, yargı organlarının daha etkin hale getirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlardan katılımla bir komisyon oluşturularak 5149 sayılı Kanunda yapılması gereken değişikliklerin tespit edilmesi  yönünde düzenleme yapılmasını önermiştir. 

 1. Şike ve Haksız Rekabetin Önlenmesi:

Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer alan ve “Şike ve Teşvik Primi”nin cezalandırılmasına yönelik düzenlemenin sporda haksız rekabeti önlemek açısından yararlı ve caydırıcı olduğu görüşü kabul edilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı temsilcisi, yapılan düzenleme ile dava yoluna gidilmesinin, özellikle yargılama sonucunda beraat kararı çıkması durumunda liglerin tescilini etkileyeceği, bu sebeple disiplin hükümlerinin ağırlaştırılmasının daha uygun olduğuna yönelik öneride bulunmuştur.

    

 1. Spor Yargısı (Tahkim) ve Uluslar arası İlişkiler:

a) Federasyonların öncelikle mensubu olduğu devlete değil üyesi olduğu uluslar arası kuruluşlara bağlı olduğu gözetilerek buna göre uygulama yapılması ve özellikle mevzuatın bu sıralamayla uygulanması;

b) Spor yarısının,   

 • Disiplin Kurulu
 • Ceza Kurulu
 • Tahkim Kurulu

şeklinde üç kademe olması, tahkim kurulunun üye sayısının arttırılarak dairelere bölünmesi;

c) Disiplin veya ceza talimatlarındaki genel hükümlerin (teşebbüs, tekerrür gibi) Çerçeve Statü gibi ortak hükümlere bağlanıp, yeknesaklık sağlanması;

görüşü kabul edilmiştir.

Özel daireler konusunda çeşitli üyelerce  amatör tahkim – profesyonel tahkim şeklinde ayırım yapılması; olimpik sporlar-olimpik olmayan sporlar olarak ve her birinin de takım sporları-ferdi sporlar şeklinde ayırım yapılması önerilmiştir.

Bir kısım Üyelerce; özellikle sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar için “Uyuşmazlık Kurulu”, “Uzlaşma Kurulu” gibi bir arabuluculuk müessesesinin Çerçeve Statüye konulması önerilmiştir. 

Bazı üyelerce, Tahkim Kurulunun tamamen özerk federasyonlar içinde olması ve federasyon genel kurulunca seçilmesi  önerilmiştir.

Bazı üyelerce, tahkim konusunda taslağın, gelişmiş ve uluslararası kuruluşlarla entegrasyonu sağlanmış bir tahkim müessesesi bulunan futbol federasyonunu kapsamaması önerilmiştir.

Adalet Bakanlığı temsilcisi; federasyon ceza ve/veya disiplin kurullarının (ilk derece) kararlarına karşı Merkez Ceza Kuruluna (istinaf) gidilmesi ve son aşamada Tahkim Kuruluna (temyiz) gidilmesi önerilmiştir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği temsilcileri   “Spor Yargısı’nın

 • Disiplin Kurulu            
 • Ceza Kurulu 
 • Tahkim Kurulu

şeklinde üç kademeden oluşturulması görüşü ile disiplin veya ceza talimatlarındaki genel hükümlerin (teşebbüs, tekerrür gibi) Çerçeve Statü gibi ortak hükümlere bağlanıp, yeknesaklık sağlanması görüşüne karşı aşağıda belirtilen karşı görüşleri ileri sürmüşlerdir:

3289 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş 59 Spor Federasyonu bulunmaktadır. Her federasyonun merkez ve taşra teşkilatı bulunmakta olup, disiplin kurulunun 3 kişiden oluşacağı göz önünde bulundurulursa 81(İl)+1(merkez)=82×3= 246x 59=14.514 kişi görev yapması sonucu doğuracaktır. Aynı sayıda kişilerin Ceza Kurullarında görev alacağı  hesaplanırsa disiplin ve ceza kurullarında görev alacak kişilerin sayısı yaklaşık 29.028 kişi olacaktır. Bu sayıda eleman bulunması zor olacağı gibi, disiplin ve ceza kurulları ile tahkim kurullarında yargılamanın ortalama 10 gün olacağı da düşünülürse bir davanın en erken 1 ay gibi sürede sonuçlanacağı bunun da sporun hareketlilik yapısı ile bağdaşmayacağı düşünülmektedir. Federasyonun tabii olduğu uluslararası mevzuat gereği CAS’a başvurma hakkının olması durumunda bir davanın ortalama bir yıldan önce sonuçlanamayacağı açıktır.

Bu sebeple yargılama safhaları Disiplin veya Ceza Kurulu ve itiraz mercii olarak Tahkim Kurulu  şeklinde yapılanmalıdır.

3289 Sayılı Kanunun Ek. 9uncu maddesi hükmü uyarınca “Özerk Spor Federasyonları: Organları Genel Kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi Genel Kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen federasyonlardır.”

Spor dalları ve dolayısıyla federasyonlar, uluslar arası  federasyonlar gibi olimpik branşlar-olimpik olmayan branşlar olarak ayrılmakta, her  branş içerisinde ferdi ve takım sporları bulunmaktadır. Dolayısıyla; Ana Statülerdeki ortak hükümlerin tek metin haline getirilmesinin hukuki bir yararı olmayacağı gibi bu ortak metnin kimin veya kimler tarafından hazırlanacağı hususu her zaman tartışma konusu olacaktır.

12. 2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısıyla yapılacak etkinlikler arasında, kültürün bir parçası olarak spor konusunda bir etkinlik öngörülmemiş olup,  Komisyonca Spor Hukuku ile ilgili bir etkinliğin de yer alması temenni edildi.

SPOR HUKUKU KOMİSYONU

 

S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK Komisyon Başkanı

GSGM Tahkim Kurulu Üyesi

2 Sezai BAĞBAŞI Genel Müdür Yardımcısı
3 Zübeyt AYDIN GSGM I.Hukuk Müşaviri
4 Haluk ÇETİN Teftiş Kurulu Başkanı
5 Prof. Dr. Nadi GÜNAL Ankara Üni. Hukuk Fak. Öğr.Üyesi Basketbol Hukuk Kurulu Başkanı ve Disiplin Kurulu Üyesi
6 Prof. Dr. Eyüp Günay İSPİR Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Gen.Müd.
7 Av. Kısmet ERKİNER Avukat-Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı-Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi Üyesi
8 Özcan ŞEPİK Futbol Federasyonu Temsilcisi

Genel Sekreter Vekili

9 Oktay SELÇUK Futbol Federasyonu Temsilcisi

Hukuk Kurulu Üyesi

10 Av.Anıl GÜRSOY Futbol Federasyonu Temsilcisi
11 Av.İlker PEKSEZER GSGM Ceza Kurulu Bşk.-Avukat
12 Zühal BOZOK GSGM Avukat
13 Hasan ODABAŞI Adalet Bakanlığı Temsilcisi
14 Hukuk Müş. Vedat BÜYÜKERSOY  İçişleri Bakanlığı Temsilcisi
15 Av.Türker ARSLAN T.M.O.K.Hukuk Komisyonu Başkanı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Üyesi

16 Av.Ömer Remzi ARIKAN TASK Konfederasyonu Temsilcisi
 

SEKRETERYA

 

1 Kenan ATALAY Spor Eğitimi Dai. Bşk. Şube Müdürü(Raportör)
2 Kemal ÖZÖZLÜ Spor Eğitimi Dai. Bşk. Sportif Eğt. Uzmanı (Raportör)
3 Bilgehan DEMİRELLİ Spor Eğitimi Dai. Bşk. Spor Uzmanı (Sekreterya)
4 Asiye ÖZYAVUZ Spor Eğitimi Dai. Bşk. Spor Uzmanı (Sekreterya)

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı” Düzenliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 13-17 Ocak 2020 tarihleri arasında “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı” düzenliyor.

Bakanlığın çalıştay ile ilgili basın açıklaması aşağıda:

TÜRK SPORU ANKARA’DA MASAYA YATIRILACAK

Türk Sporu, Ankara’da düzenlenecek çalıştayda masaya yatırılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenecek ve Türk Sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı çalıştayda, spor kulüpleri ve federasyonlarının yapısal sorunları ve gelecek stratejileri 5 gün boyunca tartışılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağı “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı” 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. Spor kulüpleri ve federasyonlarının yapısal sorunları, gelecek stratejileri 5 gün boyunca tartışılacağı çalıştayda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, kulüplerin ve federasyonların mevcut sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

İki gün Türk Futbolu tartışılacak

Çalıştay’ın ilk iki gününde, Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilecek oturumlarda, Türk futbolunun mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.

Çalıştayda; kulüplerin ve TFF’nin stratejik plan çalışmaları ile Türk Futbolunun geleceğinde devletin rolü “Türk Sporunda Gelecek Stratejileri” başlığı altında, kulüplerde mali disiplin ve iç denetim, UEFA finansal fair play Türkiye uygulaması ve Türk futbolunda kaynakların etkin ve verimli kullanılması konuları ise “Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığı altında ele alınacak. Çalıştayın ikinci gününde ise; “Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri” ile Türk Futbolunda, Adil Oyun, Pazarlama ve sponsorluk, iletişim, yayıncılık ve taraftar ilişkilerinin ele alınacağı “Türk Futbolunda Marka Yönetimi” başlıkları görüşülecek. Çalıştayın üçüncü gününde ise “Spor kulüplerinin hukuki sorunları ve çözüm önerileri ortak oturumda ele alınacak.

Türk sporunun sorunları tüm yönleriyle masada olacak

Çalıştayın son üç gününde ayrıca, federasyon başkanları, Paralimpik, Olimpik, Deaflimpik branşlarda sporcu yetiştiren kulüplerin temsilcileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve spor kulübü konfedarasyonlarının katılacağı oturumlarda ise Türk sporunun sorunları ve çözüm önerileri istişare edilecek. “Türk Sporunda Gelecek Stratejileri”, “Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri” ve “Türk Sporunda Marka Yönetimi” konuları değerlendirilecek.”

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun Ana Statüsü Değişti

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik, bugün Resmî Gazete‘de yayımlandı.

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce adaylık başvurularını yazılı olarak Federasyona yaparlar.

Böylece federasyon başkanlığına aday olanlar, bundan böyle adaylık ücreti ödemeyecek ve delegelerin %15’inin teklifini sunmak zorunda kalmayacaklar.

Bu değişiklik, Danıştay’ın kararını hayata geçirmiş oldu. Ancak merak ediyorum: Bu ana statü değişikliği, federasyonun genel kurulu tarafından oylanıp onaylandı mı? Genel kurulun onaylamadığı bir değişiklik yok hükmündedir.

Not: Federasyonun güncel Ana Statüsü için bkz. https://bit.ly/2VVUODj

Türkiye İzcilik Federasyonu’nun Ana Statüsü Değişti

Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik, bugün Resmî Gazetede yayımlandı.

1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırıldı.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını Federasyona yaparlar.

Böylece federasyon başkanlığına aday olanlar, bundan böyle adaylık ücreti ödemeyecek ve delegelerin %15’inin teklifini sunmak zorunda kalmayacaklar.

Bu değişiklik, Danıştay’ın kararını hayata geçirmiş oldu. Ancak merak ediyorum: Bu ana statü değişikliği, federasyonun genel kurulu tarafından oylanıp onaylandı mı? Genel kurulun onaylamadığı bir değişiklik yok hükmündedir.

Türkiye Golf Federasyonu’nun Ana Statüsü Değişti

1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü değiştirildiDeğişiklik, bugün Resmî Gazetede yayımlandı.

Ana Statü’de iki değişiklik yapıldı.

a) Federasyonun genel kurulunda bazı kulüplerin delege sayıları azaltıldı. Genel kurul çağrı tarihinden önce biten son iki sezon Federasyon faaliyetlerine katılmış kulüplere onar üye ile temsil hakkı tanınmıştı. Değişiklik ile, bu kulüpler kulüpler 10 değil, 6 üye ile temsil edilecek.

b) İkinci değişiklik ise, federasyon başkan adaylarını ilgilendiriyor. Bundan böyle başkan adayları adaylık ücreti ödemeyecek ve delegelerin %15’inin teklifini sunmak zorunda kalmayacaklar.

İkinci değişiklik, Danıştay’ın kararını hayata geçirmiş oldu. Ancak merak ediyorum: Bu ana statü değişikliği, federasyonun genel kurulu tarafından oylanıp onaylandı mı? Genel kurulun onaylamadığı bir değişiklik yok hükmündedir.

Türkiye Badminton Federasyonu’nun Ana Statüsü Değişti

Türkiye Badminton Federasyonu’nun Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik, bugün Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Değişiklik ile, 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırıldı.

Böylece federasyon başkanlığına aday olanlar, bundan böyle adaylık ücreti ödemeyecek ve delegelerin %15’inin teklifini sunmak zorunda kalmayacaklar.

Bu değişiklik, Danıştay’ın kararını hayata geçirmiş oldu. Ancak merak ediyorum: Bu ana statü değişikliği, federasyonun genel kurulu tarafından oylanıp onaylandı mı? Genel kurulun oylamadığı bir değişiklik yok hükmündedir.

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Geçen aylarda bu blogda spor kulüplerine özel bir vergi düzenlemesini duyurmuştum.

Kulüpler, sporcularına ödedikleri ücretler üzerinden ödemeleri gereken gelir vergisi tutarları özel hesaba yatırılacak. Kulüpler bu tutarları amatör spor branşları için yapacakları harcamalar için kullanabilecek.

Bugün (13 Haziran 2018 Tarihli ve 30450 Sayılı Resmî Gazete) bu konuyla ilgili bir yönetmelik yayımlandı. Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik başlıklı düzenleme ile, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarının, ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesi, özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar hayata geçiriliyor.

Yönetmelik bugün yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin güncel hali için tıklayın!

Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığından;

SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR

VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 12 nci maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarının, ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesi, özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Amatör spor dalları: 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig dışındaki futbol ligleri ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube dışındaki spor dallarını,

b) Çalıştırıcı personel: Teknik direktör, antrenör ve sportif direktör gibi takımın teknik sorumluları ve yardımcılarını,

c) Diğer spor elemanı: Fizyoterapist, kondisyoner, spor hekimi, spor analizcisi, diyetisyen, spor psikoloğu, spor masörü-masözü, engelli spor branşlarında refakatçi, menajer ve sporculara sportif açıdan destek olan diğer personeli,

ç) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,

d) Lisans: Spor yarışmalarına ve spor federasyonlarınca yapılacak olan diğer faaliyetlere katılacaklara, elektronik ortamda il müdürlüğü veya ilgili spor federasyonu tarafından verilen tasdikli belgeyi,

e) Profesyonel spor dalı: Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şubeleri,

f) Özel hesap: İlgili işverence Türkiye’de kurulu bankalar nezdinde açılan ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde düzenlenen hesapları,

g) Sermaye şirketleri: Bu Yönetmeliğin uygulamasında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre idman ve spor faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş olan ve Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran şirketleri,

ğ) Spor kulübü: Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonuna kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

h) Spor federasyonu: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlar ile bağımsız spor federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

ı) Sporcu: Spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak amacıyla gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü veya ilgili spor federasyonundan bağlı olduğu kulüp adına lisans alan ve bu lisans için ilgili yıl vizesi yapılmış kişiyi, 

i) Sportif faaliyet: Spor federasyonlarının bünyelerinde yer alan spor dallarına ilişkin spor müsabaka ve yarışmaları ile bunlara yönelik hazırlık ve eğitim çalışmalarını,

j) Vize: Spor müsabaka ve yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon il müdürlüğü veya ilgili spor federasyonunca onaylanması işlemini,

ifade eder.

(2) Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü ligin altyapı takımları amatör spor dalları kapsamında değerlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Vergilerin İadesine İlişkin Hususlar

Öngörülen teşvik

MADDE 5 – (1) 3289 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesiyle, Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine yatırılan gelir vergisi tutarlarının, amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverene red ve iade edilmesi sağlanmaktadır.

İade uygulamasından faydalanacaklar

MADDE 6 – (1) Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından;

a) Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri,

b) Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri,

faydalanır.

İade kapsamındaki vergi tevkifatları

MADDE 7 – (1) Tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından, sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve beyan edilerek vergi dairesine ödenen tutarlar ile sınırlı olmak üzere faydalanılır.

(2) İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergilendirilmekte olup; sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlanan ve ücretleri 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesine göre tevkifata tabi tutulan sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler iade kapsamda değildir.

(4) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunla 3289 sayılı Kanuna eklenen Ek 12 nci maddesinin 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu tarihten itibaren ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen vergilerin iadesi yapılacaktır. Bu kapsamda, Mayıs ayında sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilerek Haziran ayında verilmesi gereken muhtasar beyanname ile beyan edilen ve ödenen tevkifat tutarları,  tahsil edildiği tarihi takip eden beş iş günü içerisinde red ve iadesi yapılmak suretiyle, mükelleflerce bildirilen özel hesaba veya hesaplara aktarılacaktır.

Özel hesabın açılması

MADDE 8 – (1) Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen Türkiye’de kurulu bankalarda ihtiyaca göre bu maddede belirtildiği şekilde bir ya da birden fazla hesap açılır.

(2) Vergi dairelerince bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre bu hesaplara aktarılan gelir vergisi tutarları ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını teşkil eder.

İadeye ilişkin uygulama esasları

MADDE 9 – (1) Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerince sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilerin, söz konusu kulüp ve şirketlere iade edilebilmesi için, bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar beyanname ile kanuni süresinde beyan edilmesi ve yine tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunludur.

(2) Sporcu ücretleri üzerinden tevkif edilen ve edilmesi gereken vergilere ilişkin kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi ise red ve iade edilmez.

(3) Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından, sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilen vergilere ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan bildirimin, elektronik ortamda doldurulması ve ilgili aylarda verilecek muhtasar beyannamenin eki olarak gönderilmesi zorunludur.

(4) İlgili işveren tarafından sporculara ilişkin ücretler üzerinden tevkif edilen ve muhtasar beyanname ile beyan edilmek suretiyle ödenen tevkifat tutarları, vergi dairelerince, tahsil edilen tarihi takip eden beş iş günü içerisinde düzeltme fişi ile red ve iadesi yapılmak suretiyle ilgili işveren adına açılan özel hesaba aktarılır.

 (5) Vergi dairelerince yapılacak red ve iadelerde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan, tahsil edilen amme alacaklarının öncelikle, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle red ve iade edilmesine ilişkin hüküm uygulanmayacaktır.

(6) Özel hesapta yer alan tutarlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen amaç dışı kullanıma yönelik yapılan tarhiyatlar kapsamındaki alacaklar hariç, rehnedilemez ve haczedilemez.

Özel hesabın kullanılması

MADDE 10 – (1) Özel hesaba aktarılan tutarlar;

a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler,

b) Bu maddenin (a) bendi kapsamındaki sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları,

için kullanılır.

(2) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için, yıllık olarak 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.

(3) Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınmaz.

(4) Özel hesaba aktarılan tutarların, nemalandırılması, harcanması ve bunlara ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, ilgili spor kulübü derneği veya sermaye şirketinin kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkan sağlanacak şekilde tutulur.

Özel hesabın amaç dışı kullanılması

MADDE 11 – (1) Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır.

Örnek : 2019 yılı Mayıs ayında tamamlanan denetim sonucunda (A) Futbol A.Ş’nin özel hesapta bulunan tutardan 50.000 TL’yi 2018 yılı Ekim ayında amaç dışı kullandığı tespit edilmiştir. Amaç dışı kullanılan 50.000 TL’lik tutar, (A) Futbol A.Ş adına Ekim/2018 dönemine ilişkin vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle tarh edilecek ve gecikme faizi hesaplanmak suretiyle tahsil edilecektir.

Denetim

MADDE 12 – (1) Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek komisyon tarafından yılda en az bir kez denetlenir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın sonuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulur.

(2) Denetimlerde, özel hesapta toplanan kaynağın; belirlenen esaslar çerçevesinde ve Kanunun amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanı birlikte yürütür.

Eki için tıklayınız

 

Amatör Spor Dallarına Vergi Desteği

Profesyonel futbol kulüplerinin yöneticileri, kulüpleri borç batağına sapladıktan sonra devletin kapısını çalmaya başladılar.

Yöneticilerin vergi kolaylığı talep etmelerinin ardından devlet harekete geçti ve spor kulüplerine imtiyaz veren düzenlemeler kaleme alındı. Kanun tasarısı birkaç ay önce TBMM’ye sunuldu.

Dün Resmî Gazete’nin 2. Mükerrer sayısında yayımlanan 7103 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile spor kulüplerine büyük imtiyaz getirildi.

Kulüpler, sporcularına ödedikleri ücretler üzerinden ödemeleri gereken gelir vergisi tutarları özel hesaba yatırılacak. Kulüpler bu tutarları amatör spor branşları için yapacakları harcamalar için kullanabilecek.

İlgili düzenleme aşağıdaki gibidir. Kırmızı ile yazılan bölüm, tasarıdan farklı düzenlemedir. Okumaya devam et Amatör Spor Dallarına Vergi Desteği

Türkiye Kaykay Federasyonu, Bağımsız Spor Federasyonu mu?

Dün Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde bazı federasyonların ana statüleri ve genel kurulları hakkında araştırma yaparken, Türkiye Kaykay Federasyonu‘nun Hakem Talimatı’na denk geldim. Okumaya devam et Türkiye Kaykay Federasyonu, Bağımsız Spor Federasyonu mu?

18 Bağımsız Federasyonun Ana Statüsü Değiştirildi

Bugün yayınlanan Resmî Gazete‘de 18 bağımsız spor federasyonunun Ana Statüleri değiştirildi.

Bu değişiklikler, mevzuat.gov.tr sitesinde ilgili ana statülere eklendi.

Değişikliklerin eklendiği ana statüler listesi aşağıdadır. Okumaya devam et 18 Bağımsız Federasyonun Ana Statüsü Değiştirildi

Yargıtay, Spor Federasyonlarının Genel Kurullarına Karşı Yargı Yolunu Fiilen Kapattı

Konu ile ilgili yorumumu ilerleyen günlerde yazacağım.

Şimdilik Yargıtay’ın kararını paylaşmakla yetiniyorum. Okumaya devam et Yargıtay, Spor Federasyonlarının Genel Kurullarına Karşı Yargı Yolunu Fiilen Kapattı

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu İş Başında

Rio 2016 rezaletinin ardından Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu toplanmış. Kurul, raporunu yakın zaman içinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç‘a teslim edecekmiş. Okumaya devam et Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu İş Başında

Spor Hukuku Makale Yarışması Son Gönderim Süresi Uzatıldı

scm20spor20hukuku20makale20yarc4b1c59fmasc4b120afic59fi20-20gc3bcncelKadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi’nin birlikte Spor Hukuku Makale Yarışması düzenlediğini duyurmuştum: http://goo.gl/QRHyWk

Yarışmanın ilk duyurusunda makalelerin son gönderim tarihi 22 Şubat açıklanmıştı.

Bugün yarışma ile ilgili yeni duyuru yapıldı. Makalelerin son gönderim tarihi 1 NİSAN olarak belirlendi. Böylece makale göndermek isteyen adaylara 1,5 ay ek süre verildi.

Okumaya devam et Spor Hukuku Makale Yarışması Son Gönderim Süresi Uzatıldı

SGM Tahkim Kurulu’nun “Lynetta Janae Kizer Kararı” Hukuka Uygun Mu?

screenshot_1-1450105398

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Lynetta Janae Kizer Olayı‘nda Galatasaray’ın itirazını karara bağladı ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Fenerbahçe maçı için verdiği hükmen mağlubiyet kararını onadı. Karar 7’ye karşı 2 aleyhte oyla çıktı.

Bu kararın hem maddi hukuk hem de usul hukuku yönünden tartışılması gerekiyor.

Bu karar açısından şanslıyız. Zira SGM Tahkim Kurulu’nun kararları yayınlanmaz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü bu kararları yayınlamaktan imtina eder. Kararlar saklanır. Kamuoyu, hukukçular bu kararlara ulaşamaz. Kararlar hukuki açıdan değerlendirilemez. Bu kararlar akademik çalışmalarla eleştirilemez. SGM Tahkim Kurulu’nun hukuku doğru uygulayıp uygulamadığı bilinmez. Kararların saklanmasının tek sebebi de kararların denetlenmesini, eleştirilmesini engellemek.

Okumaya devam et SGM Tahkim Kurulu’nun “Lynetta Janae Kizer Kararı” Hukuka Uygun Mu?

SGM Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın Kizer Olayı ile İlgili İtirazını Reddetti

kizer-640

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Lynetta Janae Kizer Olayı‘nda Galatasaray’ın itirazını karara bağladı ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Fenerbahçe maçı için verdiği hükmen mağlubiyet kararını onadı. Karar 7’ye karşı 2 aleyhte oyla çıktı.

İŞTE GEREKÇELİ KARAR

Okumaya devam et SGM Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın Kizer Olayı ile İlgili İtirazını Reddetti

Kayak Federasyonu hakkında keyfi harcama iddiası

1416392341_turkiye_kayak_federasyonu_logo

Türkiye Kayak Federasyonu önceki Başkan Vekili Ali Oto’nun avukatı Raşit Sarıkaya, müvekkili hakkında Kayak Federasyonu tarafından ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarıkaya, Kayak Federasyonu’nun keyfi harcamalarda bulunduğu iddia etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan ve daha sonra istifa eden Ali Oto‘nun avukatı Raşit Sarıkaya  müvekkili hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. (Türkiye Kayak Federasyonu‘nun konuyla ilgili üç açıklaması için bkz. 1) http://goo.gl/AqQtrK, 2) http://goo.gl/LkARHz, 3) http://goo.gl/wfHTuV)

Sarıkaya, Türkiye Kayak Federasyonu resmi internet sayfasında müvekkili Ali OTO ve önceki yönetim kurulu üyesi Cafer Nuroğlu hakkında yayınlanan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İşte Sarıkaya’nın yayınladığı o açıklama:
Okumaya devam et Kayak Federasyonu hakkında keyfi harcama iddiası

Türkiye Kayak Federasyonu’ndan Olağanüstü Genel Kurulla İlgili 3. Açıklama Geldi

1416392341_turkiye_kayak_federasyonu_logo

Türkiye Kayak Federasyonu’nda sular durulmuyor. Olağanüstü genel kurulda yaşananların ardından federasyon basın açıklamaları yayınlamaya başlamıştı. (İlk açıklama: http://goo.gl/AqQtrK, ikinci açıklama: http://goo.gl/LkARHz)

Federasyon ikinci açıklamayı yayınladığı gün yeni bir açıklama yayınladı ve eski yönetim kurulu üyeleri Cafer Nuroğlu ve Ali Oto‘nun disiplin kuruluna sevk edildiklerini duyurdu.

Okumaya devam et Türkiye Kayak Federasyonu’ndan Olağanüstü Genel Kurulla İlgili 3. Açıklama Geldi

Türkiye Kayak Federasyonu, Olağanüstü Genel Kurul Hakkında İkinci Açıklamasını Yayınladı

1416392341_turkiye_kayak_federasyonu_logo

Türkiye Kayak Federasyonu, olağanüstü genel kurulda yaşananların ardından kamuoyu açıklaması yayınlamıştı.

Federasyon, ilk açıklamanın üzerinden iki hafta geçmeden ikinci açıklamasını yayınladı.

Okumaya devam et Türkiye Kayak Federasyonu, Olağanüstü Genel Kurul Hakkında İkinci Açıklamasını Yayınladı

Kayak Federasyonu, Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Soruşturma Başlattı

1416392341_turkiye_kayak_federasyonu_logo

Türkiye Kayak Federasyonu, olağanüstü genel kurulda yaşanan önerge krizinin ardından soruşturma başlattı.

Federasyon, aşağıdaki duyuruyu paylaştı:

Okumaya devam et Kayak Federasyonu, Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Soruşturma Başlattı

Spor Genel Müdürlüğü’nün Sitesinde Ana Statüler Eksik

Eskiden spor federasyonlarının mevzuatı, mevzuat değişiklikleri Resmî Gazete’de yayınlanırdı. Böylece spor federasyonlarının yönetiminde bir nebze şeffaflık sağlanırdı.

Ne yazık ki bu uygulamaya son verildi. Artık bağımsız federasyonların ana statüleri dışında hiçbir mevzuat Resmî Gazete’de yayımlanmıyor.

Okumaya devam et Spor Genel Müdürlüğü’nün Sitesinde Ana Statüler Eksik

2020 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Yaz ve Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

2020 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Yaz ve Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik 11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/y87zscqt)

Bir noktanın üzerinde özellikle durmak isterim: Federasyonların “olimpik takım”larında yer almak tek başına yeterli olmayacak. Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Değerlendirme Kurulu; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sportif hedef ve politikalarına göre il müdürlükleri, federasyonlar veya diğer ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan gelen raporları değerlendirerek, başarı durumu, yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken zaruri ihtiyaçları gibi hususlar da dikkate alınarak harçlık verilecek sporcuları ve miktarını belirleyecek.

Bu yönetmeliğin olimpik spor dallarında mücadele eden bütün sporculara duyurulması gerekmektedir.

İlgili yönetmelik aşağıdaki gibidir:

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

2020 YILI SONUNA KADAR YAPILACAK YAZ VE KIŞ OLİMPİYAT VE

PARALİMPİK OYUNLARINA HAZIRLANMAK AMACIYLA

YETİŞTİRİLECEK SPORCULARIN TESPİTİ, HARÇLIKLARININ

BELİRLENMESİ, İAŞE, İBATE VE YOL GİDERLERİNİN

KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla, 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek 4000 (dört bin) sporcunun tespiti, bu sporculara verilecek harçlık miktarının belirlenmesi ile iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında ferdi veya takım halinde yetiştirilecek yıldız, genç, ümit ve büyükler kategorilerindeki sporcuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Daire Başkanı: Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanını,

ç) Daire Başkanlığı: Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

d) Federasyon: Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyon başkanlıkları ile bağımsız federasyon başkanlıklarını,

e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

g) İl Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,

ğ) Performans raporu: Sporcuların sportif gelişim ve performanslarını ölçmek amacıyla yapılan test ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan raporu,

h) Sporcu: Spor Genel Müdürlüğü merkezi lisans sistemi üzerinden lisanslı kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve

Sporcuların Belirlenmesi

Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 5 – (1) Sporcuların tespiti, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen raporların değerlendirilmesi ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlük bünyesinde bir Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

(2) Değerlendirme Kurulu, Bakan tarafından spor alanında bilimsel araştırmalar yapmış veya spor alanında idareci, teknik adam, sporcu veya benzeri görevlerde, kamu kurum ve kuruluşları, federasyonlar, özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından görevlendirilecek biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Değerlendirme Kurulunun asıl üyeleri kadar yedek üye de belirlenir. Değerlendirme Kurulu gerek gördüğü takdirde ilgili federasyondan veya diğer ilgililerden görüşüne başvurmak üzere temsilci çağırabilir.

(3) Değerlendirme Kurulunun başkan ve üyeleri; kendilerinin boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıkları ile ilgili toplantılara katılamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Değerlendirme Kurulu, sporcu seçim kriterleri ile harçlık miktarlarını belirlemek, ilgili federasyonlardan ve il müdürlüklerinden gelen raporları ve sporcuların performanslarını değerlendirmek üzere yılda en az dört kez ve gerektiği hallerde her zaman toplanabilir.

(5) Değerlendirme Kurulunun sekretaryası Daire Başkanlığınca yürütülür.

(6) Değerlendirme Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az dört üyenin aynı yöndeki oyları ile karar alır. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle katılamadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

Sporcuların ve harçlık miktarının belirlenmesi ve izlenmesi

MADDE 6 – (1) Değerlendirme Kurulu; Bakanlığın sportif hedef ve politikalarına göre il müdürlükleri, federasyonlar veya diğer ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan gelen raporları değerlendirerek, başarı durumu, yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken zaruri ihtiyaçları gibi hususlar da dikkate alınarak harçlık verilecek sporcuları ve miktarını belirler. Sporculara ödenecek harçlıklara ilişkin, asgari ücretin net tutarının yüzde yirmisinden başlamak ve beşer puanlık artışlarla net asgari ücret tutarını geçmemek üzere farklı harçlık cetvelleri oluşturulur ve harçlık ödemelerinde bütçe ödeneği dikkate alınır.

(2) Sporcular, Değerlendirme Kurulu kararının alındığı tarihi takip eden ayın ilk gününden itibaren bu Yönetmelikle belirlenen haklardan yararlanmaya başlarlar.

(3) Değerlendirme Kurulu belirli periyotlarla bu Yönetmelikten yararlanan sporcularla ilgili olarak federasyonlar, il müdürlükleri, üniversite veya diğer ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlardan rapor isteyebilir. Ayrıca, ilgili federasyonlar ve il müdürlükleri de gerekli gördükleri hallerde bu husustaki raporlarını Değerlendirme Kuruluna bildirirler. Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı rapor tanzim edildiği tespiti halinde ilgililer hakkında yasal işlemler yapılır ve oluşan kamu zararı ilgililerden tahsil edilir.

(4) Değerlendirme Kurulu, harçlık imkânından yararlanan sporcuların haklarının devamına, harçlık miktarının artırılması veya azaltılmasına, kesilmesine veya haklarının kesilmesi halinde başka bir sporcunun söz konusu haklardan yararlandırılmasına karar verebilir. Harçlığı kesilen sporcunun performans raporlarına göre yeniden bu Yönetmelikteki haklardan yararlandırılmasına karar verilebilir. Değerlendirme Kuruluna gelen raporların gizliliği esastır.

(5) Değerlendirme Kurulunun bütün kararları gerekli görüldüğü takdirde Bakan tarafından değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sporculara Yapılacak Ödemeler

Harçlık ödeme usulü

MADDE 7 – (1) Ödenecek harçlık sporcunun banka hesabına yatırılır.

(2) Bankaya yatırılacak harçlığa “olimpiyat veya paralimpik oyunları hazırlık harçlığı” kaydı düşülür.

(3) Sporculara ödenecek harçlık, Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır.

(4) Harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen tutarlarda ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.

Diğer yardımlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı; iaşe, ibate ve yol giderleri, öncelikle Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkânların kullanılması kaydıyla; ödenek durumu, yapılacak harcamanın sağlayacağı sportif fayda göz önünde bulundurularak il müdürlüklerince karşılanır.

(2) İl müdürlüğünden önceden onay alınmadan yapılan harcamalar bu madde kapsamında karşılanmaz.

Harçlık ve diğer yardımların kesilmesi

MADDE 9 – (1) Sporcunun;

a) Dopingden dolayı ceza alması,

b) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla ceza alması,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cezalar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, şike ve teşvik primi verilmesi suçlarından mahkûm olması,

ç) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, haklarının kesilmesine ilişkin karar alınması,

hallerinde bu Yönetmelik kapsamında sağlanan haklardan yararlandırılmasına son verilir.

(2) Olimpiyat harçlığının kesilmesine yol açmayacak şekilde sportif ceza alan sporcuların harçlıkları ceza süresince ödenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

 

 

NOTLAR:

 1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Spor Disiplin Yönetmeliği, 13 Temmuz 2019 Tarihli ve 30830 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 2. Yürürlükten kaldırılan 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik, 7 Mart 2010 ve 23 Haziran 2010 tarihlerinde değiştirildi.

Anayasa Mahkemesi, 3289 Sayılı Kanun’daki Bazı Düzenlemelerle İlgili Anayasaya Aykırılık İddialarını Reddetti

Anayasa Mahkemesi, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un bazı düzenlemelerinin iptaline ilişkin başvuruyu reddetti. 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/77, K: 2014/4 Sayılı Karar4 Mart 2015 Tarihli ve 29285 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ın 10’uncu Dairesinin itirazlarını aşağıdaki şekilde reddetti:

“21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un;

A- 1- 29.3.2011 günlü, 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen ek 9. maddesinin;

a- İkinci fıkrasının;

aa- Dördüncü cümlesinde yer alan “…iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen…” ibaresinin,

ab- Son cümlesinde yer alan “…teklifi ve Genel Müdürün…” ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasının;

ba- “Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.” biçimindeki yedinci cümlesinin,

bb- (a) bendinde yer alan “…üç ay içerisinde…” ibaresinin,

bc- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya…” ibaresinin,

c- Dördüncü fıkrasının “Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.” biçimindeki onuncu cümlesinin,

2- 6215 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle eklenen geçici 11. maddesinin son fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

B- 1- 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen ek 9. maddesinin;

a- İkinci fıkrasının;

aa- Dördüncü cümlesinde yer alan “…iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen…” ibaresi,

ab-  Son cümlesinde yer alan “…teklifi ve Genel Müdürün…” ibaresi,

b- Üçüncü fıkrasının;

ba- Yedinci cümlesi,

bb- (a) bendinde yer alan “…üç ay içerisinde…” ibaresi,

bc- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya…” ibaresi,

c- Dördüncü fıkrasının onuncu cümlesi,

dışında kalan bölümlerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve itirazın REDDİNE,

16.1.2014 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.”

Eskrim Federasyonu’nun Dopingle İmtihanı

Dile kolay! 5 sene önce Türkiye Eskrim Federasyonu’nun dopingle ilgili mevzuatını gündeme taşımıştım. Bu konu bugün de gündemde yer alacak gibi. Bu konuyla ilgili yazılarımı şu linklerden okuyabilirsiniz: http://goo.gl/HSbhMUhttp://goo.gl/VMw5AM.

5 sene önce sormuştum: “Dopingle Mücadele Talimatı nerede?”

Bugün yine soruyorum: “Dopingle Mücadele Talimatı nerede?”

Bu soruyu neden sorduğumu açıklayayım.

Okumaya devam et Eskrim Federasyonu’nun Dopingle İmtihanı

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu Kararları (22.11.2014)

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, tarafına gönderilen 15 dosyayı yaptığı toplantıda görüşerek karara bağladı.

Kararlar aşağıdaki gibidir:


Beykoz – Yeşilyurt maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Galatasaray Liv Hospital – Anadolu Efes maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Boluspor – Muğla Orman maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Batman Petrol – Tofaş Gelişim maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Afyon Belediye – Final Spor maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Antalya Gelişim Gençlik – Mevlana Üniversitesi maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Fenerbahçe Ülker – Galatasaray Liv Hospital maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Beşiktaş İntegral Forex – Pınar Karşıyaka maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Torku Konyaspor – Rönesans TED Ankara Kolejliler maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

NSK Eskişehir Basket – Uşak Sportif maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Gümüşhane Üniversitesi – Akdeniz Üniversitesi maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi – Sinpaş Denizli Basket maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

İstanbul DSİ – Adanaspor maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Orman Gençlik – İstanbul Üniversitesi BGD maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Trabzonspor Medical Park – Türk Telekom maçı hakkındaki karar için tıklayınız.

Türkiye Basketbol Federasyonu 2014-2015 Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri’ni Yayınladı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen altyapı faaliyetlerine ilişkin organizasyonlara katılım esasları ile düzenlenecek iller ve tarihlerin yer aldığı Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri yayınlandı.


İllerde düzenlenmekte olan İl Birincilikleri organizasyonları ile başlayan ve ilgili kategorilerde gerçekleştirilmekte olan Türkiye Şampiyonaları ile sona eren Yurtiçi Faaliyetleri,  Gençler, Yıldızlar, Küçükler ve Minikler (Kız-Erkek) kategorilerinde düzenleniyor.


Her kategoriye ait illerin katılım durumlarını ve organizasyon tarihlerini içeren Yurtiçi Faaliyetler Sirkülerine ulaşmak tıklayınız.

Martino Minuto’yu Kan Mı Çekti?

Geçen gün, İtalya’dan devşirilen Martino Minuto hakkında bazı sorular sormuştum: http://sporvehukuk.blogspot.com.tr/2014/11/martino-minuto-nasl-devsirildi.html

Türkiye Eskrim Federasyonu sadece klasman ile ilgili sorumu ciddiye almış ve Minuto‘yu klasmana eklemiş.

Klasmana bakınca bu sefer yeni sorular aklıma geldi.

Okumaya devam et Martino Minuto’yu Kan Mı Çekti?

Eskrim Federasyonu’nun Basın Bildirisi Hakkında

Türkiye Eskrim Federasyonu, Cumhuriyet Gazetesi’nin delege krizi ile ilgili haberine yanıt verdi.

TEF’in basın bildirisi hakkında görüş ve sorularımı paylaşmak isterim:

Okumaya devam et Eskrim Federasyonu’nun Basın Bildirisi Hakkında

Eskrim Federasyonu’ndan Cumhuriyet Gazetesi’ne Cevap

Türkiye Eskrim Federasyonu’nun mali genel kurulu hakkında kaleme aldığım yazıdan sonra, Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) olağan malî genel kurulundaki delege krizi hakkında bir haber yayınlamıştı. TEF, gazetedeki iddiaları yalanladı.

Federasyonun açıklaması aşağıdaki gibidir:

Okumaya devam et Eskrim Federasyonu’ndan Cumhuriyet Gazetesi’ne Cevap

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsü Yayınlandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsü, 23 Kasım 2014 tarih ve 29184 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Ana Statü aşağıdaki gibidir.

Okumaya devam et Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsü Yayınlandı

Eskrim Federasyonu Mali Genel Kurulu 6 Aralık’ta Gerçekleşecek (Mi?)

Türkiye Eskrim Federasyonu Mali Genel Kurulu 6 Aralık tarihinde Holiday Inn Otel Tunus Cad. No:7 Kavaklıdere – Ankara adresinde saat 10:00’da yapılacak. Genel kurul, federasyonun ana statüsü uyarınca gerçekleşecek.

Federasyon, olağan mali genel kurul çağrısı ve gündemi ile genel kurul üye listesini yayınladı.

Genel kurul üye listesini okuduğumda bazı sorular aklıma geldi:

Okumaya devam et Eskrim Federasyonu Mali Genel Kurulu 6 Aralık’ta Gerçekleşecek (Mi?)

28 Federasyonun Ana Statüleri Yayınlandı

28 spor federasyonunun ana statüleri 1 Ekim 2014 Tarihli ve 29136 Sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ana statülerin sıfırdan yayınlanması yerine sadece değişikliklerin işlenmesi daha iyi olurdu. Bu usul, değişikliklerin tespit edilmesini zorlaştırıyor. Tüm ana statüleri karşılaştırarak okumak gerekecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan ana statüler aşağıdaki gibidir:

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Özel Spor Salonları Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Özel Spor Salonları Talimatı yürürlüğe girdi.

Talimatın Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/6f42nl (08.07.2014)

Ampute Futbol Yarışma Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu 14 Haziran 2014 tarihinde Ampute Futbol Yarışma Talimatı‘nı kabul etmişti.

Talimat 11 Ağustos 2014 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Talimat aşağıdadır.

TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
                                   AMPUTE FUTBOL YARIŞMA TALİMATI
                                                                   BÖLÜM I
                                                Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1: Bu Talimat, ampute futbol müsabakalarının, uluslararası ampute futbol oyun kurallarına göre yapılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2 (1) Bu Talimat, ampute futbol dalında faaliyeti olan kulüpleri, antrenörlerini, futbolcularını, hakemlerini, gözlemcilerini, temsilcilerini, eğitimcilerini ve ampute futbolda görevli bulunan diğer bütün saha içi ve dışı ilgilileri kapsar.
Dayanak
Madde 3:(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek -9 ncu maddesi,19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 16/05/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4: ( 1) Bu Talimatta geçen;
a) Federasyon: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu,
b) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğü’nü,
c) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü,
d) İl Temsilcisi: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu il temsilcilerini,
e) Kulüp: Ampute futbol dalında faaliyetleri bulunan kulüpleri,
f) Sezon:  İlk resmi müsabaka ile son resmi müsabakanın oynandığı tarihler arasındaki dönemi,
İfade eder.
                                                          BÖLÜM II
Ampute futbol müsabaka sezonu
Madde 5:(1) Ampute futbol müsabaka sezonu, her yıl Federasyon tarafından tespit ve ilan edilir.
Kulüpler
Madde 6:(1)Müsabakalara katılacak kulüplerin Federasyonca tescil edilmiş olması zorunludur.   
                                                       
Müsabaka çeşitleri
Madde 7:(1)
1) Resmi Müsabakalar;
Federasyon tarafından düzenlenen ampute futbol ligleri ve düzenlenen kupa müsabakaları ile WAFF (World Amputee Football Federation-Dünya Ampute Futbol Federasyonu)  tarafından düzenlenen uluslararası müsabakalar ya da bu kuruluşun iznine bağlı olarak, ülke federasyonlarının ve kulüplerinin yapacağı müsabakalardır.
2) Özel Müsabakalar;
Özel müsabakalar resmi müsabakaların dışında kalan ulusal ve uluslararası müsabakalardır.
a. Ulusal özel müsabakalar: Federasyon tarafından tescili yapılmış ampute futbol dalında faaliyetleri olan kulüplerin, yurt içinde kendi aralarında yaptıkları müsabakalardır.
b.Uluslararası özel müsabakalar: Ulusal özel müsabakalar dışında kalan özel müsabakalardır.
Federasyondan izin alınmadan yurt içinde veya yurt dışında hiçbir özel müsabaka yapılamaz. Federasyonca tescilli futbolcular, Federasyonun izni olmaksızın, hiçbir nam altında, geçici de olsa yabancı takımda oynayamazlar. Federasyonca izin verilen özel müsabakaların organizasyonu ve anlaşmazlıkların çözümü bunları düzenleyenlere aittir.
Müsabakaların düzenlenmesi
Madde 8: ( 1 ) Resmi müsabakalar yalnızca Federasyonca düzenlenir. Resmi müsabakalara ait unvanlar ancak Federasyon tarafından verilir.Federasyon tüm resmi müsabakalara katılacak takımların niteliklerini ve kıstaslarını müsabakalar başlamadan önce belirler.
                                                                  BÖLÜM III
 Müsabaka Usulleri
Usulün belirlenmesi:
Madde 9:(1) Resmi müsabakaların puan veya eleme usullerinden hangisine göre yapılacağı Federasyon tarafından belirlenir.Federasyon, müsabakaların bir veya daha fazla devreler halinde yapılmasına karar verebilir.
Puan usulü ve averaj
Madde 10:(1) Takımların belirlenmiş bir karşılaşma takvimi gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirmelerine “Puan Usulü” ismi verilir. Bu usul ile yapılan karşılaştırmalarda kazanan takıma üç (3), berabere kalan takımlara bir (1), kaybeden takımlara sıfır (0) puan verilir.
Ancak, Federasyon müsabakaların başlamasından önce ilan etmek koşulu ile galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet halinde verilecek puan sisteminde değişiklik yapmaya yetkilidir.
Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.
1) Aynı puana sahip takım sayısı 2 (iki), ise;
a) Öncelikle aynı puana sahip ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne,
b) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına, Takımların kendi aralarında yaptıkları maçlarda atılan gollerde eşitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılır.
c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır. Takımlar arasındaki gol averajı da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
d)  Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
e) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde, kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
2) Aynı puana sahip takım sayısı 3 (üç)  veya daha fazla ise;
a) Bu takımların birbiri ile oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir.
b)Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
c) Puan cetvelinde puan eşitliği varsa kendi aralarındaki gol averajına bakılır. Atılan gollerde eşitlik varsa deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılır.
d) Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
e) Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.
f) Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
g)Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
h)Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak kesin sonuç alınır.
2-) Türkiye kupası veya benzeri kupa müsabakalarında uygulanacak puan usulü ve averaj sistemi her yıl Kupa Statüsü ile belirlenir.
Federasyon gerekli gördüğü hallerde gol averajının uygulanmamasına veya belirleyeceği bir şekilde uygulanmasına karar verebilir.
Eleme usulü
Madde 11:(1)Yenilenlerin elenmesi ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle en son galibin belirlendiği sisteme eleme usulü denir.Federasyon, müsabakaların tek veya çift maç eleme esası üzerinden oynanmasına karar vermeye veya başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.
İlgili müsabaka statüsünde, eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde müsabaka 10’ar dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmaz ise, kazanan takım seri penaltı vuruşları sonucunda belirlenir. Kupa müsabakalarında uzatma ve seri penaltı vuruşları ile ilgili statü, Federasyonun ilgili kurullarınca müsabakalar öncesi belirlenir ve ilan edilir.
Ligler ve fikstür
Madde 12:(1)Türkiye ampute futbol liglerinin hangi takımlardan oluşacağını liglerdeki takımların sayısını Federasyon belirler. Fikstürlerin düzenlenmesi ile ilanı Federasyona aittir. Federasyon müsabaka statülerini ve fikstürleri düzenler ve müsabakaların başlamasından önce resmi internet sitesinden ilan eder.
Federasyon gerek gördüğü hallerde, takımların ulaşım mesafelerini göz önünde bulundurarak, liglere ve gruplara ayırabilir. Federasyon gruplardaki takım sayılarında arttırma ve eksiltme yapabilir.
2-) Liglerde birden fazla takımı olan kulüpler;
Ayrı liglerde takımları bulunan kulüpler, ayrı liglerde uygulanacak statü gereği tüm müsabakalara katılırlar. Müsabakalar sonundaki puan durumuna göre yapılacak sıralamaya bir üst lige terfi ederler. Takımlar bulundukları liglerde ki müsabakalar neticesinde bir üst lige terfi hakkını kazandığı halde, aynı kulübün terfi edilen ligde takımı olması halinde bu haklarını kaybederler. Aynı ligde bir kulübün iki takımı yer alamaz.
3-) Federasyon ligler arasındaki yükselme ve düşme esaslarını düzenlemeye, düşecek ve yükselecek takım sayılarını belirlemeye yetkilidir. Bir üst lige yükselecek veya bir alt lige düşecek takımları Federasyon gerekli gördüğü hallerde yükseltmez veya düşürmez. Federasyonun alacağı kararlar müsabaka statüsü ve fikstürlerini müsabakaların başlamasından önce resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.  Fikstür Federasyon tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Müsabaka sonucunu etkileme
Madde 13:(1) Ampute futbol müsabakasının sonucunu, taraflar aralarında anlaşarak veya üçüncü kişilerden maddi menfaat temin etme veya anılan haller dışında sair sebeplerle ampute futbolun olağan yapısının dışında etkilemek veya etkilemeye teşebbüs etmek yahut ilgililerden beklenen spor mücadelesini göstermeleri halinde dahi, bu amaç için kendi kuruluşları dışında başka bir kişiden maddi menfaat temin etmek yasaktır. Bu yasakları ihlal eden kişi ve/veya kuruluşlar Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Müsabaka sonuçlarının tescili
Madde 14:(1) Federasyon tarafından izin verilen veya düzenlenen müsabakaların sonuçları, Federasyon tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.
Müsabaka sonuçları hakem raporları ile tespit edilir. Herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevliler) raporlarına ve yapılacak araştırmaya göre, Federasyon tescil eder. Sonucu etkileme eylemi, sonucun tescilinden sonra anlaşılsa dahi tescil iptal edilebilir. Tescilin iptali, kulüplere herhangi bir tazminat ve sahir talep hakkı vermez.
Müsabakaların gün ve saatlerinin belirlenmesi
Madde 15:  (1)
a) Oynanacak müsabakaların sahalarını, günlerini, saatlerini tespit ve ilan etmek,
b) Elverişsiz hava koşullarından dolayı müsabaka saatinden iki saat evveline kadar maçın ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermek, (Müsabakanın başlamasına iki saat ve daha az bir zaman kaldıktan sonra müsabakayı ertelemek yetkisi hakeme aittir.)
c) İleri bir tarihe ertelenen müsabakanın oynanacağı saha, gün ve saatini tespit etmek,
d)Elverişsiz hava koşullarından ve hakem kararlarından doğan ertelemeler dışında, gerek gördüğü takdirde müsabakayı erteleyerek, tarihini, yerini ve saatini yeniden belirlemek,
e)Resmi ve Özel Milli müsabakalar sebebi ile ertelenen diğer resmi müsabakaları, uygun görülecek tarih ve yerlerde oynatmak,
 Federasyona aittir.
Seyircilerin müsabakalara girişi
Madde 16:(1)Seyirciler müsabakalara, Federasyona bildirilmiş, bilet veya davetiye ile girerler. Bunun dışında herhangi bir belge ile müsabakalara seyirci alınamaz. Bir müsabakada aynı seyir kalitesindeki yerler için farklı bilet ücreti uygulaması yapılamaz. Aksi halde, kulübün bu şekilde sağladığı gelirin üç misli tazminat olarak kulüp tarafından ödenir veya Federasyon nezdinde doğmuş ve doğacak alacaklarından tahsil edilir. Federasyon hesabına gelir kaydedilir.
Müsabakaların ertelenmesi ve müsabaka yerinin değiştirilmesi
Madde17:(1) Federasyon tedbir niteliğinde olmak üzere gerekli gördüğü takdirde, müsabakaları seyircisiz oynatabilir. Ayrıca Yönerge’nin 29 uncu maddesinde öngörülen hallerde, olaylara ve fiillere sebebiyet veren kulüplerin kendi ili dâhilinde yapacakları müsabakaların başka bir ilin sahasında oynatılmasına ve olayların meydana geldiği futbol sahalarının geçici bir süre müsabakalara kapatılmasına veya müsabakaların seyircisiz oynatılmasına tedbire karar vermek yetkisi Federasyonu Yönetim Kurulu’na aittir.
2) Tedbir niteliğinde olmak üzere, mülkî idareler tarafından güvenliği sağlanamayan ve sağlanamayacağına ve yerel seyirciler tarafından güvenliğin bozulduğuna Federasyonca kanaat getirilen illerde müsabaka yaptırmamaya ve bu şekilde olan illerde oynanması gereken müsabakaların bir kısmını veya tamamını başka bir ilde oynatmaya ve bunun süresini belirlemeye Federasyon yetkilidir.
Misafir takımın seyircilerinin de gittikleri illerde güvenliği bozduklarına Federasyonca kanaat getirilir ise aynı hükümler misafir takımın bağlı olduğu ilde de uygulanır.
Tedbir niteliğinde verilen ve uygulanan bu kararlar Federasyon Disiplin Kurulu’nca verilecek saha kapatma veya müsabakayı seyircisiz oynatma cezalarından mahsup edilemez.
Müsabakaların ertelenmesi
Madde 18 (1) Müsabakaların belirlenen sahalarda, ilan ve tebliğ olunan saatlerde başlaması şarttır. Elverişsiz hava koşulları nedeni ile hakem kararı ile ertelenen müsabakalar Federasyonun belirleyeceği gün ve saatte oynanır.
Federasyon tarafından müsabakalar elverişsiz hava koşulları dahil olmak üzere, zorlayıcı sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Bu takdirde erteleme sebebinin Federasyon tarafından kabulü zorunludur. Ertelemeyi gerektiren zorunlu sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri Federasyona aittir. Takımların anlaşması ile müsabakalar ertelenemez. Kulüplerin, futbolcuların toplu zehirlenme, kaza, sınav, doğal afetler vs gibi durumlarda müsabakanın ertelenmesine ilişkin taleplerine Federasyon karar verir.
Ertelenen müsabakalar
Madde 19: (1) Her ne sebeple olursa olsun ertelenen müsabakalar, Federasyonca uygun görülen bir tarihte oynatılır. Erteleme müsabakalarına, ancak erteleme tarihinde müsabakada yer alma hakkı olan antrenör, idareci ve futbolcular katılır.
2-) Resmi yarışma cezası, cezalının, suçu işlediği kategorideki resmi yarışmaları sayılarak men suretiyle infaz edilir.Yarışmaktan men veya hak mahrumiyeti cezaları, resmi fikstürde ilan edilen ilk maçtan itibaren uygulanır. Federasyon Genel Sekreterliğince bu maçlar infaz yazısında açık bir şekilde ilgiliye bildirilir.
3-) Maçın ertelenmesi halinde cezalı kişi veya kuruluşun cezası, ertelenen maçta infaz edilir. Maçta oynama hakkı olmayan kişi, ertelenen maçta’ da oynayamaz. Cezalar Federasyonun resmi internet sitesinde “Ceza Tahtası” bölümünde ilgili sporcunun oynayamayacağı müsabakalar belirtilmek suretiyle ilan edilir.
 4-)Cezalı kişinin, başka bir kulübe transfer olması halinde yeni kulübün ilk maçından itibaren cezası infaz edilir. Maçın fikstürde ilan edildiği tarihte cezalı olmayan fakat tehir edilen tarihte cezalı olan bir sporcu, tehir karşılaşmasında yer alamaz ve yer almadığı tehir karşılaşması cezalı maç sayısından düşülür.
5-) Yarışma mevsiminde tamamlanmayan (Toplam (4) dört sarı karttan kaynaklanan cezalar hariç) resmi yarışma sayısı ile men cezasının infazı sonraki yarışma sezonuna intikal eder ve sezonun ilk resmi yarışmasından başlanarak aralıksız uygulanır.
Müsabakanın yarıda kalması
Madde 20: (1) Müsabaka, bu Talimatın 28’nci maddesinin b fıkrasında yazılı hallerin dışında doğan zorlayıcı sebepler dolayısıyla tamamlanamadığı takdirde başka bir gün yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, yeniden yapılmasına veya yarıda kaldığı zamanki sonucu ile tescil olunmasına Federasyon karar verir.
Takım kadroları
Madde 21 (1) Müsabakalarda yer alacak futbolcuların yaş ve statüsünü her sezon başında Federasyon tespit ve ilan eder.
Futbolcuların uygunluğu
Madde 22: (1) Müsabakaya girecek futbolcunun;
a)Temsil edeceği kulüp adına o sezon için tescil ile vize işlemlerini yaptırmış ve lisansını almış olmalıdır.
b) Herhangi bir sebeple müsabakaya girmekten men edilmemiş olması, zorunludur.
c) Federasyon sezon başlamadan önce, takımların kadrolarında yabancı futbolcuların bulunup, bulunmamasına veya sayısını belirlemeye yetkilidir.
Oyuncu değiştirilmesi ve çıkarılması
Madde: 23:(1) Hakem tarafından oyun başladıktan sonra oyundan ihraç edilen futbolcular, tekrar müsabakaya dönemeyeceği gibi, yerine de başka bir futbolcu alınamaz.
Oyun başlamadan önce ihraç edilen oyuncuların yerine ismi bildirilmiş yedeklerden oyuncu alınabilir. İhraç edilen yedek oyuncu yerine maç listesine başka bir yedek oyuncu yazılamaz.
Müsabaka kadroları
Madde: 24:(1) Bir takım iki kaleci dört futbolcudan az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz. Takım yöneticisi, müsabaka başlamadan önce, müsabakada yer alacak bir asil ve yedek kaleci olmak üzere, altı futbolcu ve en fazla altı (6) yedek futbolcunun isim listesini toplam ondurt(14) sporcunun ismini ve forma numarasını yazarak imzalayıp hakeme vermek zorundadır. Müsabakadan önce ibraz edilen futbolcu listeleri ve futbolcu lisansları rakip takımlar tarafından incelenerek uygunlukları, listeler imzalanarak kabul edilir, varsa itirazları liste üzerinde yazı ile belirtilir. Böyle bir durumda itiraz karşı tarafa okutularak imzalattırılır.
  
2-) Yöneticiler, asil ve yedek kaleci olmak üzere 6 (Altı) kişilik oyuncu kadrosu yazmalarına rağmen altı futbolcudan az bir kadro ile oyuna başlarsa altı kişilik listede ismi yazılı futbolculardan eksik olanlar geldiklerinde oyuna girebilirler. Bir takımdan oyun içerisinde toplam oyuncu sayısı kaleci dahil dört (4) kişi kaldığında maç tatil edilir. Müsabakaya devam edilmez.
3-) Erkek ve bayan futbolcular yalnız kendi kategorilerindeki müsabakalara katılabilirler. Kaleci ve oyuncu olarak lisansı tescil edilen sporcular, sadece statülerinde oynayabilir. Bu statüdeki sporcular, antrenör sporcu olarak müsabakalarda görev alabilirler. Ancak; kulüplerinde başkan ve yönetim kurulu üyelerinden o lige ait antrenör belgesi olanlar antrenör olarak görev alabilir. Sporcu olarak görev alamazlar. İsim listesini sırası ile yönetici, yoksa teknik sorumlu, yoksa antrenör, yoksa takım kaptanı imzalayabilir
Sonuçların ilanı
Madde 25 (1) Ampute futbol oyun kurallarına göre tamamlanmış müsabakaların sonuçları, hakem raporları ile belirlenir.
 
Oyun kurallarına göre tamamlanamayan müsabakaların sonuçları,  hakem, gözlemci ve temsilci raporları doğrultusunda Federasyon tarafından karara bağlanır ve ilan edilir.
Hükmen yenik sayılma halleri
Madde 26:1-) Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir
a)  Müsabakanın ilan edildiği sahaya, belirlenen saatte asil ve yedek kaleci, 4 oyuncu olmak üzere 6(Altı ) kişiden az bir kadro ile çıkmak veya müsabaka başlamadan önce sahayı terk etmek, ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple kadronun 4 (dört) kişiye inmesi, (bu durumda müsabakaya devam edilmez.)
b) Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için lisans vizesi yapılmamış futbolcu oynatılması,
c)Futbolcuların lisanslarının veya Federasyonun onaylı isim çizelgelerinin hakeme ibraz edilmemesi neticesinde maçın yapılmamış olması,
d) Lisans kontrolünden sonra hakemin futbolcuları tanımamasından yararlanarak değiştirmek,
e) Takımda futbolcularla, yabancı uyruklu futbolcuların belirlenmiş sayıdan fazla olması, kadroda bulundurulması zorunlu tutulan futbolcuların kadroda bulundurulmaması ve Federasyon tarafından müsabakaların organizasyonuna ilişkin belirlenmiş diğer esas ve kurullara uyulmaması.
f) Cezalı veya idari tedbirli bulunan futbolcu veya futbolcuların oynatılması,
g) Aynı sezonda, müsabakalarda üst üste veya aralıklı dahi olsa ihraca dönüşmeyen ihtarlık hareketleri nedeniyle toplam 4 sarı kart gören futbolcunun aynı kategorideki ilk resmi müsabakada oynatılması,
h) Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, sahte lisans kullanılması ve/veya lisans üzerinde tahrifat yapılmış olması,
ı) Federasyonun, müsabakalar için çıkardığı yönerge ve genelgelerdeki hükümleri, o sonuca etki edecek şekilde ihlal etmek,
j) Ertelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcunun oynatılması,
k) İhraç veya sakatlık nedeni ile kaleye geçecek kaleci bulunmaması,
2-) Yukarıda belirtilen hallerde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber,(b,d,e,f,g,h,ı,j) bentlerindeki sebeplerden dolayı ilgililer hakkında Federasyon Disiplin Talimatını uygulamak üzere işlem yapılır. Ayrıca bu halleri bilmemek kulüpler ve ilgililer için mazeret sebebi olamaz.
3-) Yukarıda anılan (b, d, e, f, g, h, ı, j) fıkralarında yazılı nedenlerden dolayı müsabakayı takip eden 3 (üç) gün içinde, belgeleri ile birlikte itiraz edilebilir. Belgesi ibraz edilmeyen ve depozitosu yatırılmayan itirazlar incelenmeye alınmaz.
4-) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım gol atılmış olsa dahi, hiçbir gol geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.
Kırmızı ve sarı kart uygulamaları
Madde 27: (1) Hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılan oyuncular (Rakibin bariz gol şansını engellemek ve 2. sarı karttan dolayı ihraç edilme durumu hariç) başka disiplin suçu işlemememiş olmak kaydıyla takip eden ilk iki müsabakada oynamama cezası alırlar. Ayrıca disiplin suçu işlerlerse Disiplin Kurulunca verilecek ceza ayrı uygulanır.
b) Sezonun sona ermesi nedeniyle infazı tamamlanmamış direkt kırmızı kart cezaları gelecek sezona aktarılır.
c) Bir futbolcunun bir müsabakada sarı kart görmesinden sonra, doğrudan kırmızı kart veya ikinci bir sarı kart nedeniyle kırmızı kart görmesi halinde söz konusu sarı kartlar hakem raporlarında belirtilmez ve toplam 4 (dört) sarı kart hesabında dikkate alınmaz.
d)Resmi müsabakalarda oyun kurallarından doğan ihlaller nedeniyle oyundan çıkarılan futbolcular (futbolcunun ikinci sarı kart nedeniyle veya bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarıldığı hallerde, başka disiplin suçu işlememiş olmak kaydıyla)otomatik olarak, takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz.
e) Bir sezonda görülen sarı kartlar ve cezaları sonraki sezona taşınmaz. Sarı kart cezaları bulunduğu sezon içinde değerlendirilir. Her sezon başında bir önceki sezona ait tüm sarı kart cezaları sıfırlanır. Dört(4) sarı karttan kaynaklanan kart cezaları infaz edilmemiş olsa dahi bir sonraki sezona aktarılamaz.
Puan silinmesi, lig dışı bırakma ve alt kümeye indirmeye neden olan haller
Madde 28:(1) Puan Silinmesi, Lig dışı bırakma ve alt kümeye indirmeye neden olan haller;
a) Bir lig sezonunda müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, gelip müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar, puan silinir.
Aynı şekilde bir lig sezonunda ikinci defa müsabakaya gelmeyen, gelip müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu takımla müsabakası olan diğer takımlar oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılır.
b) Bu Talimatın 29 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirlenen nedenlerden dolayı hakemin müsabakayı devam ettirme imkânını bulamaması halinde Federasyonun Yönetim Kurulu tarafından, birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına ve ayrıca olayın durumuna göre galibiyet halinde verilen puan kadar silinmesine karar verilir.
c) Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu sahayı terk etmemesi ve bu nedenle müsabakanın tatil etmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca galibiyet halinde verilen puan kadar puanı silinir. Hakem çıkarma kararını takım kaptanına bildirir. Takım kaptanı bu futbolcunun çıkarılmasını sağlayamadığı takdirde, takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder.
d) Bu Talimatın, 29’ncu maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde kendi seyircileri tarafından herhangi bir bölgenin emniyet ve güvenliğini, hakemlerin, futbolcuların, idareci ve görevlilerin veya müsabakayı izleyen diğer kişilerin can güvenliğini zedeleyecek derecede, sahaların içinde veya dışında, ciddi olaylar çıkarıldığında ve Federasyonca kanaat getirilen takımların da (b) fıkrasındaki uygulama bahis konusu olan veya olmayan hallerde dahi, sezon sonuna kadar yapacakları müsabakaları iptal etmeye ve devam eden sezonda da bir alt lige indirilmelerine veya en alt ligde bulunanlar için de lig dışı bırakılmalarına Federasyonca karar verilebilir.
e) Bu Talimatın 29.maddesinin hallerinden birinin bulunduğu sezonda ikinci kez tekrarlayan kulüplerin takımları, bulunduğu sezonda müsabakalardan çıkarılarak bu takımla müsabakası olan takımlar oynamaksızın hükmen galip sayılırlar. Bu durumda olan takımların takip eden sezonda müsabakalara alınıp, alınmaması konusunda Federasyon karar verir. Alt lig bulunmaması halinde bir yıl müsabakalara alınmazlar.
f) Tarafların bir müsabakayı, sonucu üzerinden anlaşarak, yaptıklarına Federasyonca kanaat getirilmesi halinde her iki takım bir alt lige indirilir. Alt lig bulunmaması halinde bir yıl müsabakalara alınmazlar.
2-) Müsabaka sonucu üzerinde anlaşma iki takımın futbolcuları arasında olmuşsa, her iki takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar, anlaşma yalnız bir takım futbolcuları arasında olmuşsa, futbolcuların mensup olduğu takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puanı silinir. İlgililer Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. Bu maddeye göre puanları tenzil edilen takımların oynadıkları müsabakalarda puanları bulunmuyorsa,(eksi puan uygulaması yapılır) sonradan yapacakları müsabakaların ilkinden başlamak üzere puanları mahsup edilir.
Tamamlanmayan müsabakaların sonuçları
Madde 29: (1) Kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik sorumluları ve antrenörleri ile görevlilerinin ayrı veya birlikte hakeme fiili eylemde bulunmaları, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakaya devam olunması olanağının kalmadığı durumlarda, hakem müsabakayı tatil ettiğini ilan eder. Bu halde yönetim kurulu olaya sebebiyet veren takımın/takımların hükmen mağlubiyetine karar verir, ayrıca olay ve fiillerin niteliğine göre ilgililer Disiplin Kuruluna sevk edilir.
b) Seyircilerin taşkın ve edebe aykırı hareketleri ile birlikte müsabakaya fiili eylemleri sonucu, müsabakanın devam ettirilmesine olanak kalmaması halinde, hakem müsabakayı tatil ettiğini ilan eder. Bu halde yönetim kurulu, takımların birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verir, ayrıca olayın ve fiillerin niteliğine göre ilgililer Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir.
c) Eğer müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse bu müsabakalarından ihraç edilir ve ertesi yıl aynı mahiyetteki müsabakalara katılamaz.
d) Yönetim Kurulu, maddede öngörülen tüm hallerde karar verirken, maçın hakemleri, gözlemcisi, Federasyon temsilcisi, Federasyon veya Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin, ilgililerin raporlarını göz önünde bulundurur. Yönetim kurulu yaptığı değerlendirmede, maçın tatil kararlarını uygun görmediği takdirde, maçın yeniden oynanmasına veya yarıda kaldığı zamanki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.
 
Müsabaka kıyafetleri
Madde 30.(1) Kulüpler sezon öncesi Federasyona tescil ettirdikleri formaları ile her türlü törene ve müsabakaya katılmak zorundadırlar. Aksine davranan kulüpler hakkında, yapılacak uyarıya rağmen bu tutumlarını değiştirmedikleri takdirde, Disiplin Kuruluna sevk edilmekle beraber, kulübün müsabakalarının belirlenecek süreç de başka sahalarda yaptırılmasına Federasyonca karar verilebilir. Takım formalarının renklerinde benzerlik olması durumunda, ev sahibi takım farklı şekilde forma giymek zorundadır.
Müsabaka hakemleri
Madde 31: (1)
a) Müsabakalarda görevlendirilecek hakemler ve gözlemcilere ilişkin usul ve esaslar Ampute Futbol MHK Hakem ve Gözlemci Talimatında düzenlenmiş olup, talimat hükümleri uygulanır.
b) Müsabaka saatine 2 (iki) saat ve daha az zaman dilimi kalmış ise; müsabakanın oynatılıp oynatılmaması kararı hakeme, 2 (iki) saatten fazla süre var ise, Federasyona aittir.
c)  Resmi veya özel kolluk kuvvetleri olmaksızın görevliler müsabakayı başlatamazlar.
d) Hakemler görevlerini ampute futbol oyun kurallarına ve MHK’ nin ilgili talimatlarına uygun olarak yaparlar.
İtirazlar
Madde 32: (1)İtirazlar aşağıdaki hal ve şekilde yapılır;
a) Müsabaka öncesi itirazlar; ampute futbol oyun kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir duruma karşı yapılacak itirazların, müsabaka listesinde adı geçen kulüp yöneticisi tarafından yazılı olarak yapılır.
b) Müsabaka esnasındaki itirazlar; müsabaka başladıktan sonra ampute futbol oyun kurallarına aykırı durumlar da sözlü olarak hakeme bildirilir, ihlal söz konusu ise federasyon gözlemcisi ve temsilcisi ve müsabakanın hakemince karara bağlanır.
c) Müsabaka sonrası itirazlar; ampute futbol oyun kurallarına aykırı bir uygulama söz konusu ise, buna bağlı olarak, yapılacak itirazlar, kulüp başkanı tarafından yapılır. İtiraz Kulübün başlığını içeren yazılı dilekçe ile itirazı Federasyona yapılır.
Dilekçeye Federasyonun mevcut banka hesabına yatırılan itiraz ücret dekontu eklenir. İtiraz en geç maçı takibenden üç gün içinde yapılır. Dekont eklenmeyen (itiraz ücreti yatırılmayan)itirazlar işleme konulmaz.
     Yapılan itirazlar neticesinde federasyonun kararına, kararın tebliğ edildiği tarihten yedi(7) gün içinde Tahkim Kuruluna itirazını edilebilir
İtiraz ücreti
Madde 33.(1) Müsabaka başlamadan öncesi, esnası ve sonrası yapılan itirazların incelenebilmesi için itirazın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde, Federasyonca tespit edilen ve ilan edilen 300.00               ( Üç yüz Türk Lirası )  itiraz ücretinin Federasyon hesabına yatırılması ve belgesinin Federasyona verilmesi zorunludur. Federasyon itirazı haklı bulduğu takdirde, itiraz ücreti iade edilir. İtiraz reddedildiği takdirde federasyonca gelir kaydedilir.
Yabancı uyruklu futbolcu sayısı
Madde 34:(1) Takımlarda yer alacak ampute futbol yabancı uyruklu futbolcu sayısı her sezon başında Federasyonca belirlenir ve ilan edilir.
Resmi ve özel milli müsabakalara çağrılan futbolcular
Madde 35:(1) Milli takım kamplarına, yapılacak resmi veya özel uluslararası müsabakalar için seçilen futbolcular yapılan çağrıya uymak zorundadırlar. Mazeretsiz bu çağrıya, uymayan sporcular Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Talimatta bulunmayan hükümler
Madde 36:(1) Bu Talimat hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu karar vermeye yetkilidir.
Yürürlük
Madde 37:(1) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 38: Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Kamp Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Kamp Eğitim Talimatı yürürlüğe girdi.
Talimatın Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/frfStW
Talimatın federasyonun sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/wLuUmz
Bu talimatın iki kurumun Internet sitesindeki başlığı “Kamp Talimatı” olmasına rağmen, metin içinde başlık “Kamp Eğitim Talimatı” olarak yazılmış.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Sözleşmeli İdari ve Teknik Personel Çalıştırma Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Sözleşmeli İdari ve Teknik Personel Çalıştırma Talimatı yürürlüğe girdi.
İlgili talimatın Spor Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/fVur5Y (03.06.2014)
İlgili talimatın TCF’nin sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/onm5dx (05.06.2014)

Türkiye Cimnastik Federasyonu Hakem Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Hakem Talimatı, Spor Genel Müdürlüğü’nün Internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.
İlgili talimatın Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/T5XBi8
Talimatın Türkiye Cimnastik Federasyonu‘nun sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/k0vq84.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü Yayımlandı

Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü, 4 Haziran 2014 Tarihli ve 29020 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi (RG versiyonu: http://goo.gl/M8V7Fy).


Ana statü aşağıdaki gibidir:

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Taekwondo Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Taekwondo Federasyonunun genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) ETU: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Taekwondo Birliğini,
ç) Federasyon: Türkiye Taekwondo Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ğ) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
h) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
ı) Spor Dalı: Taekwondo sporunu,
i) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
j) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
k) WTF: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Taekwondo Federasyonunu,
l) Yönetmelik:19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı , Görev ve Yetkileri

Teşkilatı
MADDE 5 – (1) Federasyon özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliği sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez ve il temsilciliklerinden oluşur.
(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak,
b) ETU, WTF ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor dalında uluslararası faaliyetlerde temsil etmek,
c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkileri düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,
ç) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,
d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,
e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,
f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,
g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcilikleri, bölge sorumluları, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,
ğ) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dallarının, sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil ve vize işlemlerini yapmak,
h) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,
ı) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek milli takım sporcuları ile menajer, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak,
i) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak ve ödüllendirmek,
j) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak,
k) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak,
l) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak,
m) Yurt içinde düzenlenecek her türlü taekwondo müsabakasına izin vermek bu müsabakaların denetimini sağlamak,
n) Yurt içindeki her türlü ticari ve sosyal amaçlı taekwondo tesislerinin gözetim ve denetimini yapmak, taekwondo tesislerinin gerekli standartlara uygunluğunu tespit etmek,
o) İhtiyaç duyulması halinde spor dalını geliştirmek, yaygınlaştırmak, sürekliliğini sağlamak amacıyla bölgesel veya ülke genelinde taekwondo liglerinin kurulması için çalışmalar yapmak,
ö) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak,
p) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,
r) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı 150’den az 300 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur;
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar.
c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
e) Genel kurulun yapıldığı tarihte, Federasyonun bağlı olduğu WTF ve ETU’nun yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;
1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste büyüklerde kulüplerarası Türkiye şampiyonasına katılan kulüplerden birer üye,
2) Genel kurul tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Federasyon faaliyetlerine; minikler, yıldızlar, gençler, ümitler, büyükler ve poomse gibi en az üç kategoride katılan kulüplerden birer üye,
3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda kulüplerarası Türkiye şampiyonası ve en az üç kategoride Federasyon faaliyetlerine ayrı ayrı katılan kulüplerden ilave birer üye.
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî olma sayıları esas alınarak tespit edilir.
(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.
(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.
(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.
(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak, değiştirmek,
b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,
d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek,
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek,
ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.
(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez.
(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı,
ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
d) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.
(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan şartları haiz olmaları gerekir.
(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır;
a) Federasyonu temsil etmek,
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek,
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekillerine devretmek,
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek,
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim kuruluna teklif etmek,
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ve genel kurulun seçeceği on dört asıl üye olmak üzere on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerindeki şartlar aranır, seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Yönetim kurulunun bir üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek,
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek,
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,
ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek,
d) Kulüplerin Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan branşlarda faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,
e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör, spor elemanları ve teknik elemanları ödüllendirmek,
f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,
ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak,
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek,
i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak,
l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,
m) Bütçeyi hazırlamak,
n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,
o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek,
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, tazminatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,
p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,
r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak,
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.
(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere, en az üç ayda bir kez üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.
(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.
(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.
(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl iki yedek üyeden oluşur.
(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.
(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağırılarak kurul tamamlanır.
(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her mali genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.
(2) Kurul denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle genel kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin Kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
(2) Kurulun asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağırılarak kurul tamamlanır.
(4) Kurul, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, öğretici, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimatla belirlenir.
(5) Kurul, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.
(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.
(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.
c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.
(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,
2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde,
olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir olmak kaydıyla Ocak ve Şubat ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen bir tarihte yapılır.
ç) Mali genel kurulda, son dönemin bilançosu ve mali tabloları ile bir sonraki dönemin bütçesi görüşülür ve Federasyonun iş ve işleyişi ile ilgili konularda kararlar alınır.
d) Bilanço ve mali tablo uygun görülmesi halinde ibra edilir.
e) Bir sonraki yılın bütçesi görüşülerek karara bağlanır.
(2) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.
(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.
(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.
(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere ilan edilir.
(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.
(3) Genel Kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.
(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.
(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya as başkan ya da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile Genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.
(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya as başkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.
(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.
(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından karara bağlanır.
(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.
(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.
(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.
(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.
(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.
(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.
(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.
(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.
(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.
(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.
(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.
(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.
(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.
(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan gözlemci ismi bildirebilir.
(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.
(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.
(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.
(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur’a ile belirlenir.
(10) Divan Başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre Genel Kurul üyelerine açıklar.
(11) Genel Kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.
(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.
(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.
(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve Yönetim Kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.
(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.
f) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.
g) Sponsorluk gelirleri.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Ceza ve itiraz gelirleri.
ı) Yardım ve bağışlar.
i) Kira ve işletme gelirleri.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
l) Özel spor salonu kulüp ve diğer kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi ücretleri ile aidatlar.
m) Turnuva ve lig müsabakaları ile eğitim, hakem ve antrenör kursları, gelişim seminerlerinden alınacak katılım bedelleri.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.
(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(4) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.
(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olmak.

Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.
(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,
b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,
c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,
bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.
(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.
(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin taekwondo şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya spor kulüplerinin taekwondo şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Spor kulüpleri yönetim kurulu tarafından tespit edilen esaslara göre ilgili spor dallarında faaliyetlere katılırlar. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.
(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faaliyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz.
(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu konuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı yürütür.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Dopingle Mücadele Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Dopingle Mücadele Talimatı yürürlüğe girdi.

Talimatın Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/flJ2MS (08.05.2014)
 
Talimatın federasyonun sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/jW8uC7 (21.05.2014)

Türkiye Cimnastik Federasyonu İl Temsilcileri Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu İl Temsilcileri Talimatı yürürlüğe girdi.

Talimatın Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/cU8IuT (08.05.2014)

Talimatın federasyonun sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/L0fcp2 (21.05.2014)

8 Federasyonun Ana Statüsü Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sözde bağımsız spor federasyonları tek tek ana statülerini değiştiriyor. Şansa bakın ki, bu ana statü değişiklikleri Resmi Gazete’de aynı gün yayımlanıyor. Üç hafta önce 13 federasyonun ana statüsü yayınlanmıştı.

Tek elden çıktığı anlaşılan ana statülere bugün yenileri eklendi.

Bocce Bowling ve Dart FederasyonuKarate FederasyonuModern Pentatlon FederasyonuMotosiklet Federasyonu, Tenis FederasyonuTriatlon FederasyonuVoleybol Federasyonu ve Yelken Federasyonu‘nun yeni ana statüleri 22 Nisan 2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili ana statülerin linkleri aşağıdadır.

Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/RcIPT9),
Karate Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/si45Fw),
Modern Pentatlon Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/scD1u9),
Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/xqXoHh),
Tenis Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/Wz7ciz),
Triatlon Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/RjDAWl),
Voleybol Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/envfq3),
Yelken Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/DLpk4z)

13 Federasyonun Ana Statüsü Değişti

13 spor federasyonunun ana statüsü değiştirildi. Yeni ana statüler 3 Nisan 2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Liste aşağıdadır.

—  Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü: http://goo.gl/Kgdlyj

—  Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü: http://goo.gl/k987Vb

—  Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü: http://goo.gl/v1zWaC

—  Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü: http://goo.gl/ZuHgWa

—  Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsü: http://goo.gl/WGqlcJ

—  Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü: http://goo.gl/VS6OAj

—  Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü http://goo.gl/izQxeJ

—  Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü: http://goo.gl/mSAjwy

—  Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü: http://goo.gl/nXJlD8

—  Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü: http://goo.gl/oCHQk2

—  Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü: http://goo.gl/cppamA

—  Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü: http://goo.gl/QU9FJk

—  Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü: http://goo.gl/1XFnAh

Özcan Yeniçeri’den Spor Bakanı’na Yeni Sorular

MHP milletvekili Özcan Yeniçeri, TBMM’nin en çok çalışan milletvekillerinden biri. Neredeyse her gün onlarca soru önergesi veriyor. Yeniçeri özellikle sporla ilgili soru önergeleriyle spor teşkilatına aman vermiyor.

Yeniçeri’nin yeni yazılı soru önergeleri sisteme girmiş. Paylaşıyorum.

I) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının spor federasyonlarının, uluslararası federasyonların yönetim modellerine uygun, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bağımsız spor federasyonlarına yapılan büt.e desteğinin amaçları doğrultusunda harcanıp harcanmadığını denetlemek adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
3. 2002 – 20 14 yılları arasında, yıllara göre hangi bağımsız spor federasyonuna hangi miktarda bütçe desteği yapılmıştır?
4. Bahsi geçen destekler hangi projeler için verilmiştir? Her bir proje kaç kere, kimler tarafından denetlenmiştir? Bu denetimsizlikler sonunda uygunsuzluklar saptanmış mıdır? Saptandıysa bu uygunsuzluklar hangileridir? Bunlar hakkında yapılan işlemler hangileridir?

II) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyonları etkinlik ve verimlilik yönünden denet/eyecek mekanizmaları geliştirmek adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyonların eğitim kurullarında beden eğitimi ve spor yüksekokullarının ilgili branş ve bilim dalındaki öğretim üyelerinden en birinin istihdam edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? V arsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
3. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile federasyonların eğitim kurullarında beden eğitimi ve spor yüksekokullarının ilgili branş ve bilim dalındaki öğretim üyelerinden en birinin istihdam edilmediği federasyonların sayısı kaçtır? Bunlar hangileridir?

III)  1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının spor kulüplerinin, geniş kapsamlı özel bir kanunla düzenlenmesi için gerekli çalışmaları başlatmak ve yönlendirmek adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının spor kulüplerinin gelirlerinin arttırılması ve sürekli kılınması ile kontrolsüz harcamaları ve borçlanmalarının engellenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
3. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının spor kulüplerinin denetimlerinin uluslararası standartiara uygun hale getirilmesini sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?

IV) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bağımsız federasyonların pazarlama stratejileri ile araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vermek adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2002 – 2014 yılları arasında, yıllara göre hangi bağımsız spor federasyonuna pazarlama stratejileri ile araştırma ve geliştirme çalışmaları için hangi miktarda maddi destek yapılmıştır?
3. Bahsi geçen destekler hangi projeler için verilmiştir? Her bir proje kaç kere, kimler tarafından denetlenmiştir? Bu denetimsizlikler sonunda uygunsuzluklar saptanmış mıdır? Saptandıysa bu uygunsuzluklar hangileridir? Bunlar hakkında yapılan işlemler hangileridir?

V) 1. 20 14 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyonların beden eğitimi ve spor yüksekokulu eğitimi bölümleri ile iş birliği ve koordinasyonunu sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyonların amatör sporlara destek sağlamasını teşvik etmek adına yürütülmekte olan kısa, orta ve uzun vadeli çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?

VI) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının kulüp kurmayla ilgili girişimleri özendirmek adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının kulüpleri arazi bakımından desteklemek adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
3. 2002 – 2014 yılları arasında, yıllara ve kulübe göre arazi ve tesis bakımından desteklenen kulüplerinin sayısı kaçtır? Bu kulüpler hangileridir? Bunlara verileri destekler nelerdir?

VII) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının eğitim kurumlarında spor kulüplerinin kurulmasını teşvik etmek ve bu spor kulüplerinin faaliyetlere katılımlannın yaygınlaştırı/masının sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileriqir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının kulüplere bulundukları yerleşim birimlerinde spor yaptırdıkları insan sayıyı da dikkate almarak destek sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?

Anayasa Mahkemesi Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’u Tartışacak

Anayasa Mahkemesi’nin Internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mahkeme yarın (16 Ocak) Spor Genel Müdürlüğünün  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptali istemini değerlendirecek.

Danıştay 10. Dairesi,
21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un;
1- Ek 9. maddesinin, 29.3.2011 günlü, 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının,
2- Ek 9. maddesinin, 27.5.2007 günlü, 5674 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen yedinci ve sekizinci fıkralarının,
3- Ek 9. maddesinin, 29.3.2011 günlü, 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen dokuzuncu fıkrasının,
4- Ek 9. maddesine, 5674 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen onikinci fıkrasının,
5- Ek 9. maddesine, 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesinin onikinci fıkrasıyla eklenen “Spor
federasyonları ile ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.” biçimindeki fıkranın,
6- 6215 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle eklenen geçici 11. maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesini talep etti.

Anayasa Mahkemesi, yarın değerlendireceği bazı hükümleri geçen sene değerlendirmiş ve ilgili düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermişti. Anayasa Mahkemesinin 14/2/2013 Tarihli ve E: 2011/63, K: 2013/28 Sayılı Kararı 31Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Ek 9. maddesinin,

a) Birinci fıkrasının üçüncü, beşinci ve altıncı cümlelerinin;

b) İkinci fıkrasının
ba) dördüncü cümlesinde yer alan “…iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen…” ibaresinin
bb) son cümlesinde yer alan “…teklifi ve Genel Müdürün…” ibaresinin;

c) Üçüncü fıkrasının
ca) Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.” biçimindeki yedinci cümlesinin,
cb) (a) bendinde yer alan “…üç ay içerisinde…” ibaresinin,
cc- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya…” ibaresinin,

d) Dördüncü fıkrasının “Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.” biçimindeki onuncu cümlesinin,

Anayasa’ya aykırı olmadığına oybirliği ile karar vermişti.

Mahkeme yarın belli bölümlerini Anayasa’ya aykırı bulmadığı 9. maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarını bu sefer bütün halinde inceleyecek. Mahkeme ayrıca Ek 9. maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onikinci ve ondokuzuncu fıkralarını da değerlendirecek. Mahkeme Ek 9. madde yanında Kanun’un geçici 11. maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olup olmadığını tartışacak.

İptali talep edilen düzenlemelerin çoğu daha önce de tartışma konusu olmuştu. Bu düzenlemeler Çerçeve Statü kapsamında getirilmişti. İlgili Çerçeve Statü iptal edilince düzenlemelerin yasal dayanağı kalmamıştı. Anayasa Mahkemesi, federasyonların bağımsız olmadığına işaret etmişti.

Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi, Tahkim Kurulu’na ilişkin düzenlemeleri de incelemiş ve Tahkim Kurulu’nun idari kurul olduğuna işaret etmişti. Kararların kesinliğine ilişkin düzenleme ise iptal edilmişti.

Zamanında faaliyet gösteren GSGM, Anayasa Mahkemesi kararlarını görmezden gelmiş ve “bağımsız federasyonlar” adı altında getirdiği düzenlemeler ile tekrar teşkilata bağlı federasyon yapıları kurmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü Anayasa Mahkemesi’ni yok saymayı alışkanlık haline getirdi. Mevzuat çalışmalarının çoğu Anayasa’ya, Anayasa Mahkemesi’nin belirttiği ilkelere aykırı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemeler tekrar kaleme alınıyor. Hatta daha ileri gidiliyor: Anayasa’ya aykırı olduğu için iptal edilen hükümler Anayasa’ya ekleniyor. “Spor Tahkimi” ile ilgili düzenleme Anayasa’ya bu şekilde yerleştirildi. Bugün Anayasa’da Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bir hüküm yer almaktadır. Bunun günahı TBMM’nindir. Günah onların. “Utanç” diyemeyeceğim. Hükümet ve muhalefet milletvekillerinin bu faaliyetlerinden utanç duyduklarını ve duyacaklarını sanmıyorum.

Sözü uzatmayayım.

İlgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Ek md. 9/I:Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli ve yetkili, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonları kurulur. Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile kurulur ve kararın Resmi Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanır. Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir. Genel Müdürlük tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile Genel Müdürlük bütçesinden bu federasyonlara tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar edinim amacı dışında kullanılamaz ve Genel Müdürün izni alınmadan üçüncü kişilere satılamaz ve devredilemez. Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır. Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

Ek md. 9/II:Spor federasyonlarının merkezleri Ankara’dadır. Federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten teşekkül eder. Federasyon yönetim kurulu, yedi üyeden az, on beş üyeden fazla, disiplin kurulu ise üç üyeden az, beş üyeden fazla olamaz. Denetim kurulu; iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen beş üyeden oluşur. Genel sekreter, en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen kurulların oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ana statüyle, diğer kurulların oluşumu, çalışma usul ve esasları ise talimatlarla belirlenir. Profesyonel şube kurulması, federasyona spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması işlemleri federasyon yönetim kurulunun Genel Müdürlüğe müracaatı üzerine bu Kanunun hükümlerine göre yürütülür. Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Bağımsız spor federasyonlarının il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.

Ek md. 9/III:Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının bu Kanun ile ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu Bakana sunulmak üzere onbeş gün içerisinde Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, raporun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir. Genel kurulun toplanması, üyelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar ve oyların sayımı ile ilgili diğer esas ve usuller ana statüde belirlenir. Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz. Genel kurul;
a) Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,
2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı ile yazılı müracaatıyla,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi veya ölümü halinde,
olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul iki yılda bir ana statülerinde belirtilen tarihte yapılır. Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak, üçüncü fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpik ve paralimpik branşlarda olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.   


Ek md. 9/IV:Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Olağan ve olağanüstü genel kurullarını bu maddede öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurulları Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır ve federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur. Seçimler tek liste halinde gizli oy, açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği, antrenörlüğü bırakmamış kişiler ile federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar genel kurul üyesi olamazlar. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60’ından az olamaz. Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur. Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını, bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.
d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Ek md. 9/VII: Tahkim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır. Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Bakanının onayı ile dört yıl için görevlendirilir. Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hâkimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak suretiyle Tahkim Kurulunda görev alabilirler. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir.

Ek md. 9/VIII:Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve  antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyonlarca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek sonuçlandırır. Tahkim Kurulu; itiraz üzerine Genel Müdürlük ile federasyonlar ve federasyonların birbirleri arasında çıkacak ihtilafları inceleyerek sonuçlandırır.

Ek md. 9/IX:Tahkim Kurulu, bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirler. Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda, Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararlara karşı, ilgililerin itirazı üzerine karar verir.

Geçici md. 11/I: Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici md. 11/II:Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre özerk olan spor federasyonları bu Kanuna göre kurulmuş bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilir. Diğer kanunlarda özerk spor federasyonlarına yapılan atıflar, bağımsız spor federasyonlarına yapılmış sayılır.

Geçici md. 11/IV:Bu Kanunla tüzel kişilik kazanan spor federasyonları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını yaparak hukuki yapılarını bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadırlar. 

Anayasa Mahkemesi Bağımsız Federasyonlar ile ilgili Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi, CHP’li milletvekillerinin açtığı iptal davasında 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 9’uncu maddesindeki bazı ifadelerin ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesinin üçüncü cümlesindeki bir bölümünün  Anayasa’ya aykırılık iddialarını değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi sadece federasyon başkanlığına aday olanlarda aranan“Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.” şartını getiren düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme bu kararı oyçokluğu ile verdi.

Anayasa Mahkemesi, bazı düzenlemelere ilişkin red kararlarını yine oyçokluğu ile verdi.

Muhalefet görüşlerinin okunmasında fayda var.

Bu karar hakkındaki görüşlerimi ileride paylaşacağım.

Karar aşağıdadır.

———————————————

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı    : 2011/63
Karar Sayısı : 2013/28
Karar Günü : 14.2.2013
31 Aralık 2013 tarihli, 28868 sayılı Resmî Gazete (http://goo.gl/HanCAL)
                 
                   İPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu adına Grup Başkanvekilleri M. Akif HAMZAÇEBİ ile Muharrem İNCE
                   İPTAL DAVASININ KONUSU : 29.3.2011 günlü, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:
1- 10. maddesiyle değiştirilen, 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 9. maddesinin;
                   a- Birinci fıkrasının;
                   aa- “Bu Kanun’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir.” biçimindeki üçüncü cümlesinin,
ab-  “Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazın mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır.” biçimindeki beşinci ve altıncı cümlelerinin,
 b- İkinci fıkrasının;
ba- Dördüncü cümlesinde yer alan “… iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen…” ibaresinin,
 bb- Son cümlesinde yer alan “… teklifi ve Genel Müdürün…” ibaresinin,
 c- Üçüncü fıkrasının;
 ca-  “Genel kurul üye sayısı olimpik paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.” biçimindeki yedinci cümlesinin,
cb- (a) bendinde yar alan “… üç ay içerisinde…” ibaresinin,
cc- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya…” ibaresinin,
d- Dördüncü fıkrasının “Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.” biçimindeki onuncu cümlesinin,
e- Beşinci fıkrasının;
ea- “Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.” biçimindeki (c) bendinin,
eb- (d) bendinde yer alan “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk,…” ve “… gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan…” ibarelerinin,
f-Altıncı fıkrasının;
fa- “Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütnamelere uyup uymadıklarının değerlendirerek Bakana sunmak.” biçimindeki (a) bendinin,
fb- “Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.” biçimindeki (c) bendinin,
g- Onaltıncı fıkrasının;
ga- İkinci cümlesinde yer alan “… amaca uygunluğu ve… ibaresinin,
gb-  Üçüncü cümlesinde yer alan “… ve amacına… ibaresinin,
gc- “Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spot Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.” biçimindeki son cümlesinin,
2- 12. maddesiyle 3289 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 11’in son fıkrasının;
3- 21. maddesiyle değiştirilen, 10.7.2004 günlü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesinin üçüncü cümlesinin “… ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” bölümünün,
 Anayasa’nın 2., 7., 10., 33., 59. ve 123. maddelerine aykırı oldukları ileri sürülerek iptallerine ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.
                  
                   I- İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN GEREKÇESİ
                   A- 10.6.2011 günlü dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
                   “1) 29.03.2011 Tarihli ve 6215 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 uncu Maddesiyle 21.05.1986 Tarihli ve 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu Maddesinde Yapılan Ek ve Değişikliklerden;
                   a) Birinci Fıkrasındaki, “Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir.” Tümcesi ile “Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır.” Tümcelerinin; İkinci Fıkrasının Üçüncü Tümcesindeki, “iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen” İbaresi ile Son Tümcesindeki “teklifi ve Genel Müdürün” İbaresinin; Üçüncü Fıkrasındaki, “Genel kurul üye sayısı olimpik ve paramilik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.” Tümcesi İle (a) Bendindeki, “üç ay içerisinde” İbaresi ve (b) Bendinin (1) Alt Bendindeki, “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya” İbaresinin; Dördüncü Fıkrasındaki, “Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.” Tümcesinin; Altıncı Fıkrasının (a) Bendindeki, “Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak.” Tümcesi İle (c) Bendindeki, “Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.” Tümcesinin; Onaltıncı Fıkrasının İkinci Tümcesindeki, “amaca uygunluğu ve” İle Üçüncü Tümcesindeki, “ve amacına” İbareleri İle “Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.” Şeklindeki Son Tümcesinin Anayasaya Aykırılığı
                   6215 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesinin bir yandan “Özerklik” olan madde başlığı “Bağımsız spor federasyonları” biçiminde, madde metninde geçen “özerk” ibareleri ise “bağımsız” şeklinde değiştirilirken; diğer yandan, maddede bağımsızlık veya özerklikle bağdaşmayan ve federasyonları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün adeta şube müdürlüklerine dönüştüren düzenlemeler yapılmıştır.
                  
                   Gerek günlük konuşma dilinde, gerek siyaset bilimi ve devletler hukukunda, gerekse de kamu hukuku ve Anayasamızda “bağımsızlık”, özerkliğe göre, özerkliği de kapsayan daha geniş bir anlam taşımaktadır.
                  
                   Güncel Türkçe Sözlükte özerk, “ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetisi olan (kuruluş, devlet vb.), muhtar, otonom” olarak tanımlanırken; bağımsız ise, “Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür” şeklinde tanımlanmıştır.
                   Siyaset bilimi ve devletler hukukunda bağımsızlık/istiklal, bir kişi, kurum ya da ülkenin yabancı bir otoritenin denetim ve güdümünde olmadan kendi kendini yönetebilmesi olarak tanımlanmakta ve devletler hukukunda devletin hukuk ölçütü olarak nitelendirilmektedir. Bağımsızlıktan söz edilebilmesi için; (i) ülkede otoritenin tek olması ve yasama, yürütme ve yargı tekelini elinde bulundurması; (ii) başka bir devlet yada benzeri bir topluluktan emir, talimat vb. almadan iç ve dış siyasetini kendi yapı ve örgütleriyle özerk bir biçimde kararlaştırıp yürütmesi; (iii) yetkinin geniş ve genel olması gerekir.
                   Anayasamızda ise, devlet organlarının düzenlenmesine ilişkin “bağımsızlık” ve “özerklik” olmak üzere iki temel kavram kullanılmıştır. Anayasada “bağımsızlık” kavramı yargı erki için kullanılmış ve erkler arası ilişki bağlamında şekillendirilmiştir. Anayasanın yargı yetkisi başlıklı 9 uncu maddesinde, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağı belirtilirken; Mahkemelerin bağımsızlığı başlıklı 138 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.” denilirken; bağımsızlığın gerçekleşmesi ise ikinci ve üçüncü fıkralarında, “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.” şeklinde biçimlendirilmiştir.
                   Özerklik ise Anayasal organlar arasındaki ilişkiyi değil, yürütme organının idari teşkilatının içsel ilişki ve işleyişini ifade etmektedir. Örneğin, Anayasanın 133 üncü maddesinin son fıkrasında, “Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.” denilmektedir. Özerklik, belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla devletten ayrı kamu tüzel kişisi olarak kurulan kamu kurumlarının yasal görevlerini kendi iradeleri ile aldığı kararlarla yürütebilme yetisidir. Özerk kurumların “idarenin bütünlüğü ilkesi” bağlamında devlet tüzel kişiliğine bağlılığı, vesayet ilişkisi çerçevesinde sağlanmaktadır.
                   Özerklikten söz edebilmek için özekliğin idari ve mali boyutunu içermesi gerekir. İdari özerklik, kararların herhangi bir dış müdahale olmaksızın kendi organları tarafından alınması ve teşkilatı eliyle yürütülmesini ve dolayısı ile (i) organlarda görevli olanların kural olarak yürütme organı tarafından atanmak yerine kendilerine özgü usullerle seçilmelerini ve (ii) organların ve kararlarının üzerinde yargısal denetim dışında herhangi bir idari denetimin olmamasını gerekli kılar. Mali özerklik ise, kaynakların yaratılması, önceliklerin belirlenmesi ve bütçeleştirilmesi ile harcanmasında tam yetkili olmak demektir. Mali özerklikten söz edebilmek için, kaynakların çoğunluğunun öz gelirlerden oluşması ve merkezi idarenin yardımlarının herhangi bir koşula bağlanmadan şartsız yapılması zorunludur.
                   Öte yandan, federasyonlar spor alanında faaliyette bulunmaktadır. Spor, yerel değil, uluslararası boyutu ve örgütleri olan evrensel bir alandır. Bu bağlamda, federasyonların örgütlenmesi ve faaliyet alanlarının düzenlenmesinde uluslararası düzenlemelerin göz önüne alınması gerekir. Uluslararası spor camiasının kabul edemeyeceği örgütlenmeler, sistemler ve modeller kurulması, sporun uluslararası düzeyde gelişememesi yanında, uluslararası spor etkinliklerinden dışlanmaya ve hatta ihraca kadar uzanan süreçlere yol açar.
                   Ek 9 uncu maddenin birinci fıkrasında, yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların, tüzel kişiliklerinin iptal edileceği ve malvarlıklarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredileceği hüküm altına alınmıştır. Yükümlülüklerini yerine getiremeyen federasyonların, bir yargı kararına dayanmadan idari tasarrufla tüzel kişiliklerinin iptal edilerek malvarlıklarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilmesi bağımsızlık bir yana, özerklikle dahi bağdaşmaz.
                   Öte yandan, ek 9 uncu maddenin birinci fıkrasının devamında, Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyetinin Genel Müdürlüğe ait olacağı ve bu taşınmazların Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılacağı; onaltıncı fıkrasının son tümcesinde ise, teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yollukların kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamayacağı hüküm altına alınmıştır.
                  
                   Ek 9 uncu maddenin “Özerklik” olan madde başlığı, “Bağımsız spor federasyonları” ve madde metninde geçen “özerk” ibareleri ise, “bağımsız” olarak değiştirildiğine göre, yasa koyucunun spor federasyonlarına, özerklikten de öte yönetsel bağımsızlık tanımayı amaçladığını kabul etmek gerekir.
                   Nitekim, 6215 sayılı Kanunun “Madde Gerekçeleri” bulunmamasına ve “Gerekçe”sinde de, “özerklik” ibaresinin “bağımsızlık” olarak değiştirilmesiyle nelerin amaçlandığına yer verilmemiş olmasına rağmen, “Gerekçe”sinde 3289 sayılı Kanuna 04.03.2004 tarihli ve 5105 sayılı Kanunla eklenen ek 9 uncu madde için yer alan, “Türk Sporunu, çağdaş ülkelerde olduğu gibi devletin dışında idari ve mali özerkliğe sahip bir yönetime kavuşturmak, uluslararası federasyonlar gibi yapılanmalarına imkân sağlamak, faaliyetlerini daha verimli ve süratli bir şekilde organize edebilmek ve spor faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 4/3/2004 tarihli ve 5105 sayılı Kanunla eklenen Ek 9 uncu madde uyarınca, federasyonlara özerk olma imkanı sağlanarak, Devlet bütçesinden yardım alan, Devletin siyasi ve idari birimleri tarafından yönetilmeyip ancak denetlenebilen federasyon sistemine geçilmiştir.” ifadelerindeki özerklik anlayışından daha ileri bir özerkliğin ve giderek yönetsel bağımsızlığın amaçlandığı anlaşılabilmektedir.
                  
                   Bu durumda da hizmet yönünden yerinden yönetim kurumu olarak nitelendirilmesi gereken “bağımsız spor federasyonları”nın “yönetsel bağımsızlık” değilse de en azından “özerklik”in asgari şartlarını taşıması gerekir. Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ile tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyetinin Genel Müdürlüğe ait olması ve bu taşınmazların Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılması ile teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yollukların kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamayacak olması, bağımsız federasyonların hizmet yönünden yerinden yönetim kurumu olma vasfını bütünüyle ortadan kaldırmakta ve federasyonları Genel Müdürlüğün idari şubesi durumuna indirgemektedir. Bu durum, Anayasanın 123 üncü maddesindeki, idarenin kuruluş ve görevlerinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanacağına ilişkin hükmüne aykırıdır.
                   Federasyonlar, bir yanıyla genel idare içinde yer alan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilen bazı görevlerin daha verimli, hızlı ve esnek şekilde yürütülmesi amacıyla kamu hukuku alanında faaliyet göstermek üzere, hizmet yönünden yerinden yönetim ilkesine göre kurulan, hizmetle sınırlı olmak üzere kamusal yetki kullanan ve idarenin bütünlüğü ilkesi uyarınca merkezi idarenin vesayet denetimine tabi birer kamu kurumu olmakla birlikte, diğer yanıyla gönüllülük esasına göre kurulan ve kurulu olduğu alanda işlevlerini gönüllülük esasıyla ve amatör ruhla yürüten ve sivil alanda faaliyette bulunan birer dernektirler. Nitekim, ek 9 uncu maddenin ek fıkrasında, 3289 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanması esası benimsenmiştir. Bu bağlamda, spor federasyonlarına ilişkin yasal düzenlemelerde, federasyonların bir yanıyla ulusal ve uluslararası düzeylerde sivil alanda faaliyette bulunan dernek oldukları gerçeğinin de gözetilmesi gerekir.
                   Anayasanın Dernek kurma hürriyeti başlıklı 33 üncü maddesinde, herkesin önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten ayrılma özgürlüğüne sahip oldukları; derneklerin kanunun öngördüğü hallerde hakim kararıyla kapatılabileceği veya faaliyetten alıkonulabileceği hükmü yer almaktadır.
                   Ek 9 uncu maddenin birinci fıkrasındaki, yükümlülüklerini yerine getiremeyen federasyonların, bir yargı kararına dayanmadan idari tasarrufla tüzel kişiliklerinin iptal edilerek malvarlıklarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilmesi ile Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyetinin Genel Müdürlüğe ait olması ve bu taşınmazların Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılması ile onaltıncı fıkrasındaki teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yollukların kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamayacağına ilişkin hükümler, Anayasanın 33 üncü maddesine aykırıdır.
                   Öte yandan, Anayasanın 59 uncu maddesinde, Devletin her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek önlemleri alacağı ve sporun kitlelere yayılmasını teşvik edeceği hüküm altına alınmıştır.
                   Sporun geniş kitlelere yayılarak yurttaşların beden ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi; resmi, hiyerarşiye dayalı bürokratik süreçlerin dışında herkese açık, erişilebilir, katılımcı, çoğulcu, saydam, yetenekleri açığa çıkararak geliştiren, taraftarlık duygusunu pekiştirerek kişilerin hayata tutunmalarını sağlayan, gönüllülüğe dayalı demokratik yapıları zorunlu kılmakta; ulusal ve uluslararası düzeylerde faaliyette bulunacak sivil alanın bağımsız spor federasyonları da bu zorunluluktan doğmaktadır. Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olacak; bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılacak ve teknik elemanlarla sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamayacak ise, bir kamu kurumu olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü zaten söz konusu esaslara göre çalıştığından, bağımsız spor federasyonları kurulmasına ihtiyaç bulunmayacak; spor federasyonları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mevzuatına tabi olarak kurulacaklar ise, bu durumda da sivil alanda ve ulusal ve uluslararası düzeylerde faaliyette bulunan spor federasyonu olmanın asgari şartlarını taşımayacaklarından işlevlerini yerine getiremeyeceklerdir. Bu bağlamda söz konusu hükümler, Anayasanın 59 uncu maddesine de aykırıdır.
                   Ek 9 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki, spor federasyonlarının denetim kurulunun, iki üyesinin seçimle belirlenen, üç üyesinin ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen beş üyeden oluşacağı ile bağımsız spor federasyonlarının il temsilcilerinin, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirileceği; üçüncü fıkrasında, genel kurul üye sayısının olimpik ve paramilik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamayacağı ile fıkranın (a) bendinde, olağan genel kurulun maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak federasyonların kararın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde yapılacağı; dördüncü fıkrasında genel kurulun delege sayısının yüzde % 10’unun Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşacağı; onaltıncı fıkrasında ise Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların Genel Müdürlükçe mevzuata uygunluk yanında amaca uygunluk açısından da denetlenip, amaca uygun harcanmayanların zarar olarak nitelendirilip kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edileceği hüküm altına alınmaktadır.
                   Yukarıda da belirtildiği üzere bağımsız spor federasyonları, resmi, hiyerarşiye dayalı bürokratik süreçlerin dışında herkese açık, erişilebilir, katılımcı, çoğulcu, saydam, yetenekleri açığa çıkararak geliştiren, taraftarlık duygusunu pekiştirerek kişilerin hayata tutunmalarını sağlayan, sivil alanda gönüllülüğe dayalı demokratik yapıları zorunlu kılmakta; bunun için de serbest üyelik ve demokratik seçim esasına dayalı genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu vb. organları bulunmaktadır. Denetim Kurulunun beş üyesinden üçünün Genel Müdürlükçe görevlendirilmesi, genel kurulun delege sayısının % 10’unun Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşması, il temsilcilerinin Genel Müdürün onayıyla görevlendirilmesi ve genel kurul üye sayılarına alt ve üst sınırlar getirilmesi, bırakınız yönetsel bağımsızlığı, özerkliğin asgari şartları ile dahi bağdaşmamaktadır. Kaldı ki bağımsız spor federasyonları üzerinde, onaltıncı fıkrada belirtildiği üzere Bakanlık ile Genel Müdürlüğün ve ayrıca Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun denetimi vardır. Bunlara ek olarak bağımsız spor federasyonlarının öz organı olan denetim kurulunun beş üyesinden üçünün Genel Müdürlükçe görevlendirilmesi ve genel kurulun % 10’unun Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşması denetim yetkisinin merkezi idarede tekelleşmesine ve bağımsız spor federasyonlarının, genel kurullarının istem, karar ve beklentileri temelinde değil de merkezi idarenin direktifleri doğrultusunda yönetilmesine yol açarak federasyon genel kurullarının iradesini bütünüyle ortadan kaldırmasa da sakatlayacaktır. Bu bağlamda söz konusu hükümler Anayasanın 2 nci maddesindeki demokratik hukuk devleti ilkesi ile 59 uncu ve 123 üncü maddelerine aykırıdır.
                   Öte yandan, Türkiye’nin nüfusu artmakta, ekonominin büyümesi ve gelirin adil bölüşümüyle birlikte kişilerin spora ayıracakları boş zaman çoğalmaktadır. Kaldı ki, ekonomik büyümenin sağlanması, sosyal devlet ilkesinin hayata taşınması ve sporun teşvik edilerek kitlelere yaygınlaştırılması devletin Anayasal görevleridir. Böylesine dinamik bir süreçte, federasyon üyeliklerine yasayla alt ve üst sınırlar konulması ve dolayısıyla alt sınırın altında federasyonlaşmaya, üst sınırın üzerinde ise federasyona üyeliğe engel olunması, spor federasyonlarının sivil alanda ve ulusal ve uluslararası düzeylerdeki çok yönlü ilişki ve işlevleri göz önüne alındığında Anayasanın 2 nci maddesindeki demokratik hukuk devleti ile sosyal hukuk devleti ilkelerine ve ayrıca 59 uncu maddesindeki devletin sporun kitlelere yaygınlaştırmasını teşvik edeceğine ilişkin hükmüne bu açıdan da aykırılık taşımaktadır.
                   Maddenin onaltıncı fıkrasındaki, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların Genel Müdürlükçe amaca uygunluk açısından da denetlenip, amaca uygun harcanmayanların zarar olarak nitelendirilerek kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edileceğine ilişkin hüküm ise, federasyonların bağımsızlığı ile bağdaşmamakta; özerkliklerini sakatlamaktadır. Bağımsız ya da özerk spor federasyonlarında kaynakların amaca uygun harcanıp harcanmadığı hususu demokratik hukuk devleti ilkesi bağlamında federasyon genel kurullarının yetkisinde olmak durumundadır. Mevzuata aykırılık dışında kalan amaca aykırılığın yaptırımı ise zarar ve zararın sorumluluğu bulunanlardan tahsilatı değil, yönetimin iyi yönetim/hesap verme sorumluluğu bağlamında seçimlerde görevden alınmalarıdır. Kaldı ki amaca uygunluk denetimi ve buna dayalı zarar ilkesi, Devletin genel idare esaslarına göre kamu hizmetlerini yürütmekle yükümlü olan resmi kurum ve kuruluşları için dahi söz konusu değilken, sivil alanda demokratik esaslara göre faaliyette bulunan bağımsız spor federasyonları için geçerli olması, Anayasanın 2 nci maddesindeki demokratik devlet ve hukuk devleti ilkeleri ile 123 üncü maddesi hükümleriyle bağdaşmaz.
                   Ek 9 uncu maddenin altıncı fıkrası ile federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kurulmakta ve Kurula fıkranın (a) bendi ile “Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak.”; (c) bendi ile “Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.” görevleri verilirken; üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) alt bendinde ise, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine olağan üstü genel kurula gidilmesi öngörülmektedir.
                   Devletin genel idare esaslarına göre spor hizmetlerini yürütmekle yükümlü kamu kurumu olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, gelecekteki faaliyetlerine ilişkin olarak Bakana taahhütname (5018 sayılı Kanunda öngörülen stratejik plan ve performans programı taahhütname sayılamaz) vermez, taahhütlerine uyup uymadığı değerlendirme konusu yapılarak Bakana rapor sunulmaz ve en önemlisi raporlarda yetersiz görülen genel müdürün görevden alınmasına ilişkin hukuksal bir mekanizma bulunmaz iken; spor faaliyetlerini sivil alanda gönüllülük temelinde yürütmek üzere kurulan bağımsız spor federasyonları için böylesine bir yasal mekanizma kurulmasını anlamak ve hukuk devletiyle bağdaştırmak mümkün değildir.
                   Türk sporunun gelişerek uluslararası başarılara imza atabilmesi için bağımsız spor federasyonlarının elbette ki temel görevleri ve temel görüşleri bağlamında geleceğe ilişkin temel hedef ve stratejilerinin yer aldığı uzun erimli stratejik plan ve yıllık performans programı hazırlamaları ve bütçe tahsislerini performans programlarındaki performans göstergelerine dayandırmaları ve başarının bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilmesi gerekebilir. Ancak, bunun muhatabı Bakan değil, ilgili spor federasyonlarının genel kurullarıdır. Dolayısıyla taahhütte bulunulacak makam da taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirerek gereğini takdir edecek olan da spor federasyonlarının genel kurullarıdır. Bu bağlamda söz konusu hükümler, Anayasanın 2 nci maddesindeki demokratik hukuk devleti ilkeleri ile 123 üncü maddesi hükümlerine aykırıdır.
                  
                   Yukarıda açıklanan gerekçelerle; ek 9 uncu maddenin birinci fıkrasındaki, “Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir.” tümcesi ile “Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır.” tümceleri; ikinci fıkrasının üçüncü tümcesindeki, “iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen” ibaresi ile son tümcesindeki “teklifi ve Genel Müdürün” ibaresi; üçüncü fıkrasındaki, “Genel kurul üye sayısı olimpik ve paramilik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.” tümcesi ile (a) bendindeki, “üç ay içerisinde” ibaresi ve (b) bendinin (1) alt bendindeki, “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya” ibaresi; dördüncü fıkrasındaki, “Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.” tümcesi; altıncı fıkrasının (a) bendindeki, “Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak.” tümcesi ile (c) bendindeki, “Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.” tümcesi; onaltıncı fıkrasının ikinci tümcesindeki, “amaca uygunluğu ve” ile üçüncü tümcesindeki, “ve amacına” ibareleri ile “Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.” şeklindeki son tümcesi;
Anayasanın 2 nci, 33 üncü, 59 uncu ve 123 üncü maddelerine aykırı olduğundan iptalleri gerekir.
                   b) Ek 9 uncu Maddenin Beşinci Fıkrasının (c) Bendindeki “Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.” ile (d) Bendindeki, “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk,” ve “gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan” İbarelerinin Anayasaya Aykırılığı
                   Ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrasında federasyon başkanlarında aranacak şartlara yer verilmiş ve bunlar arasında (c) bendinde “kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu bulunmamak” denilirken; (d) bendinde ise “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk” suçu ile “gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan” ibaresine de yer verilmiştir.
                   Öncelikle, spor federasyonu başkanları için Devletin asli ve sürekli hizmetlerini yürütmekle yükümlü olan Devlet memurlarından daha fazla şarta yer verilirken; spor federasyonunu başkanla birlikte ve demokratik usullerle yönetme görev ve yükümlülüğü olan federasyon yönetim kurulu üyeleri ile spor federasyonunun diğer organlarının başkan ve üyelerinde hiçbir şartın aranmamasının temel bir çelişki olduğunu ve yasa önünde eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığını belirtmek gerekir.
                   Kişilerin kesinleşmiş vergi ve sigorta borcunun olması, ekonomik; “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk” ise siyasi suçlar arasındadır ve “gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan” ibaresi ise maddede tek tek sayılan suçları ölçüsüz bir şekilde genişleterek yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçların kapsamını belirsiz hale getirmektedir.
                   Kesinleşmiş vergi ve sigorta borçlarının olması büyük ölçüde piyasa şartlarına ve kişilerin piyasa şartlarını farklı değerlendirerek yanlış ekonomik kararlar almasına; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk ise, yürürlükte olan siyasal rejime bağlıdır. Ülkenin ve kişinin ekonomik şartlarının değişmesi ile kişi yükümlülüğünden kurtulabilir ve siyasal sistemin değişmesi ile birlikte eski rejimin suç olarak gördükleri, yenisinde suç olma vasfını yitirir.
                  
                   Sporun en önemli işlevi ise, kişilerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirerek kötü alışkanlıklardan ve çatışma kültüründen uzak, dayanışmanın pekiştiği, hoşgörünün yüceltildiği ve başarının ödüllendirildiği bir toplum yaratılmasına yaptığı dolaylı ve dolaysız katkıdır.
                   Piyasa şartlarına bağlı ödevlerin yerine getirilememesi ile siyasal rejimle ilgili siyasal suçlardan dolayı kişilerin spor federasyonu başkanı olma gibi demokratik bir hakkın kullanımından alıkonulması, Anayasanın 2 nci maddesinde sıralanan demokratik, sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz.
                   Öte yandan, hukuk devletinin en önemli unsurlarından biri kurallarda belirliliktir. Madenin beşinci fıkrasının (d) bendinde geçen “gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan” ibaresi, kendinden önce tek tek sayılan suçları ölçüsüz bir şekilde genişleterek yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçların kapsamını belirsiz hale getirdiğinden Anayasanın 2 nci maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırıdır.
                   Yukarıda açıklanan gerekçelerle; ek dokuzuncu maddenin beşinci fıkrasının (c) bendindeki “Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.” ile (d) bendindeki, “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk,” ve “gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan” ibareleri; Anayasanın 2 nci maddesine aykırı olduğundan iptalleri gerekir.
                   2) 29.03.2011 Tarihli ve 6215 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 12 nci Maddesiyle 3289 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 11 inci Maddesinin Son Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı
                   6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 11 inci maddesinin son fıkrasında, bu Kanunla tüzel kişilik kazanan spor federasyonlarının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını yaparak hukuki yapılarını bu Kanuna uygun hale getirmek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.
                   6215 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinde yapılan değişiklikler için Anayasa Mahkemesine bu dilekçenin (1) nolu maddesinde yazılan iptal gerekçelerinde de belirtildiği üzere;
                   Bağımsız spor federasyonları, sporun ulusal ve uluslararası boyutu dikkate alınmadan düzenlenmiş; “bağımsız spor federasyonları” denilmesine rağmen, spor federasyonlarının idari ve mali özerklikleri dahi ellerinden alınmış; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, sporu destekleyen ve denetleyen konumundan sporu yöneten durumuna getirilerek spor federasyonları Genel Müdürlüğün adeta idari şubesi yapılmıştır.
                   Öncelikle, bu Kanunla tüzel kişilik kazanan spor federasyonlarının, hukuki yapılarını Anayasaya aykırı hükümler taşıyan 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine uygun hale getirecek olmaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.
                   Öte yandan, federasyonların hukuki yapılarının uygun hale getirilmeleri kabul edilse bile, buna ilişkin düzenlemenin de Anayasaya uygun olması gerekir.
                   Anayasanın 2 nci ve 7 nci maddeleri gereğince, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey, yasadan, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir. Ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını ayarlar. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Yasa kuralı, ilgili kişilerin mevcut şartlar altında belirli bir işlemin ne tür sonuçlar doğurabileceğini makul bir düzeyde öngörmelerini mümkün kılacak şekilde düzenlenmelidir.
                  
                   Dava konusu fıkrada ise, bu Kanunla tüzel kişilik kazanan spor federasyonlarının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını yaparak hukuki yapılarını bu Kanuna uygun hale getirmek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihleri” ibaresi, belirsiz ve öngörülemezdir.
                  
                   Açıklanan nedenlerle, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 11 inci maddesinin son fıkrası, Anayasanın 2 nci ve 7 nci maddelerine aykırı olduğundan iptali gerekir.
                  
                   3) 29.03.2011 Tarihli ve 6215 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 21 inci Maddesiyle Değiştirilen 10.07.2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı Maddesindeki, , “ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” Hükmünün Anayasaya Aykırılığı
                   29.03.2011 Tarihli ve 6215 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesiyle değiştirilen 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesinde, büyükşehir belediyesinin kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabileceği; genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personelin bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilecekleri; büyükşehir belediyesinin, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebileceği ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebileceği hükme bağlanmıştır.
                   5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek belediyenin yetkileri arasında sayılmış; ikinci fıkrasında ise, belediyenin (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebileceği; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla da yerine getirebileceği hüküm altına alınmıştır.
                   Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 70 nci ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddelerinde, belediyenin/büyükşehir belediyesinin kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabileceği öngörülmüş; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde, büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek hükme bağlanmış; Büyükşehir belediyesinin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 10 uncu maddesinde ise, büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin, görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahip oldukları belirtilmiştir.
                   Yukarıdaki hükümlere göre, belediyelerin otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek konusunda imtiyazları, başka bir anlatımla tekel niteliğinde yetkileri bulunmaktadır. Hükümde kurmak ve işletmek şeklinde yer alan ifadeler ile bu hizmetlerin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerinin belediye tüzel kişiliği tarafından, kendi örgüt, araç-gereç, personel ve malvarlığı ile yürütülmesi demek olan “emanet usulü”nün; kurdurmak ifadesi ile tesislerin yapımının “ihale edilmesi”nin; işlettirmek ifadesi ile de “imtiyaz” verilmesi yoluyla tesislerin işletmesinin devrinin öngörüldüğü açıktır.
                   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinde belediyelerin kira ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlerinde 2886 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş; toplu ulaşım hizmetlerinin işletmesinin devri 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararına bağlanmış; 2575 sayılı Danıştay Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında görüş bildirmek Danıştayın görevleri arasında sayılmıştır. Başka bir anlatımla, büyükşehir, il, ilçe ve diğerleri dahil tüm belediyelerinin imtiyazında/tekelinde bulunan toplu taşıma hizmetlerinde imtiyazın devri, 2886 sayılı Kanuna göre işletmenin devri ihalesi açılması, Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla mümkün olabilmektedir.
                   6215 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesiyle değiştirilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesiyle ise, Büyükşehir belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinin işletmesinin, belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle devredilmesi hükme bağlanmakta ve böylece 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre işletmenin devri ihalesi yapılması, Danıştay görüşü ve İçişleri Bakanlığı kararı büyükşehir belediyeleri bağlamında hükümsüz kılınmaktadır.
                   Öte yandan 24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10.06.2010 tarihli ve 5995 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesiyle 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine eklenen dördüncü fıkrasında, “Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilir. Rehabilite maksadı ile bu alanların orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında izin verilebilir.” denilmiş; 6215 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesiyle değiştirilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesiyle ise, Büyükşehir belediyesinin mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebileceği ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebileceği hükme bağlanmıştır.
                   Böylelikle, madencilik faaliyetleri nedeniyle doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının tekrar orman yetiştirilmek üzere inşaat, hafriyat ve yıkıntı artıklarıyla doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi Orman Bakanlığı tarafından yapılan “Toprak Döküm İhaleleri” ile sağlanırken; 5995 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle, 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine eklenen dördüncü fıkra ile bu alanların, hafriyat ve yıkıntı artıklarıyla doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi tasarrufu, büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine geçmiş; 6215 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle değiştirilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesiyle ise, Büyükşehir belediyesinin mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarının işletmesinin, belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle devredilmesi öngörülmüştür.
                   Toplu taşıma imtiyazının ihale yapılmadan, Danıştay görüşü ve İçişleri Bakanlığı kararı alınmadan, büyükşehir belediyesinin mülkiyetindeki veya tasarrufundaki hafriyat sahalarının hafriyatla doldurulması ve sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerinin işletilmesi işlerinin ise ihale yapılmadan belediye meclisinin belirleyeceği süre ve bedelle devredileceği şirketler ise, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan, faaliyetlerini kendi yönetim ve karar organlarının iradelerine göre yürüten, diğer özel hukuk tüzel kişileri gibi gerektiğinde sorumluluk durumlarına göre malları haczedilebilen ve iflasa tabi olan belediye veya bağlı ortaklıklarının şirketleri olacaktır. Büyükşehir belediyeleri bağlamında belediye şirketleri ile piyasada faaliyette bulunan binlerce özel hukuk tüzel kişisi şirket arasında sahiplik ilişkisi dışında hukuki anlamda hiçbir fark bulunmamaktadır.
                   Toplu taşıma imtiyazının devri ile hafriyat sahalarının, sosyal tesislerin, büfe çay ocağı ve otoparkların işletmesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre, açık, saydam ve rekabetçi koşullarda ihale edilmek yerine, büyükşehir belediyelerinin şirketlerine doğrudan verilmesi işleminde kamu yararı olmadığı gibi, piyasada rekabetçi şartlarda faaliyet yürüten binlerce şirket aleyhine ve belediye şirketleri lehine hukukun kabul edemeyeceği eşitsizlik yaratılmaktadır. Belediye şirketleri lehine eşitsizlik yaratılmasının Anayasanın 10 uncu maddesindeki yasa önünde eşitsizlik ilkesiyle bağdaşmazlığı tartışma götürmeyecek derecede açıktır.
                   Hukuk devleti, tüm işlem ve eylemleri bağımsız yargı denetimine açık, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayı ve sürdürmeyi amaç edinmiş, Anayasa ve hukukun üstün kurallarına bağlılığa özen gösteren devlettir. Hukuk devleti ilkesinin öğeleri arasında, yasaların “kamu yararına dayanması” kuralların herkes için konulması, kamu düzeninin kurulması ve korunması amacına yönelik bu kurallarda adalet ve hakkaniyet ölçütlerinin de göz önünde tutulması gerekliliği bulunmaktadır.
                   İhaleye istekli tüm firmalara açık, rekabetçi ve saydam koşullarda 2886 sayılı Kanuna göre yapılan imtiyazın devri ihalesiyle işletme hakkı devredilen toplu taşıma hizmetleri ile hafriyat sahaları, otopark, sosyal tesis, büfe ve çay ocağı ihaleleri yerine, kamu yararına sonuç doğurmayacak, kamu hizmetinin nitelikleriyle bağdaşmayan, adalet anlayışına aykırı ve makul olmayan bir şekilde toplu taşıma imtiyazı ile hafriyat sahalarının ve otopark, sosyal tesis, büfe ve çay ocaklarının işletmesinin doğrudan belediye şirketlerine devredilmesi işleminin, Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesi ile bağdaştırılamayacağı açıktır. Çünkü bir hukuk devletinde tüm kamu işlemlerinin nihai amacı, kamu yararıdır. Bir hukuk devleti, adil ve makul olmak durumundadır. Kamu hizmetinin gerekleriyle bağdaşmayan, adil ve makul olmayan bir düzenlemenin, kamu yararına olduğu ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaştığı söylenemez.
                   Öte yandan, 6215 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle değiştirilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesinde, büyükşehir genel sekreteri ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personelin büyükşehir belediyesi şirketlerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilecekleri hükme bağlanırken; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun kapsam başlıklı 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütüleceği; İlkeler başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunun yürütülmesinde ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu; İhaleye katılamayacak olanlar başlıklı 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında ise ihaleyi yapan idarenin, (a) bendinde ita amirlerinin; (b) bendinde ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanların; (c) bendinde, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının; (d) bendinde ise, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortaklarının (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamayacakları hüküm altına alınmıştır.
                   24.05.2001 tarih ve 24411 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 26.04.2001 tarih ve 4985/1 sayılı Sayıştay Genel Kurulu Kararında ise, “… ita amiri sıfatıyla ihaleleri onaylama veya iptal etme yetkisine sahip bulunan belediye başkanlarının ya da belediyede ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanların, bunların eşlerinin ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının ve bu şahısların ortaklarının (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) yönetim ve denetim kurullarında bulundukları belediye şirketlerinin, aynı belediyelerin açtıkları ihalelere girmeleri, 2886 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle belirlenen ilkelerle bağdaşmamaktadır ve 6 ncı madde hükmüne de aykırıdır. (…) 6 ncı maddeyle getirilen yasaklama hükmü, esas itibariyle, ihaleye katılacak olanların ihaleyi yapan kuruluş ile görev ilişkilerinin bulunması halinde ortaya çıkması muhtemel sakıncaları önleme amacını taşımaktadır. İhale işlemlerinde yetkili belediye görevlilerinin yönetim ve denetim kurulunda bulundukları bir şirketin, belediyece açılan ihaleye katılması, görev ilişkisinin de ötesinde ihaleyi yapan ile ihaleye katılanın aynı olması anlamına gelmektedir. Böyle bir durum, ihalenin açıklık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilebileceği konusunda kuşkulara yol açabileceği gibi eşit rekabet koşullarını da ortadan kaldıracaktır. (…) Sonuç olarak belediyelerin kurdukları veya iştirak ettikleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinin 1’inci bendinde sayılan kişilerin yönetim ve denetim kurullarında görev aldıkları ticaret şirketlerinin, aynı belediyeler tarafından açılan ihalelere katılmalarının mümkün bulunmadığına, çoğunlukla karar verildi.” denilmiştir.
                   2886 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 6 ncı maddesi hükümleri yürürlükte ve bu hükümler değiştirilmemiş iken, büyükşehir belediyesi genel sekreteri ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personelin yönetim ve denetim kurullarında görev aldıkları büyükşehir belediyesi şirketlerinin, büyükşehir belediyesinin toplu taşıma hizmetleri, hafriyat sahaları, otopark, sosyal tesis, büfe ve çay ocağı ihalelerine katılmalarının da ötesinde, söz konusu yerlerin belediye meclisinin belirleyeceği süre ve bedel karşılığında ihalesiz verilmesini öngören düzenleme, Anayasanın 10 uncu maddesindeki eşitlik ve 2 nci maddesindeki hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.
                   Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “belirlilik”tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi gerekir. İptali istenen düzenleme, uygulayıcılar açısından duraksamalara yol açacağı ve belediyelerin keyfi uygulamalarına karşı önlem içermediği için Anayasanın 2 nci maddesine bu açıdan da aykırıdır.
                   Diğer yandan, Anayasanın 7 nci maddesinde, “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez” denilmiştir. Anayasa Mahkemesinin bir çok kararında, idarenin kanuniliği ilkesinin, idarenin ve organlarının görev ve yetkilerinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde yasayla düzenlenmesini gerekli kıldığı belirtilmiştir.
                   6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesiyle değiştirilen 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesiyle ise, büyükşehir belediyesinin mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın devredilebileceği hükme bağlanırken; devre ilişkin olarak belediye meclisince belirlenecek süre ve bedel dışında hiçbir koşula yer verilmemiştir. Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararında, yasa ile düzenlenmesi öngörülen konularda, yürütme organına, genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz bir düzenleme yetkisi verilmesinin, yasama yetkisinin devri anlamına geleceği ve dolayısıyla Anayasanın 7 nci maddesine aykırı düşeceği belirtilmiştir.
                   Açıklanan nedenlerle, 29.03.2011 tarihli ve 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesiyle değiştirilen 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesindeki, “ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” ibaresi Anayasanın 2 nci ve 7 nci maddelerine aykırı olduğundan iptali gerekir.
                  
                   III. YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İSTEMİNİN GEREKÇESİ
                   12.04.2011 tarihli ve 27903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 29.03.2011 tarihli ve 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 uncu maddesi ile 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesinde, 12 nci maddesiyle geçici 11 inci maddesinde ve 21 inci maddesi ile ise 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesinde Anayasaya aykırı düzenlemeler yapılmıştır.
                  
                   6215 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinde yapılan değişikliklerle, bağımsız spor federasyonları, sporun ulusal ve uluslararası boyutu dikkate alınmadan düzenlenmiş; sporun geniş kitlelere yayılarak yurttaşların beden ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi; resmi, hiyerarşiye dayalı bürokratik süreçlerin dışında herkese açık, erişilebilir, katılımcı, çoğulcu, saydam, yetenekleri açığa çıkararak geliştiren, taraftarlık duygusunu pekiştirerek kişilerin hayata tutunmalarını sağlayan, gönüllülüğe dayalı demokratik yapılar oldukları gerçeği görmezden gelinerek idari ve mali özerklikleri ellerinden alınmış; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, sporu destekleyen ve denetleyen konumunun ötesinde yöneten durumuna getirilerek spor federasyonları Genel Müdürlüğün şube müdürlükleri haline getirilmiştir.
                   Öte yandan, 6215 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, ihaleye istekli tüm firmalara açık, saydam ve rekabetçi koşullarda 2886 sayılı Kanuna göre yapılması gereken büyükşehir belediyesinin mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, sosyal tesis, büfe, otopark ve çay bahçesi ihaleleri yerine, kamu yararına sonuç doğurmayacak, kamu hizmetinin nitelikleriyle bağdaşmayan, adalet anlayışına aykırı, adil ve makul olmayan bir şekilde söz konusu yerlerin belediye meclisinin belirleyeceği süre ve bedelle doğrudan belediye şirketlerine devredilmesi öngörülmüştür.
                   İptali istenen hükümler, Türk sporunun uluslararası spor camiasından kopmasına yol açacak olan, Türk sporunun gelişmesinin önünde engel oluşturan, spor federasyonlarının özerkliliğini tehdit eden, sivil alanda gönüllülüğe dayalı spor faaliyetini bürokratikleştiren, federasyonların demokratik, saydam, erişilebilir ve hesap verebilir çalışmalarına katkı sağlamayan; kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasıyla bağdaşmayan, saydam, açık ve rekabetçi ihale süreçlerini dışlayan düzenlemelerdir. Anayasaya ve hukukun temel ilkelerine aykırı olan söz konusu düzenlemeler, uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacaktır.
                   Öte yandan, Anayasal düzenin hukuka aykırı kural ve düzenlemelerden en kısa sürede arındırılması, hukuk devleti sayılmanın en önemli gerekleri arasında sayılmaktadır. Anayasaya aykırılıkların sürdürülmesi, özenle korunması gereken hukukun üstünlüğü ilkesini de zedeleyecektir. Hukukun üstünlüğünün sağlanamadığı bir düzende, kişi hak ve özgürlükleri güvence altında sayılamayacağından, bu ilkenin zedelenmesi hukuk devleti yönünden giderilmesi olanaksız durum ve zararlara yol açacaktır.
                   Bu zarar ve durumların doğmasını önlemek amacıyla, Anayasaya açıkça aykırı olan ve iptali istenen hükümlerin iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin de durdurulması istenerek Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır.
                   IV. SONUÇ VE İSTEM
                   12.04.2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 29.03.2011 tarihli ve 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un;
                   1- 10 uncu maddesi ile 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 9 uncu maddesinde yapılan ek ve değişikliklerden;
                  
                   a) Birinci fıkrasındaki, “Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir.” tümcesi ile “Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır.” tümcelerinin; ikinci fıkrasının üçüncü tümcesindeki, “iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen” ibaresi ile son tümcesindeki “teklifi ve Genel Müdürün” ibaresinin; üçüncü fıkrasındaki, “Genel kurul üye sayısı olimpik ve paramilik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.” tümcesi ile (a) bendindeki, “üç ay içerisinde” ibaresi ve (b) bendinin (1) alt bendindeki, “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya” ibaresinin; dördüncü fıkrasındaki, “Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.” tümcesinin; altıncı fıkrasının (a) bendindeki, “Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak.” tümcesi ile (c) bendindeki, “Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.” tümcesinin; onaltıncı fıkrasının ikinci tümcesindeki, “amaca uygunluğu ve” ile üçüncü tümcesindeki, “ve amacına” ibareleri ile “Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.” şeklindeki son tümcesinin;
                   b) Beşinci fıkrasının (c) bendindeki “Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.” ile (d) bendindeki, “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk,” ve “gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan” ibarelerinin;
                   2- 12 nci maddesi ile 3289 sayılı Kanuna eklenen geçici 11 inci maddesinin son fıkrasının;
                   3- 21 inci maddesi ile değiştirilen 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesindeki, “ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” hükmünün;
                   Anayasanın 2 nci, 7 nci, 33 üncü, 59 uncu ve 123 üncü maddelerine aykırı olduklarından iptallerine ve uygulanmaları halinde giderilmesi güç ya da olanaksız zarar ve durumlar olacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesine ilişkin istemimizi saygı ile arz ederiz.
                   B- Anayasa Mahkemesince alınan 30.6.2011 günlü, dava dilekçesindeki eksikliklerin giderilmesi kararından sonra Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu adına Grup Başkanvekilleri M. Akif HAMZAÇEBİ ile Muharrem İNCE tarafından verilen 21.7.2011 günlü ek dava dilekçesinin gerekçe bölümü ise şöyledir:
                   “6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 ncu maddesiyle değiştirilen 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 ncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, olağan genel kurulun; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacağı hüküm altına alınmaktadır.
                   Oysa, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 ncu maddesinin, 6215 sayılı Kanunun 10 ncu maddesiyle değişiklikten önceki beşinci fıkrasında, “Özerk federasyonların; genel kurullarının toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile kimlerin oy kullanabileceği ve Tahkim Kurulu ile ilişkileri Genel Müdürlükçe düzenlenecek çerçeve statü ile belirlenir. Özerk federasyonlarca hazırlanacak ana statü, çerçeve statüye aykırı olamaz.” hükmü yer almaktaydı.
                   14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, özerk federasyonların genel kurulunun en geç dört yılda bir, mali genel kurulunun ise iki yılda bir yapılacağı hüküm altına alınırken; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Olağan genel kurul; olimpik spor dallarında dört yılda bir ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren, olimpik olmayan spor dallarında ise, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.” denilmiştir.
                   Özerk spor federasyonlarının Çerçeve Statüye göre hazırladıkları “Ana Statülerinde, olağan genel kurul; olimpik spor dallarında dört yılda bir ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden, olimpik olmayan spor dallarında ise, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılırken; 6215 sayılı Kanunun 10 ncu maddesiyle yapılan değişiklikle söz konusu süre, olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında ise yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç aya düşürülmüştür.
                   Genel kurul takvimi olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren başlamaktadır. Olimpiyat oyunlarındaki başarının veya başarısızlığın ilgili federasyon camiasında ve kamuoyunda tartışılarak belirli sonuçlara gidilebilmesi, başarısızlık faktörlerinin analiz edilerek alınması gereken önlemlerin tartışmaya açılabilmesi, başarının ilerletilerek daha üst seviyelere çıkılabilmesi, yönetime aday değişik gönüllü grupların hedef ve stratejilerini belirleyip kamuoyuna sunarak tartışılabilmesi ve bunlar arasında tercih yapılabilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyulduğu kuşkusuzdur.
                   Çerçeve Statüde bu süre altı ay olarak belirlenmiştir. Altı aylık sürenin yasayla % 100 gibi bir oranda azaltılarak üç aya düşürülmesinin açıklanabilir ve hukuken makul görülebilir bir gerekçesinin olması gerekir. Ancak, bu gerekçeye Kanunun değişiklik gerekçesinde yer verilmemiştir.
                   Spor federasyonlarının Ana Statülerinde altı ay olarak yer alan süreyi yasayla üç aya veya hatta bir aya düşürmek, kuşkusuz yasa koyucunun takdir yetkisi içindedir. Ancak, yasaların kamu yararının sağlanması amacına yönelik olması genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi de hukuk devleti olmanın gereğidir. Bu nedenle yasakoyucunun hukuki düzenlemelerde kendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini göz önünde tutarak kullanması gerekir.
                   Spor federasyonlarının Ana Statülerinde altı ay olan sürenin, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin yasayla üç aya düşürülmesini öngören kural, objektif ve adil olmadığı gibi hakkaniyetle de bağdaşmadığı için Anayasanın 2 nci maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı olduğundan iptali gerekir.”
                   II- YASA METİNLERİ
A- İptali İstenilen Yasa Kuralları
1- 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un iptale konu kuralları da içeren ek 9. maddesi şöyledir:
Bağımsız spor federasyonları 
Ek Madde 9- (Ek: 4/3/2004-5105/2 md.)
(Değişik birinci fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli ve yetkili, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonları kurulur. Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile kurulur ve kararın Resmi Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanır. Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir. Genel Müdürlük tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile Genel Müdürlük bütçesinden bu federasyonlara tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar edinim amacı dışında kullanılamaz ve Genel Müdürün izni alınmadan üçüncü kişilere satılamaz ve devredilemez. Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır. Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.
 (Değişik ikinci fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Spor federasyonlarının merkezleri Ankara’dadır. Federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten teşekkül eder. Federasyon yönetim kurulu, yedi üyeden az, on beş üyeden fazla, disiplin kurulu ise üç üyeden az, beş üyeden fazla olamaz. Denetim kurulu; iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen beş üyeden oluşur. Genel sekreter, en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen kurulların oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ana statüyle, diğer kurulların oluşumu, çalışma usul ve esasları ise talimatlarla belirlenir. Profesyonel şube kurulması, federasyona spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması işlemleri federasyon yönetim kurulunun Genel Müdürlüğe müracaatı üzerine bu Kanunun hükümlerine göre yürütülür. Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Bağımsız spor federasyonlarının il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.
(Değişik üçüncü fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının bu Kanun ile ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu Bakana sunulmak üzere onbeş gün içerisinde Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, raporun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir. Genel kurulun toplanması, üyelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar ve oyların sayımı ile ilgili diğer esas ve usuller ana statüde belirlenir. Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz. Genel kurul;
a) Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,
2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı ile yazılı müracaatıyla,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi veya ölümü halinde,
olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul iki yılda bir ana statülerinde belirtilen tarihte yapılır. Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak, üçüncü fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpik ve paralimpik branşlarda olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.
(Değişik dördüncü fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Olağan ve olağanüstü genel kurullarını bu maddede öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurulları Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır ve federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur. Seçimler tek liste halinde gizli oy, açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği, antrenörlüğü bırakmamış kişiler ile federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar genel kurul üyesi olamazlar. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60’ından az olamaz. Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur. Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını, bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.
d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.
ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
(İptal beşinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 2/7/2009 tarihli ve E.: 2006/118, K.: 2009/107 sayılı Kararı ile.)
(Değişik altıncı fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kurulur. Kurul; Bakan tarafından spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde veya kamu kurum ve kuruşları ile özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından iki yıl için görevlendirilecek, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ile dört üyeden oluşur. Toplantıda karar alınabilmesi için en az beş üyenin katılması şarttır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste dört toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği sona erer. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Kurulun görevleri şunlardır:
a) Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak.
b) Federasyonlar tarafından hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini incelemek, uluslararası federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek hizmet kalite standartlarını belirlemek.
c) Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.
(Değişik yedinci fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) Tahkim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır. Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Bakanının onayı ile dört yıl için görevlendirilir. Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hâkimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak suretiyle Tahkim Kurulunda görev alabilirler. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir.(1)
(Değişik sekizinci fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyonlarca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek sonuçlandırır. Tahkim Kurulu; itiraz üzerine Genel Müdürlük ile federasyonlar ve federasyonların birbirleri arasında çıkacak ihtilafları inceleyerek sonuçlandırır.
(Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.; Değişik dokuzuncu fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Tahkim Kurulu, bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirler. Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda, Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararlara karşı, ilgililerin itirazı üzerine karar verir.
(Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.; Değişik onuncu fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Tahkim Kurulu, görevinde bağımsız ve tarafsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görevli olanlar ile ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar ve maddenin beşinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suçlardan ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.
(Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.; Değişik onbirinci fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu üyelerine bir ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından (5.000), bulunmayanlar bakımından (6.000) gösterge rakamının Devlet memuruna uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda bulunulacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir. Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanların ücretleri Genel Müdürlükçe karşılanır.
(Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları ile üyelere verilecek huzur ücretinin miktarı Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
(Değişik fıkra: 28/4/2005 – 5340/2 md.) Bağımsız federasyonların bütçesi; katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirlerden oluşur. Genel Müdürlük olimpik branşlarda; federasyonun bir önceki yıl gerçekleşen gelirlerinin % 75’i kadar, olimpik olmayan federasyonlara ise; % 50’si kadar yardımda bulunabilir.
Bağımsız federasyonların gelirleri ana statüsünde belirlenen usul ve esaslar dahilinde harcanır. Genel Müdürlük bütçesinden bağımsız federasyonlara, ilgili branşın alt yapısına ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak tahsis edilebilir. Bağımsız federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Genel Müdürlük, bağımsız federasyonların talebi durumunda, kendisine ait spor tesislerinin işletilmesini, menkul ve gayrimenkullerini bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar federasyonun faaliyetleri için tahsis edebilir. Söz konusu spor tesisleri ile menkul ve gayrimenkullerin tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi Genel Müdürlükçe iptal edilir.
(Değişik onaltıncı fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır. Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur. Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.
 (Ek fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Federasyonlar; sporcu, antrenör, hakem ve benzeri spor elemanları ile spor kulüplerine ve sponsorluklara ait istatistiki bilgileri üç ayda bir Genel Müdürlüğe göndermek zorundadırlar. Federasyonlar, Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirirler.
(Ek fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Federasyonlar, faaliyette bulundukları spor dalları ile ilgili olarak bağlı oldukları uluslararası federasyonun kurallarını göz önünde bulundurarak hangi eylem ve davranışlara ne tür sportif ceza verileceğini, ceza talimatında düzenler. Federasyonların programında yer alan veya izni ile yapılan faaliyetlerden dolayı sportif ceza verme yetkisi federasyon disiplin/ceza kuruluna aittir. Federasyonların ana statüsü Resmi Gazetede, ana statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler ise Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(Ek fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Spor federasyonları ile ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
(Ek fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar hariç olmak üzere, spor kulüplerinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim haklarından doğan alacakları haczedilemez ve bu alacaklar devir ve temlik edilemez.”
2- 6215 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle, 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen ve iptale konu kuralı da içeren geçici 11. maddesi şöyledir:
Geçici Madde 11– (Ek: 29/3/2011-6215/12 md.)
Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre özerk olan spor federasyonları bu Kanuna göre kurulmuş bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilir. Diğer kanunlarda özerk spor federasyonlarına yapılan atıflar, bağımsız spor federasyonlarına yapılmış sayılır.
Tahkim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde görevlendirilir.
Bu Kanunla tüzel kişilik kazanan spor federasyonları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını yaparak hukuki yapılarını bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadırlar.
3- 6215 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle değiştirilen, 10.7.2004 günlü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun iptale konu kuralı da içeren 26. maddesi şöyledir:
Şirket kurulması
MADDE 26- Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.
                  
                   B- Dayanılan Anayasa Kuralları
                   Dava dilekçesinde, Anayasa’nın 2., 7., 10., 33., 59. ve 123. maddelerine dayanılmıştır.
                   III- İLK İNCELEME
                  
A- Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Haşim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Serruh KALELİ, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Serdar ÖZGÜLDÜR, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Alparslan ALTAN, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN’ın katılımlarıyla 30.6.2011 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle dava konusu kuralların bazılarına yönelik olarak iptal davasının açılmış sayılıp sayılmayacağı sorunu görüşülmüştür.
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 38. maddesinin (6) numaralı fıkrasında “İptal davalarında, Anayasaya aykırılıkları ileri sürülen hükümlerin Anayasanın hangi maddelerine aykırı olduğunun ve gerekçelerinin belirtilmiş olması zorunludur.” kuralı yer almış, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 45. maddesinde de “İptali istenen kurallar ve bunların her birinin Anayasanın hangi maddelerine aykırılık oluşturduğu”, “Anayasaya aykırılıkları ileri sürülen hükümlerin her birinin Anayasanın hangi maddelerine, hangi nedenlerle aykırı olduğunun ayrı ayrı ve gerekçeleriyle birlikte açıkça gösterilmesi” dava dilekçesinde yer alması gereken hususlar arasında sayılmıştır.
6216 sayılı Kanun’un 39. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, dava dilekçesinin, 38. maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığının kayıt tarihinden itibaren on gün içinde inceleneceği, başvuru dilekçesindeki varsa eksikliklerin kararla saptanarak onbeş günden az olmamak üzere verilecek süre içinde tamamlatılması için ilgililere tebliğ olunacağı, aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında ise birinci fıkrada belirtilen süre içinde eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde Genel Kurulca iptal davasının açılmamış sayılmasına karar verileceği belirtilmiştir.
Dava dilekçesinde, 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen, 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 9. maddesinin (a) bendinde yar alan “… üç ay içerisinde…” ibaresi ile ilgili herhangi bir gerekçe belirtilmediği saptanmıştır.
Açıklanan nedenle, 6216 sayılı Kanun’un 39. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince, İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ ile Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’ye bildirimde bulunulmasına ve yukarıda belirtilen eksikliğin giderilmesi için kararın tebliğinden başlayarak BİR AY süre verilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
                   B- Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Haşim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Fettah OTO, Serdar ÖZGÜLDÜR, Recep KÖMÜRCÜ, Alparslan ALTAN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN’ın katılımlarıyla yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine ve yürürlüğü durdurma isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına 22.9.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
                   IV- ESASIN İNCELENMESİ
                   Dava dilekçesi ve ekleri, Raportör Cüneyt DURMAZ tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, dava konusu yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
                   A- Kanun’un 10. Maddesiyle Değiştirilen, 3289 sayılı Kanun’un Ek 9. Maddesinin Birinci Fıkrasının “Bu Kanun’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir.” Biçimindeki Üçüncü Cümlesi ile “Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazın mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır.” Biçimindeki Beşinci ve Altıncı Cümlelerinin İncelenmesi
                  
                   Dava dilekçesinde ilk olarak, spor federasyonlarının bir yönüyle sivil alanda faaliyette bulunan dernek oldukları, yükümlülüklerini yerine getiremeyen federasyonların bir yargı kararına dayanmadan idari tasarrufla tüzel kişiliklerinin iptal edilerek mal varlıklarının Spor Genel Müdürlüğüne devredilmesinin bağımsızlık bir yana, özerklikle dahi bağdaşmayacağı belirtilerek kuralların, Anayasa’nın 33. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
                   3289 sayılı Kanun’un ek 9. maddesinin birinci fıkrasına göre, federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakan’ın teklifi ve Başbakan’ın kararı ile kurulmakta ve kararın Resmî Gazete’de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanmaktadır. Birinci fıkranın iptale konu üçüncü cümlesine göre ise 3289 sayılı Kanun’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişiliklerinin bu maddede belirtilen usulle iptal edilip mal varlıklarının Genel Müdürlüğe devredileceği kurala bağlanmıştır. Buna göre, spor federasyonları idare tarafından kanunun verdiği yetkiye dayanılarak bir idari işlem sonucu kurulmaktadırlar.  Dernekler ise 4.11.2004 günlü ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre, fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere önceden izin almaksızın kurulabilen tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.
Spor federasyonlarının, 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca belirlenen kuruluşları, mali yapıları, denetimleri ve kararlarına karşı üyeleri Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Bakanının onayı ile görevlendirilen Tahkim Kuruluna başvurulabilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda, bunların hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları oldukları sonucuna varılmaktadır.
                   Anayasa’nın 123. maddesinde, bir kamu tüzel kişiliğinin ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulabileceği belirtilmiştir.
                   Spor federasyonları yukarıda yer verildiği üzere, idare tarafından kanunun verdiği yetkiye dayanarak bir idari işlem sonucu kurulmaktadırlar. Kamu tüzelkişiliğinin veya organlarının kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulması zorunluluğu, “usulde paralellik ilkesi” gereği kamu tüzelkişiliğinin veya organlarının ortadan kaldırılması bakımından da geçerlidir. 3289 sayılı Kanun’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişiliklerinin kuralda belirtilen usulle iptal edilmesi Anayasa’nın 123. maddesinin bir gereğidir.
Dava dilekçesinde ayrıca, Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ile tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyetinin Genel Müdürlüğe ait olması ve bu taşınmazların Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılmasının bağımsız federasyonların hizmet yönünden yerinden yönetim kurumu olma vasfını bütünüyle ortadan kaldırmakta olduğu ve federasyonları Genel Müdürlüğün idari şubesi durumuna indirgediği, sivil alanda ve ulusal ve uluslararası düzeylerde faaliyette bulunan spor federasyonu olmanın asgari şartlarını taşımayacaklarından işlevlerini yerine getiremeyecekleri belirtilerek kuralların, Anayasa’nın 59. ve 123. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
Ek 9. maddenin birinci fıkrasının iptale konu altıncı cümlesine göre, Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazın mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olmaktadır. Bu taşınmazlar, Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır. Birinci fıkranın üçüncü cümlesinde ise federasyonların tüzel kişiliklerinin iptal edilmesi durumunda mal varlıklarının Genel Müdürlüğe devredileceği belirtilmiştir.
Anayasa’nın 123. maddesinin ikinci fıkrasında, “İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.” denilmektedir. Öğretide “özerklik” ve “vesayet ilişkisi” kavramlarının yerinden yönetim esasları arasında merkezî bir rol oynadığı kabul edilmektedir. Bununla birlikte, özerkliğin sınırları ve vesayet yetkisinin kapsamı kanunlarda farklı şekillerde düzenlenebilmektedir. Bu bağlamda özerkliğin derecelerinden söz edilmekte ve kimi kurumların göreceli olarak daha özerk, kimi kurumların ise oldukça sınırlı bir alanda özerk olduklarına vurgu yapılmaktadır.
İdari vesayet yetkisi kanundan kaynaklandığına ve kanunla sınırlı olduğuna göre, vesayet makamlarının yetkileri kendilerine bu amaçla kanunla verilmiş yetkilerden ibarettir. İdari vesayet makamlarının vesayet yetkileri ilgili kişiler üzerinde olabileceği gibi spor federasyonlarında olduğu üzere yapılan işlemler üzerinde de olabilmektedir.
Kurumların özerkliğinin hangi unsurları içermesi gerektiği, hangi hallerde bir kurumun özerk sayılabileceği gibi soruların Anayasa’da herhangi bir cevabı olmadığı gibi ilgili kanunlarda da her duruma uyan genel ve tek bir özerklik tanımlamasının bulunmadığı görülmektedir.
Uluslararası uygulamalarda genel olarak, spor federasyonlarının mali özerkliği öz gelirlerinin yeterli olup olmaması ile ilgili bir husus olup öz gelirleri tamamen giderlerini karşılayabilen federasyonlarda devletin bu federasyonların malları ve mali işlemleri konusunda kontrol ve mali denetim yetkisi bulunmamaktadır. Buna karşılık, ilgili federasyona mali kaynak sağlayan kamu otoriteleri, mali kaynağın kullanılmasına yönelik hukukilik ve yerindelik denetimi yapabilmektedir.
6215 sayılı Kanun’un gerekçesinden, Türk sporunu, çağdaş ülkelerde olduğu gibi Devletin dışında idari ve mali özerkliğe sahip bir yönetime kavuşturmak, uluslararası federasyonlar gibi yapılanmalarına imkân sağlamak, faaliyetlerini daha verimli ve süratli bir şekilde organize edebilmek ve spor faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla, federasyonlara özerk olma imkânı sağlanarak, Devlet bütçesinden yardım alan, Devletin siyasi ve idari birimleri tarafından yönetilmeyip ancak denetlenebilen federasyon sistemine geçilmek istenildiği anlaşılmaktadır.
3289 sayılı Kanun’un ek 9. maddesinin ek fıkra hükümlerine göre, bağımsız federasyonların bütçesi, katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirlerden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra, Genel Müdürlük, olimpik branşlarda federasyonun bir önceki yıl gerçekleşen gelirlerinin % 75’i kadar, olimpik olmayan federasyonlara ise % 50’si kadar yardımda bulunabilir. Bağımsız federasyonların gelirleri ana statüsünde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde harcanır. Genel Müdürlük bütçesinden bağımsız federasyonlara, ilgili branşın alt yapısına ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak tahsis edilebilir.
Genel Müdürlük, doğrudan kaynak tahsisinin yanı sıra dolaylı olarak, bazı tesis, menkul ve gayrimenkul malın kullanım imkânını federasyonlara sağlayabilmektedir. Nitekim, ek 9. maddenin ek fıkrasına göre Genel Müdürlük, bağımsız federasyonların talebi durumunda, kendisine ait spor tesislerinin işletilmesini, menkul ve gayrimenkullerini bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar federasyonun faaliyetleri için tahsis edebilir. Söz konusu spor tesisleri ile menkul ve gayrimenkullerin tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi Genel Müdürlükçe iptal edilir.
Bu hükümlerden anlaşıldığı üzere ve ülkemizdeki spor yönetiminin mali yapısı göz önünde bulundurulduğunda, spor federasyonlarının gelirlerinin amaçlarının gerektirdiği faaliyetlerini sürdürmelerine imkân vermediği durumlarda mali açıdan Devlet katkısına bağımlı oldukları açıktır. Bu çerçevede, doğrudan kendi öz gelirleri kullanılmaksızın, Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazın mülkiyetinin Genel Müdürlüğe ait olmasında spor federasyonlarının özerkliğine aykırı bir yön bulunmamaktadır.
Anayasa’nın 59. maddesi hükmüne göre, Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.
Kanun koyucu tarafından, Devletin, Anayasa’nın 59. maddesinden kaynaklanan sporun genel yönetimi konusundaki rolü, merkezde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Spor Genel Müdürlüğüne verilmiş olup her bir spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli ve yetkili, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonları öngörülmüştür. Bu bakımdan spor federasyonları, ilgili oldukları spor dalının faaliyetlerini doğrudan yöneten uzmanlık sahibi yapılanmalardır. Spor Genel Müdürlüğü ise tüm spor federasyonlarının genel yönetimi konusunda kararlar alan bir kurumdur.  Spor federasyonlarının, sadece ilgili oldukları spor dalı özelinde amaçları bulunurken, Spor Genel Müdürlüğünün bütün spor dallarının faaliyetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacı bulunmaktadır. Bu yapı içerisinde Genel Müdürlük kaynakları kullanılarak elde edilen malların Genel Müdürlük adına alınması ve federasyonun tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda sahip olduğu mal varlığının çatı yapılanma niteliğindeki Genel Müdürlüğe devredilmesi, kanun koyucunun öngördüğü spor yapılanma biçimi göz önünde bulundurulduğunda olağandır.
Genel Müdürlük bütçesinden aktarılan kaynaklar, genel bir nitelik arz ettiği için bu gelirlerden elde edilen saha ve tesislerin tek bir spor dalına tahsis edilerek diğer spor dallarının bunlardan yararlanmasına imkân verilmemesi Spor Genel Müdürlüğünün Kanun ile kendisine verilmiş olan tüm spor faaliyetlerinin yönetilmesi ve geliştirilmesi amacına aykırı düşebilecektir.
Kaldı ki, 6215 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile sadece Genel Müdürlük kaynakları kullanılarak elde edilen taşınmazların mülkiyetinin Genel Müdürlüğe ait olacağı belirtilirken bağımsız spor federasyonlarının öz kaynakları ile aldıkları taşınmazların mülkiyetinin kendilerine ait olacağı hükme bağlanmıştır.
Anayasa’da belirtilen amacı ya da kamu yararını gerçekleştirmek için kanunla yapılacak olan düzenleme, kanun koyucunun yapacağı tercihlere göre şekillenecektir; yani kanun koyucu, Anayasa’nın 59. maddesinde belirtilen amacı veya kamu yararını gerçekleştirmek için getireceği çözümü seçmekte serbesttir. Burada takdir yetkisi Anayasal ilkelere aykırı olmamak koşuluyla kanun koyucuya aittir ve bu hususun yerindeliği Anayasa Mahkemesinin denetim alanına girmez.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu kurallar Anayasa’nın 59. ve 123. maddelerine aykırı değildir. İptal istemlerinin reddi gerekir.
Kuralların Anayasa’nın 33. maddesi ile ilgisi görülmemiştir.
B- Kanun’un 10. Maddesiyle Değiştirilen, 3289 Sayılı Kanun’un Ek 9. Maddesinin İkinci Fıkrasının Dördüncü Cümlesinde Yer Alan “…iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen…” İbaresi ile Son Cümlesinde Yer Alan “…teklifi ve Genel Müdürün…” İbaresinin İncelenmesi
                   Dava dilekçesinde, spor federasyonlarının yetkili kurullarına üyelik seçimlerinde Genel Müdürlüğün dâhil olması ve il temsilcilerinin Genel Müdürün onayıyla görevlendirilmesi nedeniyle, federasyonların yönetsel bağımsızlığının ortadan kalktığı, bu durumun özerkliğin asgari şartları ile dahi bağdaşmadığı, bağımsız spor federasyonları üzerinde, Bakanlık ile Genel Müdürlüğün ve ayrıca Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun denetiminin bulunduğu,  bunlara ek olarak bağımsız spor federasyonlarının öz organı olan denetim kurulunun beş üyesinden üçünün Genel Müdürlükçe görevlendirilmesinin denetim yetkisinin merkezi idarede tekelleşmesine ve bağımsız spor federasyonlarının, genel kurullarının istem, karar ve beklentileri temelinde değil de merkezî idarenin talimatları doğrultusunda yönetilmesine yol açarak federasyon genel kurullarının iradesini sakatlayacağı belirtilerek kuralların, Anayasanın 2., 59. ve 123. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
                   3289 sayılı Kanun’un ek 9. maddesine göre, spor federasyonlarının merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten teşekkül etmektedir. Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
                   Dava konusu kurallarla bağımsız spor federasyonlarının denetim kurullarının iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi Genel Müdürlükçe görevlendirilen beş üyeden oluşturulması, federasyonlarının il temsilcilerinin, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilmesi yöntemi benimsenmiştir.
                    Spor federasyonlarının genel kurullarında en fazla oyu alan başkan adayı ve listesi federasyonların karar organları olarak seçilmiş sayılmaktadır.  Bu seçimde beş kişilik denetim kurulunun üçü iptale konu hüküm gereği Genel Müdürlük tarafından atanmakta, ikisinin seçimi de başkan adayının listesinden belirlenmektedir.
                   Bağımsız spor federasyonlarının il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Bu hükümler doğrultusunda, Genel Müdürlük tarafından doğrudan federasyon temsilcisi ataması yapılmamakta ancak, federasyon başkanlarının teklif ettiği kişiler Genel Müdürlük tarafından onaylanarak görevlendirilebilmektedir.
                   Yukarıda birinci fıkranın dava konusu kurallarının Anayasa’nın 123. maddesi yönünden incelenmesinde belirtilen gerekçelerle, Anayasa’da aksine bir hüküm bulunmadıkça özerk kurumların karar ya da yönetim organlarının kendileri tarafından seçilmesi zorunlu değildir. Spor federasyonlarının karar organlarının üyelerinin kendi üyeleri tarafından seçilmesi zorunluluğuna ilişkin herhangi bir anayasal kural bulunmamaktadır. Bu itibarla, özerk bir kurumun karar organını oluşturan üyelerin tamamının veya bir bölümünün siyasal organlar tarafından seçilmesine bakılarak bunun özerklikle bağdaşmayacağı ileri sürülemez.
                   Anayasa’nın 59. maddesinde öngörülen sporun geliştirilmesi amacının da ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin herhangi bir belirleme bulunmamaktadır.
                   Ek 9. maddeye göre Spor Genel Müdürlüğü, bütçesinden bağımsız federasyonlara doğrudan mali yardımda bulunmakta, ilgili branşın alt yapısına ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak tahsis edebilmekte, kendisine ait spor tesislerinin işletilmesini, menkul ve gayrimenkullerini bedelsiz olarak kırk dokuz yıla kadar federasyonun faaliyetleri için tahsis edebilmektedir.
                   Kanun koyucu tarafından spor federasyonlarına mali destek sağlama ve sağlanan desteğin amacı doğrultusunda harcanması konusunda denetim yetkisi verilmiş bulunan Spor Genel Müdürlüğüne federasyonların denetim kurullarına 3 üye görevlendirmesinin ve federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere federasyon başkanının teklifi sonrasında Genel Müdürün onayı ile görevlendirilmesinin, Genel Müdürlük ve spor federasyonlarının pozisyonları ve aralarındaki ilişki nedeniyle, Anayasa’ya aykırı olduğundan söz edilemez
                   Açıklanan nedenlerle, dava konusu kurallar Anayasa’nın 59. ve 123. maddelerine aykırı değildir. İptal istemlerinin reddi gerekir.
Kuralların Anayasa’nın 2. maddesiyle bir ilgisi görülmemiştir.
C- Kanun’un 10. Maddesiyle Değiştirilen, 3289 Sayılı Kanun’un Ek 9. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Genel kurul üye sayısı olimpik paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.” Biçimindeki Yedinci Cümlesinin İncelenmesi
Dava dilekçesinde, ekonomik büyümenin sağlanması, sosyal devlet ilkesinin hayata taşınması ve sporun teşvik edilerek kitlelere yaygınlaştırılmasının Devletin anayasal görevi olduğu, federasyon üyeliklerine kanunla alt ve üst sınırlar konulması ve dolayısıyla alt sınırın altında federasyonlaşmaya, üst sınırın üzerinde ise federasyona üyeliğe engel olunmasının, spor federasyonlarının sivil alanda ve ulusal ve uluslararası düzeylerdeki çok yönlü ilişki ve işlevleri göz önüne alındığında demokratik hukuk devleti ile sosyal hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmadığı belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2. ve 59. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
Ek 9. maddenin üçüncü fıkrasına göre, genel kurul, federasyonun en üst organıdır. Kuralda genel kurulun toplanması, üyelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar ve oyların sayımı ile ilgili diğer esas ve usullerin federasyonların ana statülerinde belirleneceği hükme bağlanırken, olimpiyat oyunlarına katılma yeterliliği esas alınarak genel kurul üye sayısında alt ve üst sınırlar tespit edilmiştir. Buna göre, genel kurul üye sayısının olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamayacağı ifade edilmiştir.
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir.
Herhangi bir kuruluşun oluşmasında demokrasinin temel kuralı olan seçime yer verilmişse, bu kuruluşun seçim sisteminin, yönetim ve işleyişinin de demokratik kurallara aykırı olamayacağının kabulü gerekir. Demokratik seçimin en önemli niteliği, adil bir temsil ilkesine dayalı serbest, eşit ve genel-oy esasını içermesidir. Hukuk devletinin bir gereği olarak adaletli bir hukuk düzeninin kurulabilmesi de, diğer seçimler yanında kamu kuruluşu niteliğindeki spor federasyonlarının seçimlerinde de seçime katılacakların adil bir biçimde temsil edilmesine bağlıdır.
Demokratik seçim usulünün temel nitelikleri konusunda herhangi bir sınırlama getirmeyen düzenlemede, temsilde adaletin gerçekleşmesine engel olacak düzeyde çok az sayıda delegeden oluşan bir genel kurul oluşumuna engel olmak amacıyla genel kurul üye sayısına ilişkin bir alt sınır konularak, olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den, diğer dallarda ise 100’den az olmama koşulunun getirilmesi ve spor federasyonlarının zayıf mali yapıları göz önünde bulundurularak olimpik ve paralimpik spor dallarında 300’den, diğer dallarda ise 200’den fazla üyenin olmaması kuralının getirilmesinin Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır. 
Yukarıda birinci fıkranın dava konusu kurallarının Anayasa’nın 59. maddesi yönünden incelenmesinde belirtilen gerekçelerle de iptale konu düzenleme kanun koyucunun takdir yetkisi içerisinde bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2. ve 59. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
D- Kanun’un 10. Maddesiyle Değiştirilen, 3289 Sayılı Kanun’un Ek 9. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (a) Bendinde Yer Alan “…üç ay içerisinde…” İbaresinin İncelenmesi
Dava dilekçesinde, 3289 sayılı Kanun’un 6215 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki ek 9. maddenin beşinci fıkrasına dayanılarak Genel Müdürlükçe çıkarılan Çerçeve Statü’nün 7. maddesinin birinci fıkrasında spor federasyonlarının olağan genel kurullarının; olimpik spor dallarında dört yılda bir ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren, olimpik olmayan spor dallarında ise yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılacağının hükme bağlandığı, 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile bu sürenin 3 aya düşürüldüğü, olağan genel kurulu düzenleme süresinin 3 aya düşürülerek olimpiyat oyunları sonrası ilgili spor dalında gerçekleşen başarının veya başarısızlığın tartışılmasına imkân vermeyecek kadar çok kısaltıldığı, kanun koyucunun hukuk devleti içerisinde kendisine tanınan takdir hakkını adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini gözetmeksizin kullandığı belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
Dava konusu ibarenin de yer aldığı kuralla spor federasyonlarının olağan genel kurullarının; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak federasyonlarda ise kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacağı hükme bağlanmıştır.
3289 sayılı Kanun’un ek 9. maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesine dayanılarak çıkarılan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü”nün 7. maddesinde spor federasyonlarının olağan genel kurullarının; olimpik spor dallarında dört yılda bir ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren, olimpik olmayan spor dallarında ise yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılacağı kurala bağlanmış bulunmaktaydı. Ancak, Çerçeve Statünün dayanağı olan 3289 sayılı Kanun’un ek 9. maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi, Anayasa Mahkemesinin 2.7.2009 günlü, E.2006/118, K.2009/107 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Artık, spor federasyonlarının genel kurulları 6215 sayılı Kanun ile 3289 sayılı Kanun’un ek 9. maddesinde yapılan değişikliklere göre yapılacaktır.
Kanunların, kamu yararının sağlanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi ve kazanılmış hakları ihlâl etmemesi Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti olmanın gereğidir. Bu nedenle kanun koyucunun hukuki düzenlemelerde kendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini göz önünde tutarak kullanması gerekir.
Bütün kamusal işlemler, nihai olarak kamu yararını gerçekleştirmek hedefine yönelmek durumundadır. Kanunun amaç öğesi bakımından Anayasa’ya uygun sayılabilmesi için kanunun çıkarılmasında kamu yararı dışında bir amacın gözetilmemiş olması gerekir. İlgili yasama belgelerinin incelenmesinden kanunun kamu yararı dışında bir amaçla çıkarılmış olduğu açıkça anlaşılabiliyorsa kanunun amaç unsuru bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu söylenebilir.
İptale konu ibare ile spor federasyonlarının olağan genel kurullarının ilgili olimpiyatların bitiminden sonra 3 ay içerisinde yapılacağının tespiti tamamen kanun koyucunun takdirinde olan bir husustur. Kamu yararı dışında herhangi bir amacın gözetildiğine ilişkin yasama belgelerinde bir emare bulunmamaktadır.
Anayasa’nın 59. maddesinde belirtilen amacı ya da kamu yararını gerçekleştirmek için kanunla yapılacak olan düzenleme, kanun koyucunun yapacağı tercihlere göre şekillenecektir; yani kanun koyucu, Anayasa’da belirtilen amacı veya kamu yararını gerçekleştirmek için getireceği çözümü seçmekte serbesttir. Burada takdir yetkisi Anayasal ilkelere aykırı olmamak koşuluyla kanun koyucuya aittir ve bu hususun yerindeliği Anayasa Mahkemesinin denetim alanına girmez. Bu sürenin olimpiyatlarda elde edilen sportif başarı veya başarısızlıkların en uygun zamanda tartışılmasına imkân verip vermediği değerlendirmesi ise tamamen kanun koyucunun takdirinde olan bir husustur. 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2. maddesine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
E- Kanun’un 10. Maddesiyle Değiştirilen, 3289 Sayılı Kanun’un Ek 9. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (b) Bendinin (1) Numaralı Alt Bendinde Yer Alan “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya…” İbaresi ile Altıncı Fıkrasının “Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütnamelere uyup uymadıklarının değerlendirerek Bakana sunmak.” Biçimindeki (a) Bendinin ve “Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.” Biçimindeki (c) Bendinin İncelenmesi
Dava dilekçesinde, Spor Genel Müdürlüğüne dahi verilmeyen Bakan’a karşı bir taahhütte bulunma yükümlülüğünün sivil alanda gönüllülük esaslarına dayalı olarak spor faaliyetlerini yöneten spor federasyonları için kabul edildiği, buna bağlı olarak federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasına yol açacak bir mekanizmanın kurulduğu, bu konuda ancak spor federasyonlarının genel kurullarının yetkili ve sorumlu olabileceği belirtilerek kuralların, Anayasa’nın 2. ve 123. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
3289 sayılı Kanun’un ek 9. maddesinde, 6215 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle spor federasyonlarının sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kurulması öngörülmüştür. Bu Kurul, Bakan tarafından spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde veya kamu kurum ve kuruşları ile özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından iki yıl için görevlendirilecek, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ile dört üyeden oluşmaktadır. 
Kurulun görevleri, iptale konu (a) ve (c) bentlerinin de yer aldığı ek 9. maddenin altıncı fıkrasında,  Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak, federasyonlar tarafından hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini incelemek, uluslararası federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek hizmet kalite standartlarını belirlemek ve Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek olarak belirlenmiştir.
Ek 9. maddenin bu bölümde iptale konu diğer ibarelerin yer aldığı üçüncü fıkrasının (b) bendine göre olağanüstü genel kurul, üçüncü fıkrada yer verilen diğer hallerin dışında Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine de olağanüstü toplanacağı hükme bağlanmıştır.
Sportif Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve görevleri göz önünde bulundurulduğunda, bu Kurulun spor federasyonları açısından taahhütnamelerini ve çalışma planlarını hazırlama ve sunma konusunda; Gençlik ve Spor Bakanı açısından ise federasyonlar tarafından hazırlanmış bu taahhütname ve planların değerlendirilmesi noktasında teknik destek hizmeti sağladığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda birinci fıkranın dava konusu kurallarının Anayasa’nın 123. maddesi yönünden incelenmesinde belirtilen gerekçelerle, kanun koyucu tarafından, idari vesayet kapsamında merkezî idareye, kanunla açık bir şekilde düzenlenmiş olması koşuluyla, vesayet denetimine tabi kurumların karar organlarını oluşturan kişileri göreve getirme ve görevden alma konusunda ilgili kurumun özerklik derecesine bağlı olmak üzere yetki verilebilmektedir. 
Spor federasyonları açısından ise merkezî idareye doğrudan spor federasyonlarının icra organını belirleme veya görevden alma yetkisi verilmemiştir. Sadece ek 9. maddenin iptale konu ibarelerin yer aldığı üçüncü fıkrası hükümleri doğrultusunda Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakan’a olağanüstü genel kurul çağrısında bulunma yetkisi verilmiştir. İptali istenen üçüncü fıkradaki ibareler ise Bakan’ın sahip olduğu bu yetkiyi yine iptale konu edilen altıncı fıkra hükümleri doğrultusunda Sportif Değerlendirme Kurulu tarafından sunulacak raporlara bağlamaktadır. Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları konusunda yetkili karar organı spor federasyonlarının genel kurullarıdır. Dolayısıyla, spor federasyonlarının özerkliğini olumsuz yönde etkileyecek bir husus bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu kurallar Anayasa’nın 123. maddesine aykırı değildir. İptal istemlerinin reddi gerekir.
Kuralların Anayasa’nın 2. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.
F- Kanun’un 10. Maddesiyle Değiştirilen, 3289 Sayılı Kanun’un Ek 9. Maddesinin Dördüncü Fıkrasının “Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.” Biçimindeki Onuncu Cümlesinin İncelenmesi
Dava dilekçesinde, ek 9. maddenin ikinci fıkrasında yer alan ibarelere ilişkin belirtilen gerekçelerle kuralın, Anayasa’nın 2., 59. ve 123. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
3289 sayılı Kanun’un ek 9. maddesiyle genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60’ından az olamaz kuralı getirilirken genel kurulun delege sayısının yüzde 10’unun Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşacağı hükme bağlanmıştır.
İptali istenilen cümle spor federasyonlarının en üst karar organı olan Genel Kurul üyelerinin belirlenmesinde Spor Genel Müdürlüğünün müdahalesine ilişkin bir düzenleme içermektedir. Aynı konuda düzenleme yapan ek 9. maddenin ikinci fıkrasının dava konusu yapılan kurallarının Anayasa’nın 59. ve 123. maddeleri yönünden incelenmesinde belirtilen gerekçelerle dava konusu kural Anayasa’nın 59. ve 123. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
Kuralın, Anayasa’nın 2. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.
G- Kanun’un 10. Maddesiyle Değiştirilen, 3289 Sayılı Kanun’un Ek 9. Maddesinin Beşinci Fıkrasının “Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu olmamak.” Biçimindeki (c) Bendi ile (d) Bendinde Yer Alan “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk,…” ve “… gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan…” İbarelerinin İncelenmesi
              1- “Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu olmamak.” Biçimindeki (c) Bendinin İncelenmesi
Dava dilekçesinde, federasyonların yönetim kurulu üyeleri veya diğer organlarının başkan ve üyeleri için herhangi bir koşul aranmazken, spor federasyonlarına başkan olabilmek için Devlet memurluğuna girişte arananlardan daha ağır koşullara yer verilmesinin kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu, piyasa şartlarına bağlı ödevlerin yerine getirilememesi nedeniyle kişilerin spor federasyonu başkanı olma gibi demokratik bir hakkın kullanımından alıkonulmasının, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralın, Anayasanın 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
İptal konusu ibarelerin yer aldığı kuralla, kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak, federasyon başkanı olabilmenin koşulları arasında sayılmıştır.
Spor federasyonu başkanı olabilmek için getirilen “kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak” koşulu, vergi ve sigorta mevzuatından kaynaklanan bir mükellefiyetin yerine getirilmemesi durumudur. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğarken vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil etmektedir.
İptal davasına konu kuralda kanun koyucu, spor federasyonu başkanlığı görevinin saygınlığı, bu göreve karşı toplumun duyduğu güveni ve bu görevin içeriğinde yer alan etik değerleri göz önüne alarak, görevi icra edecek olanlar için belli kamu yükümlülüklerinin yerine getirilmesini şart koşmuştur. Kanun koyucu, belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilerin bu görevi icra etmeleri hâlinde toplumun ve devletin değer yargılarının zarar göreceğini kabul etmiştir.
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlarından kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasa koyucunun da uyması gereken Anayasa ve temel hukuk ilkelerinin bulunduğu bilincinde olan devlettir.
Kanun koyucu, bir mesleğin ya da görevin genel yararı gereği bunları icra edenlerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni egemen kılmak için, o meslek ya da görevi geniş biçimde özel yaşamı dahi içine alacak şekilde değerlendirerek meslekle bağdaşmasını uygun bulmadığı eylem ve durumları da koşullar arasında takdir edebilir. Kanun koyucu bu düzenlemeleri yaparken anayasal ilke ve kurallara bağlı kaldığı sürece takdirine müdahale edilemez.
Bununla birlikte, federasyon başkanı olabilmek için getirilen “kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak” koşulu, ekonomik bir suç olmayıp vergi ve sigorta mevzuatından kaynaklanan bir mükellefiyetin yerine getirilmemesi durumudur. Bu tür bir mükellefiyetin kasten yerine getirilmemesi söz konusu olabileceği gibi dikkatsizlik, tedbirsizlik veya taksirle de gerçekleşebilecektir. Bu nitelikteki bir mükellefiyeti yerine getirmeyenlerin spor federasyonu başkanlığı görevine seçilememeleri sonucu ortaya çıkan hak yoksunluğunun adil ve orantılı olduğu söylenemeyecektir.
Açıklanan nedenlerle “kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak” ibaresi Anayasa’nın 2. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.
Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Nuri NECİPOĞLU, Celal Mümtaz AKINCI ve Muammer TOPAL bu görüşe katılmamıştır.
                   2- (d) Bendinde Yer Alan “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk,…” İbaresinin İncelenmesi
Dava dilekçesinde, siyasal rejimle ilgili siyasal suçlardan dolayı kişilerin spor federasyonu başkanı olma gibi demokratik bir hakkın kullanımından alıkonulmasının, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralın, Anayasanın 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
İptal konusu ibarenin yer aldığı kuralla, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk suçlarından hükümlü olmamak federasyon başkanı olabilmenin koşulları arasında öngörülmüştür.
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar”, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309 ilâ 316. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu bölümde düzenlenen suçların hepsi kasıtla işlenebilen ve en az 5 yıllık hapisten ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar cezalar öngören suçlardır.
Casusluk suçları ise 5237 sayılı Kanun’un 328 ilâ 338. maddeleri arasında düzenlenmiş olup taksirle veya kasıtla işlenebilen, cezaları 6 ay hapisten müebbet ağır hapse kadar değişen suçlardır.  
İptal davasına konu ibarenin yer aldığı kuralda kanun koyucu, spor federasyonu başkanlığı görevinin saygınlığı, bu göreve karşı toplumun duyduğu güveni ve bu görevin içeriğinde yer alan etik değerleri göz önüne alarak, görevi icra edecek olanlar için belli suçlardan mahkûm olmama şartını getirmiştir. Kanun koyucu, belli suçlardan mahkûm olanların, bu görevi icra etmeleri hâlinde toplumun ve devletin değer yargılarının zarar göreceğini kabul etmiştir.
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar”  işledikleri için mahkûm olanların spor federasyonu başkanlığı görevini icra edemeyeceklerine dair hak yoksunluğu sonucunu doğuran düzenlemeler, kuşkusuz toplum yaşantısının gerekleri ve kamu yararı düşüncesiyle kanun koyucunun takdirinde olan bir konudur.
Kanun koyucu tarafından anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı fiillerin suç kabul edilmesi ile korunan hukuki yarar, bu suçları 5237 sayılı Kanun’da düzenleyen bölümün başlığından da anlaşılacağı üzere anayasal düzendir. Anayasal düzenin korunması hukuki yararının önemi açıktır. Tamamı kasıtla işlenebilen bu suçlar için belli bir yılın üzerinde hapis cezası öngörülmesi ile bu önem de ortaya konmuştur.
Spor federasyonu başkanlarının ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında yürüttükleri faaliyetler ve temsil rolleri, görevlerinin gerektirdiği saygınlık ve içeriğinde yer alan etik değerler göz önünde bulundurularak, bu görevi icra edecek kişilerin ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni egemen kılmak amacıyla spor federasyonu başkanı seçilebilmek için aranan koşullar arasında, bu görev ile bağdaşmadığı kabul edilen “casusluk” suçlarından mahkûm olmama koşuluna yer verilmiştir.
Spor federasyonu başkanlığı görevinin özellikleri, suçların niteliği, bu suçlara verilen cezalar ve spor federasyonlarının faaliyet alanlarında korunması gereken değerler gibi hususlar dikkate alındığında, federasyon başkanı seçilememe hak yoksunluğunun işledikleri suçlara göre adaletli ve eylemle orantılı olmayan ölçüsüz bir hak yoksunluğu olduğu söylenemez.
                   Açıklanan nedenlerle, dava konusu “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk,…” ibaresi Anayasa’nın 2. maddesine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Zehra Ayla PERKTAŞ ve Erdal TERCAN “casusluk” ibaresi yönünden bu görüşe katılmamıştır.
3- (d) Bendinde Yer Alan “… gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan…”  İbaresinin İncelenmesi
Dava dilekçesinde, “gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan” ibaresinin, kendinden önce tek tek sayılan suçları ölçüsüz bir şekilde genişleterek yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçların kapsamını belirsiz hâle getirdiği belirtilerek kuralın, Anayasanın 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
İptal konusu ibarelerin yer aldığı kurallarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan hükümlü olmamak federasyon başkanı olabilmenin koşulları arasında sayılmıştır.
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden birisi olan “belirlilik” ilkesine göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi gerekir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir. Birey ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını belirler. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.
Dava konusu kuralda geçen “gibi” edatının metinde sayılan “zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas” suçlarının yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyet kırıcı birer suç olduklarını nitelemek için kullanıldığı ve federasyon başkanı olabilmek için sadece maddede sayılan suçlardan mahkûm olmamak şartının aranabileceğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Buna göre, suç ve cezaların kanuniliği ilkesi gereği “gibi” kelimesine dayanarak “yüz kızartıcı suçlar” veya “şeref veya haysiyet kırıcı suçlar” kavramlarının kapsamını genişletmek mümkün değildir. Bu durumda, “belirlilik” ilkesine aykırılıktan söz edilemez.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu “gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan” ibaresi Anayasa’nın 2. maddesine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
H- Kanun’un 10. Maddesiyle Değiştirilen, 3289 Sayılı Kanun’un Ek 9. Maddesinin On Altıncı Fıkrasının İkinci Cümlesinde Yer Alan “… amaca uygunluğu ve… İbaresinin,  Üçüncü Cümlesinde Yer Alan “…ve amacına… İbaresinin  ve “Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.” Biçimindeki Son Cümlesinin İncelenmesi
Dava dilekçesinde, ek 9. maddesinin birinci fıkrasında yer alan cümlelere ilişkin belirtilen gerekçelere ek olarak, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluk açısından da denetlenip, amaca uygun harcanmayanların zarar olarak nitelendirilerek kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edileceğine ilişkin hükmün federasyonların bağımsızlığı ile bağdaşmadığı, özerkliklerini sakatladığı, kaynakların amaca uygun harcanıp harcanmadığı hususunun demokratik hukuk devleti ilkesi bağlamında federasyon genel kurullarının yetkisinde olması gerektiği, amaca uygunluk denetimi ve buna dayalı zarar ilkesi, Devletin genel idare esaslarına göre kamu hizmetlerini yürütmekle yükümlü olan resmi kurum ve kuruluşları için dâhi söz konusu değilken, sivil alanda demokratik esaslara göre faaliyette bulunan bağımsız spor federasyonları için geçerli olmasının demokratik hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığı belirtilerek kuralların, Anayasanın 2. ve 123. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
Ek 9. maddenin dava konusu ibarelerin yer aldığı on altıncı fıkrasına göre, federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır. Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması hâlinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.
On altıncı fıkranın iptale konu diğer kuralına göre, teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.
İptali istenilen ibareler spor federasyonlarına Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılan her türlü yardımların kullanımı, amaca uygunluğu ve denetimine ilişkin bir düzenleme içermektedir. Aynı konuda düzenleme yapan ek 9. maddenin birinci fıkrasının dava konusu yapılan kurallarının Anayasa’nın 123. maddesi yönünden incelenmesinde belirtilen gerek