Anayasa Mahkemesi Uncategorized

Anayasa Mahkemesi, Federasyon Başkanı Adayları İçin Aranan “Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmaması” Şartını Anayasa’ya Aykırı Buldu

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin iptal başvurusunu değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi çoğu itirazı reddederken, spor federasyonu başkanlığına aday olanlar için aranan “Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak” şartını oyçokluğu ile Anayasa’ya aykırı buldu ve ilgili düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi’nin 14/2/2013 Tarihli ve E: 2011/63, K: 2013/28 Sayılı Kararı31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Kararın sonuç bölümü aşağıdaki gibidir:

“VI- SONUÇ

29.3.2011 günlü, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A- 10. maddesiyle değiştirilen, 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 9. maddesinin;

1- a- Birinci fıkrasının;

aa- ‘Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir.’ biçimindeki üçüncü cümlesinin,

ab- ‘Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır.’ biçimindeki beşinci ve altıncı cümlelerinin,

b- İkinci fıkrasının;

ba- Dördüncü cümlesinde yer alan ”iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen” ibaresinin,

bb-  Son cümlesinde yer alan ”teklifi ve Genel Müdürün” ibaresinin,

c- Üçüncü fıkrasının;

ca- ‘Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.’ biçimindeki yedinci cümlesinin,

cb- (a) bendinde yer alan ”üç ay içerisinde” ibaresinin,

cc- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya” ibaresinin,

d- Dördüncü fıkrasının ‘Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.’ biçimindeki onuncu cümlesinin,

Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

2- Beşinci fıkrasının;

a- ‘Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.’ biçimindeki (c) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Nuri NECİPOĞLU, Celal Mümtaz AKINCI ile Muammer TOPAL’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

b- (d) bendinde yer alan;

ba- ‘Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile” ile ”gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan”biçimindeki ibarelerinin,  Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

bb- ”casusluk,” sözcüğünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Erdal TERCAN’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

3- a-Altıncı fıkrasının;

aa- Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak.’ biçimindeki (a) bendinin,

ab-  ‘Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.’ biçimindeki (c) bendinin,

b- Onaltıncı fıkrasının;

ba- İkinci cümlesinde yer alan  ”amaca uygunluğu ve” ibaresinin,

bb- Üçüncü cümlesinde yer alan ”ve amacına” ibaresinin,

bc- ‘Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.’ biçimindeki son cümlesinin,

Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

B- 12. maddesiyle 3289 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 11’in son fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

C- 21. maddesiyle değiştirilen, 10.7.2004 günlü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesinin üçüncü cümlesinin ”ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.’ bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Zehra Ayla PERKTAŞ’ın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

14.2.2013 gününde karar verildi.”

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: