Etiket: mevzuat

Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti adına 29 Kasım 2016 tarihinde Budapeşte’de imzalanan “Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin beyanla birlikte onaylanması uygun bulundu.

İlgili kanun, 20 Mart 2020 Tarihli ve 31074 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Sözleşme metni için bkz. https://tinyurl.com/vhsynj7

Sözleşme ile ilgili açıklayıcı rapor için bkz. https://tinyurl.com/qn4s733

Sözleşme ile ilgili Türkçe broşür için bkz. https://tinyurl.com/ublgyzt

Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 20 Mart 2020 Tarihli ve 31074 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik aşağıdaki gibidir:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SU ALTINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI

BULUNAN BÖLGELERDE TURİZM VE SPORTİF AMAÇLI

DALIŞ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun ek 6 ncı maddesi ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Dokuzuncu Bölümü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Genel Müdür: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,

ç) Koruma Bölge Kurulu: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince kurulan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun gereğince kurulan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarını,

d) Su altı koruma bölgesi: 2863 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tespit edilen ve yayımlanan su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeleri,

e) Su Altı Koruma Komisyonu: Su altı koruma bölgelerinde 2863 sayılı Kanun kapsamındaki bilimsel kazı ve araştırmalar dışında yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde karar veren komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Su Altı Koruma Komisyonunun Kuruluşu,

Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Su Altı Koruma Komisyonunun kuruluşu

MADDE 4 – (1) Su altı koruma bölgeleri içerisinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi yönündeki talepleri değerlendirmek üzere Su Altı Koruma Komisyonu kurulur.

(2) Su Altı Koruma Komisyonu aşağıda sayılan yedi daimi üyeden oluşturulur:

a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı.

b) Genel Müdür.

c) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü.

ç) Genel Müdürlük Kazılar Dairesi Başkanı.

d)Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Deniz Turizmi Dairesi Başkanı.

e) Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü.

f) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilecek bir üye.

(3) Su altı Koruma Komisyonunun başkanı Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı, başkan yardımcısı ise Genel Müdürdür.

Su Altı Koruma Komisyonunun görevleri

MADDE 5 – (1) Su Altı Koruma Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Su altı koruma bölgelerinde, turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi hakkında karar vermek.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin olarak uygulamadan doğan sorunlar hakkında koruma bölge kurulu kararlarını da dikkate alarak görüş vermek.

c) Su altı koruma bölgeleri dışında korunması gerekli su altı kültür varlıklarının tespiti halinde bölgedeki ilgili idari merciler ile koordinasyon sağlayarak kültür varlıklarının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri aldırmak.

ç) Su altı koruma bölgelerinde su altında bulunan kültür varlıklarının ziyarete açılmasına yönelik olarak su altı ören yeri, su altı parkı veya arkeopark gibi uygulamalara ilişkin Bakanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan projeleri değerlendirip görüş vermek.

Su Altı Koruma Komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Su Altı Koruma Komisyonunun sekretarya hizmetleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Su Altı Koruma Komisyonu Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde toplantıya çağrılır. Komisyonun toplantı gündemi Genel Müdürlükçe hazırlanır.

(3) Su Altı Koruma Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılamaz.

(4) Gündemdeki konu ile kişisel veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan veya sıhri hısımları açısından ilişkisi veya menfaati olan üye bu konunun değerlendirilmesi sırasında Su Altı Koruma Komisyonu toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

(5) Gündemdeki konu ile ilgili olarak, gerekli görülmesi halinde toplantıya Bakanlık dışından ilgili diğer kurum veya kuruluşlardan da katılımcı çağrılarak bilgisine başvurulabilir.

(6) Gündemdeki su altı koruma bölgesi ile ilgili arkeolojik kazı veya araştırmalara başkanlık yapmış bilim insanları toplantılara çağrılarak bilgisine başvurulabilir.

(7) Gündemdeki konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla toplantıya ilgili koruma bölge kurulu müdürü ve ilgili müze müdürü de çağrılabilir.

(8) Su Altı Koruma Komisyonu yerinde inceleme çalışmalarına eşlik edebilir, gerekli görmesi halinde toplantılarını gündem konusu bölgede gerçekleştirebilir.

(9) Su Altı Koruma Komisyonu toplantısında alınacak kararlar, toplantı sonunda başkan ve üyelerce imzalanır ve Bakanlık Makamının onayına sunulur. Onaylanan kararlar resmî yazışma usullerine göre Genel Müdürlükçe ilgili yerlere bildirilir.

(10) Su Altı Koruma Komisyonu toplantısına veya yerinde yapılacak toplantı ya da incelemelere, diğer kurum ve kuruluşlardan çağrılan katılımcıların yol masrafı ve gündelikleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre alınacak onay çerçevesinde Genel Müdürlükçe karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Su Altı Koruma Bölgelerinde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesi, Su Altı Görüntüleme, Film ve Fotoğraf Çekimleri

Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi ile ilgili olarak sunulan öneriler hakkında Su Altı Koruma Komisyonunca aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Su altı koruma bölgesinde dalış alanı belirlenebilmesi için başvuru yapılan alan ve çevresinde her yönden 100 metre mesafe içinde Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir ekibe su altı incelemesi yaptırılır. İncelemelerde, su altında görünür kültür varlığı bulunup bulunmadığı, komşu kara kesimindeki sit alanı varlığı, su altında korunması gerekli kültür varlığına olan mesafe, yapılacak olan dalışların deniz tabanındaki kültür varlıklarına olası etkileri ve genel koruma ilkeleri göz önüne alınarak rapor hazırlanır.

b) Hazırlanan rapor içeriğinde, su altı koruma bölgesinin yeri ve genel tanımı, sit ve mülkiyet durumu, varsa yürürlükteki plan kararları, koruma bölge kurulu kararları ve yargı kararları ile gerekçeli görüşlere ve önerilere yer verilir. Raporun hazırlanma tarihi, isim, imza, rapor eklerinin listesi, raporu destekleyen belgeler ve uygun ölçekli bir harita, plan ya da kroki ile varsa diğer ilgili belgeler rapora eklenir.

c) Hazırlanan rapor ve varsa ilgili kurumların görüşleri, Su Altı Koruma Komisyonunun gündemine alınmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

ç) Su altı koruma bölgelerinde rekreasyon ve su sporlarına yönelik inşai faaliyet içermeyen turizm amaçlı duba, şamandıra, tonoz ve benzeri uygulamalara ilişkin talepler de Genel Müdürlükçe oluşturulacak ekibe yaptırılacak su altı incelemesi sonucuna göre Su Altı Koruma Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme neticesi, Komisyonda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi vasıtasıyla Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(2) Bu madde kapsamında talep edilen uygulamaların yapılacağı alanda su altı koruma bölgesi ile sit alanlarının çakışması halinde ilgili koruma bölge kurulunun veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun görüşü alınır.

(3) Yapılan inceleme sonucunda, tespit ve tescil işlemine gerek görülmesi halinde,  alanın önerilen koruma statüsü Genel Müdürlükçe değerlendirilmek üzere ilgili koruma bölge kuruluna bildirilir.

(4) Su altı komisyonu kararları Bakanlık Makamınca onaylanarak yürürlüğe girer.

(5) Su altı komisyonunun turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesine ilişkin kararları Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.

Su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimleri

MADDE 8 – (1) Bakanlıkça dalışa izin verilen alanlarda, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimi talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgelerinde Yapılacak

Turizm ve Sportif Amaçlı Dalışlar

Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlar

MADDE 9 – (1) Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde oluşturulmak istenen turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi veya bu alanlarda yapılacak uygulamalar hakkındaki talep ve önerilerin Su Altı Koruma Komisyonu gündemine alınabilmesi için Milli Savunma Bakanlığından uygun görüş alınması zorunludur.

(2) Milli Savunma Bakanlığınca uygun görüş verilen konuların değerlendirildiği Su Altı Koruma Komisyonu toplantılarına Milli Savunma Bakanlığını temsilen bir yetkilinin katılımı sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Genelgesi Nerede?

Geçen hafta Resmî Gazete’de Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2001 tarihli yönetmeliği ortadan kaldırdı ve çok farklı içerikli bir yönetmeliği yürürlüğe koydu.

Okumaya devam et “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Genelgesi Nerede?”

Antrenör Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni bir Antrenör Eğitim Yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik aşağıda paylaşılmıştır. Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/vvr23ny.

Okumaya devam et “Antrenör Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı”

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni bir Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik aşağıda paylaşılmıştır. Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/v95qtwz

Okumaya devam et “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Yayımlandı”

Spor Hakemleri De Vergi Ödeyecekler

Bugüne kadar spor karşılaşmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler gelir vergisinden müstesna idi. Hakemler, kendilerine ödenen ücretler üzerinden vergi ödemiyorlardı.

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile, hakemler için getirilen vergi ayrıcalığı kısıtlandı (md. 12). Gelir Vergisi Kanunu‘nun 29’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, bundan böyle sadece amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler gelir vergisinden müstesna tutulacak. Profesyonel spor yarışmalarını yöneten hakemler gelir vergisi ödeyecekler. Profesyonel futbol liglerinde hakemlik yapanlar ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alan hakemlere ödenen ücretler gelir vergisine tabi olacak.

Kanunda sadece basketbol ve voleybol spor dallarının en üst ligleri ile sınırlı düzenleme getirilmesi doğru olmamış. Basketbol ve voleybolda alt liglerde profesyonel sporcular mücadele ediyorlar. Bu ligler aslında profesyonel. Sebebini kimse bilmiyor ama her nedense Gençlik ve Spor Bakanlığı bu ligleri profesyonel lig olarak nitelendirmiyor.

Profesyonel faaliyet gösteren teknik direktör, sporcu ve hakemlerin vergilendirilmeleri gerekir. Vergi oranı ise ayrıcalıklı olmamalıdır. Umarım ilerleyen günlerde spor sektöründe faaliyet gösteren profesyoneller, hepimizle eşit muameleye tabi tutulurlar.

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği Yayınlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı‘nın hazırladığı Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, 02 Kasım 2019 Tarihli ve 30936 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin güncel hali için tıklayınız.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik metni aşağıdadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, yarışmalara ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçların sağlanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetleri ve oyun yolu ile beden eğitimi etkinliklerinin planlanması ve düzenlenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu, 507 nci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Antrenör: Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili spor federasyonlarından alınan antrenör belgesine sahip kişiyi,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Çalıştırıcı: Bu Yönetmelik kapsamında ilgili spor dalında, öğrenci sporcuyu eğiten, yetiştiren ve çalıştıran kişiyi,

ç) Federasyon: Bakanlığa bağlı federasyonlar ile bağımsız spor federasyonlarını,

d) Fiziksel etkinlik ve oyun: Temel spor eğitimi çerçevesinde performans ve rekabete dayalı olmayan, bir sonraki eğitim düzeyine hazırlamayı amaçlayan çok yönlü fiziksel ve oyunsal etkinlikleri,

e) Genel Müdür: Spor Hizmetleri Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

g) ISF: Uluslararası Okul Sporları Federasyonunu,

ğ) İdareci: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek yarışmalarda kafileden sorumlu kişiyi,

h) İl müdürü: Gençlik ve spor il müdürünü,

ı) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

i) İl tertip komitesi: İl okul sporları organizasyon tertip komitesini,

j) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

k) İlçe tertip komitesi: İlçe okul sporları organizasyon tertip komitesini,

l) Kademe: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi eğitim ve öğretim kurumlarından her birini,

m) Kategori: Öğrenci sporcunun cinsiyeti ve belirlenen yaş aralığını,

n) Lisans: Okul spor yarışmalarına katılacak öğrenciler için Bakanlık spor bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenen doğrulanabilir kodlu belgeyi,

o) Okul: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını,

ö) Oyuncu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında düzenlenen fiziksel etkinlik ve oyunlara katılmak üzere oyun kartı verilen öğrencileri,

p) Oyun kartı: Fiziksel etkinlik ve oyunlara katılacak öğrenciler için Bakanlık spor bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenen doğrulanabilir kodlu belgeyi,

r) Öğrenci belgesi: Okul müdürlükleri tarafından öğrenci olduğuna dair öğrenci sporcuya verilen belgeyi,

s) Öğrenci sporcu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında düzenlenen yarışmalara katılmak üzere lisans verilen öğrencileri,

ş) Sağlık izin belgesi: Öğrencinin ilgili spor dalında spor yapmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığını gösterir belgeyi,

t) Spor bilgi sistemi: Bakanlık spor bilgi sistemini,

u) Spor dalı uygulama esasları: Spor federasyonları ile koordine sağlanarak hazırlanan ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanan ilgili eğitim ve öğretim yılı okul spor faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları,

ü) Spor faaliyeti: Spor yarışmaları ile sportif eğitim çalışmalarını,

v) Spor tesisleri: Spor faaliyetleri ile yarışmaların düzenlendiği tesisleri,

y) Veli izin belgesi: Öğrenci velisi tarafından, öğrencinin ilgili spor dalında spor yapmasına veya fiziksel etkinlik ve oyunlara katılmasına izin verildiğini gösterir belgeyi,

z) Yarışma yöneticisi: İl müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama ve Yarışmalara İlişkin Esaslar

Uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Okul spor faaliyetlerine ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Okullar arası spor yarışmaları, fiziksel etkinlikler ve oyunlar; Bakanlık mevzuatı, uluslararası oyun kuralları, spor federasyonları ile ISF mevzuat ve talimatları esas alınarak yapılır.

b) Okullarda müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, öğrenci sporcu ve antrenörlerin okul sporları faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri il müdürlükleri tarafından, Milli Eğitim Bakanlığında görevli katılımcıların her türlü idari iş ve işlemleri ise il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülür.

c) Okul takımları veya ferdi sporcuları çalıştıracakların, öncelikle beden eğitimi ve spor öğretmenleri, ilgili spor dalında antrenörlük belgesine sahip diğer öğretmenler ya da ilgili spor dalında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip kişilerden olması esastır. Fiziksel etkinlikler ve oyunlar ile ilkokul kademesinde yer alan spor faaliyetlerinde görevlendirilenlerin ise öğretmen olmaları yeterlidir. Bir çalıştırıcı, aynı spor dalı ve kategoride birden fazla okul takımı çalıştıramaz.

ç) Okullar, eğitim ve öğretim yılı başında mahalli yarışmalara katılacakları spor dallarını ve kategorilerini spor bilgi sistemi üzerinden bildirirler. Bakanlık tarafından yayımlanan yıllık faaliyet programı ve takvimine uygun olarak mahalli yarışmalarını yapıp sonuçlandıran illerin, başarı sıralaması ve kontenjan durumuna göre bir üst yarışmaya katılmaya hak kazanan okul takımları ile ferdi sporcuları, spor dalının özelliğine göre sırasıyla grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılırlar. Düzenlenecek mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği kademelerindeki spor yarışmalarında yarışma yöneticisi ve diğer personel il müdürlüğü tarafından görevlendirilir.

d) Öğrenci sporcunun okul adına yarışmalarda yer alması için öncelikle ilgili kademede okuması gerekir. Bir veya birkaç kademede birlikte eğitim ve öğretim verilen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri arasında öğrenci sporcu geçişi yapılamaz. Eğitim ve öğretim hizmetlerini aynı fiziki yapı ve aynı okul müdürlüğü altında farklı kurum kodu ile birleşik olarak sürdüren okullar karma takım çıkaramaz. Öğrenci sporcular, öğrenci belgelerinde ismi geçen okul adına yarışmalara katılabilirler.

e) Okullar, ilgili spor dalı uygulama esaslarında farklı bir hüküm belirtilmediği takdirde yarışmalara kız ve erkek olmak üzere, aynı kategori veya spor dalında birer takım ile katılabilirler. Karma takım ve ferdi katılımlar ise ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilen şekilde yapılır. Ferdi spor dallarında yarışmalara katılacak öğrenci sporcu sayıları Bakanlık tarafından belirlenir.

f) Okul spor yarışmalarının her aşamasında, kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik, kaynaşma ve hoşgörü değerleri öne çıkarılır. Öğrencilerin bulunduğu ilin tarihi, kültürel değerleri hakkında bilgi edinmesi ve gezi etkinliklerinin düzenlenmesi imkânlar dâhilinde sağlanır. Bu faaliyetler tertip komitesi tarafından gerçekleştirilir. İlgili mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek sağlanabilir.

g) Eğitim ve öğretim yılı içerisinde Türkiye birinciliği yarışmalarına katılarak dereceye giren okul takımları ve ferdi sporcuları, ISF programı ve takvimine göre ilan edilen spor dalında ve kategoride Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde ülkemizi temsil etme hakkı elde ederler.

ğ) Bakanlık tarafından spor dallarının gelişimi için öğretmen, antrenör ve öğrenci sporculara yönelik gerekli çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yapılarak antrenörlük, hakemlik, gelişim seminerleri, kursları ve kamplar düzenlenebilir.

h) Spor dalının özelliğine göre ferdi veya takım halinde yapılan grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak spor kafilesi Bakanlık tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenir.

ı) Bakanlık, spor dallarının gelişimi için gerekli önlemleri alır, eğitim ve öğretim kurumlarının hangi spor dallarında ve kategoride yarışmalara katılacağını belirler.

i) Bakanlık, organizasyonlarla ilgili her türlü reklam, sponsorluk, pazarlama ve yayın haklarını ilgili mevzuat çerçevesinde düzenler.

Tertip komiteleri

MADDE 6 – (1) İl tertip komitesi, eğitim ve öğretim yılının başladığı hafta il müdürlüğü tarafından valilikten alınacak onay ile oluşturulur.

(2) İl tertip komitesi; vali ya da görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında, il müdürü, il milli eğitim müdürü, spor hizmetleri müdürü, il müdürlüğü şube müdürü, il milli eğitim müdürlüğü şube müdürü, Türkiye Okul Sporları Federasyonu il temsilcisi, ilgili spor federasyonunun il temsilcisi, il müdürlüğü tarafından teklif edilen iki personel ile il milli eğitim müdürlüğü tarafından teklif edilen en az iki, en fazla beş beden eğitimi ve spor öğretmeninden oluşur.

(3) İl tertip komitesinin görev süresi bir eğitim ve öğretim yılı olup, sekretarya işlemleri il müdürlüğü tarafından yürütülür.

(4) İl tertip komitesi, başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

(5) İl tertip komiteleri tarafından, mahalli yarışmaların yapılmasına ilişkin hususlar ilgili spor dalı uygulama esaslarına uygun olarak belirlenir ve il müdürlüğü internet sitesinde ilan edilir.

(6) İl veya ilçelerde yapılacak her türlü okullar arası sportif yarışmalar ile fiziksel etkinlikler ve oyunlar il tertip komitesinin kararı ve valinin onayı ile yapılır.

(7) İlde yapılan tüm mahalli yarışmaların ve her yıl Bakanlık tarafından illerde düzenlenmesi planlanan grup, yarı final ve Türkiye birinciliklerinde yarışma sonuçlarını tescil etme yetkisi il tertip komitesine aittir.

(8) Hangi ilçelerde ilçe tertip komitesi kurulacağına il tertip komitesi tarafından karar verilir. İlçe tertip komitesi, eğitim ve öğretim yılının ikinci haftasında ilçe müdürlüğü tarafından kaymakamlıktan alınacak onay ile oluşturulur.

(9) İlçe tertip komitesi; kaymakamın başkanlığında, ilçe müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe müdürlüğü tarafından teklif edilen iki personel ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından teklif edilen en az bir en fazla üç beden eğitimi ve spor öğretmeninden oluşur. İlçe tertip komitesinin görev süresi bir eğitim ve öğretim yılı olup, sekretarya işlemleri ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

(10) İlçe tertip komitesi, başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

(11) Yarışmanın yapılacağı ilin il tertip komitesi; mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları organizasyonu tertip komitesi olarak görev yapar.

Yarışmalara başvurular ve kontenjanlar

MADDE 7 – (1) Mahalli yarışmalar ile fiziksel etkinlikler ve oyunlara katılım başvurusuna ilişkin hususlar; il müdürlükleri internet sitesinde ilan edilir. Başvurular, spor bilgi sistemi üzerinden yapılır. İl tertip komiteleri yapılan başvuruları inceleyerek katılacak takım ve ferdi sporcu sayısına göre il ve ilçelerin yarışma takvimini hazırlar. Yarışmalara başvurularda okul, öğrenci sporcu ve oyunculardan katılım ücreti alınmaz.

(2) Yarışmalarını tamamlayamayan iller, Genel Müdürlükten ek süre talebinde bulunabilir. Bu süre bir sonraki aşama için belirlenen yarışmaların tarihleri ve ISF takvimi göz önüne alınarak Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.

(3) Taahhüt edilen spor dalındaki mahalli yarışmalara katılamayacak okul takımları, yarışma tarihinden en az üç iş günü öncesinde mazeretlerini yazılı olarak il müdürlüklerine bildirmek zorundadır. Yarışmalara mazeretsiz ya da geçerli mazereti olmaksızın katılmayan takımlar hakkında 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu durum il milli eğitim müdürlüklerine bildirilir.

(4) İl müdürlükleri; tertip komitelerinden aldıkları resmi yarışma sonuçlarını, ilan edilen sonuç bildirme tarihine kadar Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük, sonuç bildirme tarihine kadar yarışmalarını tamamlayarak bildirimde bulunan illerin ferdi ve takım yarışma sonuçlarını inceleyerek bir sonraki yarışmalara katılımlarıyla ilgili hazırlıkları yapar. Yarışmalara ilişkin dokümanlar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(5) Genel Müdürlük, tüm illere her spor dalında bir takım veya ferdi il kontenjanı verir. Diğer kontenjanlar, illerin bir önceki eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalı ve kategorisinde okul sporlarındaki lisanslı öğrenci sporcu sayısına ve bir önceki yıl takım veya ferdi olarak Türkiye birinciliklerinde elde edilen ilk dört dereceye istinaden verilir.

Okul spor yarışmaları, fiziksel etkinlik ve oyunlarda istenilen belgeler

MADDE 8 – (1) Okul spor yarışmalarına katılım için aşağıda belirtilen belgeler istenir:

a) Öğrenci sporcu lisansı.

b) T.C. kimlik kartı, yabancı uyruklular için resmi kurumlardan alınmış kimlik belgesi veya oturma izin belgesi ile pasaport.

c) İl dışında yapılacak grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacaklar için mülki amir onayı.

ç) Kafile listesi.

d) Veli izin belgesi tüm öğrenci sporcular için düzenlenir, il içi ve il dışı yarışmalara katılacak öğrenci sporcuların veli izin belgeleri okul müdürlüğü tarafından alınır.

e) Lise kademesinde okuyan öğrenci sporcuların T.C. kimlik kartlarının fotoğraflı olması zorunludur.

(2) Fiziksel etkinlik ve oyunlara katılım için aşağıda belirtilen belgeler istenir:

a) Oyun kartı.

b) T.C. kimlik kartı, yabancı uyruklular için resmi kurumlardan alınmış kimlik belgesi veya oturma izin belgesi ile pasaport.

c) Veli izin belgesi.

(3) Yukarıda belirtilen belgeler haricinde, spor dalı uygulama esaslarında başkaca belgeler de talep edilebilir.

Teknik toplantı

MADDE 9 – (1) Teknik toplantı, tertip komitesi tarafından yarışma öncesinde yapılır. Toplantıya tertip komitesi, kafile idarecisi veya çalıştırıcı ile temsilen bir hakem katılır.

(2) Teknik toplantıda, yarışmalarda istenilen belgelerin kontrolü yapılır. Yarışma programı ile fikstür belirlenir, ilgili spor dalı uygulama esasları ile diğer hususlar hakkında bilgilendirme yapılır.

(3) Teknik toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanlar yarışmalara alınmaz.

Kıyafet ve törenler

MADDE 10 – (1) Öğrenci sporcular yarışmalara ve törenlere, temsil ettikleri okullar tarafından temin edilen spor kıyafetleriyle katılırlar. Açılış töreni ve dereceye girdiği halde ödül törenine katılmayanlar hakkında Spor Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Yarışmalarda giyilecek spor kıyafetleri, ISF kuralları ile ilgili spor federasyonunun talimatlarına aykırı olamaz.

(3) Törenlerin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinden tertip komitesi sorumludur.

Ödüller ve yardım

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yarışmalarda verilecek kupa, madalya, başarı ve katılım belgeleri, ilgili spor dalının özellikleri dikkate alınarak her yıl Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Yarışmalara katılan okullara, imkânlar dâhilinde spor araç, gereç ve malzeme yardımında bulunulur.

(3) Türkiye birinciliği yarışmalarında dereceye giren öğrenci sporculara, yarışmanın düzenlendiği il müdürlükleri tarafından imkânlar dâhilinde branşına uygun spor araç, gereç ve malzeme yardımında bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrencilere İlişkin Hususlar

Lisans

MADDE 12 – (1) Öğrenci sporcu lisansları, okul müdürlüğü tarafından spor bilgi sistemi üzerinden düzenlenir.

(2) Lisans çıkarmak için; öğrenci belgesi, sağlık izin belgesi, veli izin belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı ile fotoğraf istenir. Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi istenir.

(3) Lisans, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı süresince geçerlidir.

(4) Öğrenci, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında seçeceği üç spor dalında, lisans çıkararak yarışmalara katılabilir. Ancak basketbol, futbol, futsal, hentbol ve voleybol dallarından yalnızca birini tercih edebilir. Öğrenci sporcu, lisans çıkardığı spor dallarının takvimlerinde çakışma olması durumunda, tercih edeceği spor dalının yarışmalarına katılır.

(5) Bir öğrencinin herhangi bir nedenle okulla ilişiğinin kesilmesi halinde okul spor yarışmaları ile de ilişiği kesilir.

Yaş kategorileri

MADDE 13 – (1) Okul spor yarışmalarına katılacak olan öğrencilerin kategori, yaş ve terfi bilgileri ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilir.

(2) ISF takvimine göre içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında katılınacak spor dallarının yaş kategorilerine ait bilgilendirme; spor dalları, yaş ve kategori tablosunda gösterilir. Tablo, Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(3) Okul spor faaliyetlerinde yer alan yarışmalar ile fiziksel etkinlikler ve oyunların mahalli veya ulusal kapsamı Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve ilgili spor dalı uygulama esaslarında ilan edilir.

Yaş düzeltilmesi

MADDE 14 – (1) Mahkeme kararı ile yaş düzeltmelerinde, öğrenci sporcunun düzeltilen yaşı esas alınarak lisans çıkartılır.

Terfiler

MADDE 15 – (1) Okul kademeleri arasında geçiş yapılmaz.

(2) Eğitim ve öğretim kademesinin uygun olması kaydıyla ilgili spor dalında yarışmalara katılmamış öğrenciler, velisinin izni ile bir üst kategoriye terfi ettirilebilir. Terfi işlemine ilişkin hususlar ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilir. Terfiler bir yaş ile sınırlıdır.

(3) Eğitim ve öğretim yaşamına yaşıtlarından önce başlayan öğrenci sporcu, spor dalları, yaş ve kategori tablosunda belirtilen yaş gruplarına göre olması gereken kademede eğitim ve öğretim görmüyor ise velisinin izni ile eğitim ve öğretim gördüğü kademede okulunu temsilen yarışmalara katılabilir.

(4) Terfi ettirilen öğrenci sporcu, o eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalında alt kategorideki okullar arası yarışmalara katılamaz.

(5) Özel eğitim okullarının veya merkezlerinin yarışmalara katılım ve yaş durumları ile ilgili açıklamalar, spor dalı uygulama esaslarında yapılır.

Öğrencilerin fiziki görünümü

MADDE 16 – (1) Yaşıtlarından fiziki olarak büyük görünen öğrenci sporcuların durumlarını belgelemek için, doğduğu hastaneye veya Devlet ya da üniversite hastanelerine yazılı başvurularak biyolojik yaşı doktor raporu ile tespit edilir.

(2) Doğum raporu bulunan öğrenci sporcular, fiziki uygunluk kontrolüne alınmadan yarışmalara katılırlar.

(3) Doğum raporu olmaması durumunda, öğrenci sporcunun biyolojik yaşının tespiti için Devlet ya da üniversite hastanelerinden alınan yaş tespit raporu geçerlidir. Raporda belirtilen yaş aralığında tamamlanmış üst yaş sınırı kabul edilir. Raporda belirtilen üst yaş sınırı ilgili eğitim ve öğretim yılı sonu dikkate alınarak değerlendirilir.

(4) Tertip Komiteleri, istenilen belgelerin veya raporun sunulmasına kadar yaşıtlarından büyük görünen öğrenci sporcuların, yarışmalara katılmaması hususunda tedbir kararı verir.

(5) İl müdürlükleri tarafından, tertip komiteleri tarafından yarışmalara alınmayan öğrenci sporcuların isim, okul ve il bilgileri Genel Müdürlüğe gönderilecek yarışma raporunda belirtilir.

(6) Yapılacak itirazlar, tertip komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır, ihtiyaç halinde yaş düzeltme raporu istenir.

(7) Yaş tespiti konusunda yukarıda belirtilen hükümler yarışmaların tüm aşamalarında uygulanır.

(8) Fiziki durumları nedeniyle bir alt kademedeki yarışmalarda yaş tespiti konusunda iş ve işlem yapılmış öğrenci sporcunun raporlarını ve tertip komitesi kararlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Okul değiştirme ve nakil

MADDE 17 – (1) Bir öğrenci sporcu, bir eğitim ve öğretim yılında en fazla iki okul adına yarışmalara katılabilir. Birinci dönemde yapılan nakillerde il tertip komitesinin kararı ile öğrenci sporcular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil onayının yapıldığı tarihten itibaren otuz gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler.

(2) Mücbir sebepler nedeniyle; ikinci dönem yapılan nakillerde il tertip komitesinin kararı ile öğrenci sporcular okula kayıt tarihinden otuz gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler.

(3) Mücbir sebepler dışında; eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi nakil yapan öğrenci sporcular okullar arası yarışmalara katılamazlar.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre verilecek lisans ile yarışmalara katılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hususlar ve Disiplin İşlemleri

Mali hususlar

MADDE 19 – (1) Mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliğine katılan öğrenci sporcu, antrenör, hakem, öğretmen, idareci ve diğer personele yapılacak görev ücretleri ile diğer ödemeler, ilgili mevzuata göre Bakanlık ya da yetkilendirdiği kurum veya kuruluş tarafından yapılır.

(2) Yarışmaları teknik olarak izlemek ve raporlamak üzere görevlendirilen temsilci, milli takım veya alt yapı antrenörünün görev ücretleri ve diğer ödemeleri, görevlendirmeyi yapan spor federasyonu tarafından yapılır.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen yarışmalara katılacak takım ve öğrenci sporculara yapılacak ödemeler; Ülkemiz sınırlarına kadar kendileri tarafından, Ülkemiz sınırları içinde ulaştıkları il ile yarışmanın yapılacağı il arasındaki otobüs rayiç ücretleri esas alınmak suretiyle yarışmanın düzenlendiği il müdürlüğü tarafından yapılır.

(4) Yarışmaları teknik veya idari olarak incelemek ve raporlamak üzere görevlendirilen Bakanlık personelinin kanuni harcırahları Bakanlık tarafından karşılanır.

Disiplin işlemleri

MADDE 20 – (1) Yarışmalarda, spor ahlâkına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunulması halinde, Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri göz önüne alınarak işlem tesis edilir.

İtirazlar

MADDE 21 – (1) Spor dalının özelliğine göre yarışma esnasında yapılacak itirazların dışında kalan itirazlar; kafile idarecisi veya çalıştırıcı tarafından ilgili spor dalı oyun kuralları veya mevzuat hükümlerine göre yarışmanın yapıldığı gün içerisinde tertip komitesine yazılı olarak yapılır.

(2) Tertip komitesine yapılacak itiraz için yarışmanın yapıldığı il müdürlüğü hesabına ilgili spor dalı uygulama esasları ile belirlenen ücret yatırılır. İtirazın kabulü halinde bu ücret iade edilir, reddedilmesi halinde ise il müdürlüğü tarafından gelir olarak kaydedilir.

(3) İtirazlar, tertip komitesi tarafından en geç ilgili takım ve/veya öğrenci sporcunun bir sonraki yarışmasına kadar karara bağlanır. İtirazlara dair tertip komitelerinin vereceği karar kesindir.

Hakem, gözlemci, temsilci ve diğer personel görevlendirmeleri

MADDE 22 – (1) Mahalli okul spor yarışmalarında, il tertip komitesinin talebi üzerine il hakem komiteleri tarafından öncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise il müdürlüğünün onayı ile yakın illerden hakem, gözlemci ve diğer personel görevlendirilir.

(2) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarında, yarışmaya ev sahipliği yapan il müdürlüğünün talebi üzerine ilgili spor federasyonu tarafından öncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise yakın illerden hakem, gözlemci ve diğer personel görevlendirilir.

(3) Okullar arası spor yarışmalarında görevlendirilen idareci, öğretmen, antrenör, hakem, öğrenci sporcular ve diğer personel kurumları tarafından ulaşım süreleri de göz önünde bulundurularak yarışma süresince görevli izinli sayılırlar.

(4) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarında, spor federasyonu tarafından temsilci görevlendirilir.

(5) İlgili spor federasyonu, Türkiye birinciliği yarışmalarını teknik olarak izlemek ve raporlamak üzere milli takım veya alt yapı antrenörü görevlendirir.

(6) Okul spor yarışmalarında, Bakanlık tarafından temsilci ve gözlemci görevlendirilir.

(7) Türkiye birinciliği yarışmalarına, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temsilci görevlendirilebilir. Görevlendirme ücreti kurumu tarafından ödenir.

Doping

MADDE 23 – (1) Doping içeren maddelerin kullanılmasının önüne geçilmesi için gereken tedbirler alınarak öğrenci sporcuların bilinçlenmesi sağlanır. Doping içeren maddelerin kullanılmasının tespiti halinde öğrenci sporcu ve antrenör/çalıştırıcı hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uluslararası yarışmalar

MADDE 24 – (1) Uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek öğrenci sporcuların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

(2) Uluslararası yarışmalara katılım sağlanacak spor dalı ve kafile listesi Bakanlık tarafından belirlenir. Yarışmalara ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından yürütülür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takım ve ferdi sporcuları

MADDE 25 – (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen yarışmalara katılacak takım ve ferdi sporcular da bu Yönetmelik hükümlerine tâbidir.

Saha ve tesislerin kullanımı

MADDE 26 – (1) Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığa ait tesislerin etkin ve verimli kullanılabilmesi için il müdürlükleri ile il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınarak yarışma ve organizasyonlarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi sağlanır.

(2) İl veya ilçe müdürlükleri ile il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri arasında spor tesislerinin ortak kullanımı ve ücretsiz tahsis edilmesi ile karşılıklı personel görevlendirilmesi sağlanır. Spor faaliyetlerinin niteliğine göre kullanılacak tesislere ilişkin kararlar ilgili tertip komiteleri tarafından alınır.

(3) Yarışmalarda ihtiyaç duyulması halinde özel spor tesislerinin kullanımı hususunda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde uygulanır.

Düzenleme yetkisi

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin Bakanlık tarafından alt düzenleyici işlem yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 20 Ekim 2019 Tarihli ve 30924 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik aşağıdaki gibidir:

Okumaya devam et “Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi”

Spor Disiplin Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Spor Disiplin Yönetmeliği, 13 Temmuz 2019 Tarihli ve 30830 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://bit.ly/30P7GZK).

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, 7 Ocak 1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği (son versiyonu için bkz. https://bit.ly/30QZqZ7) yürürlükten kaldırıldı.

Spor Disiplin Yönetmeliği’nin kapsamını iyi tespit etmek gerekiyor. Yönetmeliğin 2’nci maddesinin 2’nci fıkrası, yönetmeliğin kapsamı dışında kalan konuları düzenliyor. Bu fıkraya göre, “Bağımsız spor federasyonlarının faaliyet programında yer alan veya bunlardan izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetler ile 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen futbol müsabaka ve faaliyetleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.”

Bu yönetmelik özellikle Türkiye E-Spor Federasyonu gibi bağımlı, tüzel kişiliği olmayan federasyonları ve bu federasyonlar bünyesinde çalışan teknik ekip ile sporcuları yakından ilgilendiriyor. Ne yazık ki TESFED, e-spor camiasını yeni ceza yönetmeliği hakkında bilgilendirmedi.

Spor Ceza Yönetmeliği, hukuki açıdan büyük sorunlar doğurmaya aday. Bu yönetmelikte suçlar ve cezalar belirli değil. Adil yargılanma hakkı ciddi şekilde ihlal ediliyor. Savunma hakkı, tanık gösterme hakkı ve çapraz sorgu hakkı ciddi ölçüde kısıtlanıyor.

Maalesef bu yönetmeliğin hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali için dava açacak dernek, birlik, sendika yok.

Yargılanacak kişiler çok mağdur olacaklar.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Değiştirildi

7182 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 12 Temmuz 2019 Tarihli ve 30829 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kanun, henüz kanun teklifi iken iken ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. TBMM Adalet Komisyonu, kanun teklifini değiştirerek TBMM genel kuruluna gönderdi. TBMM genel kurulunda da kanunda çeşitli değişiklikler yapıldı (Kanunun kabul edildiği oturumun tutanağı için bkz. https://bit.ly/2OefBye).

Bu kanunda iki ayrı kanun değiştirildi:

Okumaya devam et “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Değiştirildi”