spor hukuku

SPOR SEKTÖRÜNÜN TOPARLANMASI VE COVİD-19 SALGININ ETKİSİNE İLİŞKİN KONSEY KARARI

AB Konseyi ve AB üye ülkelerinin hükümet temsilcilerini buluşturan 22 Haziran 2020 tarihli Konsey toplantısı kapsamında Covid-19 salgınının kısa, orta ve uzun vadede spor sektörü üzerindeki olumsuz etkileri ve spor sektörünün toparlanması için çeşitli kararlar alındı.

AB Konseyi ve AB üye ülkelerinin hükümet temsilcilerini buluşturan 22 Haziran 2020 tarihli Konsey toplantısı kapsamında Covid-19 salgınının kısa, orta ve uzun vadede spor sektörü üzerindeki olumsuz etkileri ve spor sektörünün toparlanması için çeşitli kararlar alındı.

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Mali ve Sosyal Politikalar Daire Başkanlığı, bu kararları “Spor sektörünün toparlanması ve Covid-19 salgının etkisine ilişkin Konsey Kararı” konulu yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderdi.

Yazı aşağıdaki gibidir:

“AB Konseyi ve AB üye ülkelerinin hükümet temsilcilerini buluşturan 22 Haziran 2020 tarihli Konsey toplantısı kapsamında Covid-19 salgınının kısa, orta ve uzun vadede spor sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini ve spor sektörünün toparlanması için gerekli ortak çözümleri ele alan bir dizi karar alınmıştır.

Bu çerçevede, spor sektörünün toparlanması ve Covid-19 salgının etkisine ilişkin 22 Haziran 2020 tarihinde yazılı prosedürle onaylanan 8926/20 sayılı Konsey Kararı gereğince;

 • Covid-19 salgınının patlak vermesi tüm dünyada halk sağlığı, ekonomik faaliyetler,
  istihdam ve sosyal yaşam açısından büyük bir etkiye sahip olmuştur.
 • Covid-19 salgını ile mücadelede hayat kurtarma ve vatandaşların sağlığını koruma ilk ve en büyük öncelik olmaya devam etmektedir.
 • Covid-19’un yayılmasını önlemek için üye devletlerde salgının aşamasına ve diğer özel koşullara bağlı olarak çeşitli önlemler alınmıştır.
 • Spor sektörü, salgının erken evresinden itibaren virüsün yayılmasının önlenmesine
  katkıda bulunmayı amaçlayan spor organizasyonları, kulüpler, sporcular, antrenörler, spor personeli, gönüllüler ve vatandaşlar dahil tüm ilgili paydaşları içeren çeşitli önlemlerle ve önerilerle katkıda bulunmuştur.
 • Aynı zamanda, spor sektörü, ekonomik açıdan pandemi tarafından ciddi şekilde etkilenmiştir. Covid-19 salgını, tüm sektörde, özellikle spor organizasyonları ve kulüpler, ligler, fitness merkezleri, sporcular, antrenörler, spor personeli, spor gönüllüleri, spor etkinlik organizatörleri ve spor medyası dahil olmak üzere sporla ilgili işler konusunda tüm seviyelerde yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır.
 • Sağlık otoriteleri tarafından alınan sıhhi önlemler ve sosyal mesafeye yönelik tavsiyeler, dopingle mücadele organizasyonları için doping kontrolleri yapmalarını engelleyecek sonuçlara sahiptir.
 • Virüsün küresel yayılımı ilgili artan endişeler, tüm dünyadaki spor etkinliklerini ve
  yarışmalarını iptal etme veya erteleme kararlarına yol açmıştır. Her seviyedeki spor aktiviteleri ve spor organizasyonları ile kulüplerinin düzenli çalışması kısıtlanmış, bozulmuş veya durdurulmuştur.
 • Evden çalışma, sosyal mesafe ve düzenli fiziksel aktivite için sınırlı fırsatlar vatandaşların genel refahı için zararlı olabilmektedir. Bu eşi benzeri görülmemiş koşullarda spor yapma ve fiziksel aktiviteyi sürdürme fırsatları sunmanın, fiziksel ve zihinsel sağlık için önemli olduğunu göstermiştir.
 • Spor sektörünü korumak, desteklemek ve sporun vatandaşların fiziksel ve zihinsel
  sağlığına gelişimine katkısını sağlamak için yerel, ulusal, bölgesel ve AB düzeyinde
  daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.
 • Sağlık krizi esnasında, vatandaşlar, spor camiası, özel sektör, üye devletler, AB ve uluslararası kurumlar arasında her düzeyde dayanışma ve karşılıklı anlayışın sağlanması gerekmektedir.
 • Sporun toplumdaki rolü ve Covid-19 krizinde vatandaşların refahına katkıda bulunma gücü, özellikle spor organizasyonları ve sporcunun olumlu rol modelleri olarak çeşitli şekillerde katılımı ve aynı zamanda yenilikçi araçlar, platformlar ve yeni ve esnek koçluk yöntemleri tanınmalı ve tanıtılmalıdır.
 • Sosyal mesafe gereklilikleri nedeniyle, genellikle kapalı alanda ve temas içeren takım sporlarına katılan vatandaşlar için fiziksel olarak aktif olma olasılıklarına odaklanılmalıdır.
 • Ulusal koşullar ışığında ve Covid-19 salgınının etkisiyle, AB Üye Devletleri spor sektörünü desteklemek ve vatandaşları fiziksel aktivitelerini sürdürmeye motive etmek için farklı önlemler almıştır.
 • Spor sektörünü başarılı bir şekilde yeniden etkinleştirmek için atılan potansiyel çıkış ve sürdürme stratejileri hakkında fikirlerin paylaşılması, ortak çalışmanın sağlayabileceği katma değer örnekleridir.
 • Covid-19 salgını nedeniyle spor sektöründe ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmek için sektörler arası işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, spor camiası dahil olmak üzere tüm ilgili paydaşlar arasında her düzeyde işbirliği teşvik edilmelidir.
 • Spor sektörünün faaliyetleri, ilgili tüm taraflar için güvenli ve emniyetli koşullarda
  devam etmelidir. Covid-19’un yayılmasını önlemek için spor sektöründe uygulanan özel önlemlerin gevşemesi, potansiyel risklerin değerlendirilerek temkinli ve kademeli olarak ilerlemelidir.
 • Spor ve fiziksel aktivite Covid-19 krizi sırasında önemli bir rol oynadığından ve post-pandemik toplumda daha da önemli bir role sahip olacağından, ulusal ve Avrupa çapındaki kurtarma programları spor sektörünün geleceği ile doğrudan ilgilidir.
 • İlgili AB kurumları, kendi yetkileri dahilinde hareket ederek, Covid-19 salgınının spor sektörü üzerindeki etkisini azaltmak için gerekli desteği sağlamak için ulusal çabaları destekleyebilir.

Konsey üye devletleri aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet etmektedir:

 • Yeterli rehberliğin sağlanması, iyileşmenin desteklenmesi ve spor sektörünün sürdürülebilir gelişiminin teşvik edilmesi,
 • Erasmus + Programı, Avrupa Dayanışma Mekanizması, Uyum Politikası fonları ve Avrupa Tarım Fonu da dahil olmak üzere mevcut ve uygun AB programları ve fonları ile spor sektörüne destek sağlama olanaklarının teşvik edilmesi,
 • Corona Mücadele Yatırım Girişimi (CRII, CRII+), Acil Durumda İşsizlik Risklerini Azaltmaya Yönelik Geçici Destek (SURE) ve Devlet Yardımları Geçici Çerçevesi gibi ilgili yatay önlemler ve girişimler kapsamındaki olasılıkların keşfedilmesi,
 • Ulusal ve yerel düzeyde, özellikle spor organizasyonları için hâlihazırda uygulanmakta olan düzenli spor finansman programlarının ve girişimlerinin sürdürülmesinin teşvik edilmesi,
 • Sporun ve fiziksel aktivitenin, özellikle Covid-19 salgını ve sonrasındaki kriz dönemlerinde vatandaşların fiziksel ve zihinsel sağlığına katkısı açısından rolünün ve değerinin artırılması,
 • Spor camiası ile işbirliği içinde, sporcuların ve tüm vatandaşların dijital araçlar da dahil olmak üzere fiziksel olarak aktif olmaları için yeni fırsatlar sağlamak amacıyla girişimcilik, yenilikçilik, eğitim ve gençlik çalışmaları sektörleriyle sinerjilerinin güçlendirilmesi,
 • Spor sektörünün Covid-19 salgını karşısında karşılaştığı zorlukları etkin bir şekilde ele almak ve sporun toplumdaki konumunu güçlendirmek için sporla ilgili iş sektörü ve diğer ilgili paydaşlar da dahil olmak üzere sporla ilgili her düzeyde sektörler arası işbirliğinin teşvik edilmesi,
 • Spor sektörünün sürdürülebilir toparlanmasına ve daha da gelişmesine katkıda bulunmak için spor federasyonları, kulüpler, organizasyonlar ve sporcular arasındaki dayanışmanın teşvik edilmesi ve örnek bir dayanışma sistemi olan Avrupa Spor Modelinin tanınması,
 • Daha sağlıklı ve daha aktif toplumlara yönelik ekonomik ve sosyal gelişim için bir araç olarak spor ve fiziksel aktivitenin rolünün desteklenmesi ve bu bağlamda en iyi uygulamalar hakkında farkındalığın artırılması, bölgesel kalkınma için spor ve fiziksel  aktivitenin  potansiyelinin  vurgulanması,  spor  sektörünün  gelecekteki  dayanıklılığını güçlendirmek  için  uyum  politikası  fonları  gibi  fon  akışlarının  uygun  şekilde kullanılması,
 • İyi  uygulama  örneklerinin  tanımlanması  ve  uygulanması,  pandemi  sonrası  yeniden başlama stratejileri üzerinde ortak çalışma sağlanması ve gelecekteki krizleri önlemek için düzenli olarak bilgi, fikir ve deneyim alışverişine devam edilmesi.

Konsey AB Komisyonunu ise aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet etmektedir:

 • Farklı ulusal koşulları göz önünde bulundurarak, Covid-19 krizi bağlamında Erasmus+ spor projelerinin uygulanması ile ilgili esnek düzenlemeler hakkındaki bilgilerin düzenli olarak paylaşılmaya devam edilmesi ve spor sektörünün toparlanması için gelecekteki yıllık programlarda olanaklar sunulması ve teklif çağrıları yapılması,
 • Spor alanındaki gelecekteki finansman programlarına daha fazla esneklik mekanizması getirilmesi ve böylece AB’nin Covid-19 krizinin sonuçlarına ve gelecekteki olası zorlu durumlara zamanında yanıt vermesini sağlanması,
 • CRII, CRII + gibi yatay önlemler de dahil olmak üzere diğer AB kurtarma girişimleri ve uygun fonlama mekanizmaları ile Covid-19 salgınının sonuçlarını hafifletmek için spor sektörünü destekleme olanakları hakkında üye devletlere daha fazla bilgi ve düzenli güncellemeler sunulması ve dağıtılması,
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi ilgili organlarla işbirliği içinde sağlığı geliştiren fiziksel aktivite hakkında bilgilendirme yapılması ve vatandaşları fiziksel olarak aktif kalmaya motive etmek için # BeActive10 gibi kampanyaların tanıtılması,
 • Üye Devletler ile işbirliği içinde Covid-19 krizinin etkilerinin araştırılması ve analiz
  edilmesi ve bunların bir sonraki AB Spor Çalışma Planının hazırlanmasında kullanılmak üzere hazır hale getirilmesi,
 • Eurobarometre ve Eurostat aracılığıyla spora katılım ve Covid-19’un etkisi ile ilgili veri ve bilgilerin toplanmasının ve analizinin desteklenmesi,
 • Spor sektörü ile diğer ilgili sektörler arasında, özellikle sporu gelecekteki potansiyel
  krizlere karşı daha dayanıklı hale getirmek için yenilikçi ve dijital araçların kullanılması konusunda sektörler arası işbirliğinin desteklenmesi,
 • Avrupa Spor Haftası, Tartu Sağlıklı Yaşam Çağrısı ve diğer ilgili spor etkinlikleri çerçevesinde spor ve sağlığı birleştiren gelecekteki faaliyetler ilgili olarak üye devletler ve spor camiası ile diyaloğun başlatılması,
 • Uluslararası spor federasyonları ile üye devletler arasında önemli uluslararası spor
  etkinliklerinin güvenli bir şekilde sürdürülme olasılıklarını tartışmak için bir diyalog başlatılması.

Konsey ayrıca spor camiasına ilişkin olarak aşağıdaki tavsiye kararlarını almıştır:

 • Covid-19 virüsünün önlenmesi, yayılması ve spor sürdürme protokolleri ile ilgili olarak ulusal sağlık yetkililerinden gelen yönergelerin izlenmesi,
 • Sporcuları ve vatandaşları, istisnai koşullar altında spor yapmaya ve güvenli bir şekilde fiziksel olarak aktif olmaya teşvik edilmesi,
 • Vatandaşların, üyeliklerini sürdürme ve yeniden planlanabilecek spor etkinlikleri için bilet tutma olasılıklarını artırarak spor sektörünü desteklemeye devam etmelerinin sağlanması,
 • Avrupa ve uluslararası spor takvimlerini göz önünde bulundurarak ulusal spor
  takvimlerinin güncellenmesi için çaba sarf edilmesi.

Bilgilerine saygılarımla arz ederim.

Nihal SAMSUN KARABACAK
Başkan a.
Daire Başkanı

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: