spor mevzuatı Spor Tahkimi

TFF Talimatlarında Değişiklik Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu’nun 28.07.2015 tarih ve 3 sayılı toplantısında alınan kararla, “Futbol Disiplin Talimatı”, “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı” ve “Özel Müsabaka Talimatı” yenilendi; “Akreditasyon Talimatı”, “Futbol Menajerleri Talimatı”, “Futbol Müsabaka Talimatı”, “Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı”, “Sportif Ekipman Talimatı” ve “Yayın Talimatı”nda değişiklik yapıldı.

Ne yazık ki, TFF talimat değişiklikleri ile ilgili kapsamlı açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Yenilendiği açıklanan Futbol Disiplin Talimatı, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı ve Özel Müsabaka Talimatı‘nda eski ve yeni versiyonları tek tek incelemek gerekiyor. Oysa bu talimatlarda devamlılık sağlanarak mevcut talimata ek düzenlemeler getirilmesi mümkün iken, yeni talimatlar hazırlandı. Yeni talimatlarla eski talimatlar arasındaki farkları ancak kelime kelime okuyarak tespit edebileceğiz.

Değişiklik yapılan talimatlarda ise söz konusu değişiklikler ilgili talimatın yürürlük maddesinde açıklanmış. Değiştirilen maddelerde ilgili düzenlemenin değişiklikten önceki versiyonu dipnotlarında gösterilmediği için, ne yönde değişiklik yapıldığını tespit etmek için araştırma yapılması gerekecek.

TFF, talimatlarda değişiklik yaparken talimat içinde eski versiyonları dipnotlarda göstermeli; değişiklik duyurusunda da karşılaştırma tablosu yayınlamalıdır. TFF, şeffaflık ilkesine uygun hareket etmelidir.

Yenilenen üç talimatı incelemek için zamana ihtiyaç var. Değişiklik yapılan talimatlardaki değişiklikler ise aşağıdaki gibidir:

A) Akreditasyon Talimatı:

Yürürlük maddesindeki açıklamaya göre, “Talimatın 5. maddesinin ç fıkrasının, 7. maddesinin 1. ve 2. fıkralarının ve Ek-1’in değiştirilmesine” karar verilmiş.

1) İlgili açıklamada hukuki hata var. Talimatın 5’inci maddesi tek fıkradan oluşuyor. Açıklamadaki “ç fıkrası”nın “ç bendi” olarak anlaşılması gerekiyor.

“ç bendi” şu şekilde kaleme alınmış: “Misafir takım sorumlusu, müsabaka isim listesini müsabakanın başlamasından en geç 60 dakika önce FYS’ne girişi için ev sahibi takım akreditasyon sorumlusuna teslimini sağlamak,

2)Akreditasyon Sorumlusu” başlıklı 7’nci maddenin 1’inci ve 2’nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş:

(1) Bu talimat kapsamında kulüpler, Akreditasyon Sorumlusu unvanı ile görevliler istihdam eder ve sezon başında bu kişileri TFF’ye bildirir. Bu kişiler TFF tarafından online eğitime tâbi tutulur veya kurslara katılır.

(2) Online eğitimi tamamlamayan veya kurslara katılmayan kişiler Akreditasyon Sorumlusu olarak görev yapamazlar.

3) Ek-1 Akreditasyon Tablosu‘nda da değişiklik yapılmış. Bu maddede tablo ve uzun açıklamalar yer alıyor. İlgili maddeyi talimat üzerinden okumanızı tavsiye ederim. Özellikle bu maddede hangi değişikliklerin yapıldığını görmek faydalı olacaktı. TFF gerekli açıklamayı yapmadı.

B) Futbol Menajerleri Talimatı:

Öncelikle başlıktaki hatayı açıklayayım.

TFF’nin açıklamasında talimatın ismi yanlış yazılmış. TFF’nin açıklamasında “Futbol Menajerleri Talimatı“nda değişiklik yapıldığı belirtilmiş. Oysa talimatın adı “Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı“!

Talimatın yürürlük maddesine göre, “talimatın 24. maddesinin değiştirilmesine, Ek-1’e yeni 13. maddenin ve dipnot eklenmesine, Ek-2’nin 5.maddesinin 3.paragrafının değiştirilmesine” karar verilmiş.

1) Talimatın 24’üncü maddesi şu şekilde değiştirilmiş: “İşbu talimat kapsamında sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlık, münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararlara karşı Tahkim Kurulu’na başvurulabilir.

2)Futbol Menajerliği Taahhütnamesi” başlıklı Ek-1’e yeni 13’üncü madde ve dipnot eklenmiş.

a) 13’üncü madde şöyle: “TFF’nin yargı kurullarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacağımızı; bu kararlara karşı hiçbir idari ve adli yargıya, temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi, kanun yararına bozma gibi kanun yollarına başvurmayacağımızı, (taahhüt ederim)“.

13’üncü maddenin hukuken geçerliliğini sonra tartışırız. Şimdilik basit bir yanlışa dikkat çekelim.

Ek-1’de menajerin şahsen, tek taraflı olarak imzaladığı bir taahhütname kaleme alınmış. Taahhütnamenin 1 ilâ 12’nci maddeleri arasındaki düzenlemeler (12’nci madde dahil) birinci tekil şahısla kaleme alınmışken; yeni eklenen 13’üncü madde birinci çoğul şahısla kaleme alınmış. “Uyacağımızı“, “başvurmayacağımızı” ifadelerinin değiştirilmesi ve birinci tekil şahısla yazılması gerekir.

b) Eklenen not şöyle: “Menajer tarafından imzalanan bu taahhütname, noter tarafından tasdik edilecektir.

3) “Standart Futbol Menajerlik Sözleşmesi” başlıklı Ek-2’de “Zorunlu Mevzuat” başlıklı 5’inci maddenin 3. paragrafı değiştirilmiş. Değişiklik şöyle: “Taraflar, işbu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurmak zorundadırlar.

C) Futbol Müsabaka Talimatı: 

Yürürlük maddesinde açıklamaya göre, “Talimat’ın 16. maddesinin 1.fıkrasının 1., 2. ve 3. bentlerinde, 19. maddesinin 1.fıkrasının a ve b bentlerinde, 23. maddesinin 1. fıkrasında, 24. maddesinin 1.fıkrasının a ve b bentlerinde, 25. maddesinin 4. fıkrasında değişiklik yapılmasına” karar verilmiş.

1) Yürürlük maddesi yanlış yazılmış. Zira Talimat’ın “Seyircilerin Müsabakalara Girişleri” başlıklı 16’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında bentler bulunmuyor.

16’ncı madde aşağıdaki gibi kaleme alınmış:

MADDE 16 – SEYİRCİLERİN MÜSABAKALARA GİRİŞLERİ

(1) Seyirciler, elektronik bilet, TFF’ye bildirilmiş olan basılı bilet veya kombine biletle müsabakalara girerler.

(2) Bunların dışındaki bir belge ile müsabakalara seyirci alınamaz.

(3) Rakip kulüp seyircisine, aynı seyir kalitesindeki yerler için kendi seyircisine uyguladığı bilet fiyatının %30’undan fazla ve diğer tribünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulanamaz..

Bu maddenin üçüncü fıkrasının sonundaki iki nokta (“..“) da dikkat çekici. O noktalardan birinin silinmesi gerekiyor.

16’ncı maddeden önce ve sonra gelen maddelere baktığımızda da ilk fıkrası bentler halinde yazılan birkaç düzenleme görüyoruz. İlgili bentler ise “1, 2, 3 vd.” şeklinde değil, “a, b, c, vd.” şeklinde kaleme alınmış.

Talimatta atıf yapılan madde hangisi?

– “Müsabakaların Gün ve Saatlerinin Belirlenmesi” başlıklı 11’inci madde mi?

– “Güvenlik Nedeniyle Müsabakaların Tamamlanamaması” başlıklı 19’uncu madde mi? (Talimatın yürürlük maddesinde bu maddenin de birinci fıkrasının a ve b bentlerinin değiştirildiği belirtilmiş. Bu maddeye yapılan atıf doğru mu?)

– “Hükmen Yenik Sayılmalar” başlıklı 22’nci madde mi?

– “Puan Silinmesi, Ligden Çıkarılma ve Alt Kümeye İndirme” başlıklı 24’üncü madde mi?

Aşağıdaki açıklamalar, diğer atıfların doğru olduğu varsayımı ile kaleme alınmıştır.

2)Güvenlik Nedeniyle Müsabakaların Tamamlanamaması” başlıklı 19’uncu maddenin 1’inci fıkrasının a ve b bentleri değiştirilmiş.

1’inci fıkranın yeni düzenlemesi aşağıdaki şekilde olmuş:

(1) Müsabaka hakemi;

a) Müsabakanın, kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin ayrı ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, kavgaya veya saha olaylarına sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakanın oynanamaması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması,,

b) Seyircilerin stadyum düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması, 8 hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.

TFF hukukçuları a) bendinin sonundaki iki virgülden (,,) birini silmelidir.

3) “Hükmen Mağlubiyet Sürecinde Uygulanacak Usul ve Sonuçları” başlıklı 23’üncü maddenin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş:

Bu talimatın 22. maddesinde yer alan “b”, “ç”, “d”, “e”, “f”, “g”, “ğ”, “h”, “j”, bentlerinde yazılı nedenlerden dolayı müsabakayı takip eden 7 (yedi) gün içinde delilleriyle birlikte itiraz edilebilir. Delile dayanmayan ve itiraz harcı yatırılmayan itirazlar incelenmez.

Ayrıca profesyonel lig, kupa ve U21 müsabakalarında “e”, “f” ve “g” bentlerinde yazılı nedenlerin o kademe veya kategorideki müsabakaların sonuçları tescil edilinceye kadar herhangi bir usulle tespit edilmesi halinde 22. madde hükümleri uygulanır.

Bu düzenlemede hemen dikkat çeken iki nokta var.

a) Bu fıkra iki paragraftan oluşmuş. Bu, sistematik açıdan yanlış. Bir fıkra iki paragraftan oluşamaz. İkinci paragrafın, ilk paragrafın sonuna eklenmesi ve her fıkra için tek paragraf yaratılması gerekir.

b) Bu düzenlemede 22’nci maddeye atıf yapılmış. “Hükmen Yenik Sayılmalar” başlıklı 22’inci maddede a-j arası bentler sayılmış. Bu bentlerde ı) ve i) bentleri yok. TFF hukukçuları “ı” ve “i” harflerini kullanmamışlar. Bunun gerekçesi nedir? Bentler oluşturulurken bu iki harfin kullanılmasını yasaklayan mevzuat yok. Birçok kanunda ve yönetmelikte ı) ve i) bentleri yer alıyor.

4)Puan Silinmesi, Ligden Çıkarılma ve Alt Kümeye İndirme” başlıklı 24’üncü maddenin 1’inci fıkrasının a ve b bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş:

(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

a) Bir sezon boyunca müsabaka müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.

Profesyonel takımı bulunan kulüplerin deplasmanlı olarak oynanacak gelişim liglerinde mücadele eden takımlarının müsabakalarında bu hüküm uygulanmaz, TFF tarafından tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır.

Ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca sezon sonundaki puan sıralamasına göre düşme uygulanmaz.

b) Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu, teknik sorumlu veya diğer akredite kişiler, sahayı terk etmez ise hakem, çıkarma kararını takım kaptanına bildirir. Buna rağmen çıkarılmak istenen kişi sahadan çıkmadığı takdirde, takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder.

Müsabakanın tatil edilmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca takımın, galibiyet halinde verilen puan kadar puanı tenzil edilir.

Bu ihlalin teşebbüs aşamasında kalması halinde futbolcuların tescilli olduğu kulüplere disiplin talimatında yer alan bir alt lige düşürme ve puan tenzili dışındaki yaptırımlar uygulanabilir.

5)Müsabaka Sonucunu Etkileme” başlıklı 25’in maddenin 4’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş:

“Söz konusu ihlalleri gerçekleştirdiği tespit edilen kulüpler hakkında Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uygulanır.”

Yenilenen Futbol Disiplin Talimatı’nın “Müsabaka Sonucunu Etkileme” başlıklı 56’ncı maddesi aşağıdaki gibidir:

MADDE 56 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME

(1) Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,

(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.

(a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir. İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.

(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

3 Temmuz sürecinin etkilerini taşıyan yukarıdaki düzenleme tartışılmalıdır. Özellikle teşebbüste “ağır ihlal” ayırımı yapan ve modern ceza doktrinin terk ettiği kurumlara sığınarak şikeci kulüpleri korumayı amaçlayan talimat hükmü değiştirilmelidir.

D) Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı:

Bu talimatın yürürlük maddesindeki açıklamaya göre, “talimatın 22. maddesi ve Mükerrer 22. maddesinin 4. ve 11. fıkralarının değiştirilmesine, Mükerrer 22. maddenin 12. fıkrası çıkarılmasına ve EK-1’in “I” bölümünün, “II” bölümünün “A”, “B” ve “C” bentleri ile EK-2’nin 3. fıkrasının değiştirilmesine ve EK- 3’ün 3. fıkrasının değiştirilmesine” karar verilmiş.

1)Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklar” başlıklı 23’üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Profesyonel futbolcu sözleĢmesinden doğan her türlü uyuşmazlık ile kulüplerin futbolcularına verdikleri para cezalarından doğan uyuşmazlıklar münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararlara karşı Tahkim Kurulu’na başvurulabilir.

2)Gecikmiş Ödemeler” başlıklı 22’nci maddenin 4’üncü ve 11’inci fıkraları değiştirildi; 12’nci fıkrası çıkarıldı.

a) 22’nci maddenin 4’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, bu madde kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüplere aşağıda belirtilen yaptırımları uygulamaya yetkilidir:

a) ihtar,

b) kınama,

c) para cezası,

d) bir veya iki tam ve birbirini takip eden transfer ve tescil dönemi boyunca ulusal veya uluslararası her hangi bir yeni futbolcu transfer ve tescil yasağı.

 

b) 22’nci maddenin 11’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

(11) Yukarıdaki fıkralar kapsamında gecikmiş alacağı olan futbolcu veya kulüp, yazılı olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurarak borçlu kulüp hakkında yaptırım uygulanmasını talep edebilir.

E) Sportif Ekipman Talimatı:

Talimat’ın yürürlük maddesine göre, “talimatın 6. maddesinin 2.fıkrasında, 7. maddesinin 4.fıkrasında, 21. maddesinin 1.fıkrasında, 22. maddesinin 1.fıkrasında” değişiklik yapılmış.

TFF hukukçularının nokta işaretlerinden (“.”) sonra boşluk bırakmaları gerekir.

1)Sportif Ekipmanlarda Bulunabilecek Reklamlar” başlıklı 6’ncı maddenin 2’nci fıkrası şu şekilde değiştirilmiş: “Çoraplarda üretici logosu hariç reklam bulundurulabilir. Reklamın boyutu en fazla 20 cm² olabilir.

2)Formalarda Bulundurulabilecek Reklamlar” başlıklı 7’nci maddenin 4’üncü fıkrası şu şekilde değiştirilmiş: “Sağ ve sol kolda bulundurulacak reklamın boyutu en fazla 50 cm² olabilir.

3)Top Toplayıcılar” başlıklı 21’inci maddenin 1’inci fıkrası şu şekilde değiştirilmiş: “Top toplayıcılar, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sportif ekipman ve kulüpler tarafından yaptırılan numaralandırılmış yeşil veya mor renkte akreditasyon yelekleri giymek zorundadırlar. Top toplayıcıların sayısı en az 8, en fazla 12 adet olmalıdır.

4)Refakatçi Çocuklar” başlıklı 22’nci maddenin 1’inci fıkrası şu şekilde değiştirilmiş: “En üst profesyonel ligde ev sahibi kulüpler diledikleri takdirde, TFF’nin izni çerçevesinde müsabaka öncesi seremonilerde futbolculara refakat etmek üzere,12 yaşından küçük çocukları refakatçi çocuk olarak belirleyebilirler. Refakatçi çocuk sayısı seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olamaz.

F) Yayın Talimatı:

Talimatın yürürlük maddesine göre, “talimatın 10. maddesinin, 13. maddenin 5. ve 9. fıkralarının değiştirilmesine, 14. maddesine 6. fıkranın eklenmesine, 20.maddesine 1., 2., 3. ve 4. fıkraların eklenmesine ve diğer iki fıkranın teselsül ettirilmesine, EK-1 ve EK-2.’de değişiklik yapılmasına” karar verilmiş.

1)Stadyumların Altyapıları ve Teknik Gereklilikler” başlıklı 10’uncu madde şu şekilde değiştirilmiş: “En üst iki profesyonel ligde müsabakalarının oynanacağı stadyumlardan sağlıklı yayın yapılabilmesi için gerekli altyapısal özellikler ve teknik gereklilikler EK – 1 ve EK – 2’de yer alan tablolarda belirtilmiştir. 2 ve 3. Lig müsabakalarının oynanacağı stadyumlarda yayıncı kuruluĢun Yayın Talimatı kapsamındaki talepleri, stadyumun alt yapısal yeterliliği göz önünde bulundurularak Federasyon Temsilcisi’nin kontrolünde uygulanır.

2)Röportajlar” başlıklı 13’üncü maddenin 5’inci ve 9’uncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş:

(5) Kulüpler, müsabaka sonrasında yapılacak flaş röportajlarda teknik sorumlusu (teknik sorumlusunun cezalı veya tedbirli olması halinde antrenörü) ve müsabakada oynamış oyunculardan, yayıncı kuruluş sorumlusu ile takımların medya sorumlularının birlikte belirleyeceği 5’er kiĢilik listeden galip takımdan en az 3, mağlup takımdan en az 1, beraberlikte en az 2’şer futbolcusu ile temsil edilmek zorundadır. Yayıncı kuruluş temsilcisinin talep etmesi halinde yedek kulübesinde bulunan ve Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatının 13. maddesinin 4 ve 5. fıkralarında sayılan özelliklere haiz idari sorumlular da röportajlara katılabilir.

(9) Müsabaka öncesinde gerçekleştirilecek saha içi röportajları, yedek kulübeleri ile korner direkleri arasında, TFF Medya Temsilcisi tarafından onaylanan yerde, oturma düzeni olmaksızın, müsabakanın başlamasından 10 dakika öncesine kadar yapılabilir. Maç öncesinde gerçekleştirilecek saha içi röportajlarında yapılacak uygulamalarda, ligin kompozit logosu ve yayıncı kuruluş logosu dışında başka bir marka ya da logoya görünürlük verilemez.

3)Basın Toplantıları” başlıklı 14’üncü maddeye aşağıdaki 6’ncı fıkra eklenmiş:

(6) 2.Lig ve 3.Lig’de basın toplantıları, yayıncı kuruluş yetkilisi veya basın temsilcilerinin talebi halinde Federasyon Temsilci’lerinin belirleyeceği yerde yapılır. Toplantıda maddenin 2., 3. ve 5. bentleri aynen uygulanır.

TFF hukukçuları nokta işaretinden (“.”) sonra boşluk bırakmalılar.

Federasyon Temsilci’lerinin” değil, “Federasyon Temsilcileri’nin” ifadesi doğrudur.

4)Yayıncı Kuruluşun Görevlileri” başlıklı 20’nci maddeye yeni dört fıkra eklenmiştir. Fıkralar aşağıdaki gibidir:

(1) Yayıncı kuruluş yetkilisi, en üst profesyonel ligde TFF Medya Temsilcisi (1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig’de Federasyon Temsilcisi) ve ev sahibi kulübün medya sorumlusu (2.Lig ve 3.Lig’de medya sorumlusu veya ev sahibi kulüp akreditasyon sorumlusu) ile birlikte belirledikleri saatte Yayın Alanları Denetimi’ne katılır. Yayıncı kuruluş yetkilisi talep etmediğinde yayın alanı denetimi yapılmaz.

(2) Yayıncı kuruluş yetkilisi, en üst profesyonel ligde TFF Medya Temsilcisi (1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig’de Federasyon Temsilcisi) başkanlığında yapılan ve kulüplerin medya sorumluları (2.Lig ve 3.Lig’de medya sorumlusu veya ev sahibi kulüp akreditasyon sorumlusu) ile birlikte belirledikleri saatte Yayın Toplantısı’na katılır.

(3) Yayın Alanları Denetimi ile Yayın Toplantısı, karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların giderilebilmesi ve yayının sağlıklı gerçekleşebilmesi için müsabakanın baĢlamasından en az 2 saat önce tamamlanmalıdır.

(4) Yayıncı kuruluş yetkilisi, Yayın Toplantı Formu’nu imzalamalı ve onayladığı kamera Yerleşim Planı’nı temsilciye teslim etmelidir.

5)Süper Lig müsabakalarının oynanacağı stadyumlara yönelik gerekli altyapısal özellikler ve teknik gereklilikler” başlıklı Ek-1’de ve “Yayıncı Kuruluşun Stadyumlarda Konumlandırabileceği Kamera Platformları” başlıklı Ek-2’de değişiklikler yapıldığı açıklanmış. Bu ekler çok uzun ve değişikliklerin kapsamı açıkça belirtilmemiş. İlgili eklere talimat üzerinden bakılması tavsiye edilir.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: