spor hukuku yargı kararları

Yargıtay: “Oyuncunun Bir Başka Kulüple Sözleşme İmzaladığı Anda Davalı Kulübün Ödeme Yükümlülüğü Sona Erer”

Yargıtay, Galatasaray Spor Kulübü’ne eski sporcusu tarafından açılan açılan tazminat davasını reddetti.

Galatasaray SK’nın tekerlekli sandalye basketbol takımının sporcusu, Galatasaray ile protokol imzalayıp kulüpten ayrıldıktan sonra Avustralya takımına transfer olmuş. Başka bir kulüpte oynamaya başlayan sporcu, Galatasaray SK’ya ücretinin ödenmediği gerekçesiyle dava açmış.

İlk derece mahkemesi, “davacının transfer olduğu ligde gelirinin olmadığı” gerekçesiyle davayı kabul etmiş.

Galatasaray SK bu karara karşı istinafa başvurmuş. Bölge Adliye Mahkemesi, “oyuncunun bir başka kulüple sözleşme imzaladığı anda davalı kulübün ödeme yükümlülüğünün sona ereceğinin kabulü ve davacının dava dışı kulüple (Avusturalya Basketbol Federasyonuna bağlı Viktoria Klubü) anlaşma imzaladığı, 01/05/2014 tarihinden itibaren davalı kulüpten her hangi bir ödeme talep edemeyeceği” gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını kaldırmış.

Yargıtay, BAM kararını hukuka uygun bulmuş.

Aşağıda Yargıtay’ın kararını paylaşıyorum.

– – – –  — – – – – – – – –

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2019/2583 E. , 2020/3333 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilk derece mahkemesi sıfatıyla … 20.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 2015/380 esas 2017/31 karar sayılı hükme yönelik istinaf başvurusunun kabulüne dair … Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi’nin 2017/2940 E. 2018/1660 K. sayılı kararının süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile aralarında 27.08.2012 tarihinde Türkiye … Basketbol Lgi, tüm … organizasyonları ve tüm … S.C Organizasyonları için 01.09.2012 ve 30.06.2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere toplam 40 aylık süreyi kapsayan bir sözleşme imzaladıklarını, bu sözleşmenin “ödeme” başlıklı maddesi uyarınca davalının her sezon için aylık 5.500 EURO olmak üzere yılda 10 ay ödeme yapacağını ve bu ödemelerin 2012 yılı Eylül ayından başlamak üzere her ayın 5. günü yapılmasının kararlaştırıldığını, aynı maddede Türkiye Lig Şampiyonu, Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu ve Kitakyushu Kupası Turnuva Şampiyonu olması durumunda da 20.000 EURO prim ödeneceğinin kararlaştırıldığını, davalı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve Mayıs 2014 dahil olmak üzere dava tarihine kadar herhangi bir ödeme yapmadığını, davalının sözleşmeye istinaden 01.05.2014 tarihine kadar ödeme yaptığını ancak sonrasında takip eden aylara ilişkin bir ödeme yapmadığını, 12.000,00 EURO luk alacak için Beyoğlu 2. Noterliği’nin 06.08.2015 tarih ve 6022 yevmiye sayılı ihtarnamenin davalı tarafa gönderildiğini, ancak ihtarnameye cevap alamadıklarını, bunun üzerine … 3. İcra Müdürlüğünün 2015/23030 esas numaralı takip dosyasını başlattıklarını, davalı tarafın takibe itiraz ettiğini ileri sürerek; itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, sözü edilen sözleşmenin 07.10.2013 tarihinde taraflarca karşılıklı imzalanan karşılıklı sonlandırma protokolü ile sona erdirildiğini bu sonlandırma protokolü ile sözleşmenin sona ermesi sebebiyle tarafların birbirlerine karşı sorumlu oldukları hak ve yükümlülüklerinin hüküm altına alındığını, söz konusu protokolün 1.2 maddesi uyarınca kulüp sona erdirme tarihinden önceki son ay olan Eylül ayı için oyuncuya 5.500 EURO maaş ödemesi yapacağının, 1.3 maddesine göre 2012/2013 sezonundan kalma 20.000 EURO prim ödemesi yapacağını, 1.4 maddesine göre oyuncunun bir başka takımla sözleşme imzalamasına kadar veya asıl sözleşmenin sona erme tarihi olan 30.06.2016 tarihine kadar aylık 1.000 EURO ödeme yapılacağının kararlaştırıldığını, kulübün bu protokole göre hareket ettiğini, davacıya kararlaştırılan 5.500 EURO yu, 20.000 EURO yu ve her ay 1.000 EURO ödemeyi Mayıs 2014 tarihine kadar gerçekleştirildiğini, 15 Mayıs 2014 tarihinde Avusturalya … Basketbol Federasyonundan, Türkiye Engelli Sporcular Federasyonuna bir yazı yazıldığını ve davacının Avusturalya’da yeni bir takıma transfer olduğu ve bu nedenle de bu transferin yapılabilmesi için engel olmadığı takdirde ilişiksiz belgesinin kendilerine gönderilmesinin istendiğini, ilişiksiz belgesi ile bu transfere izin verildiğini, davacının Avustralya’nın Victoria Kulübüne transferinin gerçekleştiğini, Galatarasay Spor Kulübü ile davacının yapmış olduğu karşılıklı sonlandırma protokolünün 1.4 maddesinin ve bu maddede atıf yapılan asıl sözleşmenin sondan 3. fıkrasındaki koşulun gerçekleşmesi sebebiyle davacıya aylık olarak yapılması gereken ödeme yükümlülüğünden kurtulduğunu ve ve ödemelerin durdurulduğunu, sözleşmenin devam etmediğini savunarak; davanın reddini dilemiştir.

İlk Derece Mahkemesince “…taraflar arasında düzenlenen sonlandırma protokolünde belirlenen tarihe kadar, davalının ödeme yapma yükümlülüğünün devam edeceği, zira taraflar arasında aktedilen protokolde her ne kadar ücret alınması ile ilgili bir düzenleme yapılmamış ise de protokolde asıl hedeflenenin; davacının mükerrer kazanç sağlamasının önüne geçmek olduğu, davacı tarafından sunulan ve aksi kanıtlanamayan belge içeriklerine göre; davacının transfer olduğu ligden herhangi bir kazancının olmadığı…” gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş; davalının istinaf talebi … Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesince kabul edilerek ” … taraflar arasındaki sözleşme 07/10/2013 tarihli karşılıklı fesih başlığı adı altındaki sözleşmeyle yeniden düzenlenmiş, bu sözleşmenin 14.maddesinde iş bu sözleşmenin zamanından önce fesh edilmek istenmesi halinde kulüp sözleşmede düzenlenen özel hükümler uyarınca 2013 ekim ayından başlayarak 30/06/2016 ya kadar oyuncunun yeni bir takım bulamadığı her bir ay için oyuncuya 1000 EURO ödeyecektir. düzenlemesi bulunduğu, davacının davada dayandığı 01.05.2014 tarihinden itibaren sözleşmenin bu maddesi uyarınca davalı kulübün ücret alacağını ödemediği iddiasıdır. Bu maddenin yorumu dikkate alındığında kulübün ödeme yükümlülüğünün oyuncunun yeni bir takım bulamaması şartına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Ana sözleşmenin son sayfasındaki 3.paragrafta düzenlenen sözleşmenin anlaşılan tarihten önce bitirilmek istenmesi hali ve fesih sözleşmesinin 14.maddesi gereğince kulübün aylık 1000 Euro ödeme sorumluluğunun oyuncunun yeni bir takım buluncaya ve başka bir sözleşme imzalayıncaya kadar devam edeceği ve gerek fesih sözleşmesinde gerekse de ana sözleşmede bu şart dışında sözleşme metninde başkaca bir şart yazılı bulunmadığı dikkate alındığında oyuncunun bir başka kulüple sözleşme imzaladığı anda davalı kulübün ödeme yükümlülüğünün sona ereceğinin kabulü ve davacının dava dışı kulüple (Avusturalya Basketbol Federasyonuna bağlı Viktoria Klubü) anlaşma imzaladığı, 01/05/2014 tarihinden itibaren davalı kulüpten her hangi bir ödeme talep edemeyeceği...” gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından davacı vekilinin bu karara yönelik temyiz itirazlarının reddiyle kararın onanması gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. madddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 10,00 TL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin … Bölge Adliye Mahkemesi 19.Hukuk Dairesi’ne GÖNDERİLMESİNE, 13/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: