spor mevzuatı spor yönetimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2391), 11 Nisan 2020 Tarihli ve 31096 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili mevzuat aşağıdaki gibidir:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 10/4/2020      Sayısı : 2391

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 11/4/2020   Sayısı : 31096

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında, finansmanının tamamı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Usul ve Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile ek 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Alım dokümanı: Alım konusu hizmet alımı için isteklilere talimatları içeren proje teklif formatı, sözleşme tasarısı, varsa idari ve teknik şartnameler ve gerekli diğer belgeler ve yazışmaları,

b) Araştırma grubu: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere üniversiteler, kamu araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde çalışan araştırmacılardan oluşan grubu,

c) Araştırma ve geliştirme faaliyeti: Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

ç) Araştırma ve geliştirme hizmeti: Gençlik ve spor ile ilgili politika ve strateji geliştirme ve/veya mevcut politika ve stratejilerin uygulamaya konulmasında ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal, iktisadi, kültürel, sanatsal, teknolojik ve eğitime yönelik gelişmeler konusunda ulusal ve/veya evrensel ölçülerde katkı sağlaması beklenen politika ve strateji önerilerini, kararlarını ve uygulama modellerini ortaya koymak üzere gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,

d) Araştırmacı: Bu Usul ve Esaslar kapsamında yürütülecek faaliyetlerde, faaliyet ile ilişkili olmak kaydıyla, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarını, kamu çalışanlarını, özel sektör çalışanlarını ve diğer yerli ve yabancı gerçek kişileri,

e)Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

f) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

g) Benzer iş: Alım konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,

ğ) Genel Müdürlük: Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünü,

h) Hizmet alımı: İdare tarafından yürütülen araştırma, geliştirme hizmeti alımlarını,

ı) İdare: Bakanlık merkez teşkilatı içinde ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip birimi,

i)İhale yetkilisi: İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiyi,

j) İstekli: Hizmet alımı için teklif veren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırmacı, araştırma grupları ile gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

k) Ortak girişim: Hizmet alımı için teklif veren birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında anlaşarak oluşturdukları iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

l) Proje danışmanı: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

m) Proje izleme grubu: Hizmetin yürütülmesini takip etmek üzere ihale yetkilisince belirlenen idare çalışanlarını,

n) Proje koordinatörü: Hizmetin yürütülmesini takip eden ve proje izleme grubuna başkanlık eden idare çalışanını,

o) Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan ve ihale yetkilisince uygun görülen alanında uzman kişi veya kişileri,

ö) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında imzalanan işin ne şekilde yapılacağını, karşılıklı olarak hak ve yükümlülükleri belirleyen yazılı anlaşmayı,

p) Teklif: İsteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

r) Teknik şartname: Proje konusu işin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren belgeyi,

s) Yüklenici: Hizmet alınan ve sözleşme imzalanan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırmacı, araştırma grupları ile gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5– (1) İdare, yapılacak olan araştırma, geliştirme hizmeti alımlarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında bütünlük arz eden hizmet alımları kısımlara bölünemez.

(3) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için hizmet alımı yapılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Değerlendirme Grubu, Proje Teklif Formatı Hazırlanması ve Yaklaşık Maliyet

 

Proje değerlendirme grubu

MADDE 6– (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan alım yöntemleri ile yapılan hizmet alımları, ihale komisyonu görevini yerine getirmek üzere ihale yetkilisince oluşturulan proje değerlendirme grubu vasıtasıyla gerçekleştirilir. İdarenin ihale yetkilisi tarafından, uzmanlardan ve/veya ilgili personelden oluşan en az üç veya daha fazla tek sayıda kişiden müteşekkil proje değerlendirme grubu oluşturulur. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üyeler de belirlenir. İhale yetkilisi tarafından proje değerlendirme grubu üyelerinden birisi başkan olarak belirlenir. İhale yetkilisi, proje değerlendirme grubu başkanını ve üyelerini değiştirmeye yetkilidir.

(2) Proje değerlendirme grubu, proje teklif formatını, sözleşme tasarısı ile gerektiğinde teknik şartname ile idari şartnameyi hazırlar.

(3) Proje değerlendirme grubu, yaklaşık maliyeti tespit eder, tekliflere ilişkin proje değerlendirme raporunu yazar ve yükleniciyi belirler.

(4) Proje değerlendirme grubu, eksiksiz olarak toplanır. Grup kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Proje değerlendirme grubu başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan üyeler, gerekçesini rapora yazmak ve imzalamak zorundadır.

(5) Proje değerlendirme grubu üyelerince alınan kararlar üyelerin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

 

Proje teklif formatı hazırlanması

MADDE 7– (1) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemleriyle yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, proje değerlendirme grubu tarafından proje teklif formatı hazırlanır.

(2) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, yapılacak olan işin konusu, kapsamı, amacı, hedefi, miktarı, süresi, varsa kavramsal çerçevesi, literatürü, metodu ve veri toplama teknikleri, ortalama örneklem sayısı gibi bilimsel konular ile proje ekibi ve bütçesi gibi başlıklara proje teklif formatında yer verilir.

(3) Proje teklif formatı ihale yetkilisinin onayıyla kesinleşir.

(4) İstekliler, tekliflerini bu formata uygun olarak hazırlar.

(5) Proje teklif formatı hazırlanmadan sözleşme yapılamaz ve alım gerçekleştirilemez.

 

Yaklaşık maliyet

MADDE 8– (1) Hazırlanan proje teklif formatı doğrultusunda, proje değerlendirme grubu tarafından söz konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti belirlenir. Yaklaşık maliyet bu Usul ve Esaslarda belirlenen şekilde tespit edilir.

(2) Yaklaşık maliyet, katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanır. Tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

 

Yaklaşık maliyetin hesaplanması

MADDE 9– (1) Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idareleri tarafından belirlenmiş fiyatlar,

b) Hizmet alımını yapan idare tarafından gerçekleştirilmiş benzer işlere ait fiyatlar ve ücretler,

c) Alım konusu hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınarak bulunan fiyatlar,

ç) Konusunda uzman bilirkişi veya ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

esas alınır.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerden herhangi biri veya bir kaçı öncelik sırası olmadan yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılabilir.

(3) Yaklaşık maliyetin belirlenmesi için yapılan araştırmalarda, alım konusu hizmetin ayrıntılı tarifi yapılır. Fiyatlar katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanır. Piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen proforma faturalar veya yazılar değerlendirmeye alınmaz. Bunun gerekçesi yaklaşık maliyet cetvelinde belirtilir. Farklı yıllarda elde edilen yaklaşık maliyet fiyatları Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) rakamları baz alınarak güncellenir.

(4) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen, gerçek fiyatları yansıtmadığı düşünülen durumlarda, gerekçesi açıklanarak yaklaşık maliyet idarece re’sen belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alım Yöntemleri

 

Uygulanacak alım yöntemleri

MADDE 10– (1) Bakanlıkça bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında aşağıdaki alım yöntemlerinden biri uygulanır:

a) Pazarlık usulü.

b) Doğrudan temin.

 

Pazarlık usulü

MADDE 11– (1) Bu Usul ve Esasların; 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen doğrudan temin için öngörülen parasal limitin üzerinde kalan ve aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince doğrudan temin usulü ile yapılamayacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımları, bu Usul ve Esaslarda belirtilen şekilde en az üç isteklinin davet edildiği pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilir.

 

Tekliflerin alınması ve ilan

MADDE 12- (1) Pazarlık usulü ile yapılacak hizmet alımlarında; en az üç teklifin alınması veya idarenin resmi internet sitesinde ihale tarihinden en az on beş gün önce alıma dair ilanın yayımlanması zorunludur. İlanda hata bulunması halinde düzeltme ilanı da aynı usulde yapılır.

(2) İlanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İşin adı, niteliği ve türü.

c) İşin yapılacağı yer.

ç) İşe başlama ve işi bitirme tarihi.

d) Teminat alınıp alınmayacağı ve alınacaksa oranı.

e) Uygulanacak ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, araştırmacı ve araştırma gruplarından yapılacak hizmet alımlarında en az üç teklif alınması veya ilan edilmesi zorunlu değildir.

 

Tekliflerin içeriği

MADDE 13– (1) İsteklilerin tekliflerinde aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

a) İstekliler tarafından doldurulan proje teklif formatı.

b) Proje yürütücüsü, proje danışmanı ve idarece talep edilen, görevlilerin iş bitimine kadar çalıştırılacağına veya bunların görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine aynı nitelikte personelin idarece onaylanarak en kısa sürede görevlendirileceğine dair taahhütname.

 

Tekliflerin şekli

MADDE 14– (1)Tekliflerin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İdare tarafından öne sürülen şartların okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Tekliflerin geçerlik süresinin bulunması.

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

e) Adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(2) Sunulan tekliflerin şekil ve içerik bakımından birinci fıkrada belirtilen niteliklere uygun olmaması, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu şartlardan herhangi birini taşımayan teklifler, değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz.

(3) Yeterliliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere birinci fıkrada belirtilen şartlara sahip son yazılı fiyat teklifleri alınır.

(4) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin tekliflerinin, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

 

Yüklenicinin belirlenmesi

MADDE 15– (1) Teklifler, proje değerlendirme grubu tarafından incelendikten sonra proje değerlendirme raporu hazırlanır.

(2) Teklifler, proje teklif formatında yer alan her bir başlık için ayrı ayrı incelenir, bütçesi de değerlendirilerek isteklinin uygun olup olmadığının gerekçeleri, proje değerlendirme raporunda belirtilir. Ayrıca raporda tekliflerin bilimsel kriterlere, varsa teknik şartname ile idari şartnameye uygun ve yeterli olup olmadığı da değerlendirilir. Proje değerlendirme raporunda, uygun görülen, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli ile varsa ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklifi veren istekli idareye önerilir.

(3) İhale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli ile varsa ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif veren isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek, buna ilişkin belgeyi onaya ekler. Kamu kurumları ve üniversitelerden yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda, varsa ihale yetkilisinin de uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif veren istekli ile sözleşme yapılabilir.

(5) İhale yetkilisi, rapor tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde proje değerlendirme grubunun raporunu onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale yetkilisinin onayı ile ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir.

(6) Sözleşmeye davet edilen isteklinin, kesin teminat öngörülmüşse, tebliğ tarihini takip eden on gün içinde kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, varsa uygun ve yeterli görülen diğer istekliyle, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, sözleşme imzalanabilir. Ancak bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce idare, yeterli ve uygun görülen diğer isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek zorundadır.

 

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 16- (1) Sözleşme imzalanana kadar idare araştırma ve geliştirme hizmeti alımını iptal edebilir. Bu durum, alıma katılan tüm isteklilere duyurulur. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

Doğrudan temin

MADDE 17– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi için Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen limitin, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile on katını aşmamak üzere belirlenen parasal limiti aşmayan hizmet alımları, doğrudan temin yöntemiyle yapılabilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak hizmet alımlarında, aşağıdaki durumların herhangi birinde de doğrudan temin yöntemine başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) İhtiyacın yükseköğretim kurumları ve kamu kuruluşlarından sağlanabilir olması.

ç) Tabii felaketler gibi acil ve beklenmeyen durumlarda idare tarafından öngörülmeyen araştırma ve geliştirme hizmeti alımları.

d) Hizmetin özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilebilecek olması.

e) Ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel alanlarda uluslararası ikili veya çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi için düzenlenen bir araştırma ve geliştirme faaliyeti olması.

f)Pazarlık usulü ile yürütülen ihalelerde yeterli sayıda teklif gelmemesi veya gelen tekliflerin idare tarafından yeterli görülmemesi.

(3) Doğrudan temin yöntemi ile alımlarda, yaklaşık maliyetin hesaplanması, proje teklif formatı hazırlanması ve sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden yapılacak hizmet alımlarında sözleşme yerine protokol düzenlenebilir.

(4) Doğrudan temin yöntemi ile alımlarda, idare tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Usul ve Esaslarda yer alan şekilde teknik şartname ve idari şartname hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme

 

Şartnamelerin hazırlanması

MADDE 18- (1) Yapılacak araştırma ve geliştirme hizmet alımlarında idare tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Usul ve Esaslarda yer alan şekilde teknik şartname ve idari şartname hazırlanır.

 

İdari şartname

MADDE 19– (1) İdari şartname, işin özelliğine göre, 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla idare tarafından düzenlenir.

(2) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu idari şartnamede gösterilir.

 

Teknik şartname

MADDE 20– (1) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanır.

(2) İdarece hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

(4) Hizmet alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak alınacak hizmetin özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale yoluyla hazırlattırılabilir.

 

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 21– (1) Bu Usul ve Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde, aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve iş tanımı.

b) İdarenin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgi ve sorumluluklar.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ğ) Alım dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

h) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

ı) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

i) Garanti istenilen hallerde, garanti süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

j) Gecikme halinde alınacak cezalar.

k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.

l) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

m) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

n) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

o) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

ö) Anlaşmazlıkların çözümü.

 

Sözleşmeye ilişkin diğer hususlar

MADDE 22- (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin anlaşması kaydıyla; işin yapılma veya teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

(2) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devralacaklarda doğrudan temin veya pazarlık usulü ihaledeki ilk şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez ve devir alınamaz.

(3) Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesiyle ilgili hususlarda, 4735 sayılı Kanunun ilgili madde hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Teminatlar

MADDE 23– (1) İdarenin ihtiyacına göre, yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında geçici ve kesin teminat istenmesi, ihale dokümanında düzenleme yapmak şartıyla öngörülebilir.

(2) Teminat mektubu istenmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şekline ilişkin 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu hususa ihale dokümanında yer verilir.

(3) Araştırmacı ve araştırma gruplarınca yürütülecek olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden idarece belirlenen miktarda, teklif bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat alınabilir.

(4) Kesin teminat mektuplarının süresi, işin bitiş tarihi dikkate alınarak kesin kabulün yapıldığı tarihten sonraki bir tarih olmak kaydıyla, idare tarafından belirlenir.

(5) Avans verilmesi durumlarında alınacak olan avans teminat mektuplarının süresi avansın mahsup süresi göz önünde bulundurularak idare tarafından belirlenir.

(6) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek teminat mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşlarının ismi ve teminatının kontrgarantili olduğu belirtilmek zorundadır.

 

Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi

MADDE 24- (1) Taahhüdün, proje formatı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespit edildiği ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra, alınmış olan kesin teminatın;

a) Alınan hizmet için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı,

b) Garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin, kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye verilir.

 

Geri verilemeyen teminatlar

MADDE 25– (1) Bu Usul ve Esaslara göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

 

Mücbir sebepler

MADDE 26– (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde idare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

 

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

MADDE 27– (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

 

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

MADDE 28– (1) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımında, sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

(2) İşin birinci fıkradaki şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın sözleşme hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

 

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 29– (1) Teslim edilen hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen uzman ve/veya ilgili personelden oluşan ve en az üç kişiden müteşekkil bir komisyon tarafından yapılır. Kontrol teşkilatında görevli olan personel muayene ve kabul komisyonunda yer alamaz.

(2) Proje izleme grubu, projenin sözleşme hükümlerine ve proje teklif formatına varsa teknik şartname ile idari şartnameye ve bilimsel kriterlere göre yürütülüp yürütülmediğini her aşamada kontrol eder ve raporlar.

(3) Sözleşmede hüküm bulunması halinde araştırma ve geliştirme hizmetinin müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

 

İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil veya davranışlar ile ceza ve ihaleden yasaklama

MADDE 30– (1) İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil veya davranışlar ile ceza ve ihalelerden yasaklama hususları, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

 

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 31- (1) Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligat, Bakanlıkça ihale dokümanında farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre yapılır.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32– (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Mevcut ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış bulunan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

Yürürlük

MADDE 33– (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 34– (1) Bu Usul ve Esasları Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: