Sporda Şiddet

Devletin Mazereti Kalmadı

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girdikten sonra sporda şiddet gerilemedi. Aksine, şiddet tırmandı. Teröre dönüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kanunun yeterli olmadığını, uygulama yönetmeliğinin yayınlanması gerektiğini ifade etmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da yönetmeliğin en kısa sürede çıkarılacağını ve şiddetin önüne geçileceğini iddia etmişti.

Yönetmelik bugün Resmi Gazete‘de (alternatif: http://goo.gl/XVVeLR) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu 28 Kasım 2012 tarihinde yönetmeliğin yürürlüğe girmesine karar vermiş ancak yönetmelik bir ay sonra yürürlüğe girebildi.

Bugünden itibaren emniyet müdürlüklerinin ve jandarma komutanlıklarının alacağı önlemleri, fanatiklere/ultralara karşı davranışlarını yakından izleyeceğiz. Federasyon ve kulüplerin şiddeti önlemeye yönelik çalışmalarını takip edeceğiz. Taraftar derneklerinin taraftarların eğitimi ve bilinçlendirilmesi, şiddet olaylarının engellenmesi için faaliyet gösterip göstermediklerini inceleyeceğiz.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çok kötü kaleme alınmış. Aksayan çok yönü var. Boşluklar hemen fark ediliyor. Bu yönetmeliğin uygulanmasında ciddi sorunlar yaşanacak.

Yönetmeliği daha sonra eleştireceğim.

Şimdilik yönetmeliği sizinle paylaşayım.

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında, takımların kamp yaptığı yerlerde uygulanacak güvenlik önlemlerini; il ve ilçe spor güvenlik kurullarının, spor dallarının bağlı bulunduğu federasyonların, spor kulüplerinin, Spor Genel Müdürlüğünün, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin, taraftar derneklerinin, taraftardan sorumlu kulüp temsilcilerinin, hakemlerin, basın ve yayın kuruluşları ve diğer ilgili kişi ve kurumların ve müsabaka amirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını; saha içi ve dışında alınacak güvenlik önlemlerini; biletlerin basılması ve satışa sunulmasını, müsabaka alanlarının düzenlenmesini, spor alanlarına giriş ve çıkışlar ile uygulanacak güvenlik sistemlerini, sağlık teşkilatı ve belediyelerin alacağı önlemler ile 6222 sayılı Kanunda öngörülen diğer hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Elektronik bilgi bankası: 6222 sayılı Kanuna göre haklarında spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların fotoğraflı olarak kayıtlarının tutulduğu ve takibinin yapıldığı, merkezi spor güvenlik biriminde kurulan ve spor kulüpleri, federasyonlar ve spor güvenlik birimlerinin erişimine açık tutulan veri tabanını,

b) Federasyonlar: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlar ile bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

c) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

ç) Gözlemci polis: Futbol dalında en üst lig ve bir altındaki lig için spor güvenlik biriminden, bu birimin olmadığı yerlerde spor güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürüten birimden görevlendirilen genel kolluk görevlisini,

d) İl spor güvenlik kurulu: Her ilde oluşturulan spor güvenlik kurulunu,

e) İlçe spor güvenlik kurulu:  Spor kulübü bulunan ilçelerde oluşturulan spor güvenlik kurulunu,

f) Kanun: 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu,

g) Kulüp görevlileri: Spor kulüplerinin müsabakalarda seyirci sağlığını ve emniyetini ilgilendiren konularda bulundurmakla yükümlü oldukları görevlileri,

ğ) Kulüp güvenlik sorumlusu: Futbol dalında en üst lig ve bir alt liginde, basketbol, voleybol ve hentbol dallarında ise en üst ligde bulunan kulüpler tarafından belirlenen ve spor alanının ilgili federasyonun talimatları uyarınca oluşturulan birinci güvenlik çemberinden itibaren iç güvenliğinden sorumlu, federasyonlar tarafından belirlenen kriterlere göre eğitim almış görevliyi,

h) Merkezi spor güvenlik birimi: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilgili birimi,

ı) Müsabaka alanı: Spor müsabakasının yapılmasına tahsis edilen alanı,

i) Müsabaka güvenlik amiri: Spor alanlarında güvenliğin sağlanması amacıyla mülki idare amiri tarafından görevlendirilmiş genel kolluk amirini,

j) Özel güvenlik görevlileri: İlgili mevzuatta belirtilen görev ve yetkileri haiz, spor güvenliği alanında gerekli eğitimi almış, spor alanının birinci güvenlik çemberinden itibaren iç güvenliğinden sorumlu kişileri,

k) Spor alanı: Spor müsabakalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile seyircilere ait seyir alanları, sporculara ait soyunma odası ve Kanunun uygulanması kapsamında spor yapmaya elverişli alanları,

l) Spor alanı güvenlik planı: İlgili federasyonun ve spor güvenlik biriminin belirleyeceği kriterlere uygun olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli biçimde kulüp tarafından her spor alanına özgü biçimde hazırlanan ve spor güvenlik kurulu tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulan planı,

m) Spor güvenlik birimi: Sorumluluk alanlarına göre il ve ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından kurulan birimi,

n) Spor kulübü: Belirli kurallara göre kurulan, amatör veya profesyonel spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşu,

o) Spor müsabakası: İlköğretim ve ortaöğretim okul sporları, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemiş olduğu turnuvalar hariç olmak üzere, federasyonların düzenlediği veya düzenlenmesine izin verdiği ya da katkıda bulunduğu her türlü sportif karşılaşma ve yarışmayı,

ö) Taraftar derneği: Her ne ad altında olursa olsun, bir spor kulübünü desteklemek amacıyla kurulan derneği,

p) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi: Spor kulüplerinin yönetim kurulu üyeleri arasından belirledikleri kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) İl spor güvenlik kurulu, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, belediye başkanlığı, il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, ilgili federasyon ve amatör spor kulüpleri konfederasyonu temsilcileri, vali tarafından belirlenecek bir hukukçu ile farklı spor kulüplerine mensup taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici ile gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

(2) İlçe spor güvenlik kurulu, kaymakamın başkanlığında il spor güvenlik kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcileri ve kaymakam tarafından belirlenecek bir hukukçu ile varsa farklı spor kulüplerine mensup taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

(3) Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan ilçelerde spor güvenlik kurulu oluşturulmaz. Ancak, gerekli hallerde il valisinin uygun gördüğü lig ve spor dallarında yapılan müsabakalar için büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilçe spor güvenlik kurulu oluşturulabilir.

(4) Spor güvenlik kurulları ayda bir defa olağan ve gerekli hallerde olağanüstü toplanarak, il ve ilçelerde yapılacak bütün spor müsabakalarında alınması gerekli güvenlik tedbirlerini belirler. Bu kurullarda, kararlar toplantıya katılan temsilcilerin oy çokluğu ile alınır.

(5) İl ve ilçe spor güvenlik kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Spor müsabakalarında ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde güvenliğin sağlanması amacıyla teknik altyapının oluşturulmasını ve uzman personelin görevlendirilmesini sağlamak.

b) Spor güvenliğinden sorumlu olan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Spor alanlarında veya çevresinde hakaret içeren, kötü tezahürat ve buna bağlı taşkınlıkların önlenmesine dair tedbirlerin alınmasını sağlamak.

ç) Haklarında spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların, spor müsabakalarına ve antrenmanlara girmelerinin engellenmesi için gerekli önlemleri almak.

d) İlgili spor güvenlik biriminin görüşünü alarak, seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri fizikî engellerin konulmasına veya bu engellerin kaldırılmasına karar vermek.

e) Müsabakalarda kurulacak güvenlik kameralarının ve benzeri teknik donanımların yerleştirilecekleri yerleri ve sayılarını belirlemek.

f) Spor alanında spor kulüplerinin bulundurmakla yükümlü oldukları, özel güvenlik görevlilerinin sayısını, görev alacakları yerleri ve görev saatini belirlemek.

g) Müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

ğ) Uluslararası federasyonların talimatlarının uygulamaya konulması ve gerekli ek önlemlerin aldırılması konusunda ilgili federasyonlarla işbirliği yapmak.

h) Spor alanlarını; yangından korunma, seyirciye yönelik ilk yardım, yapısal sağlamlık, iç ve dış tahliye alanları ile acil aydınlatma sistemleri yönünden mevzuata ve ilgili federasyonun belirlediği kurallar ile tabi olduğu uluslararası kurallara göre denetletmek ve denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlamak.

ı) Profesyonel futbol müsabakaları ile basketbol ve voleybol dallarında en üst lig müsabakalarının yapıldığı spor alanlarının denetimlerini her yıl ligler başlamadan önce yapmak, denetim sonuçlarını seyirci emniyeti ve sağlığı yönünden değerlendirerek ilgili spor alanına seyirci alımının uygunluğuna karar vermek ve eksiklik görülmemesi halinde spor alanı güvenlik sertifikasını onaylamak, eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikleri federasyona bildirmek ve eksiklikler giderilinceye kadar spor alanında müsabaka yapılmasına izin vermemek.

i) Futbol dalında en üst lig ve bir alt liginde yapılan müsabakalarda seyirci güvenliğinin sağlanması amacıyla; seyirci sağlığı ve ilk yardım ile ilgili sağlık müdürlüğünden müsabaka ilk yardım sorumlusunu ve itfaiye müdürlüğünden de müsabaka itfaiye sorumlusunu belirlemek.

j) Müsabaka ilk yardım sorumlusunun; müsabaka güvenlik amiri ile birlikte koordineli görev yapmasını, spor alanı içerisindeki seyirci sağlığını ilgilendiren tesislerin, araçların ve personelin koordinasyonunu gerçekleştirmesini, spor alanında yaşanabilecek seyirci sağlığı ile ilgili risklere karşı önlem almasını ve seyircilerin sağlık merkezine ulaşımında koordinasyonu sağlamasını temin etmek.

k) Müsabaka itfaiye sorumlusunun; müsabaka güvenlik amiri ile birlikte koordineli görev yapmasını, spor alanında bulunan yangından korunma ile ilgili tesislerin, donanımın ve personelin yönetimini gerçekleştirmesini, spor alanında yaşanabilecek olası yangınlarla ilgili risklere karşı önlem almasını sağlamak.

l) Müsabaka güvenlik amirinin emrinde, ilk yardım ve itfaiye sorumlusunun müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında Kanun ve bu Yönetmeliğe göre yaptığı tespitlerin tutanak altına alınmasını sağlamak ve bu tutanağı ilgili federasyon ve kulüplere iletmek.

m) Müsabaka ilk yardım ve itfaiye sorumlularının koordinesinde görev yapacak ilk yardım ve itfaiye personelinin spor kulübü tarafından görevlendirilmesini sağlamak.

n) Spor alanlarının; risklere göre emniyet ve güvenlik stratejisini, kamera ve benzeri teknik donanımların yerleştirilecekleri yer ve sayılarını, seyirci tahliye sistemini, seyircilerin tribünlerden tahliye güzergâhına ilişkin planlarını, acil durumlarda seyircilerin toplanma alanlarını, yangın söndürme gereçleri ve yangın dedektörlerinin konumunu, belirlenen her riske göre oluşacak acil durumlarda müsabakada görev alan tüm sorumluların görev tanımlarını, acil durum iletişim stratejisini ve acil durum araçlarının güzergâhlarını ve acil durumlarda görev alacak personelin görmesi gereken eğitimleri belirlemek amacıyla hazırlanan spor alanı güvenlik planını incelemek ve onaylamak.

o) Spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarına uygun olarak tatbikatlar yapılmasını sağlamak ve bu konuda eğitim almış personelin görev alıp almadığını denetlemek.

ö) Sezon başında spor alanlarına sezon boyunca emniyetli şekilde alınabilecek seyirci sayısını belirlemek.

p) Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile bulundurulması veya kullanımı suç teşkil etmeyen uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekleri spor alanı çevresinde seyyar olarak satan, satışa arz eden, dağıtan veya dağıtmak için bulunduran kişileri bu alandan uzaklaştırmakla yükümlü belediye zabıta görevlilerinin sayısını belirlemek.

(6) İl veya ilçe spor güvenlik kurullarının toplantılarına katılmayan ve alınan kararlara uymayan kamu görevlisi üyelerin durumu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre değerlendirmek üzere mahallin en büyük mülki amirine, diğer üyelerin durumu ise ilgili federasyona bildirilir.

Merkezi spor güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Merkezi spor güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Spor güvenlik birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

b) Seyirden yasaklanma tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği elektronik bilgi bankasını oluşturmak.

c) Federasyonlar bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanına spor güvenlik birimlerinin erişimini sağlamak.

ç) Elektronik bilgi bankasında yer alan seyirden yasaklanma tedbirine ilişkin bilgileri, spor kulüpleri ve ilgili federasyonların erişiminin sağlanması amacıyla Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve spor güvenlik birimlerinin elektronik ortamda erişimine açmak.

d) Haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanlara ilişkin bilgileri, gerektiğinde yurtdışında yapılacak müsabakalardan önce müsabakanın yapılacağı ülkenin yetkili mercilerine bildirmek.

e) Yurtdışında yapılacak olan uluslararası müsabakalarda mücadele edecek spor kulüpleri ile milli takım ve bunların taraftarlarının güvenliği konusunda koordinasyonu sağlamak üzere ilgili müsabaka için spor kulübünün bulunduğu ilin spor güvenlik biriminden bir ve kendi biriminden bir olmak üzere en az iki personeli görevlendirmek.

f) Gerektiğinde yurtdışında müsabakalara katılacak spor kulübünün kulüp güvenlik sorumlusu ve taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi ile güvenlik organizasyonu konusunda toplantılar yapmak; il spor güvenlik birimi ve kendi personelinden görevlendirilen en az iki personele ilgili spor kulübü kulüp güvenlik sorumlusu ve taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi ile birlikte müsabakadan önce yurtdışındaki müsabaka alanını incelettirmek, rakip spor kulübü yetkilileri ve diğer ülke genel kolluk görevlileri ile irtibat kurmalarını ve güvenlik toplantısı yapmalarını sağlamak ve alınan kararların müsabaka gününe kadar ilgili mercilerle birlikte uygulanmasını denetlemek.

g) Yurtdışındaki uluslararası müsabakalarda güvenlik organizasyonu için görevlendirilen genel kolluk görevlilerinin müsabaka gününden bir gün önce ilgili ülkeye intikalini ve güvenlik toplantısına katılmasını temin etmek, diğer ülke genel kolluk görevlileri ve spor kulübü temsilcileriyle irtibat kurarak müsabakanın güvenliği ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

ğ) Ülkemizde yapılacak olan uluslararası müsabakalarda ilgili genel kolluk biriminden en az bir personelin görevlendirilmesini ve görevlendirilen personelin müsabaka güvenlik amiri ve spor kulübünün güvenlik sorumlusu ile irtibatını sağlamak, misafir seyircinin müsabakayı güvenli biçimde izlemesini ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri alınmış yurtdışından gelen kişilerin spor alanlarına sokulmaması için gerekli tedbirleri aldırmak.

h) Spor güvenlik birimlerine ve müsabaka güvenlik amirlerine ulusal ve uluslararası gelişmeler konusunda ilgili mercilerle birlikte eğitim verilmesini sağlamak.

ı) Kanuna göre ceza almış kişilerle ilgili istatistiki verilerin tutulmasını sağlamak.

i) Diğer ülkelerin genel kolluk teşkilatı ile spor güvenliği konusunda işbirliği yapmak ve bu konuda yurtiçi ve yurtdışında yapılan toplantılara katılmak.

Emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) İl ve ilçe emniyet müdürlükleri ile il ve ilçe jandarma komutanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)  Müsabaka güvenlik amirinin görevlendirilmesini sağlamak.

b) Kulübün müsabakadan en az beş gün önceki başvurusu ve Türkiye Futbol Federasyonunun müsabakadan en az üç gün önceki talebi üzerine en üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarıyla ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi yerine il veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek şekilde görevde olmayan genel kolluk görevlisi görevlendirmek ve bu şekilde görevlendirilen genel kolluk görevlilerinin müsabaka güvenlik amirinin talimatları doğrultusunda görev yapmasını sağlamak.

c) Kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında gerekli adli işlemleri yapmak ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların fotoğrafını almak ve kişilere ait bilgileri elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere spor güvenlik birimine bildirmek.

ç) Kanunda yazılı yasaklara aykırı davranan yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmeleri ile ilgili olarak 15/7/1950tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapmak.

d) Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişilerin yasaklanma kararının nedenini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurtiçinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın polis merkezi amirliğine yaptığı başvuruların elektronik bilgi bankasına kaydedilmesini sağlamak.

e) Gerektiğinde takım ve taraftarların geçiş güzergâhlarında güvenlik timi ve trafik eskortu görevlendirmek.

f) Spor müsabakalarına ilişkin olarak alınacak emniyet tedbirleri ile ihtiyaç duyulacak araç, gereç ve personel planlamasını yapmak.

g) Spor alanlarında genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst araması konusunda mülki idare amirinden yazılı izin almak.

ğ) Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişilerin spor alanına girmesini engellemek.

h) Her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimlerin spor alanına sokulmaması için gerekli tedbirleri almak.

ı) Müsabaka öncesinde ve sonrasında, her iki takımın seyirci topluluklarını birbirinden ayıracak güvenlik tedbirlerini almak.

i) Spor müsabakasının yapılacağı tesislere giden güzergâhtaki trafik akışının sağlanması için gerekli önlemleri almak.

j) Özel güvenlik sayısının üçte birini geçmeyecek şekilde harcırahlı olarak görevlendirilen genel kolluk kuvvetlerinin listesini müsabaka sonrası üç iş günü içinde Türkiye Futbol Federasyonuna iletmek.

k) Müsabakalarla ilgili risk analizi yaparak spor güvenlik kurullarına sunmak.

l) Genel kolluk kuvvetlerini, spor alanlarında yer alan bekleme odalarında veya olaylara en kısa sürede müdahale edecek şekilde hazır kuvvet olarak uygun bir yerde bekletmek.

m) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu hükümleri uyarınca, spor müsabakası öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında, taraftarların üstünde, aracında ve eşyasında arama yapmak, Kanun kapsamında öngörülen yasak madde ve eşyalara el koymak.

n) Müsabakalara girişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolünü yapmak ve belirlenen esaslara aykırı yazı, şekil, ibare ve malzemeyi spor alanına almamak.

o) Profesyonel futbol ligi ve basketbol dalının en üst ligindeki müsabakalarda genel kolluk kuvvetlerini spor alanı dışında görevlendirmek.

(2) Jandarma sorumluluk bölgelerinde Kanuna istinaden yapılan işlemler ve seyirden yasaklanma tedbiri uygulananlar ile ilgili bilgiler, elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere ilgili emniyet müdürlüğüne aktarılır.

(3) Jandarma sorumluluk bölgelerinde seyirden yasaklı şahısların müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra yaptıkları başvurular en geç iki gün içerisinde elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere ilgili emniyet müdürlüğüne bildirilir.

Müsabaka güvenlik amirinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Müsabaka güvenlik amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Güvenlik önlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi konuları başta olmak üzere müsabakanın güvenliği ile ilgili olarak kulüp güvenlik sorumlusu ve diğer kişi ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

b) Kanuna ve bu Yönetmeliğe aykırı davranan kişilerin tespit edilmesini, şartlar uygun olduğu takdirde bu kişilerin müsabaka alanının dışına çıkarılmasını, mevcut şartlar ve kamu düzeni gerekçeleriyle anında dışarı çıkartılması uygun görülmeyen kişiler veya taraftar gruplarının kamera ve fotoğraf makinesi gibi teknik araçlarla tespit edilmesini ve eylemleri tanıkla veya diğer belgelerle delillendirerek, haklarında kanuni işlem yapılmasını sağlamak.

c) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında, seyirci güvenliğini ilgilendiren acil durumlarda gerekli duyuruları yaptırmak.

ç) Spor alanında bulunan güvenlik kameralarının çalışır durumda olup olmadığını ve diğer fizikî tedbirleri denetletmek, eksikliklerle ilgili rapor tanzim ederek spor güvenlik kuruluna bildirmek.

d) Spor alanlarında veya çevresinde, taraftarların, grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın, duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışta bulunmalarını, her türlü ayrımcılığı çağrıştıran, toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunmalarını veya bu mahiyette afiş veya pankartların spor alanına sokulmasını engelleyici tedbirlerin alınmasını, bu afişlerin spor alanı çevresine asılmasının engellenmesini ve içeride tespit edilenlerin dışarı çıkarılmasını sağlayarak gerekli işlemleri yaptırmak.

e) Spor alanlarının çevresinde ve spor alanı girişlerinde spor müsabakası ile ilgili olarak mülki amirin yazılı iznine istinaden genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerine izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol ettirmek, aratmak ve üst araması yaptırmak.

f) Spor alanlarına ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği ve spor güvenlik kuruluna bildirmiş olduğu esaslara aykırı olarak alkollü içeceklerin sokulmasını engellemek için tedbirler aldırmak.

g) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhında, taraftarların üstünün, eşyasının ve araçlarının, 2559 sayılı Kanunun önleme aramasına ilişkin hükümlerine göre aranmasını sağlamak.

ğ) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında, her iki spor kulübünün seyirci topluluklarını şehir merkezinden spor alanına kadar birbirinden ayıracak güvenlik tedbirlerini aldırmak.

h) Müsabakanın yapılacağı spor alanında Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı bilet satışını engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bu fiili gerçekleştiren kişiler hakkında kanuni işlem yaptırmak.

ı) Spor kulübünün oynayacağı müsabakalarda, spor güvenlik birimi, taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi ve kulüp güvenlik sorumlusu ile irtibat kurarak müsabaka güvenliğini sağlamak.

i) Özel güvenlik personelinin olaylara müdahalede yetersiz kaldığı durumlar ile risk seviyesi yüksek müsabakalarda, genel kolluk görevlilerinin riskli alanlarda görev almasını veya olayların meydana geldiği alanlara müdahale etmesini ve olay çıkaran kişileri spor alanı dışına çıkarmalarını sağlamak.

j) Spor alanlarındaki eksiklikler ile spor kulüplerince yerine getirilmeyen yükümlülükleri içeren müsabaka güvenlik raporunu spor güvenlik birimine iletmek.

k) Gerekli görüldüğünde, müsabaka sonrasında taraftarların farklı zaman aralıklarında tahliyesine karar vermek.

l) Spor alanlarının çevresine ve seyir alanlarına alınmayacak pankart ve dövizleri belirlemek.

m) Spor güvenlik biriminde görevli personel arasından kontrol odasında yeteri kadar personel görevlendirmek.

n) Alınan tedbir ve uygulamalarda Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden özel güvenlik görevlileri hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanmasını sağlamak.

o) Müsabakalarda görev alan özel güvenlik görevlilerini denetlemek ve spor güvenlik kurullarında belirlenen sayıda özel güvenlik görevlisi bulundurmayan spor kulübü hakkında idari yaptırım uygulanmasını teminen Cumhuriyet başsavcılığına başvurmak.

Spor güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Spor güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müsabakalarda seyirden yasaklanmış kişilerin spor alanlarına girişini engellemek amacıyla spor kulübünün yapacağı çalışmalara destek olmak.

b) Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kapsamında müsabaka öncesinde ve sonrasında taraftarları ve taraftar gruplarını izlemek.

c) Müsabaka güvenlik amiri ve spor kulübü güvenlik sorumlusu ile birlikte müsabakanın güvenliğini tehdit edebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla, taraftardan sorumlu kulüp temsilcileri ile koordineli olarak gerekli tedbirleri almak.

ç) Merkezi spor güvenlik birimi ile koordineli olarak ulusal ve uluslararası müsabakalarda misafir spor kulübünün bulunduğu yerdeki spor güvenlik birimleri ile irtibata geçerek riskli taraftarlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak.

d) Spor müsabakasından sorumlu müsabaka güvenlik amiri ile riskli taraftarlar ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunan taraftarlara ilişkin gerekli bilgilendirme ve koordinasyonu sağlamak.

e) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcilerine ilişkin kayıtları tutmak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

f) Seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına konan tel, duvar ve benzeri fizikî engellerin konulması veya kaldırılması konusunda il veya ilçe spor güvenlik kuruluna görüş bildirmek.

g) Haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunan kişilerin, en yakın polis merkezi amirliğine veya jandarma karakol komutanlığına bildirimde bulunup bulunmadığını takip etmek, bulunmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak.

ğ) Haklarında spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri bulunanları fotoğraflı olarak elektronik bilgi bankasına kaydetmek.

h) Kanuna aykırı fiilleri işleyenleri, gelişmiş kamera ve elektronik bilet sisteminden ve merkezi veri tabanındaki bilgilerden yararlanarak, fotoğraflı, görüntülü ve her türlü delilleri ile birlikte tespit etmek ve ettirmek.

ı) İl veya ilçe spor güvenlik kurulunun sekretaryasını yapmak.

i) Gözlemci polis görevlendirilmeyen müsabakalarda, müsabaka öncesinde spor kulübünden takım ve taraftarların seyahat, konaklama, sayı ve programlarına ilişkin bilgileri temin etmek ve dış saha müsabakalarında, merkezi spor güvenlik birimi tarafından oluşturulan elektronik posta sistemi üzerinden ilgili formları doldurarak karşı ilin spor güvenlik birimine göndermek.

j) İl ve ilçe genelinde oynanan ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında meydana gelen olaylar ve olaylara karışan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri değerlendirmek ve istatistiki verileri hazırlamak.

k) Futbolda en üst lig ve bir altındaki lig için her bir kulüple ilgili gözlemci polis görevlendirmek.

l) Müsabaka güvenlik raporunu, gereğinin yapılması için ilgili federasyona, il veya ilçe spor güvenlik kuruluna ve merkezi spor güvenlik birimine göndermek.

m) Taraftar ve spor kulüplerine ilişkin kitle iletişim araçları ile internet ortamında yayımlanan ve müsabakanın güvenliğini ilgilendiren bilgileri takip etmek ve müsabaka güvenlik amirine bildirmek.

(2) Spor güvenlik birimi tarafından spor müsabakalarında görevlendirilen personel sivil kıyafetle görev yapar.

Gözlemci polisin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Gözlemci polisin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bağlı olduğu birimin görev ve sorumluluk sahasına bakılmaksızın takımların seyircisiz oynanan dış saha müsabakaları hariç tüm müsabakalarında görev almak, müsabakalarda müsabaka güvenlik amirinin emrinde sivil kıyafetle görev yapmak.

b) Sorumlu olduğu spor kulübünden takım ve taraftarların seyahat, konaklama, sayı ve programlarına ilişkin bilgileri temin etmek ve dış saha müsabakalarında müsabaka öncesinde spor güvenlik birimine, merkezi spor güvenlik birimi tarafından oluşturulan elektronik posta sistemi üzerinden ilgili formları göndermek.

c) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında rakip takımdan sorumlu gözlemci polis ile birlikte görev yapmak.

ç) Dış saha dahil olmak üzere, görevli olduğu tüm müsabakalar öncesinde, taraftarların toplanabilecekleri umuma açık alanlarda güvenlik ile ilgili çalışma yapmak.

d) Dış saha dahil olmak üzere, görevli olduğu tüm müsabakalarda haklarında müsabakaları seyirden yasaklanma tedbiri uygulanan taraftarların spor alanlarına girişlerini engellemek için seyirci giriş kapısında taraftardan sorumlu kulüp temsilcisiyle birlikte gerekli çalışmaları yapmak ve tespit ettiği hususları müsabaka güvenlik amirine ve il spor güvenlik birimine bildirmek.

e) Suç işlemesi muhtemel görülen taraftarları ve taraftar gruplarını izlemek, Kanuna aykırı fiilleri işleyen kişileri kamera, fotoğraf makinesi ve benzeri araçlarla tespit ederek adli işlem yapacak birime teslim etmek.

Federasyonların görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Federasyonların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Milli müsabakalarda, spor müsabakasına seyirci olarak girecek kişilerin kontrolünü yaptırmak, haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların spor alanlarına girişlerini engellemek ve tespit edilenleri genel kolluk kuvvetlerine bildirmek.

b) Elektronik kartlı bilet sistemine geçilen müsabakalarda;

1) Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetimi gerçekleştirmek ve bu amaçla bünyesinde merkezi kontrol sistemi oluşturmak ve kurulacak sistemi kulüplerin hizmetine sunmak.

2) Elektronik kart oluşturmak amacıyla alınacak kişisel bilgileri merkezi veri tabanında tutmak ve bu veri tabanını Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının erişimine açık tutmak ve veri tabanları arasındaki erişimi sağlamak.

3) Sistem üzerinden merkezi satışları gerçekleştirmek, kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasını yapmak, haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanlara bilet satışı yapılmaması için her türlü tedbiri almak.

c) Kanunun 11 inci maddesinde tanımlanan suçlardan dolayı mahkûmiyetle birlikte haklarında Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi hükümlerine göre yasaklanma kararı verilen kişilerin belirlenen yasak süresince yönetim ve denetim organlarında görev almamasını sağlamak.

ç) Kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişilerin yasak süresince federasyon yönetiminde yer almamasını ve spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev almamasını sağlamak.

d) Özel güvenlik görevlileri yerine görevlendirilen genel kolluk görevlilerinin Kanunda belirtilen harcırahlarını müsabakada görev alan genel kolluk kuvvetlerine ilişkin listenin il veya ilçe emniyet müdürlükleri tarafından federasyona bildirilmesinden sonraki onbeş gün içerisinde görevlendirilen genel kolluk görevlilerinin hesabına yatırılmasını sağlamak.

e) Biletsiz seyirci girişini önleyici tedbirler aldırmak ve denetlemek.

f) Gözlemci polise Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği esaslara uygun olarak spor alanlarının ilgili bölgelerine girebilecek şekilde akreditasyon kartları düzenlemek.

g) Bağlı olduğu uluslararası federasyonun talimatlarının uygulanması ve gerekli ek önlemlerin alınması konularında, il veya ilçe spor güvenlik kurulu ile koordinasyonu sağlamak.

ğ) Spor alanında misafir takım seyircilerine ayrılacak kapasiteyi belirlemek.

h) Milli müsabakalarda, müsabaka alanının düzenlenmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve güvenliğin sağlanması için özel güvenlik hizmeti satın almak.

ı) Spor alanlarında alkollü içeceklere ilişkin usul ve esasları belirleyerek spor güvenlik kuruluna bildirmek.

i) Spor kulüplerine Kanunla verilen sağlık ve güvenliğe ilişkin sorumlulukları milli müsabakalarda yerine getirmek.

j)  Özel güvenlik görevlileri yerine görev yapacak olan genel kolluk görevlileri için müsabakadan en az üç iş günü önce emniyet müdürlüklerine gerekli talep yazısını iletmek.

k) Taraftar derneklerine yönelik, kulüplerle koordineli bir şekilde, eğitici faaliyet düzenlemek.

l) Milli müsabakalarda görevlendirilen genel kolluk görevlilerine beslenme uzmanınca belirlenecek kalori ve nitelikte kumanya vermek.

m) Çocuk ve engellilerin spor müsabakalarına girişine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak.

n) Spor müsabakalarının iptali, tarih ve yer değişikliklerine ilişkin bilgileri ilgili genel kolluk kuvvetlerine bildirmek.

o) Profesyonel müsabakalarda kullanılmak üzere spor güvenlik biriminin belirlediği sayıda, üzerinde polis amblemi olan akreditasyon kartı vermek.

ö) Profesyonel liglerde görevlendirilen müsabaka güvenlik amirine, federasyon temsilcisinin görev ücretinin yarısı oranında görev ücretini ödemek ve masrafları ilgili kulüpten tahsil etmek.

p) Dış saha müsabakalarında görev alan gözlemci polisin iaşe, ibate ve seyahat masraflarını ilgilisine ödemek ve bu masrafları ilgili kulüpten tahsil etmek.

Spor kulüplerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Spor kulüplerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Profesyonel futbol ligleri ve basketbol dalının en üst liginde, spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarına uygun olarak, kulüp güvenlik sorumlusunun koordinasyonunda, kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri marifetiyle, diğer spor dalları ve liglerde ise kulüp görevlileri aracılığıyla, spor alanı etrafındaki birinci güvenlik çemberinden itibaren, seyircilerin yönlendirilmesi, bilet kontrolü, tahliye alanlarının boş bırakılması, sahaya girmeye çalışacak riskli taraftarların ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların girişinin engellenmesi, acil durumlarda seyircilerin en yakın sağlık odası veya tahliye alanlarına yönlendirilmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.

b) Müsabaka alanında konuk takım seyircilerine bağımsız bir bölüm ayrılmasını ve rakip seyirciler arasında temas olmamasını sağlamaya yönelik olarak, il veya ilçe spor güvenlik kurulu, ilgili federasyon ve uluslararası spor federasyonları tarafından belirlenen önlemleri almak.

c) Müsabakanın güvenliğini sağlamak amacıyla il veya ilçe spor güvenlik kurullarının kendileriyle ilgili olarak aldığı kararları yerine getirmek, spor alanlarına seyri engellemeyecek şekilde ve federasyonun bağlı olduğu uluslararası federasyonun talimatlarına uygun olarak seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına fizikî engelleri koymak ve kaldırmak.

ç) Spor alanlarında, çocuklar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından kart alan engellilere müsabakaları izleyebilmeleri için durumlarına uygun yerler tahsis etmek.

d) Spor alanlarında seyircilerin oturma yerlerini numaralandırmak ve seyircilerin kendilerine ayrılan yerlere yönlendirilmesi amacıyla gerekli işaret ve yön gösterici levhaları oluşturmak, bilet satışlarını koltuk numarasıyla ilişkilendirerek yapmak, müsabaka alanlarına kapasitesinin üzerinde veya biletsiz seyirci almamak, sponsorlar tarafından dağıtılan biletleri kullanan seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetimleri gerçekleştirmek.

e) Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde müsabakalara girişi sağlayacak biletleri, Türkiye Futbol Federasyonun merkezi elektronik biletleme sistemi üzerinden oluşturmak, bilet satın almak isteyen kişiler için üzerinde adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturmak; kişinin yabancı olması halinde kart üzerinde uyruğu olduğu devletin adı ile Türkiye’ye giriş yaptığı pasaportun seri numarasını kaydetmek; bilet satışlarını kişilere özgü elektronik kart üzerinden yapmak; spor müsabakalarına kişilerin adlarına düzenlenen elektronik kart ile girişlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla kurulacak sistemlerin giderlerini karşılamak, elektronik bilgi bankasından yapılan sorgulamada haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunduğu tespit edilenlere bilet satışı yapmamak.

f) Ev sahibi oldukları veya sayıldıkları müsabakalara seyirci olarak girecek kişilerin kontrolünü yapmak.

g) Futbolda en üst lig ve bir altındaki lig ile basketbol, voleybol ve hentbol dallarında en üst ligde müsabakaların yapıldığı spor alanlarında güvenliğin sağlanması ve Kanuna aykırı davrananların tespiti amacıyla, gerekli teknik donanımları kurmak ve futbolda en üst profesyonel lig ve bir altındaki ligde bu sistemlerin giderlerini karşılamak, basketbol, voleybol ve hentbol dallarının en üst liginde ise spor tesisleri kendi kullanımlarında ise bu sistemlerin giderlerini karşılamak.

ğ) Futbolda en üst lig ve bir altındaki ligde bulunan kulüplerin müsabakalarının yapıldığı spor alanları ile Kanunda sayılan diğer spor dallarında uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında;

1) Ev sahibi ve misafir takım için ayrı ayrı olmak ve gerektiğinde kullanılmak üzere azami yirmi kişi kapasiteli en az iki tane bekletme odası oluşturmak,

2) Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri için ayrı ayrı olmak üzere güvenlik kameraları ve anons sistemlerinin yönetildiği yeteri kadar kontrol odasını, spor alanının tümüne hâkim olacak bir noktada yapmak,

3) Müsabaka güvenlik amirinin ve kulüp güvenlik sorumlusunun spor alanının içi ve dışındaki topluluğa anons yaptırabileceği teknik donanımlar ile uluslararası federasyonların belirlemiş olduğu kriterler de dikkate alınarak, spor alanının içi ve dışı dahil olmak üzere tümünü görüntüleyebilme ve gerektiğinde fotoğraf alabilme özelliğine sahip kapalı devre kamera sisteminin yönetildiği kontrol odasında ilgili teknik personeli hazır bulundurmak ve sistemi çalışır durumda tutmak, 

4) Kontrol odasında federasyon ve spor kulübü temsilcilerinin de bulunmasını sağlamak ve kayıt altına alınan görüntü ve dokümanların birer örneğinin, müsabakanın sonunda ilgili spor güvenlik birimine, federasyona ve her iki kulüp temsilcisine verilmesini sağlamak,

5) Futbolda en üst profesyonel lig ve bir altındaki ligde kontrol odalarının giderlerini karşılamak, Kanunda sayılan diğer spor dallarında ise uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı spor alanları kendi kullanımlarında ise bu odaların giderlerini karşılamak.

h) Kullanım hakkına sahip olduğu spor alanları ile çevresinde; bu alanlara sokulması yasak maddelere ve eşyaya, yasak olan davranışlara ve bu alanlarda elektronik takibin yapıldığına ilişkin uyarı levhalarına yer vermek.

ı) Elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaları gerçekleştirmek.

i) Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ile basketbol en üst liginde, genel kolluk görevlileri ile birlikte görev yapmak üzere güvenliği sağlamaya yetecek il veya ilçe spor güvenlik kurullarının belirlediği ve spor alanı güvenlik planındaki görev tanımlarına uygun olacak sayıda spor güvenliği eğitimi almış özel güvenlik görevlilerini ve kulüp görevlilerini müsabaka öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmak ve spor alanının iç güvenliğini sağlamak.

j) En üst profesyonel futbol liginde güvenliğin sağlanması amacıyla gerektiğinde, belirlenen özel güvenlik sayısının üçte birini geçmeyecek sayıda özel güvenlik görevlisi yerine genel kolluk kuvveti görevlendirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna müsabakadan en az beş gün önce başvurmak.

k) Kanunda belirtilen spor alanına sokulması yasak olan ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekler ile çevreyi kirletebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek cisimlerin, müsabaka öncesinde spor alanında bulunup bulunmadığını özel güvenlik personeli marifetiyle kontrol etmek ve bunların spor alanlarına sokulmasını ve müsabaka alanına atılmasını önlemek.

l) Müsabaka alanında uluslararası federasyonların kriterleri doğrultusunda, spor alanı güvenlik planında belirtilen sayıda, kulüp güvenlik sorumlusunun koordinasyonunda, ambulans ve itfaiye araç ve gereçleri ile personeli bulundurmak, yangın söndürme tedbirlerini almak ve yetkililerin yerlerini tespit etmek.

m) Kulüp güvenlik sorumlusu ve kulüp görevlilerinin federasyonun belirlediği kriterlere uygun olmasını ve kusurlu davranan özel güvenlik görevlisinin yeniden görev almamasını sağlamak.

n) Müsabaka için seyircilerin içeriye alınmaya başlanmasından, müsabaka sonrası seyircinin tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında kalan kişilerin ve seyircilerin her ne şekilde olursa olsun müsabaka alanına veya yasak alanlara girmesini önleyici tedbirleri almak.

o) Biletlerin satılacağı yerleri önceden belirlemek, belirlenen yerler dışında bilet satışını, spor tesisinin koltuk kapasitesinin üzerinde bilet basımını ve seyirci alınmasını veya biletsiz seyirci kabul edilmesini engellemek.

ö) Spor alanlarında oluşabilecek acil durumlarda düzenli acil tahliye olanaklarını sağlamak, bu amaçla acil tahliye güzergâhında ayakta ya da oturarak hiçbir surette seyirci bulundurmamak ve bu güzergâh üzerinde acil çıkışı sağlayacak kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri bulundurmak.

p) Kanunun 11 inci maddesinde tanımlanan suçlardan dolayı mahkûmiyetle birlikte haklarında Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi hükümlerine göre yasaklanma kararı verilen kişilerin belirlenen yasak süresince yönetim ve denetim organlarında görev almamasını sağlamak.

r) Haklarında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişilerin yasak süresince yönetimlerinde yer almamasını sağlamak, bu kişilerin spor alanlarına girmesini önleyici tedbirleri almak.

s) Spor alanlarında ev sahibi takım ile misafir takımın taraftarlarının seyir alanlarını belirlemek ve belirlenen seyir alanları arasında geçişi engellemek, ev sahibi takımın seyircilerinin bulunduğu yerlerin fizikî koşulları ile misafir takımın seyircilerinin bulunduğu yerlerin fizikî koşullarının aynı olmasını sağlamak.

ş) Spor alanlarında veya çevresinde taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın, duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışta bulunmalarını, her türlü ayrımcılığı çağrıştıran, toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunmalarını veya bu mahiyette afiş veya pankartların spor alanına sokulmasını engelleyici tedbirleri almak, bu afişlerin spor alanı çevresine asılmasını engellemek ve içeride tespit edilenleri müsabaka güvenlik amirinin koordinesinde dışarı çıkartmak.

t) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisini belirleyerek ilgili spor güvenlik birimine bildirmek, bu bildirimi gerçekleştirmediği takdirde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin tamamı aracılığıyla müsabaka güvenliğinin sağlanması konusunda genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerine yardımcı olmak.

u) Spor alanlarına ve bu alanlardaki eşyaya taraftarları tarafından zarar verilmesi halinde bu zararları karşılamak, spor alanının zarara uğramaması için her türlü tedbiri almak.

ü) Spor alanında rakip takım taraftarlarının ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılayabilecek sayı ve nitelikte büfe, tuvalet ve benzeri alanları oluşturmak ve bu alanlarda uluslararası federasyonun güvenlik kriterlerine uygun olarak dağıtılan veya satılan yiyecek ve içecek servisinin, tehlikeli bir şekilde kullanılmayacak kâğıt veya plastik ambalajlarda yapılmasını sağlamak ve satışların nakitsiz olarak yapılmasını sağlamak.

v) Müsabaka öncesinde tesis çevresinde genel kolluk kuvvetlerince yapılacak arama ve kontrolleri sağlamak amacıyla kullanılacak portatif bariyerleri temin etmek, kurmak ve kaldırmak, ayrıca kapı ve turnikelerde genel kolluk ve genel kolluk denetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst ve eşya aramalarında kullanılacak metal arama dedektörüve x-ray cihazı gibi mekanik ve elektronik cihazları temin etmek.

y) Müsabaka güvenlik amirinin genel kolluk ve özel güvenlik görevlileri, müsabaka ilk yardım sorumlusu, müsabaka itfaiye sorumlusu, kulüp güvenlik sorumlusu, kulüp görevlileri, sağlık ve itfaiye personeliyle irtibat kurabileceği telsiz sistemini ve cihazları temin etmek ve müsabaka öncesinde çalışır durumda ilgililere teslim etmek.

z) Müsabakanın yapılacağı tesis kapasitesine cevap verebilecek nitelikte otopark alanı oluşturmak.

aa) Taraftar derneklerini ilgili federasyona bildirmek.

bb) Genel kolluk kuvvetlerince Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek.

cc) Kontrol odasının yanında önemli olaylarda, gerektiğinde müsabaka güvenlik amirinin başkanlığında; sağlık, itfaiye, kulüp temsilcileri, federasyon yetkilileri ve uluslararası müsabakalarda uluslararası federasyon yetkililerinin de katılımıyla bir araya gelebilecekleri bir toplantı odası oluşturmak.

çç) Spor alanına giren alkollü kişileri, kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri aracılığıyla spor alanı dışına çıkartmak, çıkmamakta ısrar eden kişileri genel kolluk görevlilerine bildirmek.

dd) Spor alanlarında genel kolluk görevlileri için bekleme odaları oluşturmak.

ee) Federasyonlarla koordineli olarak taraftar derneklerine yönelik eğitici faaliyet yapmak.

ff) Spor güvenlik kurullarına taraftardan sorumlu kulüp temsilcilerinin ve kulüp güvenlik sorumlusunun katılmasını sağlamak ve kurul kararlarını uygulamak.

gg) Spor tesisine koltuk kapasitesinin üzerinde bilet satımı ve seyirci alınması ile müsabaka süresince biletsiz seyirci kabul edilmesini engellemek.

ğğ) Müsabakalardan önce takım ve taraftarların seyahat ve konaklama bilgileri hakkında gözlemci polise bilgi vermek.

hh) Profesyonel futbol müsabakaları ile basketbol, voleybol ve hentbol dallarının en üst liglerinde yapılan müsabakalarda görevlendirilen genel kolluk görevlilerine beslenme uzmanınca belirlenecek kalori ve nitelikte kumanya vermek.

ıı) Müsabakalarda seyirciler için yasak eylemler ve yaptırımlara ilişkin bilgilendirici broşürler hazırlamak ve dağıtmak.

ii) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ö) ve (p) bentlerinde belirtilen görev ücreti ile masrafları Türkiye Futbol Federasyonuna ödemek.

Özel güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Özel güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarına uygun olarak, spor alanında görev almak.

b) Seyirciler seyir alanına alınmadan önce spor alanında bulunmak, güvenlik kontrolü yapmak, müsabaka tamamlandıktan sonra sporcu ve seyirciler spor alanını tamamen terk edinceye kadar spor alanının iç güvenliğini sağlamak.

c) Spor alanı içerisinde düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri en yakın genel kolluk görevlisine bildirmek.

ç) Spor alanında ev sahibi takım ile misafir takım seyircileri arasındaki geçişleri engellemek.

d) Seyircilerin seyir alanına alınmaya başlanmasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede, ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında kalanların her ne şekilde olursa olsun müsabaka alanına girmesini engellemek.

e) Spor alanına girişte, genel kolluk görevlilerinin gözetiminde olmak üzere mülki amirin yazılı iznine istinaden izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol etmek ve aramak ile seyir alanına ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içeceklerin sokulmasını ve kullanılmasını engellemek.

f) Seyircilerden, ferdi veya toplu olarak söz, yazı veya hareketlerle belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunanları en yakın genel kolluk görevlisine bildirmek.

g) Müsabaka alanında ve seyir alanında insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerden müsabakanın izlenmesini engellemek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

ğ) Seyircilerin, biletlerinde belirtilen koltuk numaralarına göre oturmalarını ve tahliye merdivenlerinin boş bırakılmasını sağlamak.

h) Müsabaka öncesi ve esnasında bilet kontrolleri yaparak biletsiz ve başkasına ait elektronik kartla seyirci girişini engellemek.

ı) Spor alanlarındaki alkollü, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde olan taraftarların dışarıya çıkartılmasını sağlamak.

i) Bu fıkranın (c) ve (f)  bentlerinde belirtilen hallerde genel kolluk görevlileri gelinceye kadar olay yerini ve failleri tespit edici önlemleri almak.

Taraftar derneklerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Taraftar derneklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kanunun amacına uygun faaliyette bulunmak.

b) Taraftarların spor ahlakı ve ilkelerine uygun biçimde sportif faaliyetleri izlemelerini sağlamaya yönelik eğitici faaliyetler düzenlemek.

c) Üyelerinin Kanun hükümlerine aykırı davranmalarını engellemeye yönelik tedbirler almak ve bu amaçla çalışmalar yapmak.

ç) Haklarında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişilerin yasak süresince yönetimlerinde yer almasını önlemek.

d) Spor kulübünün taraftar projelerinde yer almak ve spor kulübünün taraftar yönetim politikasını taraftarlara duyurmak.

e) Spor kulübü ile işbirliği içinde çalışmak, taraftar yönetimini geliştirmek ve bu yönde spor kulübü faaliyetlerine destek olmak.

f) Müsabaka esnasında seyircileri yönetmeye ve bilgilendirmeye yardımcı olmak, gerektiğinde dış saha ve yurtdışı müsabakalarına giden taraftarlara eşlik etmek üzere kendi üyeleri arasından temsilciler tayin etmek.

g) Üyelerinin kimlik bilgilerini ilgili kulübe bildirmek.

Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müsabaka güvenliğinin sağlanması konusunda güvenlik görevlilerine yardımcı olmak.

b) Müsabaka alanlarında güvenlik için tehlike oluşturabilecek konuları güvenlik görevlilerine iletmek.

c) Spor kulübünün yurtiçi ve yurtdışında yapacağı spor müsabakalarına ve kulüple ilgili yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmak, riskli taraftarlarla ilgili bilgileri ilgili mercilerle paylaşmak.

ç) Müsabaka güvenlik amiri ve kulüp güvenlik sorumlusu ile işbirliği içinde, spor kulübünün hem kendi sahasında hem de dış sahada yapacağı ulusal ve uluslararası müsabakalarda rakip spor kulübü görevlileri, taraftar dernekleri, diğer ülke genel kolluk görevlileri ve ilgili kuruluşlar ile irtibat kurulmasını sağlamak, riskli seyircilerin listesini ve müsabakadan en az üç gün önce takımların yol güzergâhı ile konaklama bilgilerini il spor güvenlik birimine bildirmek.

d) Taraftarların kulüp ile yakın bir işbirliği kurmasını ve kulüple ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak.

e) Taraftar dernekleri ile birlikte, müsabaka sırasında seyircileri yönetmeye ve bilgilendirmeye yardımcı olmak, gerektiğinde dış saha maçlarına seyahat eden taraftarlara eşlik etmek ve gerekli hallerde seyahatlerde kulüp görevlileri ve özel güvenlik personeli bulundurmak.

f) Kulübün tanıdığı taraftar derneklerini ilgili federasyona bildirmek ve bu derneklerin Kanun kapsamındaki faaliyetlerini takip etmek.

g) Taraftarla iletişim kurmak için oyuncular ve yöneticilerle toplantılar yapmak ve faaliyetler düzenlemek.

ğ) Taraftarlarla uygun iletişim araçları vasıtasıyla irtibat halinde olmak.

h) Taraftarlar içerisinde mevzuata uygun hareket etmeyenler ile taşkınlık ve düzensizlik gösterenlerin kulüple ilgili faaliyetlere katılmalarını engelleyici tedbirleri almak.

ı) Taraftar organizasyonları yapmak ve taraftarların seyahat, konaklama, araç ve sayılarına ilişkin bilgileri müsabakadan önce spor güvenlik birimine bildirmek.

Gençlik hizmetleri ve spor il ve ilçe müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Gençlik hizmetleri ve spor il ve ilçe müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Protokol tribünleri ile ilgili düzenleme yapmak, seyirden yasaklı kişilerin protokol tribünlerine girişlerini engelleyecek tedbirleri almak ve protokol tribünlerine girecek kişilerin kontrolünü yapmak.

b) Alkollü içeceklerin federasyonların belirlediği esaslara aykırı olarak protokol tribünlerine sokulmamasına ilişkin gerekli denetimi yapmak.

c) Müsabakadan önce müsabakaya gelecek protokol listesini ilgili genel kolluk birimlerine bildirmek.

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İl veya ilçe spor güvenlik kurulu tarafından belirlenen sayıda zabıtayı spor müsabakaları öncesinde spor alanı çevresinde görevlendirmek.

b) Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile suç oluşturmayan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve alkollü içeceklerin spor alanı çevresinde satışını, tüketimini ve dağıtılmasını engellemek.

Basın ve yayın kuruluşlarının yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) Basın ve yayın kuruluşları sporda şiddet ve düzensizliği teşvik edecek ve haber verme ve eleştiri hakkının sınırlarını aşacak şekilde yayın yapamazlar. Bu kapsama giren fiillerin tekrar tekrar yayımlanması halinde haber verme hakkının sınırlarının aşıldığı kabul edilir.

(2) Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden basın ve yayın kuruluşları hakkında gerekli yaptırımların uygulanması hususunda ilgili makamlara bildirimde bulunulur. 

Eşgüdüm toplantısı

MADDE 19 – (1) Spor müsabakalarından önce profesyonel futbol ligleri ile basketbol ve voleybolun üst liglerinde, gözlemci polis, hakem, her iki kulüpten birer temsilci, ev sahibi kulübün güvenlik ve akreditasyon sorumluları ile spor tesisi yetkilisinin katılımıyla, müsabaka güvenliğine ilişkin olarak müsabaka güvenlik amiri ile federasyon temsilcisinin eş başkanlığında eşgüdüm toplantısı yapılır.

(2) Ev sahibi kulüp yetkilisi, müsabaka güvenlik amiri ve federasyon temsilcisi katılmadığı takdirde eşgüdüm toplantısı başlatılamaz.

(3) Eşgüdüm toplantısının organizasyon sorumluluğu ev sahibi spor kulübüne aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Spor alanlarındaki güvenlik sistemleri

MADDE 20 – (1) Spor alanlarında, uluslararası federasyonların öngördüğü kriterlere uygun olarak aşağıda belirtilen teknik donanımlar kurulur ve önlemler alınır:

a) Müsabaka kontrol odasında, saha içi ve dışındaki tüm alanları izleyebilme ve aynı zamanda fotoğraf alabilme imkânı veren kapalı devre güvenlik kamera sistemi kurulur.

b) Enerji kaybı olması durumunda, elektrikle çalışan tahliye kapıları ve turnikelerin çalışması ile buralarda yeterli ışıklandırmayı sağlayacak bağımsız güç sistemi kurulur.

c) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında, seyircilerin tamamına hitap edebilen ses sistemi kurulur.

ç) Engellilerin giriş, çıkış ve müsabakayı seyretmeleri için gerekli düzenlemeler ve donanımlar kurulur.

d) Profesyonel müsabakaların oynandığı spor alanları ile basketbol, voleybol ve hentbol dallarının en üst liglerinde acil tıbbi müdahale için her tribünde bir ilk yardım odası kurulur ve yeterli sayıda sağlık personeli ve ambulans bulundurulur. Diğer spor faaliyetleri için müsabakanın özelliği ve seyirci kapasitesi dikkate alınarak gerekli teknik donanım ile yeterli sayıda sağlık personeli bulundurulur.

e) İtfaiye ve benzeri acil durum araçları için özel park yerleri ve bu araçların geçişlerine olanak sağlayacak güzergâh belirlenir.

f) Seyircilerin numaralı koltuklarına oturmalarını sağlayacak yön gösterme tabelaları yerleştirilir.

g) Seyircilerin spor alanına giriş ve çıkışlarında izdihamı önlemek için yeterli sayıda giriş, çıkış ve acil tahliye kapısı bulundurulur.

ğ) Tesisin özelliğine göre girişlerde turnike veya benzeri sistemler kurulur.

h) Uluslararası federasyonların belirlediği kurallar çerçevesinde federasyonca hazırlanacak talimat doğrultusunda ilgili kulüp, kurum ve kuruluşlarca gerekli teknik donanım ve güvenlik sistemi ayrıca kurulur.

(2) Uluslararası federasyonların kriterleri doğrultusunda, spor alanının fizikî yapısı dikkate alınarak kurulacak olan güvenlik sistemleri ile teknik donanımların özellikleri, kurulmasına ilişkin esaslar ile alınacak diğer güvenlik önlemleri, ilgili federasyon tarafından çıkarılan talimatla düzenlenir.

(3) Birinci fıkranın (a), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlar spor alanı güvenlik planında belirtilir.

(4) Spor alanlarında kurulacak teknik donanımlar, ilk yardım ve sağlık, yangından korunma, spor alanının yapısal sağlamlığıyla ilgili olarak spor alanı güvenlik sertifikası ile tebliğ-tebellüğ belgeleri ve benzeri konularda hazırlanacak olan standart formlar, ilgili bakanlık ve federasyonların görüşleri alınarak Spor Genel Müdürlüğünce hazırlanır. 

Biletlerin basılması ve satışa sunulması

MADDE 21 – (1) Biletler, teknik olarak her türlü sahtecilik suçunu önleyecek tedbirler dikkate alınarak, kişinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, koltuk numarası, müsabaka tarihi ve saati, takımların isimleri, tesisin adı ve tribün sırasını içerecek şekilde ait olduğu seyir alanına göre farklı renklerde basılır.

(2) Elektronik kart uygulamasına geçilen spor alanlarında, müsabakada görevli genel kolluk görevlileri haricinde, spor alanlarına giren diğer görevliler elektronik kart ile giriş yaparlar.

(3) Elektronik kart uygulaması ile ilgili olarak aşağıda yer alan usul ve esaslara uyulur:

a) Elektronik kart üzerinde kişilerin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafının bulunması zorunludur. Elektronik kart üzerinde bulunacak diğer bilgileri belirleme yetkisi ilgili federasyona aittir. Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisi federasyonlara aittir. Federasyonlar bu amaçla bünyelerinde merkezi kontrol sistemi oluşturur. Elektronik kart oluşturulmak amacıyla alınacak kişisel bilgiler federasyon bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tutulur. Bu veri tabanı İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının erişimine açıktır.

b) Elektronik kart basımı ile bu kart üzerinden satışı gerçekleştirilecek biletlerin satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından, sistem üzerinden merkezi satışları ise ilgili federasyonlar tarafından gerçekleştirilir.

c) Kulüpler, kişisel bilgilerin kullanılmasına ilişkin olarak seyircilerden elektronik ortamda veya yazılı muvafakatlerini alırlar. Muvafakatin içeriğinde kişisel bilgiler ile bağlı bulunulan federasyon ve kulüplere ilişkin bilgilerin bulunmasının yanısıra bu bilgilerin Kanunda belirtilen görev ve yetkilerini yerine getirmesi amacıyla, federasyonunsponsorları ve anlaşma yaptığı kurumların reklam ve diğer hizmetleri için kullanılabileceği ve saklanabileceği hususları yer alır.

ç) Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonlar yetkilidir. Merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek gelirler kulüplere aittir. Federasyon ya da yetki verdiği üçüncü kişiler nezdinde oluşacak bu gelirler kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin alacaklar hariç olmak üzere haczedilemez, devir ve temlik edilemez. Federasyonlar bu fıkra kapsamında belirtilen yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.

d) Elektronik kart ve merkezi elektronik bilet uygulamasına geçilmiş olan en üst ve bir alt futbol liglerinde fiziksel bilet basım zorunluluğu yoktur.

(4) İlgili federasyon veya kulüp tarafından belirlenen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapılamaz.

(5) Müsabakanın yapılacağı spor alanına tesis kapasitesinin üzerinde seyirci alınmaz ve biletsiz seyirci kabul edilemez.

(6) Spor alanlarında bilet satış noktalarında düzenin sağlanması için özel güvenlik personeli bulundurulur.

(7) En üst ve bir alt futbol liglerinde elektronik kart ve merkezi elektronik bilet uygulamasına geçilinceye kadar ve diğer profesyonel ligler ile Kanunda adı geçen spor dallarının en üst liglerinde, usulüne uygun olarak düzenlenmiş bilet olmaksızın spor alanlarına girilmesi Kanunun 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.

Müsabakaları seyirden yasaklanma tedbirine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 22 – (1) Müsabakaları seyirden yasaklanma tedbirine ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı soruşturmayla ilgili işlemler Cumhuriyet savcısının sözlü ya da yazılı talimatı üzerine genel kolluk görevlileri tarafından başlatılır.

b) Kanun kapsamında haklarında soruşturma başlatılan kişilerle ilgili gerekli işlemler yapıldıktan sonra ilgililer hakkında genel kolluk tarafından resen müsabakaları seyirden yasaklanma tedbiri uygulanarak düzenlenen form ilgili spor güvenlik birimine gönderilir.

c) Seyirden yasaklanma tedbirinin, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verilmediği takdirde koruma tedbiri olarak uygulanmasına devam edilir.

ç) Spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri hakkında Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından verilen kararlar elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere ilgili makam tarafından il spor güvenlik birimine gönderilir. Kovuşturmaya yer olmadığı, sanık hakkında beraat veya düşme kararı verilmesi hallerinde seyirden yasaklanma tedbiri derhal kaldırılır.

d) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak tedbire veya hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, kararın kesinleştiği tarihten itibaren; ön ödeme halinde ise ön ödemede bulunulduğu tarihten itibaren, bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanmasına devam edilir. Belirtilen bu kararlar, ilgili makam tarafından elektronik bilgi bankasına işlenmek üzere il spor güvenlik birimine gönderilir.

e) Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı kişiler hakkında mahkemeler tarafından hükmedilen seyirden yasaklanma tedbiri güvenlik tedbiri olarak uygulanır. Belirtilen bu karar, ilgili makam tarafından elektronik bilgi bankasına işlenmek üzere il spor güvenlik birimine gönderilir.

f) Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklanma kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün yurtiçinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın polis merkezi amirliğine veya jandarma karakol komutanlığına başvurur.

g) Spor müsabakalarını seyirden yasaklanma cezası alanlar hiçbir spor müsabakasını ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına giremez. Bu hüküm, sporcu ve teknik heyetin mesleğini icra etmesine engel teşkil etmez.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 23 – (1) Spor müsabakaları öncesinde toplanan spor güvenlik kuruluna katılmayan, kurul kararlarına uymayan, Kanunda öngörülen sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile ilk yardım ve itfaiye personeli, hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatılmak üzere mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kulüpler ile taraftardan sorumlu temsilci ve kulüp görevlileri, hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili federasyona bildirilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 24 – (1) 20/8/2004 tarihli ve 2004/7755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: