spor hukuku

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2018 tarihli yönetmelik yürürlükten kalktı.

2018 yılında yürürlüğe giren 7103 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile spor kulüpleri için büyük imtiyazlar yaratıldı.

Kanun uyarınca kulüpler, sporcularına ödedikleri ücretler üzerinden ödemeleri gereken gelir vergisi tutarlarını özel hesaba yatıracak. Kulüpler bu tutarları amatör spor branşları için yapacakları harcamalar için kullanabilecek.

Aynı yıl Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelik ile, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarının, ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesi, özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar hayata geçirildi.

Bu yönetmelik yayımlandıktan iki yıl sonra, 31 Aralık 2020 tarihinde yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2018 tarihli yönetmelik yürürlükten kalktı. Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/sporcutevkif.

Yönetmelik aşağıdaki gibidir:

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR VERGİSİ

ÜZERİNDEN BELİRLENEN PAYIN ÖZEL HESABA AKTARILMASI,

KULLANILMASI VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 12 nci maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarından, Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanınca uygun görülen payların, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba aktarılması, özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Kanunun ek 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Amatör spor dalları: 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig dışındaki futbol ligleri ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube dışındaki spor dalları ile TFF tarafından düzenlenen liglerin altyapı takımlarını,

b) Bakanlık özel hesabı: Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesabı,

c) Çalıştırıcı personel: Teknik direktör, antrenör ve sportif direktör gibi takımın teknik sorumluları ve yardımcılarını,

ç) Diğer spor elemanı: Fizyoterapist, kondisyoner, spor hekimi, spor analizcisi, diyetisyen, spor psikoloğu, spor masörü-masözü, engelli spor branşlarında refakatçi, menajer ve sporculara sportif açıdan destek olan diğer personeli,

d) İşveren özel hesabı: İlgili işverence Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalar nezdinde açılan ve 9 uncu maddede düzenlenen hesapları,

e) Lisans: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya ilişkin verilen izin belgesini,

f) Profesyonel spor dalı: Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şubeleri,

g) Sermaye şirketleri: Bu Yönetmeliğin uygulamasında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre idman ve spor faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş olan ve Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran şirketleri,

ğ) Spor federasyonu: Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlar ile bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

h) Spor kulübü: Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonuna kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

ı) Sporcu: Spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak amacıyla gençlik ve spor il/ilçe müdürlüğü veya Türkiye Futbol Federasyonundan bağlı olduğu kulüp adına lisans alan ve bu lisans için ilgili yıl vizesi yapılmış kişiyi,

i) Sportif faaliyet: Spor federasyonlarının bünyelerinde yer alan spor dallarına ilişkin spor müsabaka ve yarışmaları ile bunlara yönelik hazırlık ve eğitim çalışmalarını,

j) Vize: Sporcunun, ilgili sezon için federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkân veren izin işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hesaba Aktarılacak Payın Belirlenmesine Esas Gelir Vergisi, Özel Hesabın

Oluşturulması, Kaynağı, Aktarılacak Payın Belirlenmesi ve Aktarılması

Aktarılacak payın belirlenmesine esas gelir vergisi

MADDE 5 – (1) Aktarılacak olan payın belirlenmesinde, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınır.

(2) İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergilendirilmekte olup; sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilir.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlanan ve ücretleri 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesine göre tevkifata tabi tutulan sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler bu kapsamda değildir.

Özel hesabın oluşturulması ve kaynağı

MADDE 6 – (1) Özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir ya da birden fazla özel hesap açılır.

(2) Bu hesaplara aktarılan tutarlar ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını teşkil eder.

(3) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan özel hesaplara ilişkin muhasebe işlemleri 17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

Payın belirlenmesi ve aktarımı

MADDE 7 – (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı, amatör spor kulüplerine aktarılmasını öngördüğü tutarları gerekçeleriyle birlikte üçer aylık dönemler itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığından (Muhasebat Genel Müdürlüğü) talep eder.

(2) Hazine ve Maliye Bakanlığınca talep değerlendirilerek aktarılacak pay belirlenir ve belirlenen pay özel hesaba aktarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekten Faydalanacaklar, İşveren Özel Hesapları, Bu Hesaplara Yapılacak Aktarımlara İlişkin Esaslar ve Bu Hesapların Kullanılması, Amaç Dışı Kullanım ve Denetimine İlişkin Hususlar

Öngörülen destekten faydalanacaklar

MADDE 8 – (1) Öngörülen destek uygulamasından amatör spor dallarında faaliyet gösteren;

a) Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri,

b) Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri,

faydalanabilir.

(2) Sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilmek suretiyle ödenen gelir vergisi tutarlarından, Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen paylar Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba aktarılır. Gençlik ve Spor Bakanlığı özel hesabına aktarılan bu tutarların %70’i ödenen vergi tutarlarıyla orantılı olarak amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverenin özel hesabına aktarılır. Kalan %30’u ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ek: 2’de yer alan kriterlere göre puanlama yapılarak durumu uygun olan spor kulüpleri ve sermaye şirketlerine aktarılır.

(3) %30’luk payın aktarılması için Gençlik ve Spor Bakanlığınca bir komisyon oluşturulur ve bu komisyon tarafından, yardımdan faydalanmak isteyen spor kulüpleri ve sermaye şirketlerinin durumları her yıl incelenir. Belirlenen kriterlere göre komisyon tarafından yapılacak puanlama esas alınarak ilgili pay spor kulüplerine ve sermaye şirketlerine aktarılır.

İşveren özel hesabının açılması

MADDE 9 – (1) Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığınca aktarılacak tutarların toplanması, değerlendirilmesi ve harcanmasını teminen, Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir ya da birden fazla hesap açılır.

İşveren özel hesaplarına yapılacak aktarıma yönelik uygulama esasları

MADDE 10 – (1) Gençlik ve Spor Bakanlığınca şartları taşıyan spor kulübü ve sermaye şirketlerine aktarım yapılabilmesi için, ilgili aylara ilişkin muhtasar beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve yine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmiş olması zorunludur.

(2) Sporcu ücretleri üzerinden tevkif edilen ve beyan edilmesi gereken vergilere ilişkin kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi üzerinden pay hesaplanmaz ve aktarım yapılmaz.

(3) Sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen vergilere ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan bildirimin, elektronik ortamda doldurulması ve ilgili aylarda verilecek muhtasar beyannamenin eki olarak gönderilmesi zorunludur. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce muhtasar beyannameler ekinde verilmiş olan bildirimler geçerlidir.

(4) İlgili spor kulübü ve sermaye şirketinin özel hesabında yer alan tutarlar, 12 nci maddede belirtilen amaç dışı kullanıma yönelik geri alınacak alacaklar hariç, rehnedilemez ve haczedilemez.

İşveren özel hesabının kullanılması

MADDE 11 – (1) İşveren özel hesabına aktarılan tutarlar;

a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler,

b) (a) bendi kapsamındaki sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları,

için kullanılır.

(2) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için, yıllık olarak 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.

(3) Bakanlık özel hesabından işveren özel hesabına aktarılan tutarlar ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınmaz.

(4) İşveren özel hesabına aktarılan tutarların, nemalandırılması, harcanması ve bunlara ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, ilgili spor kulübü derneği veya sermaye şirketinin kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkan sağlanacak şekilde tutulur.

İşveren özel hesabının amaç dışı kullanılması

MADDE 12 – (1) Spor kulübü ve sermaye şirketi özel hesabına aktarılan tutarların amaç dışı kullanıldığının tespit edilmesi halinde, amaç dışı kullanıldığı tespit edilen tutarlar; ilgili spor kulübü ve sermaye şirketinden ilgili mevzuatı uyarınca geri alınır.

Denetim

MADDE 13 – (1) Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek komisyon veya komisyonlar tarafından yılda en az bir kez denetlenir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın sonuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) ile Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulur.

(2) Denetimlerde, işveren özel hesabında toplanan kaynağın; belirlenen esaslar çerçevesinde ve Kanunun amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 13/6/2018 tarihli ve 30450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulamanın başlangıcı ve Yönetmeliğin yayımından önceki dönemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2020 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar sporcu ücretleri üzerinden kesilen ve vergi dairesine beyan edilerek ödenen gelir vergisi tevkifatları da bu Yönetmelik kapsamındadır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen döneme ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığınca yazılı bir talepte bulunulması ve Hazine ve Maliye Bakanınca da uygun görülmesi halinde belirlenecek pay Gençlik ve Spor Bakanlığı özel hesabına aktarılabilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanı birlikte yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR VERGİSİ

ÜZERİNDEN BELİRLENEN PAYLARIN SPOR KULÜPLERİNE AKTARILMASI İLE

İLGİLİ SPOR KULÜBÜ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİPUAN
1Son yapılan Yaz-Kış Olimpiyat veya Paralimpik Oyunlarda madalya alan her sporcu için500
2Son yapılan Yaz-Kış Gençlik Olimpiyatlarında (YOG) madalya alan her sporcu için200
3Son yapılan Yaz-Kış Olimpiyat veya Paralimpik Oyunlara katılan her sporcu için150
4Son yapılan Yaz-Kış Gençlik Olimpiyatlarına (YOG) katılan her sporcu için100
5Son yapılan Deaflimpik Oyunlarda madalya alan her sporcu için150
6Son Olimpiyatlarda yarışması yapılan veya bir sonraki olimpiyatlarda yarışması yapılacak spor dallarında, büyükler kategorisinde son yapılan Dünya Şampiyonasında madalya alan her sporcu için200
7Son Olimpiyatlarda yarışması yapılan veya bir sonraki olimpiyatlarda yarışması yapılacak spor dallarında, büyükler kategorisinde son yapılan Avrupa Şampiyonası veya Avrupa Oyunlarında madalya alan her sporcu için150
8Son Olimpiyat Oyunlarında yarışması yapılan veya bir sonraki Olimpiyatlarda yarışması yapılacak spor dallarının büyükler kategorisinde son yapılan Dünya Şampiyonasına katılan her sporcu için30
9Son Olimpiyat Oyunlarında yarışması yapılan veya bir sonraki Olimpiyatlarda yarışması yapılacak spor dallarının büyükler kategorisinde son yapılan Avrupa Şampiyonasına veya Avrupa Oyunlarına katılan her sporcu için20
10Son Paralimpik veya Deaflimplk Oyunlarda yarışması yapılan veya bir sonraki oyunlarda yarışması yapılacak spor dallannda, büyükler kategorisinde son yapılan Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında madalya alan her sporcu için100
11Son Paralimpik veya Deaflimpik Oyunlarda yarışması yapılan veya bir sonraki oyunlarda yarışması yapılacak spor dallarında, büyükler kategorisinde son yapılan Dünya veya Avrupa Şampiyonalarına katılan her sporcu için15
12Son Olimpiyat Oyunlarında yarışması yapılan veya bir sonraki Olimpiyatlarda yarışması yapılacak spor dallarında, yaş gruplarında son yapılan Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında madalya alan her sporcu için75
13Son Olimpiyat Oyunlarında yarışması yapılan veya bir sonraki Olimpiyatlarda yarışması yapılacak spor dallarında, yaş gruplarında son yapılan Dünya veya Avrupa Şampiyonalarına katılan her sporcu için15
14Son Paralimpik veya Deaflimpik Oyunlarda yarışması yapılan veya bir sonraki oyunlarda yarışması yapılacak spor dallarında, yaş gruplarında son yapılan Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında madalya alan her sporcu için30
15Son Paralimpik veya Deaflimpik Oyunlarda yarışması yapılan veya bir sonraki oyunlarda yarışması yapılacak spor dallarında. yaş gruplarında son yapılan Dünya veya Avrupa Şampiyonalarına katılan her sporcu için10
16Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen veya katılım sağlanan, son yapılan çoklu oyunlar ile son yapılan yaz-kış Dünya Üniversite Oyunlarında (Universiade) madalya alan her sporcu için (örneğin: İslami Dayanışma Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz-Kış Festivali, Akdeniz Oyunları, Dünya Plaj Oyunları ve benzeri)50
17Son Olimpiyatlarda yarışması yapılan veya bir sonraki olimpiyatlarda yarışması yapılacak spor dallarında büyükler kategorisinde veya yaş gruplarında son yapılan Türkiye Şampiyonalarında madalya alan her sporcu icin20
18Son Paralimpik veya Deaflimpik Oyunlarda yarışması yapılan veya bir sonraki oyunlarda yarışması yapılacak spor dallarında son yapılan Türkiye Şampiyonasında madalya alan her sporcu için (sikletinde, branşında veya kategorisinde en az 5 sporcu katılması şartıyla)10
19Son Olimpiyat veya Paralimpik Oyunlarda yarışması yapılan veya bir sonraki olimpiyat veya Paralimpik Oyunlarda yarışması yapılacak spor dallarında, takım sporlarında, büyükler kategorisinde Dünya ve Avrupa federasyonunca düzenlenen en üst organizasyon olması kaydıyla son yapılan organizasyonda birinci olan amatör takım400
20Son Olimpiyat veya Paralimpik Oyunlarda yarışması yapılan veya bir sonraki Olimpiyat veya Paralimpik Oyunlarda yarışması yapılacak spor dallarında takım sporlarında büyüklerde Dünya ve Avrupa federasyonunca düzenlenen en üst organizasyon olması kaydıyla son yapılan organizasyonda ikinci, üçüncü veya dördüncü olan amatör takım150
21Son Olimpiyat veya Paralimpik Oyunlarda yarışması yapılan veya bir sonraki Olimpiyat veya Paralimpik Oyunlarda yarışması yapılacak spor dallarında, takım sporlarında büyükler kategorisinde veya yaş gruplarında son yapılan Türkiye Şampiyonası veya Türkiye Şampiyonası niteliği taşıyan en üst ligde veya finallerde birinci. ikinci, üçüncü veya dördüncü olan amatör takım100
22Son Olimpiyat veya Paralimpik Oyunlarda yarışması yapılan veya bir sonraki Olimpiyat veya Paralimpik Oyunlarda yarışması yapılacak spor dallarında takım sporlarında büyükler kategorisinde veya yaş gruplarında son yapılan Türkiye Şampiyonası veya Türkiye Şampiyonası niteliği taşıyan en üst lige veya finallere katılan amatör takım50
23Olimpik veya Paralimpik havuzda yer alan her sporcu için40
24TOHM veya SEM’de bulunan her sporcu için20
25Yetenek taraması kapsamında seçilip branş eğitimi verilen her 5 sporcu veya altyapı kategorisinde faal sporcusu bulunan her branş için10
26Olimpik, Paralimpik veya Deaflimpik spor dallarında faal her sporcu için25
Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan GelirVergisi Üzerinden Belirlenen Payların Spor Kulüplerine Aktarılması İle İlgili Spor Kulübü Değerlendirme Kriterleri

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: