Sporda Şiddet yargı kararları

Taraftarların Dikkatine!

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 6222 sayılı Kanun ile ilgili ilginç bir karar verdi.

Galatasaraylı bir taraftar, 25/04/2013 günü  Fenerbahçe – SL Benfica arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı için stadyuma biletsiz girdi. İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 6222 sayılı Kanun’u uyguladı ve sanıkla ilgili tedbir ve ceza kararları verdi.

Mahkemenin en ilginç kararı, sanık için “yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu Galatasaray Futbol takımının katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurma yükümlülüğü” getirmesi oldu.

Adalet Bakanlığı, bu karara karşı kanun yoluna bozma talebinde bulundu. Bakanlık, fiilin işlendiği müsabakanın tarafı ve taraftarı olmayan sanık hakkında seyirden yasaklama kararı uygulanamayacağını ileri sürdü.

Yargıtay 19’uncu Ceza Dairesi “mahkemece kurulan hükümde 6222 sayılı Kanun’un 18/1. maddesi gereğince hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilen sanığın müsabakanın tarafı olan takımın (somut olayda Fenerbahçe ve SL Benfica futbol takımları) veya taraftarı olduğu takımın (somut olayda sanığın taraftarı olduğu Galatasaray futbol takımının) katıldığı spor müsabakalarında kolluğa başvurmakla yükümlü tutulabileceğinin anlaşılması karşısında; mahkemece sanığın taraftarı olduğu Galatasaray futbol takımının katıldığı spor müsabakalarında kolluğa müracaat yükümlülüğü yüklenmesine karar verilmesinde usul ve hukuka aykırılık görülmediğinden; yerinde görülmeyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE” karar verdi (Yarg. 19. CD.,12.11.2015, E. 2015/103 K. 2015/7108).

Bu karar birkaç açıdan önemli:

  1. 6222 sayılı Kanun, sadece lig maçlarında uygulanmaz. Bu kanun kulüplerin Avrupa Kupası maçlarında da uygulanır.
  2. Taraftarı olmadığınız bir takımın maçında 6222 sayılı Kanun’a aykırı davranış sergilerseniz, tuttuğunuz takımın maçlarını seyirden men cezası alabilirsiniz.

Yargıtay’ın kararı tartışılmalıdır.

6222 sayılı Kanun’un “Seyirden Yasaklanma” başlıklı 18’inci maddesinin 8’inci fıkrasında yer alan “yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takım” ifadesi hangi takımı hedeflemektedir?

müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takım” ifadesindeki “ve” nasıl yorumlanmalı?

Bir taraftar, tutmadığı takımın maçına gidip o maçta 6222 sayılı Kanun’a aykırı davranırsa hem gittiği müsabakanın tarafı olan takımların hem de tuttuğu takımın maçlarını izlemekten men edilebilir mi?

Kanunda “takımın” ifadesi kullanılmış. Oysa futbol müsabakasının iki tarafı vardır. Kanun koyucu “takım” ifadesi ile “sanığın, tribününde yer aldığı takımı” mı kast ediyor? Yoksa sanık, müsabakanın iki tarafının da mı maçlarına gidemeyecek?

Taraftarı olmadığımız iki takımın maçına gidip o maçta 6222 sayılı Kanun’u ihlal edersek, kaç takımın maçını izlemekten men edileceğiz?

Taraftarı olmadığımız iki takımın maçı ile ilgili suç işleyen bir taraftar, neden tuttuğu takımın maçlarını izlemekten men ediliyor?

Anlaşılan, kanun koyucu taraftarların sadece tuttukları takımın maçlarına gideceklerini var saymış yahut Yargıtay kanunu farklı yorumluyor.

Yargıtay’ın kanunu farklı yorumladığı açık. Yargıtay, kararında “seyirden yasaklanmasına karar verilen sanığın müsabakanın tarafı olan takımın (somut olayda Fenerbahçe ve SL Benfica futbol takımları) veya taraftarı olduğu takımın (somut olayda sanığın taraftarı olduğu Galatasaray futbol takımının) katıldığı spor müsabakalarında kolluğa başvurmakla yükümlü tutulabileceğinin anlaşıldığını” iddia etmiş. Kanunda “müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takım” ifadesi kullanılmışken, Yargıtay “ve“yi “veya” olarak yorumlamış.

6222 sayılı Kanun’un seyirden men ile ilgili maddesi ve Yargıtay’ın kararı uzun uzun tartışılabilir.

Taraftar dernekleri Yargıtay’ın bu kararını hemen üyelerine ve kamuoyuna duyurmalıdır. Derneklerin hukukçuları ve hukukçu üyeleri kararı irdelemeli; kararla ilgili sorunları rapor haline getirmelidir. Bu raporlar TFF’ye, TBMM’deki partilere iletilmelidir.

6222 sayılı Kanun’un en muğlak hükmü en kısa sürede değiştirilmeli ve açık hale getirilmelidir.

İlgili Yargıtay kararı aşağıdadır.

Yarg. 19. CD.,12.11.2015, E. 2015/103 K. 2015/7108:

Bileti olmaksızın spor müsabakalarını izlemek amacıyla spor alanlarına girmek suçundan sanık A.. Y..’in, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un l5/1, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 160,00 Türk Lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı Kanun’un 231/8. maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, 6222 sayılı Kanunun 18/1. maddesi gereği güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına, tedbirin hükmün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl süre ile uygulanmasına, aynı maddenin 8. fıkrası gereği sanığa “yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu Galatasaray Futbol takımının katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlü olduğunun aksine hareket hâlinde 6222 sayılı Kanun’un 18/9. maddesi gereği adlî para cezası ile cezalandırabileceği hususunun ihtarına dair İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 14/02/2014 tarihli ve 2013/635 esas, 2014/171 karar sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 21/11/2014 gün ve 70148 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 02/12/2014 gün ve KYB. 2014-386614 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

6222 sayılı Kanun’un 18/8 maddesindeki “ Bu madde hükümlerine göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.” şeklindeki düzenleme karşısında, fiilin işlendiği müsabakanın tarafı ve taraftarı olmayan sanık hakkında seyirden yasaklama kararı uygulanamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18/1. maddesindeki “ Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir. Seyirden yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması anlaşılır. ….” hükmü, 18/6. maddesindeki “…hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, …karar verilmesi halinde, kararın kesinleştiği tarihten itibaren; ….bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin uygulanmasına devam edilir.” hükmü ile 18/8. maddesindeki “ Bu madde hükümlerine göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.” hükmü gözönüne alınarak, 25/04/2013 günü oynanan Fenerbahçe – SL Benfica futbol müsabakası öncesinde biletsiz olarak stada girmek suçundan mahkemece kurulan hükümde 6222 sayılı Kanun’un 18/1. maddesi gereğince hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilen sanığın müsabakanın tarafı olan takımın (somut olayda Fenerbahçe ve SL Benfica futbol takımları) veya taraftarı olduğu takımın (somut olayda sanığın taraftarı olduğu Galatasaray fotbol takımının) katıldığı spor müsabakalarında kolluğa başvurmakla yükümlü tutulabileceğinin anlaşılması karşısında; mahkemece sanığın taraftarı olduğu Galatasaray futbol takımının katıldığı spor müsabakalarında kolluğa müracaat yükümlülüğü yüklenmesine karar verilmesinde usul ve hukuka aykırılık görülmediğinden; yerinde görülmeyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 12/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: