Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun Yeni Talimatları Yayımlandı

26 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu‘na göre, spor federasyonlarının Talimatları Bakanlığın onayına istinaden Bakanlığın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek (7405 sayılı Kanun md. 2-r).

Uygulamada, spor federasyonlarının mevzuatı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde, “Federasyon Mevzuatları” sayfasında yayınlanıyor.

Okumaya devam et Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun Yeni Talimatları Yayımlandı

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği Değiştirildi

2/11/2019 tarihli ve 30936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği değiştirildi.

Değişiklik öngören yönetmelik 11/10/2022 tarihli ve 31980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin güncel versiyonu için tıklayın!

2022-2023 Okul Spor Faaliyetleri Spor Dalı Uygulama Esasları için tıklayın!

Değişiklik yönetmeliği aşağıdaki gibidir:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/2019 tarihli ve 30936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (n) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları,”

“n) Lisans: Okul spor yarışmalarına katılacak öğrenciler için spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya ilişkin verilen izin belgesini,”

“ü) Spor faaliyeti: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “öğrenci sporcu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, çalıştırıcı” ibaresi eklenmiş; aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “başında mahalli yarışmalara” ibaresi “içerisinde mahalli yarışmalar takvimi esas alınarak” şeklinde; (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (g) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“d) Öğrenci sporcunun okul adına yarışmalarda yer alması için öncelikle ilgili kademede okuması gerekir. Bir veya birkaç kademede birlikte eğitim ve öğretim verilen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri arasında öğrenci sporcu geçişi yapılamaz. Eğitim ve öğretim hizmetlerini aynı fiziki yapı ve aynı okul müdürlüğü altında farklı kurum kodu ile birleşik olarak sürdüren okullarda ilgili spor dalında takım oluşturmaya yeterli sayıda başvurunun yapılmaması halinde karma takım çıkarılabilir. Öğrenci sporcular, öğrenci belgelerinde ismi geçen okul adına, karma takım çıkarılması halinde ise başvuruda bulunan okul adına yarışmalara katılabilirler. Karma takımlarda öğrenci sporcu lisansları başvuruda bulunan okul adına düzenlenir. Karma takım çıkarılması halinde takım adına verilecek ödül ve başarıya bağlı diğer kazanımlarda başvuruda bulunan okul; bireysel olarak verilecek ödül ve başarıya bağlı diğer kazanımlarda ise öğrenci sporcu esas alınır. Karma takıma ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

“Yarışma takviminin yetişmediği spor dallarında veya yurt içinde yarışması yapılmayan kategori ve sıkletlerde ülkemizi temsil edecek okul takımları ve ferdi sporcular Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İl tertip komitesi; il müdürü başkanlığında, spor hizmetleri müdürü, il müdürü tarafından görevlendirilen bir şube müdürü ve iki personel, il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilen bir şube müdürü ve en az iki en fazla beş beden eğitimi ve spor öğretmeni ile ilgili spor federasyonlarının il temsilcilerinden oluşur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Okul spor yarışmaları kapsamında illere verilecek takım ve ferdi sporcu kontenjanları her yıl Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Okul spor yarışmaları, fiziksel etkinlik ve oyunlara katılım için aşağıda belirtilen belgeler istenir:

a) Okul spor yarışmaları için öğrenci sporcu lisansı, fiziksel etkinlik ve oyunlar için oyun kartı.

b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, resmî kurumlardan alınmış kimlik belgesi, pasaport veya oturma izin belgesi.

c) İl dışına çıkacak kafileler için mülki amir onaylı kafile listesi.

ç) Veli izin belgesi tüm öğrenci sporcular için düzenlenir, il içi ve il dışı yarışmalara katılacak öğrenci sporcuların veli izin belgeleri okul müdürlüğü tarafından alınır.

(2) Yukarıda belirtilen belgeler haricinde, spor dalı uygulama esaslarında başka belgeler de talep edilebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “ödül törenine” ibaresinden sonra gelmek üzere “mazeretsiz olarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yarışmalarda verilecek kupa, madalya, başarı ve katılım belgeleri Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdürlüğü” ibaresi “yetkilisi” şeklinde; aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans çıkarmak için gerekli bilgi ve belgeler ile sağlık izin belgesine ilişkin hususlar ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilir.

(3) Lisansın geçerlilik süresi, ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci sporcu, bir eğitim ve öğretim yılında en fazla iki okul adına yarışmalara katılabilir. Nakil olan öğrenci sporcular, aynı eğitim ve öğretim yılında tekrar eski okulu adına yarışamaz. Birinci dönemde yapılan nakillerde, öğrenci sporcular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil onayının yapıldığı tarihten itibaren otuz gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Uluslararası yarışmalara katılım sağlanacak spor dalı ve kafile listesi Genel Müdürlük tarafından belirlenerek Bakanlık Makamının onayına sunulur. Yarışmalara ilişkin iş ve işlemler Bakanlık veya ilgili spor federasyonu tarafından yürütülür.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 8 Ekim 2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik aşağıdaki gibidir:

Okumaya devam et Gençlik ve Spor Bakanlığı Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Resmî Gazete’de Yayımlandı

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU

Kanun Numarası : 7405

Kabul Tarihi: 22/4/2022

Resmî Gazete, 26/4/2022, Sayı: 31821

Okumaya devam et Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Resmî Gazete’de Yayımlandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2021 Yılı Raporu’nu Yayınladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2021 yılı faaliyet raporunu yayınladı.

Raporda mahkemenin 2021 yılında verdiği önemli kararlar, 2021 yılı istatistikleri yer alıyor.

Türkiye, istatistiklerde yine öne çıkmayı başardı. Bu, gurur duyulacak bir konu değil.

2021 sonu itibarıyla İHAM önünde Türkiye’ye karşı yapılmış toplam başvuru sayısı 15.251. Türkiye, Rusya’nın ardından ikinci sırada.

2021 yılında Türkiye’ye karşı 78 karar verildi.

2021 yılında, Türkiye, 31 ihlal kararıyla ifade özgürlüğünü Avrupa Konseyi üyesi ülkeler içerisinde en fazla ihlal eden devlet oldu.

AİHM KARARLARI TÜRK SPOR TAHKİMİ SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

AİHM’nin 2021 yılında Türkiye aleyhine verdiği bazı kararlar Türk sporunu, Türk spor hukukunu yakından ilgilendiriyor.

AİHM, 2021 yılında, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun kararlarına karşı yapılan bazı başvurular hakkında ihlal kararları verdi.

AİHM, başvurucuların adil yargılanma, ifade özgürlüğü, özel hayata ve aile hayatına saygı haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

TFF Tahkim Kurulu açısından, İbrahim Tokmak / Türkiye, Naki ve Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği / Türkiye, Sedat Doğan / Türkiye, Ekşioğlu ve Mosturoğlu / Türkiye kararları 2021 yılına damga vurdu.

Bu kararların ortak noktası, TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olmadığının ortaya konması oldu.

Üç kararda başvurucuların ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği tespit edildi.

Ekşioğlu ve Mosturoğlu / Türkiye kararında ise, AİHM, ceza yargılamasında kullanılan telefon tapelerinin TFF tarafından kullanılmasının özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğini belirtti. AİHM, bu delillerin disiplin yargılamasında kullanılması için, kanunda açık düzenleme bulunması gerektiğine işaret etti (par. 53).

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu açısından ise A.M. / Türkiye kararı, SHGM Tahkim Kurulu’nun hukuk tanımaz, içler acısı halini ortaya koydu. İtiraf edeyim, bu kararı okurken, SHGM Tahkim Kurulu üyelerinin yerine utandım. Bu karardan sonra kurul üyelerinin istifa etmemelerini, hiç utanmadan o kurulda görev almaya devam etmelerini yadırgadım.

AİHM, A.M. / Türkiye kararında, Herkes İçin Spor Federasyonu’nun Hazreti Muhammed’e hakareti cezalandırmak için yürürlükte olmayan disiplin talimatını kullanması ve SGM Tahkim Kurulu’nun zamanaşımını aşmak için Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ”İnsanlığa Karşı Suçlar” ile kıyas yapmasının kanunilik koşulunu ihlal ettiğini hükme bağladı.

Yukarıda sayılan kararlar bir yandan sevindirici olmakla birlikte, diğer yandan AİHM’ye duyulan güveni sarstı.

AİHM, başvurucular tarafından ileri sürülen bazı ihlal iddialarını değerlendirmekten imtina etti.

AİHM,

 • TFF Tahkim Kurulu’nun kanunla düzenlenen bir mahkeme olmadığı,
 • SHGM Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olmadığı,
 • Anayasa’nın 59’uncu maddesinde düzenlenen, tahkim kurulu kararlarına karşı devlet yargısına başvuru yasağının AİHS’yi ihlal ettiği,
 • Futbol dışı paylaşımların cezalandırılmasını öngören Talimat hükümlerinin TFF Kanunu ve TFF Statüsü’ne aykırı olduğu,
 • Duruşma yapılmamasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiği,
 • Duruşmaların kapalı yapılmasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiği,
 • TFF Tahkim Kurulu’na başvuru ücretinin çok yüksek olması sebebiyle, mahkemeye erişim hakkının engellendiği,
 • Tahkim yargılamasında adli yardım uygulanmamasının AİHS’yi ihlal ettiği,
 • Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği

İddialarını değerlendirmedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AİHM’nin 2020 yılında yayınlanan Ali Rıza ve Diğerleri Kararı’ndan sonra, Nisan 2021 tarihinde yayınladığı İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimi’nde ’spor tahkim kurullarının yapısının ve işleyişinin AİHM kararları da dikkate alınarak yeniden düzenleneceğini’ duyurmuş; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 6 ay süre verildiğini ilan etmişti.

Nisan 2021’in üzerinden 9 ay geçti ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı spor tahkim kurullarının yapısı ve işleyişini AİHM kararlarına uygun olacak şekilde düzenlemedi.

Gençlik ve Spor Bakanı görevini ihmal etmekte iken, TFF genel kurulu TFF Statüsü’nde değişiklik yapan düzenlemeleri kabul etti. Statü değişikliği ile, TFF Tahkim Kurulu’nun yapısında ve işleyişinde değişiklikler yapıldı. Maalesef bu değişiklikler TFF Tahkim Kurulu’nu bağımsız ve tarafsız hale getirmeyecek. Aksine, kurul tamamen kulüplerin güdümüne girecek.

AİHM’YE BİNLERCE BAŞVURU YAPILMALI!

AİHM’nin Türk spor federasyonları ve spor tahkim kurulları ile ilgili verdiği kararlar, sporun paydaşları için büyük önem arz ediyor.

Sporcular, antrenörler, yöneticiler, hakemler başta olmak üzere tahkim kurulu kararlarından doğrudan etkilenen herkes AİHM’ye başvurabilir.

TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olmadığını ispatlamaya gerek yok. AİHM, bu kurulun yapısının bozukluğunu tespit etti.

AİHM’nin CAS ve TFF Tahkim Kurulu kararlarında kabul ettiği ilkeler dikkate alındığında, SGM Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olmadığı rahatlıkla kabul edilecek.

Bu kurulların bozuk yapısı bile, tek başına, AİHM’den ihlal kararı çıkarmak için büyük avantaj sağlıyor.

Umarım her spor dalından AİHM’ye yüzlerce, binlerce başvuru yapılır ve devlet mahkum edilir.

Başka türlü, sporda insan haklarına saygılı yapılanma hayata geçirilmeyecek.

Ulusal ve Uluslararası Sporcular Tanımları Değiştirildi

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, internet sayfasında yer alan “Ulusal ve Uluslararası #Sporcu Tanımları” bölümünde değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı‘nda ulusal ve uluslararası sporcular tanımları yer alıyor.

Bir sporcunun ulusal veya uluslararası sporcu olması çeşitli açılardan önem arz ediyor.

 • Kayıtlı doping kontrol havuzunun kapsamı ve kayıt şartları,
 • Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvuru ve red kararına itiraz usulleri,
 • TAKİ’nin kapsamı ve geçerli olacağı müsabakalar,
 • Sporu bırakan sporcuların müsabakalara geri dönüş şartları,
 • Doping ihlali ile ilgili kararlara karşı itiraz makamı

gibi konuların kapsamı sporcunun ulusal veya uluslararası olmasına göre fark ediyor.

Bu sebeple, sporcuların ve sporcu destek personelinin (spor Müsabakalarına katılan veya hazırlanan bir Sporcu ile çalışan, onu tedavi eden veya ona yardımcı olan teknik direktör, antrenör, menajer, temsilci, takım personeli, yetkili, doktor, sağlık personeli, ebeveyn veya diğer Kişiler) sporcunun Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı kapsamında sporcu olarak kabul edilip edilmediğini; sporcu olarak kabul ediliyorsa, ulusal mı uluslararası mı olduğunu bilmeleri gerekiyor.

Bir hususa dikkat etmek gerekiyor.

Sporcu, Talimat kapsamında ulusal sporcu olarak değerlendirilmese bile buna güvenmemeli! Sporcu her zaman sisteme dahil edilebilir. Bir Dopingle Mücadele Kuruluşu, takdir yetkisini kullanarak dopingle mücadele kurallarını ne Uluslararası Düzeyde ne de Ulusal Düzeyde Sporcu tanımına girmeyen bir Sporcuya uygulayabilir ve bu Kişileri “Sporcu” tanımına dahil edebilir.

TDMK Yanlış Atıf Yapmış

TDMK, sporcu tanımı ile ilgili açıklamasında, sporcu tanımının Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı‘nın 1.4 maddesine göre belirlendiğini belirtmiş.

Oysa Talimat’ta 1.4 maddesi yok.

Talimat’ın 1’inci maddesi tek cümleden oluşuyor. Bu madde ise 2’nci maddeye atıf yapıyor.

Sporcu tanımı, Talimat’ın Giriş bölümünde yer alıyor.

Her ne kadar TDMK yanlış atıfla açıklama yapmış olsa da, açıklamanın içeriği dikkate alınmalı.

TDMK’nın açıklaması aşağıdaki gibidir. Açıklamanın devamında yorumlarımı paylaşacağım.

Ulusal Düzeyde Sporcu

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının 1.4 maddesi gereği;

 • TDMK’nın “Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda” bulunan Sporcular ve
 • TDMK’nın “Ulusal Doping Kontrol Havuzunda” bulunan Sporcular ve
 • TDMK tarafından belirlenen spor dallarında yine TDMK tarafından belirlenen kategorilerdeki Ulusal Şampiyonalara katılan Sporcular Ulusal Düzeyde Sporcu olarak kabul edilir.

Spor Dalları ve Ulusal Şampiyonalara İlişkin Tablo

Spor-DalıYarışma Seviyesi
Atletizm-AtmalarGençler veya Büyükler Türkiye Şampiyonası, Süper Lig müsabakalarına katılan sporcular ile Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
Atletizm-AtlamalarGençler veya Büyükler Türkiye Şampiyonası, Süper Lig müsabakalarına katılan sporcular ile Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
Atletizm-Sprint 400m ve altıGençler veya Büyükler Türkiye Şampiyonası, Süper Lig müsabakalarına katılan sporcular ile Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
Atletizm-Orta Mesafe
800-1500m
Gençler veya Büyükler Türkiye Şampiyonası, Süper Lig müsabakalarına katılan sporcular ile Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
Atletizm-Uzun Mesafe
3000m ve üstü
Gençler veya Büyükler Türkiye Şampiyonası, Süper Lig, Kros Ligi, Yürüyüş Ligi, Yarı Maraton Ligi/Şampiyonası ve Maraton Ligi/Şampiyonasına katılan sporcular ile Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
BasketbolKadınlar ve Erkekler Süper Lig müsabakalarına katılan sporcular
Bisiklet-YolBüyükler Türkiye Şampiyonası, Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
BoksBüyükler Türkiye Şampiyonası
CimnastikBüyükler Türkiye Şampiyonası, Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
Eskrim-TümüBüyükler Türkiye Şampiyonası
FutbolSüper Lig ve TFF 1. Lig ve 2. Lig
Güreş-Greko-romen,Büyükler Türkiye Şampiyonasına katılan sporcular ile Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
Güreş-Serbest StilBüyükler Türkiye Şampiyonasına katılan sporcular ile Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
Güreş-Kadınlar Serbest StilBüyükler Türkiye Şampiyonasına katılan sporcular ile Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
HalterGençler veya Büyükler Türkiye Şampiyonasına katılan sporcular ile Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
HentbolErkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig
JudoBüyükler Türkiye Şampiyonası
Kano-Kayak-TümüBüyükler Türkiye Şampiyonası
KarateBüyükler Türkiye Şampiyonası
KürekBüyükler Türkiye Şampiyonası
Masa TenisiSüper Lig
Modern PentatlonBüyükler Türkiye Şampiyonası
OkçulukBüyükler Türkiye Şampiyonası
Taekwondo-SparringBüyükler Türkiye Şampiyonası
Taekwondo-PoomsaeBüyükler Türkiye Şampiyonası
TenisTürkiye Şampiyonası
VoleybolEfeler Ligi ve Sultanlar Ligi
Yelken TümüTürkiye Şampiyonası
Yüzme-Yüzme Sprint
100m ve altı
Gençler veya Büyükler Türkiye Şampiyonası, Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
Yüzme Orta Mesafe
200-400m
Gençler veya Büyükler Türkiye Şampiyonasına katılan sporcular ile Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular
Yüzme-Uzun Mesafe
800m ve üstü
Gençler veya Büyükler Türkiye Şampiyonasına katılan sporcular ile Milli takım veya Milli takım aday kadrolarında bulunan sporcular

Uluslararası Düzeyde Sporcu

Bir Uluslararası Federasyon tarafından Uluslararası Düzeyde Sporcu tanımına giren sporcular, “Uluslararası Düzeyde Sporcu” olarak kabul edilecektir.”

KRİTERLER NEDİR?

TDMK, bu listeyi hangi kriterlere göre belirledi?

Neden bazı spor dalları listede yok? Atıcılık, badminton, bedensel engelliler dalları, bilardo, binicilik, bocce, bowling, briç, buz hokeyi, buz pateni, dans sporları, e-spor, hava sporları, hokey, kaykay, kızak, kick boks, korfbol, körling, kriket, kungfu, kuraş, motosiklet, muaythai, okul sporları, otomobil sporları, rafting, ragbi, satranç, squash, sualtı sporları, sutopu, triatlon, üniversite sporları, vücut geliştirme ve wushu dalları listede yer almamış.

Neden bazı spor dallarında Gençler klasmanı dahil edilmedi?

Neden bazı spor dallarında bütün profesyonel sporcular listeye dahil edilmedi? Örneğin, TFF 3. Lig listede yok. Kadınlar futbol ligine yer verilmemiş. Basketbol, hentbol, masa tenisi, voleybol dallarında sadece en üst ligler listede yer bulmuş. Bu ligler federasyon ve Bakanlık tarafından profesyonel lig olarak kabul edilmese bile, sporcular fiilen profesyonel. Ücret karşılığı çalışıyorlar.

Bazı spor dallarında milli takım ve milli takım aday kadrosunda yer alan sporcular listeye alınmışken; bazı spor dallarında milli takım ve milli takım aday kadrosu dahil edilmemiş.

Yeni Bir Korsan Spor Federasyonu Kuruldu: Ayak Tenisi Federasyonu

Mart ayından beri Ayak Tenisi Federasyonu ile ilgili haberler karşıma çıkıyor.

Önce federasyonun genel kurulu haber oldu. Bu haber devletin resmi kurumu TRT’de bile yayınlandı.

Federasyon başkanı Mustafa Sunkur, beş kulüp birleşip spor federasyonu kurduğunu açıklamış. Sunkur, federasyonun kurulması ile Türkiye’nin uluslararası arenalarda temsil edileceğini beyan etmiş.

Bu haberi okurken şaşırdım.

Türk spor hukuku mevzuatına göre, Türkiye Futbol Federasyonu dışındaki spor federasyonları idarî işlemle kuruluyor.

Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki (bağlı) federasyonların tüzel kişiliği bulunmuyor.

Bağımsız federasyonlar ise Cumhurbaşkanı kararı ile kuruluyor ve kararın Resmi Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ise kanunla kuruldu.

Özel hukuk tüzel kişileri bir araya gelerek spor federasyonu kuramaz. Türk Medeni Kanunu’na göre bir federasyon kurulabilir ancak bu federasyon hukuken spor federasyonu olamaz.

Maalesef Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü kendi mevzuatlarına sahip çıkmıyor.

Bugüne kadar mevzuata aykırı şekilde birçok özel hukuk tüzel kişisi, spor federasyonu olduğunu iddia etti. Bu federasyonlar uluslararası federasyonlara üye oldu. Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce organizasyon yaptılar. Turnuvalar düzenlediler. Milli takımlar oluşturdular. Uluslararası turnuvalara katıldılar.

Gençlik ve Spor Federasyonu ise ayakta uyumaya devam etti. Bakanlar ve bakanlık teşkilatı, bu federasyonlara göz yumdular.

Birkaç örnek vereyim.

Türkiye’de uzun süre boyunca korsan Kung-fu Federasyonu faaliyet gösterdi.

Bu federasyonun faaliyetleri TBMM’de soru önergelerine konu oldu.

2013 yılında, MHK milletvekili Özkan Yeniçeri, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç‘a aşağıdaki soruları yöneltti:

 1. Türkiye Kung Fu Federasyonu Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatı Kanuna ve Yönetmeliğine göre kurulmuş bir federasyon mudur? Değil ise bu sözde federasyon ve benzerlerinin faaliyetlerine neden göz yumulmaktadır
 2. Anılan sözde federasyonun düzenleyeceği müsabakalarda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarından kim sorumlu olacaktır?
 3. 2002 – 2014 yılları arasında valiliklerin bu tür sözde spor federasyonlarının faaliyetlerine izin verilmemesi adına GSB ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan uyarıların sayısı kaçtır? Hangi yıl, kaç kere, hangi valilik anılan hususta uyarılmıştır?
 4. 2014 Şubat itibarı ile Dernekler Kanuna göre kurulmuş ve denetim dışı sözde federasyonların sayısı kaçtır? Bunlar hangileridir?
 5. 2002 – 2014 yılları arasında, yıllara göre bahsi geçen sözde federasyonların düzenlediği turnuva, müsabaka vs. sayısı kaçtır?
 6. 2002 – 2014 yılları arasında, yıllara göre bahsi geçen sözde federasyonların düzenlediği turnuva, müsabaka vs.’lerde yaralanan ve yaşamını yitiren sporcuların sayısı kaçtır?

Bakan Akif Çağatay Kılıç, yukarıdaki sorulara kaçamak cevap verdi. Çoğu soruyu yanıtsız bıraktı.

Kılıç’ın cevabında bir itiraf olduğunu gözden kaçırmayalım. Kılıç, mevzuata aykırı faaliyet gösteren bu oluşumların “sözde federasyon” olduklarını kabul etmiş.

Kılıç’ın cevabı aşağıdaki gibidir:

“Türkiye Kung Fu Federasyonu, Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat kanunu ve yönetmeliklerine göre kurulmuş bir spor federasyonu değildir. Önergede adı geçen kurum, Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş olup faaliyetlerini Genel Müdürlüğümüzden bağımsız olarak yürütmektedir.

Söz konusu federasyon ile federasyon adı altındaki derneklerin faaliyetlerine ait kontrol ve denetim, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının yetki ve sorumluluğundadır.

Bunun gibi sözde spor federasyonlarının faaliyetlerine izin verilmemesi hususunda, 13.12.2013 tarih ve 162 ve 165 sayılı genelgeler çıkarılarak, tüm valiliklere gönderilmiştir.”

Yukarıdaki soru önergesine verilen cevaptan kısa süre sonra, Kung-Fu branşı Türkiye Wushu Federasyonu’na bağlandı.

Bir diğer korsan federasyon ise Türkiye Sambo Federasyonu.

Bu federasyonun Kung-Fu Federasyonu’ndan farkı, devlet tarafından tanınması. Bu federasyon bakanlık bünyesinde faaliyet göstermiyor. Bağımsız federasyon da değil. Bununla birlikte, Avrupa Oyunları’nda sambo milli takımını gördük. Federasyon resmi değil ama milli takımı devletin resmi kafilesinde yer aldı.

Bugün korsan federasyonların en yeni temsilcisi, Ayak Tenisi Federasyonu oldu.

Bu federasyon korsan aktiviteler düzenliyor. İşin ilginç yanı, kamu kurumları da bu aktivitelere katılıyor. Örneğin, Anadolu Ajansı, bu federasyonun düzenlediği Medya Ayak Tenisi Turnuvası’na katılmış.

İşin ilginç yanı, bu federasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde faaliyet gösteriyor. Bakan ve Bakanlık bu federasyonun kurulduğunu biliyor. Hatta Bakanlık, federasyon yetkililerini bakanlıkta kabul edip görüşmeler yapıyor.

Ayak Tenisi Federasyonu yönetimi, Instagram hesabında, ayak tenisinin gelişmekte olan sporlar ve okul sporlarına dahil edilmesi için Bakanlık ile görüşmeler yaptıklarını duyurmuş.

Yukarıdaki Instagram paylaşımı, tek başına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu korsan federasyona göz yumduğunu gösteriyor.

Birkaç hafta önce Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bu federasyonla ilgili bilgi edinme başvurusu yaptım. CİMER aracılığıyla yaptığım başvuru aşağıdaki gibidir:

Medyada Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu’nun kurulduğuna dair haberler yayınlanmıştır. Haberlere göre 5 dernek bir araya gelip bu federasyonu kurmuşlardır (https://www.trtspor.com.tr/haber/diger-sporlar/ayak-tenisi-federasyonu-kuruldu-229558.html). 

Bugün yayınlanan bir başka haberde ise, Ayak Tenisi Federasyonu hakemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un basın mensuplarına özel düzenlediği özel ayak tenisi turnuvasında düdük çaldıkları belirtilmiştir: https://www.fanatik.com.tr/ayak-tenisi-turnuvasinda-sampiyon-belli-oldu-2225889 

Aşağıdaki sorulara yanıt verilmesi için gereğini arz ederim: 
1) Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu nasıl kurulmuştur? Bu kuruluş usulü kanuna uygun mudur? Federasyonun başkanlık seçimlerinde bakanlığınızca tespit edilen bir uygunsuzluk var mıdır? 
2) Bu federasyonun hukuki niteliği nedir? Bağlı federasyon mudur, bağımsız federasyon mu? 
3) Bu federasyon, uluslararası federasyona üye midir? Üyelik işlemlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın dahili, izni, denetimi olmuş mudur? 
4) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bu federasyonla ilişkisi nedir? Spor teşkilatı bu federasyonu denetlemekte midir? Vesayet denetimi nasıl gerçekleşmektedir? 
5) Bu federasyonda hangi kurullar yer almaktadır? Kurul üyeleri kimdir? 

6) Federasyonda lisanslı hakem sayısı nedir? 
7) Federasyon bünyesinde lisanslı sporcu sayısı nedir? Sporcuların kadın-erkek dağılımı nasıldır? 
8) Federasyonun bütçesi nedir? 
9) Federasyon, spor teşkilatı içinde değil ise, bu federasyon ve yöneticileri hakkında soruşturma açıldı mı? 
10) Bu federasyonun faaliyetlerine izin verilmemesi konusunda resmi işlem yapıldı mı? Valiliklere yazı gönderildi mi
?

Bu başvurudan beş gün sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla aşağıdaki cevabı verdi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı yada bağımsız statüde Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu adı altında herhangi bir Spor Federasyonu bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.

Bakanlığın yanıtı bu kadar.

Diğer sorularıma cevap vermemiş. “Verememiş” desem daha doğru olur.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, korsan (sözde) Ayak Tenisi Federasyonu’nu kuran kulüplere ve kulüplerin yöneticilerine yaptırım uygulamamış. Oysa Bakanlığın bu konuda yetkisi var. Zira bu kulüpler, Bakanlığa tescilli spor kulüpleri.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’nı da uyarmamış. Bu federasyonun faaliyetlerinin engellenmesi için harekete geçmemiş. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu sözde spor federasyonunun faaliyetlerine izin verilmemesi hususunda genelgeler çıkarmamış, valiliklere genelgeler göndermemiş.

İçişleri Bakanlığı, kovid-19 döneminde turnuvalar düzenleyen bu oluşuma “siz nesiniz? Hangi yetkiyle turnuva düzenliyorsunuz?” dememiş. İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na “bu federasyon ne iş?” dememiş.

Ayak Tenisi Federasyonu yöneticileri, hiçbir mevzuatla bağlı olmaksızın, keyiflerine göre hareket ediyorlar. Bu federasyonun yönetmeliği, talimatları yok. Kimin hangi görevi üstlendiği belli değil.

Bu federasyon hakkında birçok soru sorabiliriz. Sormalıyız.

Bakanlığa sorduğum sorulara yeni sorular ekleyeyim:

 • Kulüp yöneticileri ayrıca federasyonun yöneticileri oldular. Federasyonun bağımsızlığı ve tarafsızlığı nasıl sağlanacak?
 • Neden federasyonun internet sitesinde mevzuat yayınlanmıyor? Federasyon talimatlar hazırlamadı mı? Kurallar kitabı nerede? Tercüme edildi mi?
 • Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı, performans programı var mı?
 • Federasyon şehirlerde nasıl teşkilatlandı?
 • Federasyonun kurulları nedir? Hakemleri nasıl eğitiyor? Hakemleri nasıl görevlendiriyor?
 • Federasyon sporculara lisans veriyor mu, nasıl veriyor?
 • Federasyon bünyesinde disiplin işleri nasıl organize edildi? Disiplin Talimatı nerede? Hangi kurul hangi kurallara göre karar veriyor? Disiplin cezalarına karşı hangi makama başvurulacak?
 • Milli takımlar nasıl belirleniyor? Milli takımları hangi kurul belirliyor? Milli takım seçim kriterleri nedir?
 • Milli takıma alınmayanlar, federasyonun kararlarına karşı hangi makama itiraz edecekler?
 • Milli takımlarda görev alanlar, milli soporcu belgesi alabilecekler mi? Bu belgeler kamu kurumları tarafından tanınacak mı?
 • Sporcular sigortalanıyor mu?
 • Federasyonun gelirleri nedir? Federasyonun maddi kaynakları, para girişi nasıl denetleniyor?
 • Federasyonun işlemleri nasıl denetleniyor?
 • Federasyonun kararlarına karşı hangi makama başvurulacak?
 • Başarılı sporcular devletten ödül alabilecekler mi?

Bunlar, akla ilk gelen sorular.

Bu hafta yeni bir gelişme yaşandı.

Ayak Tenisi Federasyonu, Facebook sayfasında, Footvolley World Vide (Uluslararası Footvolley Federasyonu)na Footvolley branşında üye olmak ve Dünya Şampiyonasına katılmak için Gürcistan-Batum’da olduklarını duyurmuş.

Türkiye’de usulune uygun kurulmamış, spor teşkilatı içinde yer almayan bir oluşum uluslararası federasyona nasıl üye olur? Neden Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı müdahale etmez?

Bu nasıl bir başıbozukluktur?

Devlet böyle mi olur?

Aslında hiç şaşırmıyorum.

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu hakkında onlarca usulsüzlük, yolsuzluk iddiaları ulusal medyada haber oldu. Bakan Kasapoğlu federasyon başkanı, federasyon başkan vekili hakkında soruşturma izni vermedi. En azından görünürde iddiaları ciddiye almış gibi davranmasını beklerdik. Soruşturma açılırdı, ceza kurulu başkanı ve başkan vekilini aklardı. Hiç olmazsa kamuoyu yargılama yapıldığını görürdü. Bakan Kasapoğlu iddialara gözlerini kapamayı tercih etti.

Bugün devlete rağmen kamu kurumu gibi hareket eden bir korsan federasyon karşısında susan Bakan Kasapoğlu‘nun bu federasyon ve yöneticileri ile ilgili saikini bir gün öğreniriz umarım.

Elbette Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan‘ın da nerede olduğunu sormak gerekir.

Spor federasyonlarının kurulmasına ve faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak; spor federasyonlarının yurtiçi ve yurtdışındaki müsabakalara katılmalarına veya yurtiçi ve yurtdışında müsabaka düzenlemelerine izin verilmesine ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında.

Ayak Tenisi Federasyonu yöneticileri Türkiye’de ve yurt dışında ellerini kollarını sallayarak devlet gibi hareket ederken, onlara bu yolu açan Mehmet Baykan‘ın pasifliği tartışılmalıdır.

MHP, AKP‘nin ortağı olmasaydı, belki MHP milletvekilleri Ayak Tenisi Federasyonu hakkında soru önergeleri verirlerdi. Bugün TBMM’de sporla ilgili esaslı soru önergeleri veren tek bir milletvekili yok.

Bu da muhalefetin ayıbı olsun!

Spor Federasyonları Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatlarını Yayınlamaya Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hazırladığı yeni Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/v95qtwz)

Yönetmelik, birçok konunun düzenlenmesini spor federasyonlarına bıraktı. Spor federasyonlarının yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde talimatlarını hazırlamaları gerekiyordu. Bakanlık, talimatların hazırlanması süreci için bir genelge yayınlayacaktı.

Yönetmelik Aralık 2019’da yürürlüğe girdi.

Federasyonların Mart ayına kadar talimatlarını hazırlaması gerekiyordu ancak hazırlamadılar.

Mart ayında koronavirüs pandemisi patlak verdi. Talimatlar yalan oldu.

Ağustos ayında birçok federasyon talimatlarını yayınlamaya başladı. Talimatlarını yayınlayan ve yayınlamayan federasyonların listesini paylaşmıştım.

Listeyi yayınladıktan sonra bazı federasyonların talimatları Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlandı.

Maalesef Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu henüz ilgili talimatlarını hazırlayıp Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlatmadı.

Sporcu Vize, Lisans ve Transfer Talimatlarını Yayınlayan Federasyonlar

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu

Türkiye Atletizm Federasyonu

Türkiye Badminton Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Bilardo Federasyonu

Türkiye Binicilik Federasyonu

Türkiye Bisiklet Federasyonu

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu

Türkiye Boks Federasyonu

Türkiye Briç Federasyonu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

Türkiye Cimnastik Federasyonu

Türkiye Curling Federasyonu

Türkiye Dağcılık Federasyonu

Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Türkiye Eskrim Federasyonu

Türkiye E-Spor Federasyonu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu

Türkiye Golf Federasyonu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Güreş Federasyonu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu

Türkiye Halter Federasyonu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu

Türkiye Hentbol Federasyonu

Türkiye Hokey Federasyonu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye İzcilik Federasyonu

Türkiye Judo Federasyonu

Türkiye Kano Federasyonu

Türkiye Karate Federasyonu

Türkiye Kayak Federasyonu

Türkiye Kaykay Federasyonu

Türkiye Kızak Federasyonu

Türkiye Kick Boks Federasyonu

Türkiye Kürek Federasyonu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu

Türkiye Motosiklet Federasyonu

Türkiye Muay Thai Federasyonu

Türkiye Okçuluk Federasyonu

Türkiye Oryantiring Federasyonu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu

Türkiye Rafting Federasyonu

Türkiye Ragbi Federasyonu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Türkiye Sutopu Federasyonu

Türkiye Taekwondo Federasyonu

Türkiye Tenis Federasyonu

Türkiye Triatlon Federasyonu

Türkiye Voleybol Federasyonu

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu

Türkiye Yelken Federasyonu

Türkiye Yüzme Federasyonu

Federasyonlar Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatlarını Yayınlamaya Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hazırladığı yeni Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/v95qtwz)

Bu yönetmelik, eski yönetmeliğe göre farklı hükümler öngörüyor.

Yönetmelik, birçok konunun düzenlenmesini spor federasyonlarına bıraktı. Spor federasyonlarının yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde talimatlarını hazırlamaları gerekiyordu. Bakanlık, talimatların hazırlanması süreci için bir genelge yayınlayacaktı.

Yönetmelik Aralık 2019’da yürürlüğe girdi.

Federasyonların Mart ayına kadar talimatlarını hazırlaması gerekiyordu ancak hazırlamadılar.

Mart ayında koronavirüs pandemisi patlak verdi. Talimatlar yalan oldu.

Birkaç haftadır federasyonlar talimatlarını duyuruyor.

Federasyonların ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitelerinde bazı talimatları buldum.

Yayınlanmış talimatların linklerini federasyon sıralaması ile paylaşacağım.

Talimatların kapsamını, talimatlar arasındaki farkları ileride değerlendireceğim.

Maalesef Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu, Türkiye Dans Sporları Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu, Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Wushu KungFu Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu henüz ilgili talimatlarını hazırlayıp Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlatmadı.

 

Sporcu Vize, Lisans ve Transfer Talimatlarını Yayınlayan Federasyonlar

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu

Türkiye Atletizm Federasyonu

Türkiye Badminton Federasyonu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Bilardo Federasyonu

Türkiye Binicilik Federasyonu

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu

Türkiye Boks Federasyonu

Türkiye Briç Federasyonu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu

Türkiye Curling Federasyonu

Türkiye Dağcılık Federasyonu

Türkiye Eskrim Federasyonu

Türkiye E-Spor Federasyonu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu

Türkiye Golf Federasyonu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Güreş Federasyonu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu

Türkiye Halter Federasyonu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu

Türkiye Hokey Federasyonu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Judo Federasyonu

Türkiye Kano Federasyonu

Türkiye Karate Federasyonu

Türkiye Kayak Federasyonu

Türkiye Kaykay Federasyonu

Türkiye Kızak Federasyonu

Türkiye Kick Boks Federasyonu

Türkiye Kürek Federasyonu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu

Türkiye Motosiklet Federasyonu

Türkiye Muay Thai Federasyonu

Türkiye Okçuluk Federasyonu

Türkiye Oryantiring Federasyonu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu

Türkiye Rafting Federasyonu

Türkiye Ragbi Federasyonu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Türkiye Sutopu Federasyonu

Türkiye Taekwondo Federasyonu

Türkiye Tenis Federasyonu

Türkiye Triatlon Federasyonu

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu

Türkiye Yüzme Federasyonu

Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hazırladı.

Yönetmelik, 13 Haziran 2020 Tarihli ve 31154 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik aşağıdadır:

Okumaya devam et Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Bu Hafta “Sporda Çocuk İstismarı” Konuşacağız

Bu hafta, Türkiye’de tabu olan bir konuyu konuşacağız.

Sporda Çocuk İstismarı” üzerine yapacağımız yayın 13 Haziran Cumartesi günü saat 16:00‘da başlayacak.

Dr. Erdal ÇETİN ve Dr. İlknur HACISOFTAOĞLU‘nu konuk edeceğim yayında aşağıdaki soruları tartışacağız:

► Çocuk istismarı nedir?
► Sporda çocuklar nasıl istismar ediliyor?
► İstismar nerede gerçekleşiyor?
► Çocuk istismarında ailenin rolü nedir? Aileler de sorumlu mudur?
► Sosyal medya, istismarı kolaylaştırıyor mu?
► Spordaki erkek egemen yapı, çocuk istismarını kolaylaştırıyor mu?
► Çocuk istismarının sosyokültürel, ekonomik yönü var mı? Yoğunluğu bölgeden bölgeye değişiyor mu? Zengin-fakir sporu, sporcu ayrımı var mı?
► Türkiye’de mevzuat (kanunlar, yönetmelikler, federasyon talimatları) yetersiz mi?
► Neden istismar olayları ifşa edilmiyor?
► Spor teşkilatı çocuk koruma programı hazırladı mı? Bu program yeterli mi? Program uygulanıyor mu?

Canlı yayını eş zamanlı olarak Hukuk Akademisi‘nin sosyal medya hesaplarında takip edebilirsiniz;

www.facebook.com/hukukakademisi

www.instagram.com/hukukakademisi

www.twitter.com/hukuk_akademisi

www.youtube.com/hukukakademisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 20 Ekim 2019 Tarihli ve 30924 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/yaf6j356)

Yönetmelik aşağıdaki gibidir:

Okumaya devam et Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Değiştirildi

7182 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 12 Temmuz 2019 Tarihli ve 30829 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kanun, henüz kanun teklifi iken iken ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. TBMM Adalet Komisyonu, kanun teklifini değiştirerek TBMM genel kuruluna gönderdi. TBMM genel kurulunda da kanunda çeşitli değişiklikler yapıldı (Kanunun kabul edildiği oturumun tutanağı için bkz. https://bit.ly/2OefBye).

Bu kanunda iki ayrı kanun değiştirildi:

Okumaya devam et Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Değiştirildi

6222 sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılan TBMM Genel Kurulu Tutanağı

6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM genel kurulunda çeşitli değişiklikler ve eklemelerle kabul edildi.

TBMM genel kurul tutanağını paylaşıyorum. Şimdilik tutanağın ham versiyonunu bilginize sunuyorum. İlerleyen günlerde metni daha anlaşılır ve kolay takip edilebilir hale getireceğim.

İyi okumalar. Okumaya devam et 6222 sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılan TBMM Genel Kurulu Tutanağı

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun Ana Statüsü Değişti

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik, bugün Resmî Gazete‘de yayımlandı.

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce adaylık başvurularını yazılı olarak Federasyona yaparlar.

Böylece federasyon başkanlığına aday olanlar, bundan böyle adaylık ücreti ödemeyecek ve delegelerin %15’inin teklifini sunmak zorunda kalmayacaklar.

Bu değişiklik, Danıştay’ın kararını hayata geçirmiş oldu. Ancak merak ediyorum: Bu ana statü değişikliği, federasyonun genel kurulu tarafından oylanıp onaylandı mı? Genel kurulun onaylamadığı bir değişiklik yok hükmündedir.

Not: Federasyonun güncel Ana Statüsü için bkz. https://bit.ly/2VVUODj

Türkiye İzcilik Federasyonu’nun Ana Statüsü Değişti

Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik, bugün Resmî Gazetede yayımlandı.

1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırıldı.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını Federasyona yaparlar.

Böylece federasyon başkanlığına aday olanlar, bundan böyle adaylık ücreti ödemeyecek ve delegelerin %15’inin teklifini sunmak zorunda kalmayacaklar.

Bu değişiklik, Danıştay’ın kararını hayata geçirmiş oldu. Ancak merak ediyorum: Bu ana statü değişikliği, federasyonun genel kurulu tarafından oylanıp onaylandı mı? Genel kurulun onaylamadığı bir değişiklik yok hükmündedir.

Türkye Bilardo Federasyonu’nun Ana Statüsü Değişti

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik, bugün Resmî Gazetede yayımlandı.

Değişiklik ile, 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır:

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını Federasyona yaparlar.

Böylece federasyon başkanlığına aday olanlar, bundan böyle adaylık ücreti ödemeyecek ve delegelerin %15’inin teklifini sunmak zorunda kalmayacaklar.

Bu değişiklik, Danıştay’ın kararını hayata geçirmiş oldu. Ancak merak ediyorum: Bu ana statü değişikliği, federasyonun genel kurulu tarafından oylanıp onaylandı mı? Genel kurulun onaylamadığı bir değişiklik yok hükmündedir.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Ana Statüsü Değişti

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik, bugün Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Değişiklik ile, 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırıldı:

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını Federasyona yaparlar.

Böylece federasyon başkanlığına aday olanlar, bundan böyle adaylık ücreti ödemeyecek ve delegelerin %15’inin teklifini sunmak zorunda kalmayacaklar.

Bu değişiklik, Danıştay’ın kararını hayata geçirmiş oldu. Ancak merak ediyorum: Bu ana statü değişikliği, federasyonun genel kurulu tarafından oylanıp onaylandı mı? Genel kurulun onaylamadığı bir değişiklik yok hükmündedir.

Türkiye Badminton Federasyonu’nun Ana Statüsü Değişti

Türkiye Badminton Federasyonu’nun Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik, bugün Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Değişiklik ile, 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırıldı.

Böylece federasyon başkanlığına aday olanlar, bundan böyle adaylık ücreti ödemeyecek ve delegelerin %15’inin teklifini sunmak zorunda kalmayacaklar.

Bu değişiklik, Danıştay’ın kararını hayata geçirmiş oldu. Ancak merak ediyorum: Bu ana statü değişikliği, federasyonun genel kurulu tarafından oylanıp onaylandı mı? Genel kurulun oylamadığı bir değişiklik yok hükmündedir.

Türkiye E-Spor Federasyonu İki Talimat Yayınladı

Türkiye E-Spor Federasyonu, kurulduktan uzun süre sonra ilk Talimatları yayınladı.

Federasyonun İnternet sitesi olmadığı için, Talimatlar sadece Spor Genel Müdürlüğü’nün “Federasyon Mevzuatları” sayfasında yayınlandı.

Hakem Talimatı ile Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı hakemler, kulüpler ve sporcular tarafından iyi okunmalı.

Bu Talimatlar ile ilgili bazı hukuki sorunlar var. Onları ilerleyen günlerde yazacağım.

Türkiye Kaykay Federasyonu, Bağımsız Spor Federasyonu mu?

Dün Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde bazı federasyonların ana statüleri ve genel kurulları hakkında araştırma yaparken, Türkiye Kaykay Federasyonu‘nun Hakem Talimatı’na denk geldim. Okumaya devam et Türkiye Kaykay Federasyonu, Bağımsız Spor Federasyonu mu?

Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik

Spor Genel Müdürlüğü, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yönetmelik değişikliği, 10 Ocak 2018 Tarihli ve 30297 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Yönetmelikte bazı maddeler baştan sona yazılmış. Oysa maddelerdeki çoğu fıkra aynen korunmuş. Maddelere hangi fıkraların eklendiği belirtilmekle yetinilebilirdi. Sanki yepyeni bir madde getirilmiş gibi izlenim yaratılmış.

Değişiklik metni aşağıdaki gibidir. Eklenen düzenlemeler mavi renk ile, çıkarılan düzenlemeler ise turuncu renk ile gösterilmiştir: Okumaya devam et Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik

FIFA, PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ VE TRANSFERİ TALİMATI 2018’İ YAYINLADI

Screen Shot 2018-01-07 at 02.20.29FIFA, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı 2018‘i yayınladı.

FIFA, Talimat’ta yapılan değişiklikleri 1603 sayılı Sirküler ile ulusal federasyonlara duyurmuştu.

FIFA ayrıca Oyuncular Statüsü Komitesi ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Usullerini Düzenleyen Kurallar‘da da değişiklik yaptı. Kuralların son versiyonu için bkz. https://goo.gl/yKXB74

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri Uygulama Talimatı Yayınlandı

Türkiye Tenis Federasyonu’nun İnternet sitesinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri Uygulama Talimatı yayınlandı: https://goo.gl/XHa2Qh

Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği temel alınarak hazırlanmış olan ilgili Talimat’a SGM’nin sitesinden de ulaşılabiliyor: https://goo.gl/mfctfs.

Maalesef Talimat’ın ne zaman yürürlüğe girdiği bilinmiyor. Zira ilgili Talimat, Resmî Gazete’de yayımlanmadı. Talimat sadece SGM’nin sitesinde yayınlandı.

Bahsi geçen Yönetmelik’te ve Talimat’ta çok önemli bir eksik var. Bu düzenlemelerde Paralimpik Oyunları’na katılacak veya katılması muhtemel yetenekli sporcular öngörülmemiş. Maalesef ilgili düzenlemelerin başlıkları da “Olimpik Hazırlık” olarak kaleme alınmış. Mevzuatın kapsamında da sadece “olimpiyatlara katılacak” sporculardan bahsedilmiş.

TOHM’a kabul edilecek sporcuların seçiminde, spor branşı ile ilgili federasyonun ve SGM’nin belirleyeceği kriterler esas alınıyor. Ne yazık ki Bedensel, Görme Engelliler Spor Federasyonları ile Özel Sporcular Federasyonu herhangi bir kriter getirmemiş. Bu federasyonların İnternet sitelerinde TOHM’a kabul konusunda hiçbir açıklama yapılmamış. Büyük ihtimalle, bu federasyonlardan SGM’ye ve Bakanlığa TOHM’a sporcu gönderme konusunda bir talep olmamış.

Kanımca, bu mevzuatın güncellenmesi ve kapsamının Paralimpik sporcuları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Paralimpik sporcuların seçimini, eğitimini düzenlemeyen mevzuat ayrımcı olacaktır.

Türkiye Curling Federasyonu’nun Ana Statüsü Yayımlandı

Türkiye Curling Federasyonu Ana Statüsü, 8 Ekim 2017 Tarihli ve 30204 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Curling Federasyonu Ana Statüsü ve federasyonun diğer mevzuatı için bkz. http://sgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar/74/3/turkiye-curling-federasyonu.aspx

Okumaya devam et Türkiye Curling Federasyonu’nun Ana Statüsü Yayımlandı

WADA, 2018 Yasaklılar Listesi’ni Yayınladı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2018 Yasaklı Maddeler ve Yöntemler Listesi‘ni yayınladı: https://goo.gl/3b11zP

Liste, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

WADA, listenin yanında ayrıca kısa açıklama notu da yayınladı: https://goo.gl/DA4Zka

Amerika Birleşik Devletleri Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) ise, 2018 Listesi’ndeki önemli değişikliklerin listesini yayınladı: https://goo.gl/mT1MJv

İLGİLİ BELGELER:

WADA 2015 Kodu: https://goo.gl/hfyTsL

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı 2015https://goo.gl/zKH3oD

E-Spor ve Devlet

Elektronik spor (e-spor) sektörü hızla büyüyen ve her geçen gün rekorlar kıran bir sektör. E-spor Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor. Gençler e-sporcu olmak için çok çalışıyor ve bu sektörde yer almak için amansız bir rekabetin içinde savaşıyorlar.

Bugün League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde Türkiye Büyük Finali gerçekleşecek. Mücadele 14:30’da başlayacak.

Televizyonda ve İnternette canlı yayınlanacak müsabaka öncesi sosyal medyada yoğun PR çalışması yapılıyor. E-sporun güzelliklerinden, yüksek ödüllerden bahsediliyor.

Bu organizasyonda devlet yok. Devlet bu organizasyonu gözetlemiyor, denetlemiyor. Bir şirket bütün sektöre hakim ve Türkiye’de kontrolsüz şekilde faaliyet gösteriyor.

Devletin tek işlevi, sporculara lisans vermek. Başka hiçbir faaliyeti yok. E-spordan sorumlu Dijital Oyunlar As Başkanlığı, bilgisayar oyunlarında İslamofobi avına çıkmış. Bu As Başkanlık hiçbir Talimat yayınlamadı. Ne yaptığı belli değil.

Espor dünyada çok ciddi tartışmalara konu oluyor. E-sporun gerçekten bir spor olup olmadığı tartışılıyor. Bunun dışında doping, şike, bahis, fikri haklar, sporcuların işçi statüsü ve işçi hakları, sporcuların sosyal hakları, sporcuların eğitim hakkı, uyuşmazlıkların çözümü, tahkim yargılaması ve devletin yargı yetkisi, adil yargılanma hakkı gibi konular hep gündemdeki yerlerini koruyor.

Türkiye, e-sporu spor dalı olarak kabul etti ama yukarıdaki konular hakkında hiçbir şey yapmadı. Oysa Fransa’da e-sporcuları koruyan düzenlemeler yürürlüğe girdi. Sporculara asgari haklar tanındı.

Türkiye, e-sporda büyük potansiyel taşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu spor dalını sahiplenmeli ve düzenleyici kurum olarak sporcuların haklarını koruyan bir sistem oluşturmalı.

Beşiktaş’ın Antalyaspor Maçı Seyircili mi, Seyircisiz mi Oynanacak?

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa müsabakasında saha olayları meydana geldi.

PFDK, Beşiktaş‘a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Beşiktaş, PFDK‘nın kararına karşı TFF Tahkim Kurulu‘na başvurdu.

Eğer TFF Tahkim Kurulu, PFDK‘nın kararını onarsa, Beşiktaş‘ın evinde oynayacağı maça seyirci alınacak mı, alınmayacak mı?

Bugün sosyal medyada bu konuyu tartışan spor gazetecilerinin iletilerini gördüm.

Bu konuda Talimat hükümleri çok açık.

TFF Süper Kupa Müsabakası Statüsü‘ne göre, “Süper Kupa müsabakasından dolayı seyircisiz oynama cezasının verilmesi halinde, bu ceza kulübün ev sahibi olarak oynayacağı ilk resmi müsabakasında infaz edilir.”

Özetle, Beşiktaş taraftarları, Antalyaspor maçında takımlarına tribünde destek veremeyecekler. Tribünler sessiz kalacak.

Spor gazetecileri, muhabirler TFF‘nin Talimatlar ve “Statüler sayfalarını takip etmeliler.

Ayrıca hatırlatmak isterim: Süper Kupa Müsabakası Statüsü, 2014 yılında yürürlüğe girdi ve bu Statüde bugüne kadar değişiklik yapılmadı.

Boks Federasyonu’nun Yeni Ana Statüsü Yayınlandı

Türkiye Boks Federasyonu’nun ana statüsü değiştirildi. Yeni Ana Statü, 8 Nisan 2017 Tarihli ve 30032 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Ana Statü’nün hangi genel kurulda değiştirildiğini bulamadım. 22 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen genel kurulun gündeminde ana statü değişikliği maddesi yok. Bu ana statünün geçerli şekilde oluşturulduğu konusunda ciddi şüphelerim var.

Yeni Ana Statü’de önemli değişiklikler yok. İmlâ hataları düzeltilmiş. Tek esaslı değişiklik, federasyona ligler düzenleme görevi ve yetkisi verilmesi olmuş (md. 6/1-d).

Ana Statü’den kaldırılması gereken bir hüküm ise varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Danıştay, federasyon başkanlığına aday olanların genel kurul üyelerinin en az %15’inin imzasının alınması şartını iptal etmişti. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu ise hukuku katleden bir karar vermiş ve iptal kararının Ana Statülere doğrudan uygulanamayacağına ve genel kurulların ana statüleri değiştirmesi gerektiğine hükmetmişti.

SGM Tahkim Kurulu’nun başkanı aynı zamanda Danıştay üyesi ve Adalet Akademisi Başkanı. Onun başkanlığını yaptığı SGM Tahkim Kurulu nasıl bu şekilde hukuka açıkça aykırı bir karar verdi, anlamak mümkün değil.

Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü’nde %15 imza şartı aynen korunmuş. Bu düzenleme hukuka aykırı.

Federasyonların ana statüleri, Resmî Gazete’de yayımlanmadan önce, Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nin denetimine sunuluyor. SGM hukukçuları hukuka aykırı düzenlemeyi görmedileri mi, yoksa SGM’nin iradesini ortadan kaldıran Danıştay kararını yok mu sayıyorlar?

Türkiye Boks Federasyonu’nun Ana Statüsü’nde başka hukuka aykırı hükümler de var. Bazı düzenlemeler Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik karşısında iptal edilmesi gerekiyor.

Türkiye Boks Federasyonu’nun adı sık sık skandallarla anılıyor. Bu yeni Ana Statü başka skandallar doğuracağa benzer.

TFF 1. Lig Kulüpleri Birliği İlk Günden Kontrolü Kaybetti

TFF 1. Lig Kulüpleri Birliği, ‘kulüplerinden sorunlu ayrılan oyuncuları kendi aralarında transfer etmeme‘ kararı almıştı.

Bu kararla ilgili bazı hukuki sorunları yazmıştım.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) de bu konuda bir kamuoyu açıklaması yayınladı.

TPFD’nin açıklamasına göre, dernek başkanı Hakan Ünsal, Birlik Başkanı ve Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Bu görüşmede Halil Ünal, TFF 1. Lig’de kulüp başkanlarından oluşan bir Etik Kurul – UÇK (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) benzeri bir yapı oluşturduklarını ve ‘Sorunlu oyuncuları kendi aralarında transfer etmeme’ kararı aldıklarını açıklamış.

TPFD, bu açıklama ile ilgili bazı çekincelerini paylaşmış.

Birkaç hususa daha dikkat çekmek isterim.

BU BİRLİĞİN HUKUKÇUSU/AVUKATI KİM?

Halil Ünal‘ın açıklaması akıllara zarar.TFF 1. Lig’de kulüp başkanlarından oluşan bir Etik Kurul – UÇK (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) benzeri bir yapı oluşturmuşlar.

Böyle bir yapı oluşturulamaz.

Bir kurul hem Etik Kurulu hem de UÇK olarak işlev göremez. Üstelik böyle bir kurul sadece ve sadece Birlik üyesi kulüpler hakkında karar alabilir. Birlik üyesi kulüplerin yöneticilerinin Birliğe karşı disiplin ihlallerini soruşturabilir. Oysa bu kurul, futbolcular hakkında kararlar alacak.

Birlik bünyesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu oluşturulamaz. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sadece kulüp başkanlarından oluşamaz. Futbolcuların da temsilcilerinin bulunması gerekir. Üstelik UÇK’da görev alacak hakemlerin bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Ayrıca sözde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına karşı hangi makama itiraz edilecek? Bu kurul, hiçbir şekilde FIFA’nın öngördüğü ulusal uyuşmazlık çözüm kurulu yapısının özelliklerini taşımamaktadır.

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, kendi bünyesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu oluşturamaz. Birlik, TFF bünyesindeki UÇK’ya hakem listesi göndermek için uğraşmalıdır.

Halil Ünal hukukçu değil. Ne dediğini bilmiyor olabilir. Birliğin tüzüğünü görmek, tüzüğü yorumlamak gerekir. Birliğin tüzüğü nerede? 

Bu Birliğin hukukçusunun kim olduğunu, hangi hukukçuların bu birliğe danışmanlık hizmeti verdiklerini çok merak ediyorum. Birliğin hukukçusu, hukuk danışmanı var ise, lütfen bizimle Birliğin tüzüğünü ve talimatlarını paylaşsın!

ŞİKECİ, KULÜBÜ BORÇ BATAKLIĞINA SÜRÜKLEYEN YÖNETİCİLER NE OLACAK?

Yukarıda da belirttiğim gibi, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği bünyesinde oluşturulacak Etik Kurulu sadece Birlik üyesi kulüpler, kulüp yöneticileri hakkında karar alabilir.

Bugün TFF 1. Lig kulüpleri içinde şike ve teşvik primi sebebiyle ceza alan kulüpler bulunmaktadır. Aynı şekilde, şikeye ve teşvik primine karışan yöneticiler spor kamuoyu tarafından bilinmektedir. Birliğin Etik Kurulu öncelikle bu kulüpleri ve yöneticilerini radarına almalı.

Kulüpleri borç bataklığına sürükleyen, futbolculara ücretlerini ödemeyen kulüpler ne olacak? Daha geçen hafta kulübünün anahtarını Eskişehir Valisi’ne teslim eden Halil Ünal, nasıl oluyor da “sorunlu futbolculara” iş vermemeye cüret edebiliyor? Birliğin Etik Kurulu, Halil Ünal‘a da ceza verecek mi?

REKABET KURULU, BU BİRLİK HAKKINDA SORUŞTURMA AÇMALIDIR

Önceki yazımda da belirtmiştim. Rekabet Kurulu hemen TFF 1. Lig Kulüpler Birliği hakkında soruşturma açmalıdır. Bu birliğin futbolcularla ilgili aldığı karar açıkça Rekabet Kanunu’na aykırıdır.

Bu birliğe hemen bir ders verilmesi gerekiyor.

Profesyonel Futbolcular Derneği, futbolcuların çalışma haklarının elinden alınmasına yönelik bahsedilen bu ve benzeri uygulamalar için TFF ve ilgili kurumlara da başvuracağını açıkladı. Bu dernek hemen Rekabet Kurulu’na başvurmalıdır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun 03.03.2016 Tarihli Kararları Yayınlandı

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, tarafına gönderilen 11 dosyayı yaptığı toplantıda görüşerek karara bağladı.

Futbolda Fahiş Fiyat Uygulamasının Cezası PFDK’nın İnsafına Kalmış

Bugün PFDK’nın kararları yayınlandı.

En dikkat çeken karar, rakip kulüp seyircisine fahiş fiyat uygulayan Gaziantepspor‘a verilen para cezası verilmesi oldu.

Okumaya devam et Futbolda Fahiş Fiyat Uygulamasının Cezası PFDK’nın İnsafına Kalmış

TFF, Menajerlerle İlgili Kayıtları Açıklamaya Hazır Mı?

TFF, FIFA mevzuatını dikkate alarak menajerlik sistemini değiştirdi. TFF, 2015 yılında Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı’nı yayınladı. TFF, zaman içinde bu Talimat’ta önemli değişiklikler yaptı.

Bu Talimat, FIFA düzenlemeleri ile uyumlu değil. Talimatın bazı düzenlemeleri Türk hukukuna aykırı. Buna rağmen Talimat uygulanmaya devam ediyor.

Bu Talimat’ın en dikkat çekici düzenlemelerinden biri, şeffaflıkla ilgili.

Talimat’ın “Bilgi Verme ve Yayınlama” başlıklı 12’nci maddesinde ilginç bir hüküm var. Bu düzenlemeye göre,

Lisanslı menajerlerin listesi TFF resmi internet sitesinde yayınlanır. Her takvim yılının Mart ayı sonunda, menajerlerin dahil oldukları her bir işlemin listesi TFF resmi internet sitesinden yayınlanır. Ayrıca, TFF’ye tescilli futbolcuların ve kulüplerin menajerlere yaptığı tüm ödemelerin toplamı, kulüp bazında ayrı ayrı olmak üzere, her takvim yılının Mart ayı sonunda TFF resmi internet sitesinde yayınlanır.

TFF’nin menajerlerin işlemleri ile ilgili listelerini yayınlamasını heyecanla bekliyoruz. Bu listelerin gerçeğe uygun olup olmadığını birlikte değerlendireceğiz.

TFF’nin Yeni MHK Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni Merkez Hakem Kurulu Talimatı, 22.01.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Talimat için bkz. http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/MHK-Talimati.pdf.

TFF’nin sitesinde yayınlanan açıklama aşağıdaki gibidir:

Okumaya devam et TFF’nin Yeni MHK Talimatı Yürürlüğe Girdi

TFF’den Kaynak Kullandırma Başvuru Duyurusu

Türkiye Futbol Federasyonu, Kaynak Kullandırma Talimatı uyarınca bir duyuru yayınladı:

Okumaya devam et TFF’den Kaynak Kullandırma Başvuru Duyurusu

Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı’nda Değişiklik Yapıldı

TFF, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı‘nda değişiklik yaptı.

Okumaya devam et Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı’nda Değişiklik Yapıldı

Halı Saha Ligi Statüsü Yürürlüğe Girdi

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun 19.01.2016 tarih ve 13 sayılı toplantısında kabul edilen Halı Saha Ligi Statüsü, federasyonun resmi sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Statü için bkz. http://goo.gl/FQMfEp

İHAM, “Spor ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi” başlıklı Bilgi Formu’nu Yayınladı

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) yavaş yavaş sporla ilgili insan hakları ihlali iddialarını incelemeye ve bu konuda karar vermeye başladı.

Geçtiğimiz hafta İHAM, sporla ilgili kararları ve derdest başvurular ile ilgili bilgi notu yayınladı: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Sport_ENG.pdf

Okumaya devam et İHAM, “Spor ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi” başlıklı Bilgi Formu’nu Yayınladı

CAS, TPO Yasağı’nı Uygulamadı. Geriye Dönüşün İlk Adımı mı?

FIFA’nın Mayıs ayında yürürlüğe koyduğu “Üçüncü Kişi Mülkiyeti Yasağı” kuralı bugüne kadar istisnasız uygulanıyordu. Bir kesim, bu kuralın Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu iddia etse de, FIFA bu kurala dayanarak ceza veriyordu.

Bu uygulama, CAS’ın geçen hafta verdiği bir karardan sonra riske girecek gibi.

CAS, Portekiz Kulübü Sporting Clube de Portugal ile Doyen Sports Investments Ltd arasındaki tahkim davasında iki futbolcunun ekonomik haklarından doğan uyuşmazlığı inceledi.

Okumaya devam et CAS, TPO Yasağı’nı Uygulamadı. Geriye Dönüşün İlk Adımı mı?

Türkiye Basketbol Federasyonu Dopingle Mücadele Yönergesi’ni Yayınladı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Dopingle Mücadele Yönergesi’ni 30 Aralık 2015 tarihinde duyurarak yürürlüğe koydu.

30 Aralık 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yönerge, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü internet sayfalarında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dopingle Mücadele Yönergesi’ne ulaşmak için bkz. http://goo.gl/gVms35

Yönerge’nin SGM’nin sitesindeki versiyonu için bkz. https://goo.gl/LGOaE7

TFF Temsilciler Kurulu Talimatı Yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu’nun 24.12.2015 tarih ve 11 sayılı toplantısında alınan kararla “Temsilciler Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı” ile “Temsilciliğe Giriş, Unvan ve Klasmanlara Ayrılma, Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri Talimatı“, “Temsilciler Kurulu Talimatı” olarak birleştirilerek değiştirildi.

Temsilciler Kurulu Talimatı, 30.12.2015 tarihinde TFF’ nin resmi web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Talimat için bkz. http://goo.gl/F5SJ59

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyeleri Belli Oldu

tc-genclik-ve-spor-bakanligi-1367571142

Bağımsız spor federasyonlarının sportif başarıları ile plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirmekle görevli ve yetkili Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu’nun kuruluşu ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen kurul üyeleri belli oldu.

Okumaya devam et Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyeleri Belli Oldu

Atletizm Federasyonu’nun Yeni Disiplin Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Atletizm Federasyonu‘nun yeni Disiplin Talimatı, 23.12.2015 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TAF’nin sitesinde yayınlanan metinhttp://www.taf.org.tr/wp-content/uploads/2013/12/Disiplin_talimati_23.12.2015.pdf

Okumaya devam et Atletizm Federasyonu’nun Yeni Disiplin Talimatı Yürürlüğe Girdi

TFF, Futbolda Üçüncü Kişi Mülkiyetini Yasaklayan Düzenleme Getirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 24.12.2015 tarih ve 11 sayılı toplantısında alınan kararla, “Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı”nda değişiklik yapıldı.

Talimat’ın “Üçüncü Kişilerin Kulüp Üzerindeki Etkisi” başlıklı 23’üncü maddesine yeni 2’nci fıkra eklendi.

Okumaya devam et TFF, Futbolda Üçüncü Kişi Mülkiyetini Yasaklayan Düzenleme Getirdi

CAS Kodu Değişti

CAS Kodu’nda değişiklik yapıldı. Değişiklikler 2016 yılında yürürlüğe girecek.

Okumaya devam et CAS Kodu Değişti

Osmanlıspor futbolcusu Bilal Aziz ve Fatih Çardak Yargılanacak mı?

Kamuoyu Dallıcaspor – Nazilli Sanayispor arasında oynanan maçta Sanayisporlu oyuncu Mehmet Değirmenci‘nin rakibine attığı tekmeyi tartışıyor.

Okumaya devam et Osmanlıspor futbolcusu Bilal Aziz ve Fatih Çardak Yargılanacak mı?

Spor Genel Müdürlüğü’nün Sitesinde Ana Statüler Eksik

Eskiden spor federasyonlarının mevzuatı, mevzuat değişiklikleri Resmî Gazete’de yayınlanırdı. Böylece spor federasyonlarının yönetiminde bir nebze şeffaflık sağlanırdı.

Ne yazık ki bu uygulamaya son verildi. Artık bağımsız federasyonların ana statüleri dışında hiçbir mevzuat Resmî Gazete’de yayımlanmıyor.

Okumaya devam et Spor Genel Müdürlüğü’nün Sitesinde Ana Statüler Eksik

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Yarışma Talimatı Yayınlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Yarışma Talimatı yayınlandı.

Spor Genel Müdürlüğü bu talimatı 03.11.2015 tarihinde onayladı.

Talimat için bkz. https://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/96360YARIŞMA%20%20TALİMATI%20SON%20HALİ.doc

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu’nun Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Talimatı Yayınlandı

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu’nun Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Talimatı yayınlandı.

Spor Genel Müdürlüğü bu talimata 02.11.2015 tarihinde onay verdi.

Talimat için bkz. https://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/24776TBBDF_soz_pers_talimati.doc

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bütçe ve Muhasebe Talimatı Yayınlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bütçe ve Muhasebe Talimatı yayınlandı.

Spor Genel Müdürlüğü bu talimata 01.10.2015 tarihinde onay verdi.

Talimat için bkz. https://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/50708Türkiye%20Bisiklet%20Federasyonu%20Bütçe%20ve%20Muhasebe%20Talimatı.docx