spor hukuku

Periscope’e Erişim Engeli Devam Ediyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının Periscope uygulamasında  yayınlanmasını engellemek için ihtiyati tedbir talep etmiş ve mahkeme kabul etmişti. Uzun zamandır maçların oynandığı saatlerde Periscope’e erişilemiyordu.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7 Şubat 2020 tarihinde, Periscope yasağına ilişkin tedbir kararının kaldırıldığını duyurmuştu.

Az önce bir istinaf mahkemesi kararı okudum.

Tedbir kararı kaldırılmış. TFF, bu tedbirin kaldırılması kararına karşı istinafa başvurmuş. İstinaf mahkemesi, tedbirin kaldırılması kararına karşı istinafa başvurulamayacağını ancak karara itiraz edilebileceğini belirtmiş. Mahkeme, TFF’nin istinaf başvurusunun usulden reddine, dosyanın TFF’nin itirazlarının incelenmesi için mahkemesine gönderilmesine karar vermiş.

TFF yeniden tedbir kararı aldırdı mı, Periscope’a erişim engeli devam ediyor mu bilmiyorum.

Aşağıda Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını paylaşıyorum.

Not: Kararın esas ve karar numaraları 2020 olmasına rağmen, kararın 26/04/2019 tarihinde alındığı belirtilmiş. Yıl 2020 olmalı.

– – – – – – – – – – – – – – 

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI

DOSYA NO: 2020/907 Esas
KARAR NO: 2020/975 Karar

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

NUMARASI: 2018/85 E.

DAVANIN KONUSU: Alacak (Fikir Ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan)

KARAR TARİHİ: 10/06/2020

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkili şirket …’un yayın haklarını ihlal eden içeriklerin davalı şirketin sahibi olduğu “…” isimli uygulama ve yer sağlayıcısı olduğu https://www…tv/ isimli mecra üzerinden yayınlanması sebebiyle müvekkillerinin maruz kaldığı maddi ve manevi zararların tazmini ve belirtilen sitelere SPOR TOTO SÜPER LİG Futbol müsabakalarının oynandığı sırada saatlik olarak erişimin engellenmesi amacıyla ihtiyati tedbir talebinde bulunulmuştur. Mahkemenin 16/03/2018 tarihli ara kararı ile tedbir talebinin mürafaa’lı olarak değerlendirilmesine kararı verildiği ve mürafaa’da “Mahkemenin 2018/4 d.iş sayılı dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporu, tespit talep eden vekilince sunulan belgeler, TFF den gelen yayın haklarının tespit talep eden vekiline ait olduğuna dair belge içerikleri dikkate alındığında yaklaşık ispat koşulunun somut dosyada gerçekleştiği gerekçesiyle; HMK 389 ve devamı maddeleri gereğince ihtiyati tedbir talebinin takdiren 50.000,00-TL teminat ya da bu miktardaki kesin ya da süresiz banka teminat mektubu şartına ve ayrıca SUPER TOTO SÜPER LİG, FUTBOL MÜSABAKALARININ OYNANDIĞI SÜRELER İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE, …tv, …tv, …tv, …tv, … uygulama adreslerinde sportoto süperlig futbol müsabakalarının oynandığı süreler ile sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yolu ile erişimin engellenmesine,” karar verilmiş, mahkemenin 05/03/2019 tarihli ön inceleme duruşmasında tedbir talebinin her hafta yenilendiği gerekçesiyle 500.000,00 TL nakit yada süresiz teminat mektubu ibrazına karar verilmiş, davacı tarafça ek teminat kararı gereğince sezonluk futbol müsabakalarının tarihlerinin ve saatlerinin mahkemeye bildirildiği, mahkeme tarafından da tedbirin infaz edildiği İcra Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak maç saatleri ile sınırlı olarak maç yayınlarının durdurulması için tedbir kararının uygulanmasının istenildiği görülmüştür. Davalı vekilinin 07/08/2018 tarihli tedbire itirazının 27/09/2018 tarihli duruşmada reddine karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesince dosya kapsamında alınan 03/09/2019 tarihli raporda; İstanbul 2.FSHHM’nin 2018/39 D.İş Sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporunda 17/03/2018 tarihli saat 19:00’da …’da yayınlanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakasının, İstanbul 1. FSHHM’nin 2018/30 D.İş. Sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporunda 25/02/2018 tarihli saat 19:00’da …’da yayınlanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasının , İstanbul 1. FSHHM’nin 2018/4 D.İş. Sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporunda … üzerinden yayınlanan maç programlarının birçok kayıtlı üye hesap tarafından canlı olarak … uygulamasından yayınlandığının tespit edildiği, ek raporda da rapor ekinde CD içeriğinde saklandığının beyan edildiği, davalının yer sağlayıcı olduğunun ve sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını, yer sağlayıcının yer sağladığı hukuka aykırı içeriği haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlü olduğunu, davacı tarafından davalıya gönderilen ihtarnamede URL adreslerinin bildirilmediğini, 5651 Sayılı Kanun ve FSEK Ek 4. Madde hükümleri dikkate alındığında takdiri mahkemeye ait olmak üzere tazminat sorumluluğunun bulunmadığını beyan etmişlerdir.

Davalı vekilinin 08/01/2020 tarihli dilekçesiyle; 03/09/2019 tarihli bilirkişi raporuyla …’ın yer sağlayıcı olduğu ve bu sebeple hukuka aykırı içeriği takip etme yükümlülüğünün bulunmadığı, kanun kapsamında uyar-kaldır prosedürünün işletilmesi gerekmesine rağmen, davacı tarafça bu yola başvurulmadığı, bu koşullar altında …’ın mütecaviz içerikten sorumlu tutulamayacağının tespit edildiğini, … yer sağlayıcı olduğundan tek yükümlülüğünün, yalnızca usulüne aykırı olarak kendisine bildirilen hukuka aykırı içerikler hakkında , kanunen aranan diğer koşulların da oluşması halinde, aksiyon almak olduğunu, 5651 Sayılı yasa gereğince usulüne uygun bildirim yapılması gerektiğini, davacı tarafça gönderilen mektupta URL adresinin yer almadığını, …’ın içerik kaldırma talepleri için https://… URL adresi üzerinden kamuya açık bir online başvuru formu sağladığını, …’un bu forumun aktif kullanıcısı olduğunu, davanın mesnetsiz bir dava olduğunu, … uygulamasının, tedbir kararı uyarınca Spor Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı süre boyunca tamamen kapatıldığını, bunun ölçüsüz bir tedbir uygulaması olduğunu beyanla ikinci devrenin başladığı 19/01/2020 tarihinden önce tedbirin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 07/02/2020 tarihli ara kararıyla; Mahkemece 17/07/2018 tarihinde, SÜPER TOTO SÜPER LİG, FUTBOL MÜSABAKALARININ OYNANDIĞI SÜRELER İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE, …tv, …tv, …tv, …tv, … uygulama adreslerinde sportoto süperlig futbol müsabakalarının oynandığı süreler ile sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yolu ile erişimin engellenmesine karar verilmiş ise de; 03/09/2019 tarihli bilirkişi kurulu raporu, taraf vekillerinin rapora karşı yazılı beyan-itirazları, mürafaa duruşmasındaki beyanları ve bütün dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde: mahkemenin 17/07/2018 tarihli tedbir kararının kaldırılmasına, karar verilmiştir.

Davacı vekilinin istinaf dilekçesinde; mahkemenin tedbir kararının kaldırılması kararında önceki dilekçelerinde belirtilen hiçbir hususa değinilmediğini ve tedbir kararının kaldırılmasına dair hususların gerekçelendirilmediğini, … isimli mecrada futbol müsabakalarına ait URL adreslerinin canlı yayın esnasında belli olduğunu, yayından önce URL adreslerinin belli olmadığını, futbol müsabakalarının önemli telif değerinin özellikle canlı yayınlandıkları 90 dk olduğu bu durumda gerçek-zamanlı (real-time) işleyecek özel bir uyar-kaldır mekanizmasının işletilmesinin zaruri olduğu, bu nedenle canlı olarak yayınlanmayan diğer içeriklerden ayrıldığı, davalı tarafın müteaddit kere uyarıldığını, müsabakaların … uygulaması üzerinden kesintisiz olarak yasa dışı şekilde izlenebildiğini, bilirkişilerin hukuki değerlendirme yapamayacağını, raporda somut olayın esasına yönelik bir inceleme yapılmadığını, müvekkilinin diğer sosyal medya mecrası ve platformlarıyla işbirliği içerisinde hareket ettiğini, davalının ise işbirliğine yanaşmadığını beyanla, tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin kararın kaldırılması talep edilmiştir.

Davalı vekilinin istinafa cevabında; tedbir kararının kaldırılması talepli dilekçesindeki beyanlarını tekrar ederek istinaf başvurusunun reddine karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.

GEREKÇE: Davacı şirketin tedbir talepli dava dilekçesinde; müvekkilinin yayın haklarına sahip olduğu içeriklerin davalıya ait … isimli uygulama ile, http://www…tv/ isimli mecra üzerinden yayınlanması nedeniyle müvekkilinin haklarının ihlal edildiğini beyanla, futbol müsabakalarının oynandığı sırada saatlik olarak erişimin engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir talep ettiği, ilk derece mahkemesinin 17/07/2018 tarihli kararıyla tedbir talebinin kabulüne karar verildiği, davalı vekilinin 07/08/2018 tarihli dilekçesiyle tedbir kararına itiraz ettiği, mahkemenin 27/09/2018 tarihli duruşmasında tedbire itirazın duruşmalı olarak incelendiği ve tedbirin değiştirilmeissdsdsdsine yer olmadığına karar verildiği, bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmayarak kesinleştiği, davalı vekilinin bilirkişi raporu alınması üzerine 08/01/2020 tarihli dilekçesiyle tedbirin kaldırılması talebinde bulunduğu, bunun üzerine mahkemece 07/02/2020 tarihli ara kararıyla; “mahkemenin 17/07/2018 tarihli tedbir kararının kaldırılmasına” karar verildiği, bu karara karşı davacı vekilinin istinaf başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

HMK’nın 396.madde gereğince “durum ve koşulların değiştiği sabit olursa, talep üzerine ihtiyati tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına teminat aranmaksızın karar verilebilir. İtiraza ilişkin 394.maddenin 3. ve 4. fıkrası kıyas yoluyla uygulanır.” hükmü düzenlenmiştir. Madde gerekçesinde de açıklandığı üzere durum ve koşulların değişmesi halinde verilen kararlara karşı kanun koyucu tarafından sadece itiraz yolunun açıldığı, istinaf başvuru yolunun kapalı olduğu ancak işin esası ile ilgili kanun yoluna başvurulması halinde bu hususun inceleneceği, yargılama sırasında bir çok kez hal ve şartlarda değişiklik olması sebebiyle tedbirde değişiklik yapılması veya kaldırılması, bu yönde talepte bulunulması veya talebin reddi söz konusu olabileceğinden, her talepten sonra verilecek karar hakkında kanun yoluna başvurulmasının ihtiyati tedbirler için kanun yoluna başvurulmasında istenen amacı sağlamayacağından, bilirkişi raporuna dayanılarak durum ve koşulların değiştiğinden bahisle yeniden tedbir kararına itiraz edilmesi üzerine, verilen kaldırma kararına karşı istinaf başvuru yolunun kapalı olduğu, itiraz yolunun açık olduğu kanaatiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun usulden reddine, dosyanın davacı itirazlarının incelenmesi için mahkemesine gönderilmesine, karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile:

1- 6100 sayılı HMK.’nın 341/1, 396/2. maddesi gereğince davacı vekilinin yerinde görülmeyen istinaf isteminin USULDEN REDDİNE, -Dosyanın davacı itirazlarının incelenmesi için mahkemesine gönderilmesine,

2- Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

3- İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,

4- İstinaf yargılama giderleri olarak; davacı tarafça yapılan masrafların üzerinde bırakılmasına,

5- Artan gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 26/04/2019 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: