spor hukuku

Asliye Ticaret Mahkemesi Kararı – Uluslararası Dans Federasyonu, Sponsorluk Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, İcra Takibi

T.C.
İSTANBUL
1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/1164 Esas
KARAR NO : 2018/532

DAVA : İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 09/12/2016
KARAR TARİHİ : 22/05/2018

Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA/
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı … dava dışı şirketler arasında 25/12/2008 tarihli Ortak Hizmet Sözleşmesi imzalandığını, sözleşme maddeleri gereğince dava dışı … firmasına ödemeler yapıldığını, bu firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin fesh edildiğini, … 29. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne alacak davası ile … 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne maddi tazminat davası açıldığını, 126.000,00 Euro ile 1.909,71 TL’nin davalıdan alınıp müvekkiline verilmesine karar verildiğini, mahkeme kararı doğrultusunda …’a karşı … 25. İcra Dairesi’nin … Esas sayılı dosyasında takibe geçildiğini, icra takibi sonucu mal varlığı bulunmaması nedeniyle borcun haciz vesikasına bağlandığını, davalı ile akledilen sözleşmenin 3. Maddesi gereğince müvekkilinin uğramış olduğu zararın davalı payına düşen %20’si olan 25.320,00 Euro ve 381,94 TL’nin davalıdan talep edildiğini, davalının cevap vermemesi üzerine … 18. İcra Dairesi’nin … Esas sayılı dosyasında davalıya karşı icra takibine geçildiğini, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu beyanla, itirazın iptali ile takibin devamına, davalı aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA/

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Esas bakımından müvekkilinin imzası bulunan sözleşmeye ilişkin yapılan işlem ve girişimlerde müvekkilinin bulunmamış olduğunu, müvekkilinin …ile ilişkisi bulunmadığını, davacının …aleyhine açtığı davada ve icra takibinde de müvekkilinin bildirimde bulunmadığını beyanla, davanın reddine, davacı aleyhine %20’den az olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE/

… 18. İcra Dairesi’nin … E sayılı takip dosyası, … 25. İcra Dairesi’nin … Esas sayılı dosyası, taraflar arasındaki hizmet ve sponsorluk sözleşmesi, ortak hizmet sözleşmesi, İstanbul (Kapatılan) 29. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/184 Esas – 2013/42 Karar sayılı dosyası ve dayanılan tüm deliller getirtilmiş, konusunda uzman bilirkişiden tüm dosya kapsamında rapor alınmıştır.

Tüm dosya kapsamında konusunda uzman bilirkişiden alınan 27/03/2018 tarihli raporda özetle; davacı … davalı şirket ticari defterlerinin usulüne uygun olduğu, taraflar arasında 25/12/2008 tarihli hizmet ve sponsorluk sözleşmesi ile aynı tarihli ortak hizmet sözleşmesinin imzalandığı, sözleşmenin firmaların sorumluluk ve haklar paylaşımı başlıklı 3. maddesine göre ”işbu ortak hizmet sözleşmesi gereğince elde edilecek kar ve zararın %20’sinin davacı şirkete, %20’sinin davalı şirkete ait olduğu” herhangi bir zarar doğması halinde diğer firmalara karşı payları ile orantılı olarak sorumlu olacakları, davacının ticari defterlerinde davalı şirket adına tanzim edilmiş 31/08/2016 tarihli 25.320,00 Euro ve 673,99 TL miktarlı 2 adet borç dekontunun bulunduğu, bu dekontlara karşın davalı tarafından yapılan bir ödeme bulunmadığı, davalıya ait cari hesabın takip tarihi itibariyle 84.331,27 TL borç bakiyesi verdiği, davalı şirketin ticari defterlerinde davacı şirkete ait herhangi bir cari hesap kaydına rastlanmadığı gibi davacı tarafında tanzim edilen borç dekontlarının kayıtlı olmadığı, davacı şirket tarafından dava dışı …… Ltd. Şti.’ye toplam 126.600,00 Euro ve 1.909,71 TL ödeme yapıldığı, sözleşmenin 3. maddesi gereğince davalının kar ve zarara katılma oranı olan %20 oranının uygulanması ile davacının davalı şirketten 25.320,00 Euro ve 381,94 TL talep edebileceği belirtilmiştir.

Mahkememizce konusunda uzman bilirkişi tarafından düzenlenen denetime olanaklı rapora itibar edilmiştir.

Dava, davacının ortaya çıkan zararının davalı ile aralarında akdedilen sözleşmelere dayanılarak davalının sorumululuk oranında tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali davasıdır.

… 18. İcra Dairesi’nin … Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde, davacının davalıya karşı 25,320,00 Euro + 381,94 TL asıl alacağın tahsili için ilamsız icra takibi yaptığı, davalının süresinde itiraz ederek takibi durdurduğu, davacının 86.902,91 TL harca esas değerle itirazın iptali davası açtığı görülmüştür.

… 25. İcra Dairesi’nin … Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde, davacının dava dışı …… Ltd. Şti.’ye karşı … 29. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 07/03/2013 tarih ve … Esas – … Karar sayılı ilamını 19/04/2013 tarihinde takibe koyduğu, takibin semeresiz kalması nedeniyle 27/10/2016 tarihinde haciz vesakasına bağlandığı görülmüştür.

Tüm dosya kapsamından, uluslararası dans federasyonu tarafından 2009 yılında Türkiye’de düzenlenmesine karar verilen organizasyon için dava dışı …… Ltd. Şti. ile davacı … davalının da aralarında bulunduğu şirketlerle 25/12/2008 tarihinde hizmet ve sponsorluk sözleşmesi imzalandığı, davacı … davalının yer aldığı ortak girişimdeki şirketlerin de kendi aralarında sorumluluklarını düzenleyecek şekilde aynı tarihli ortak hizmet sözleşmesi imzaladıkları, davacı şirket tarafından dava dışı …’a davacının ticari defterlerine göre 126.600,00 Euro ve 1.909,71 TL ödeme yapıldığı, dava dışı şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle akdedilen hizmet ve sponsorluk sözleşmesinin feshedildiği ve yapılan ödemelerin iadesi için … 29. Asliye Ticaret Mahkemesinde .. Esas sayılı dosyada alacak davası açıldığı, davanın kısmen kabulüne karar verilmesi üzerine kararın…’a karşı … 25. İcra Dairesi’nin … Esas sayılı dosyasında takibe konulduğu, icra takibi sonucu mal varlığı bulunmaması nedeniyle borcun aciz vesikasına bağlandığı, davacının aciz vesikası sonrası davalının da aralarında bulunduğu şirketlerle akdedilen ortak hizmet sözleşmesinin 3. maddesi’nin 1. fıkrası gereğince davalının kar ve zarara katılım oranı olan %20 oranına isabet eden miktar olan 25.320,00 Euro ve 381,94 TL’yi davalıdan talep ettiği, davalının ödeme yapmaması üzerine … 18. İcra Dairesi’nin … Esas sayılı dosyasında davalıya karşı icra takibi başlattığı, davalının itirazı üzerine takibin durduğu, tarafların yer aldığı ortak hizmet sözleşmesinin 3. maddesinin 1. fıkrasına göre davalının elde edilecek kar ve zararın %20’sinden sorumlu olduğu, davacının ticari defterlerine göre dava dışı …’a 126.600,00 Euro ve 1.909,71 TL ödeme yaptığı, sözleşmenin feshi sonrası … 25. İcra Dairesi’nin … Esas sayılı dosyasının aciz vesikasına bağlanması da dikkate alındığında davacının bu miktarda zararının oluştuğu, ortak hizmet sözleşmesine göre de oluşan zarardan davalının %20 oranında sorumlu olduğu, bu nedenle davalının itirazında haksız olduğu anlaşılmakla davanın kabulüne, davacı her ne kadar icra inkar tazminatı talep etmiş ise de davacının zarar miktarının tespiti yargılamayı gerektirdiğinden bu talebin de reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda belirtildiği üzere;
Davanın KABULÜNE,
Davalının … 18. İcra Dairesi’nin … E sayılı takip dosyasın yaptığı itirazın 25.320,00 Euro + 381,94 TL asıl alacak için İPTALİNE,
Takibin aynen DEVAMINA,
Asıl alacak 25.320,00 Euro’ya takip tarihinden itibaren 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi gereğince döviz faizi İŞLETİLMESİNE,
Asıl alacak 381,94 TL’ye takip tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faiz işletilmesine,
TL alacağı ile birlirkte Euro niteliğindeki asıl alacak ve işlemiş faiz toplamından oluşan miktarın fiili ödeme tarihindeki TL karşılığının tahsilini teminen takibin DEVAMINA,
İcra inkar tazminatı talebinin REDDİNE,
Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince kabul edilen Euro cinsi alacak miktarının dava tarihindeki TCMB efektif satış döviz kuru Türk Lirası karşılığı ile kabul edilen Türk Lirası alacak miktarı toplamı üzerinden hesaplanan 6.383,10 TL nispi karar harcından, peşin yatırılan 1.049,58 TL harcın mahsubu ile noksan kalan 5.333,52 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
Davacı lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince kabul edilen Euro cinsi alacak miktarının dava tarihindeki TCMB efektif satış döviz kuru Türk Lirası karşılığı ile kabul edilen Türk Lirası alacak miktarı toplamı üzerinden 10.225,44 TL nispi vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
Davacı tarafından yapılan toplam 672,00 TL yargılama gideri ile 1.049,58 TL peşin harç, 29,20 TL başvuru harcı toplamı 1.750,78 TL’nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,
Taraflarca yatırılan bakiye gider avansının kararın kesinleşmesi halinde yatırana iadesine,
Taraf vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde başvurulması halinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 22/05/2018

Katip …
e-imza

Hakim …
e-imza

Harç / Masraf Dökümü
Peşin Harç : 1.049,58 TL
Karar Harcı : 6.383,10 TL
Noksan Harç : 5.333,52 TL

Davacı Gider Avansı
Yatırılan Avans : 765,00 TL

Davalı Gider Avansı
Yatırılan Avans : 55,00 TL

Yargılama Gideri Detayları
Bilirkişi Ücreti : 600,00 TL
Posta Giderleri : 105,00 TL

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: