spor hukuku yargı kararları

Yargıtay, Spor Federasyonlarının Genel Kurullarına Karşı Yargı Yolunu Fiilen Kapattı

Konu ile ilgili yorumumu ilerleyen günlerde yazacağım. Şimdilik Yargıtay'ın kararını paylaşmakla yetiniyorum.

Konu ile ilgili yorumumu ilerleyen günlerde yazacağım.

Şimdilik Yargıtay’ın kararını paylaşmakla yetiniyorum.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/8585 E. 2017/10874 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili ile fer’i müdahil vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin davalı federasyona bağlı Milenyum Paten Spor Klubü’nün üyesi olduğunu ve davalı federasyonun da aynı zamanda olağan genel kurul delegesi bulunduğunu, müvekkilinin üyesi olduğu kulübün delege sayısının yasal mevzuata aykırı olarak azaldığını, oyların usulsüz sayıldığını, iki sandık görevlisinden birinin imzasının bulunmadığını belirterek, delege olma niteliği taşımayan kişilerin delege kabul edildiği gibi iddialarla davalı federasyonun 13-14 Eylül 2014 tarihinde yaptığı 3. Olağan Genel Kurulu’nun ve alınan kararların iptalini istemiştir.

Mahkemece, 17.8.2015 tarihli bilirkişi raporu, dosya içeriği, yasa ve mevzuata uygun bulunarak benimsenmiş, bu itibarla, genel kurul yapılmasına ilişkin ilk kararın alındığı 05/04/2014 tarihi baz alınarak delege gönderecek kulüplerin tespitinde, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonları yerine, başlamış olan genel kurul sürecini tamamlamak üzere tahkim kurulunca görevlendirilen seçim komisyonunun, seçim sürecinin tamamlanmasına ilişkin kararına ait tarihleri esas alınıp delege gönderecek klüplerin tespitinde 2012-2013 ve 2013-2014 sezonları esas alınmasının …’nun ana statüsünün 7. maddesine aykırı olduğu, böylece belirlenen üyelerle gidilen genel kurulun ana statüye göre toplanmış ve iradesi ona uygun şekilde ortaya konmuş bir genel kurul sayılmayacağından, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre,davalı … yönetimi, 05.04.2014 tarihli kararı ile 3. olağan genel kurulun, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonları esas alınarak 17.05.2014 tarihinde yapılmasını kararlaştırmış ise de … Tahkim Kurulu 09.05.2014 tarihli 2014/068-128 sayılı kararı ile bu süreçle başlatılan ve ilan edilen delege listesi ile ilgili kararları iptal etmiştir. Yönetim kurulu tekrar olagan kurul tarihleri belirlemiş ancak yapılan itirazlar üzerine, nihai olarak, SGM Tahkim Kurulu 16.07.2014 tarih 2014/114-200sayılı kararı ile genel genel kurul yapılması kararını

-//-

kaldırarak genel kurul sürecini durdurmuş, 3. olağan genel kurulun, kurulları tarafından oluşturulacak 3 kişilik bir komisyon tarafından yapılmasına karar vermiştir. Bu kurul, 24.07.2014 tarihli kararı ile 2012-2013 ve 2013-2014 sezonları esas alınarak 3. genel kurulun çoğunluklu olarak 13.09.2014, çoğunluksuz olarak 14.09.2014 tarihinde yapılması kararı almış ve bu karar gereği delege listeleri tamamlanıp, itirazlar karara bağlanıp,14.09.2017 tarihinde genel kurul yapılmıştır. Davacı tarafından iptali istenilen genel kurul seçim komisyonu tarafından yapılan 14.09.2017 tarihli genel kuruldur.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Seçim komisyonu, 24.07.2014 tarihli kararı ile genel kurulun tarihini belirlemiş ve genel kurul 14.09.2017 tarihinde yapılmıştır. … ana statüsünün 7/2. maddesinin (h)bendinde “Genel kurul tarihinden önce, tamamlanmış son iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla”, kulüplere, maddede belirtilen sayılarda delege kontenjanı tanımıştır. … Genel Müsabaka Talimatı’nın Müsabakaların Tescili ve Temsil Hakkı 18. maddesinde, “Liglerin ve turnuva müsabaka sonuçlarının tescili Federasyon tarafından yapılır. Süper Lig ve Bayanlar Ligi 20 Nisana kadar, diğer ligler Haziran ayı sonuna kadar tescil edilir “ hükmü yer almıştır. Seçim Komisyonu, bu hüküm gereğince, genel Kurulda oy kullanacak delegelerin tespitinde 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarını esas almıştır. Bu sezonun esas alınmasına ilişkin itirazlar da … Tahkim Kurulunun 21.08.2014 gün 2014/149-335 ve 03.09.2014 gün 2014/149-235 sayılı kararları ile reddedilmiştir.

Bu açıklamalara göre; … 3. olağan genel kurulunun seçim komisyonu kararı ile başlatılmış ve genel kurulun 14.09.2017 tarihinde yapılması, delege listesinin bu tarih esas alınarak 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarını içerir şekilde düzenlenmesi, listeye itirazların … Tahkim Kurulunun yukarda açıklanan kararları ile reddedilmiş olması karşısında; mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile kabulüne karar verilmesi, doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin alınan 29,20 TL peşin harcın istek halinde ayrı ayrı davalıya ve feri müdahile iadesine 14.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: