spor hukuku yargı kararları

Mahkeme Kararı: “Fotoğrafın Gazetede İzinsiz Kullanılması, Fikrî Mülkiyet, Haksız Rekabet İddiası, Dava Şartı Arabuluculuk”

İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi: "Fotoğrafın izinsiz şekilde spor gazetesinde yayınlanmasından doğan uyuşmazlık dava şartı arabuluculuğa tabidir. Arabuluculuğa başvurulmadan açılan davanın usulden reddi gerekir."

T.C.
İSTANBUL
1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/171 Esas
KARAR NO : 2020/186

DAVA : TAZMİNAT (Fikir ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 24/06/2020
KARAR TARİHİ : 29/06/2020

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Fikir ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin hak sahibi olduğu fotoğrafın izin alınmaksızın ve herhangi bir bedel ödenmeksizin hukuka aykırı olarak davalının “…” adlı spor gazetesinin 04/03/2020 tarihli nüshasının son sayfasında yayınlanması sebebi ile haksız rekabetin tespitini, fotoğrafın davalıya ait tüm gazete ve dergilerde yayımlanmasının önlenmesini, müvekkillerinin uğramış olduğu zarar sebebi ile fazlaya ilişkin hakların saklı kalmak kaydı ile her bir müvekkili bakımından şimdilik 2.500 ‘er-TL olmak üzere toplam 5.000-TL maddi tazminatın yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikten davalıdan tahsilini talep etmiştir.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE
Dava konusu uyuşmazlık: Müvekkillerinin hak sahibi olduğu fotoğrafın izin alınmaksızın ve herhangi bir bedel ödenmeksizin hukuka aykırı olarak davalının “…” adlı spor gazetesinin 04/03/2020 tarihli nüshasının son sayfasında yayınlanması sebebi ile haksız rekabetin tespitini, fotoğrafın davalıya ait tüm gazete ve dergilerde yayımlanmasının önlenmesini, müvekkillerinin uğramış olduğu zarar sebebi ile fazlaya ilişkin hakların saklı kalmak kaydı ile her bir müvekkili bakımından şimdilik 2.500 ‘er-TL olmak üzere toplam 5.000-TL maddi tazminatın yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikten davalıdan tahsilini talepli davadır.

18.12.2018 tarih ve 7155 sayılı kanunun ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk hakkındaki yasal düzenlemeleri dikkate alındığında 20. madde düzenlemesinde; 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 5. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

3.Dava şartı olarak arabuluculuk
MADDE 5/A- (1)Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.
(2)Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.”

MADDE 21- 6102 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 12- (1)Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.”
MADDE 26- (1)Bu Kanunun; a) 10, 20 ve 21 inci maddeleri 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer” şeklinde düzenlenmiştir.

6102 sayılı TTK’nın 4. maddesine göre “(1)Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları (Ek ibare: 26/06/2012-6335 S.K./1.md.) ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;…. d)Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,… öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava (Ek ibare: 26/06/2012-6335 S.K./1.md.) ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır.” hükümlerine amirdir. Düzenlemesi getirilmiştir.

Davacının dava dilekçesi kapsamı ve uyuşmazlık konusu incelendiğinde; 7155 sayılı Kanun’un 20. maddesi ile eklenen 6102 sayılı Kanun’un 5/A maddesi uyarınca “bu Kanunun (TTK) 4.Maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı” olarak düzenlendiği, söz konusu düzenlemenin dava şartı olması nedeniyle mahkemece uygulamasının res’en gözetilmesinin zorunlu olduğu, aynı yasanın 23. maddesi ile 6325 sayılı kanuna eklenen 18/A maddesi uyarınca dava şartı olan arabuluculukta davacının arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin tutanağın aslını ya da arabulucu tarafından onaylanmış örneğini dava dilekçesine eklemesinin zorunlu olduğu, bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahkemece davacıya son tutanağın bir haftalık kesin süre içerisinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddine karar verileceği ihtarını içeren davetiye gönderileceğinin düzenlendiği, söz konusu kanunun 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girdiği, davanın ise bu tarihten sonra açıldığı, ve dava dileçesi incelendiğinde arabulucuk faaliyetinin olumsuz sonuçlandığına dair bir beyan geçmediği gibi dilekçe ekinde bu yönde belge bulunmadığı, yani arabulucuk başvurunun olumsuz sonuçlandığına dair belge sunulmadan dava açıldığı, aynı yasanın 18/A-2 fıkrası son cümlesi uyarınca, arabulucuya başvurulmadan dava açılmadığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verileceğinin düzenlendiği ve davacı tarafından açılan davanın zorunlu arabuluculuk kapsamında kaldığı anlaşıldığından davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1- Dava konusunun niteliği gereği zorunlu olarak arabulucuya başvurulması dava şartı olduğundan ve bu şart yerine getirilmeden dava açıldığı anlaşıldığından, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18/A, HMK 115/2 maddeleri gözetilerek DAVA DİLEKÇESİNİN DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN USULDEN REDDİNE,

2- Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca 54,40-TL ilam harcının peşin yatırılan harçtan mahsubu ile 30,99-TL fazla harcın karar kesinleştiğinde ve talebi halinde davacılara iadesine,

3- Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına, yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın talep halinde ve karar kesinleştiğinde iadesine,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara/vekillerine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde İSTİNAF YASA yolu açık olmak üzere karar verildi. 29/06/2020

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: