spor hukuku

Futbolda Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Talimatı Yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda çocuk korumayı konu alan bir Talimat yayınladı. Maalesef bu Talimat çok kötü. FIFA ve yabancı federasyonların düzenlemeleri, programları ile karşılaştırıldığında bu Talimat’ta çok eksik var.

TFF Yönetim Kurulu’nun 11.01.2023 tarih ve 49 sayılı toplantısında alınan kararla Futbolda Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Talimatı kabul edildi. Kabul edilen talimat http://www.tff.org’da yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Talimat hakkında birkaç yazı yayınlayacağım. Zira konu çok önemli ve maalesef Talimat çok kötü.

İlk bakışta, hemen göze çarpan eksikleri, hataları kısaca paylaşayım.

Bu Talimat ile Türkiye Futbol Federasyonu Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu kurulmuş ama Talimat’ta kurulun görevleri düzenlenmemiş. Talimat’ın “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde “kurulun görevlerinin” düzenlendiği iddia ediliyor ama Talimat’ta kurulun görevleri yer almıyor.

Bu Talimat’ta öngörülmesi gereken birkaç görevi yazayım:

 • Türkiye Futbol Federasyonu’nun görevlerini belirlemek,
 • Sporcu Koruma Programı hazırlamak
 • Sporcu Koruma Programı’nın kapsamını belirlemek
 • Kamuoyunu sporda çocuk istismarı konusunda bilgilendirmek, farkındalık çalışmaları yapmak
 • Futbol camiasına çocuk koruma eğitimi vermek
 • Çocuk korumaya ilişkin davranış kuralları, etik kuralları hazırlamak
 • Kurulun yürüteceği soruşturmada mağdurun ve failin haklarını, yükümlülüklerini düzenlemek
 • İhbarcıların (whistleblowers) korunmasına yönelik önlemler almak
 • Mağdura psikolojik destek vermek
 • Futbolda Çocuk Koruma hakkında bağımsız ve tarafsız bir şekilde danışmanlık faaliyetinde bulunmak,
 • Futbolda Çocuk Koruma ilkeleri konusunda uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik olarak, istendiğinde, TFF Başkanlığına ve futbolla ilgili tüzel kişilere görüş bildirmek

Kurulda yedek üyeler öngörülmemiş.

Bu kurulun üyeleri arasında sağlıkçı, emniyet mensubu ve hukukçu bulunması öngörülüyor. Bu kurulda sağlıkçının ne yapacağı bilinmez ama kurulda sosyal hizmet uzmanı, psikolog olmaması büyük eksik.

TFF’nin diğer kurulları dikkate alındığında, Kurul üyeleri için aşağıdaki şartlar aranmalıydı:

 • En az bir üyenin öğretim görevlisi olması,
 • TFF’ye tescilli kulüplerin üyesi veya bukulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi olmaması,
 • TFF’ye bağlı herhangi bir üye veya kulüp için çalışmaması,
 • TFF Yönetim Kurulunda ya da daimi veya geçici başka herhangi bir kurulunda ya da Genel Sekreterliğinde görevli olmaması,
 • Üyelerden en az birinin kadın olması

“Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddede birçok kavramın tanımları verilmiş. İşin ilginç yanı, birçok kavram sadece bu maddede yer alıyor. Birçok kavramın tanımı yazılmış Talimat’ın diğer maddelerinde o kavramlara yer verilmemiş. Örneğin, istismar, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, dijital istismar, zorbalık, kişisel verilerin işlenmesi, varsayılan ayar, yapay zeka sistemi kavramları tanımlar maddesinde var ancak diğer maddelerde yok.

Tanımlar maddesinde kavramlar alfabetik sıra ile yazılmamış.

İstismar türleri arasında ekonomik istismara yer verilmemiş ve bu istismar türü tanımlanmamış.

Tanımlar maddesinde “çocuk” kavramı tanımlanmışken, Talimat’ta “Reşit olmayan futbolcu” ifadesine yer verilmiş (Talimat md. 5/f. 7).

Talimat kapsamında yer verilen ancak Tanımlar maddesinde tanımlanmamış kavramlar var. Dijital ürün, dijital hizmet, MMPI (çok yönlü kişilik envanteri) testi gibi.

Talimat’ta hep spor kulüplerinden bahsedilmiş ancak spor anonim şirketlerine yer verilmemiş. Spor anonim şirketleri Talimat kapsamında değil mi?

Kurul üyeleri bağımsız ve tarafsız değil. Kurulun görev süresi, TFF Yönetim Kurulu’nun görev süresiyle sınırlı. Oysa TFF’nin hukuk kurullarının görev süresi, TFF yönetim kurulunun görev süresinden bağımsız olarak dört yıl. Üstelik TFF yönetimi istediği zaman kurul üyelerini görevden alabiliyor.

Toplantı yeter sayısı öngörülmemiş. Sadece karar yeter sayısı düzenlenmiş.

Kurulun şikayet veya ihbar üzerine kendi soruşturmasını açması doğru değil. Bu şikayet ve ihbarların ön denetime tabi olması gerekiyor. Başvuruların öncelikle disiplin müfettişleri tarafından incelenmesi gerekiyor. Karalama amacı güden veya başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge içermeyen başvuruların esas bakımından incelenmesi için Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu’na sevki yapılmamalı.

Kurulun, kendisine yapılan ihbar, şikayet ve başvurularla ilgili olarak her türlü resmi ya da özel kuruluş, kurum veya kişilerden ve adli mercilerden bilgi ve belge isteyebileceği düzenlenmiş. Kulüpler, kulüp yöneticileri, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri, bu Talimat kapsamında Kurul’un görevini yerine getirebilmesi için Kurul’un her türlü bilgi, belge ve delile ulaşması konusunda gereken yardımı yapmakla yükümlülermiş. Bu kurulun üyeleri savcı değil, hâkim değil. Kimse bu kurulla belge paylaşmak zorunda değil. Örneğin, deplasmana giden bir takımın antrenörü, çocukları otel odasına çağırmış ve onlarla odada uzun vakit geçirmiş ise, kurul otelden kamera kayıtlarını ve diğer kayıtları isteyebilir mi? Otel yetkilileri bu talebi yerine getirmezlerse ne olur? Kayıtları kurulla paylaşmamanın yaptırımı var mı?

Ayrıca kurulun ceza verme yetkisi yok. Neden kurul kişilerden bilgi ve belge talep etsin?

Talimat’ta Kurul‘un, yapacağı inceleme ve soruşturma neticesinde bir rapor düzenleyeceği ve TFF Disiplin Müfettişliğine sunacağı; TFF Disiplin Müfettişliği’nin Kurul’un raporunu değerlendireceği ve gerek gördüğü takdirde ilgililer hakkında disiplin yargılaması yapılması amacıyla yetkili Disiplin Kuruluna sevkine karar vereceği öngörülmüş. Diğer bir deyişle, bir iddia üzerine iki soruşturma yapılacak.

Kurula idari tedbir kararı verme yetkisi bahşedilmiş. İdari tedbir kararına itiraz makamı olarak ise disiplin kurulu öngörülmüş. Bu sistem hatalı. İdari tedbir kararına karşı disiplin kuruluna başvurulduğunda, disiplin kurulu soruşturmayı devralmayacak ve sadece tedbir kararına yönelik itirazı değerlendirecek. Böyle saçmalık olur mu?

Bu kurula idari tedbir kararı verme yetkisi tanınıyorsa, idari tedbir için azami süre öngörülmeli. Tedbir kararı boyunca futbolla ilgili hiçbir faaliyette bulunulamayacağı dikkate alınırsa, idari tedbir kararının mahkumiyet kararı gibi etki doğurmasına izin verilmemeli!

TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu’nun açacağı soruşturma için üst süre öngörülmemiş. Bu kurul belli bir süre içinde soruşturmasını sonuçlandırıp raporunu düzenlemeli ve TFF Disiplin Müfettişliği’ne sunmalı! Soruşturma, kurulun keyfine bırakılmamalı!

Kurulun soruşturması sürecinde mağdurun ve şüphelinin hakları, yükümlülükleri düzenlenmemiş.

Talimat’ta şüphelinin mutlak şekilde suçlu olacağı inancı hakim. Şüpheliye savunma hakkı bile verilmemiş. Soruşturmada adil yargılanma hakkının korunmasına yönelik tedbirlerin düzenlenmesi gerekirdi.

Kurulun gerektiğinde müsabakada görevli hakemleri, gözlemcileri, temsilcileri, ilgili futbolcuları ve yöneticileri, aracı kişileri ve bunların dışında olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilecek kişileri çağırıp dinleyebileceği öngörülmüş. Ancak şüphelinin bu ifade alımına katılma, dinlenen kişilere soru sorma hakkı düzenlenmemiş.

Bu kurul, raporunda olayları açıkça yazmalı ve Futbol Disiplin Talimatı’ndaki hangi maddelerin ihlal edildiğini açıklamalı.

Yeri gelmişken söyleyeyim, Futbol Disiplin Talimatı’nda çocuk istismarı suç olarak düzenlenmemiş. Futbol Disiplin Talimatı’nda sadece “çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olanlar sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılacağı” öngörülmüş (FDT md. 60/I). TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu çocuk istismarı, çocuk tacizi, zorbalık davranışlarını tespit etse bile, Disiplin Kurulu hangi maddeye göre ceza verecek? Disiplin Kurulu, ceza mahkemesinin kararını mı bekleyecek?

Peki fail cinsel istismar dışında bir istismar (fiziksel/duygusal/dijital) davranışında bulunursa ne olacak? Mahkeme bu davranıştan ötürü iki yılın altında ceza verirse, bu ceza kararına dayanılarak hak mahrumiyeti cezası verilemeyecek. Mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verirse, ortada mahkumiyet kararı bulunmadığı için, faile ceza verilemeyecek.

Bu durumda sormak lazım: Neden Futbol Disiplin Talimatı’nda çocuk istismarı suçları açıkça düzenlenmedi?

Bu kurulun soruşturma sonrası hazırlayacağı rapor sadece TFF Disiplin Müfettişliği’ne değil, şikayetçiye veya ihbar edene de gönderilmeli! Kurulun raporuna karşı beyanda bulunma hakkı öngörülmeli. Bu, özellikle TFF Disiplin Müfettişliği’nin suçun oluşmadığına karar vermesi ve dosyayı Disiplin Kurulu’na göndermemesi ihtimali için önem arz ediyor. TFF Disiplin Müfettişliği’nin dosyayı Disiplin Kurulu’na göndermeme kararı da ilgililere tebliğ edilmeli.

Şimdilik bu kadar yazmakla yetiniyorum.

Özetle, bu Talimat çok kötü.

Kendisine hiçbir görev yüklenmeyen bir kurul için bu kadar uzun ama hiçbir esaslı konuyu düzenlemeyen bir Talimat hazırlanmasını garipsedim.

Talimat aşağıdadır:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
FUTBOLDA SPORCU ESENLİĞİ VE ÇOCUK KORUMA TALİMATI

MADDE 1 – Amaç

Bu talimatın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu’nun teşkilatlanması; Kurul’un görev, yetki ve çalışma esas ve usulleri ile futbolda “Futbolda Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma” kurallarının ve buna ilişkin sorumluluk bilincinin yaratılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesidir.

MADDE 2 – Kapsam

(1) TFF, TFF’ye bağlı kulüpler, futbol okulları ve aşağıda belirtilen kişiler bu talimat hükümleri kapsamındadır:

(a) Kulüpler, kulüp başkanları, onursal başkanları, yöneticileri ve çalışanları,

(b) Müsabaka görevlileri,

(c) Amatör ve profesyonel futbolcular,

(ç) Teknik adamlar,

(d) Müsabaka organizatörleri ve futbol menajerleri,

(e) Taraftarlar,

(f) Bir müsabaka veya etkinlik kapsamında görevlendirilmiş kişiler,

(g) Bir kulüpte tescilli olsun veya olmasın futbolla ilgili her türlü faaliyette bulunan diğer kişiler.

MADDE 3 – Tanımlar

(1) Bu talimatta yer alan;

(a) Çocuk : On sekiz yaşın altındaki tüm kişileri kapsamaktadır. “Kırılgan durumdaki çocuklar” ise özellikle hassas olan, bunlarla sınırlı olmamak üzere; engelli çocuklar, mülteci statüsündeki çocuklar, azınlık grupların çocukları, yoksulluk içerisinde yaşayan çocuklar, alternatif bakım hizmeti alan çocuklar ve kanunlarla ihtilaf içerisindeki çocukları,

(b) Futbolda Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma : Futbol oynayan ve onsekiz yaşın altındaki tüm kişilerin yaşına ve gelişimine uygun olarak eğitimini, öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesi için gerekli önlemleri almak,

(c) İstismar : Fiziksel, psikolojik ve cinsel nitelikli olabilecek şekilde; ihmal, özensiz muamele, şiddet ve sömürünün her türlüsü; birebir veya sanal olarak gerçekleşen her tür zararlı girişim başta olmak üzere; bir şeyin fazla veya yanlış kullanımı, ya da yetersiz girişimden dolayı ortaya çıkan zarar, hasar, zarar görme olasılığı ve bütün veya tek tek bu nedenlerden dolayı bir çocuğun gelişiminin zarara uğratılmasını,

(ç) Fiziksel İstismar : Çocuklara vurmak, çocukları sarsmak, sallamak, herhangi bir şey atmak/fırlatmak, tekmelemek ve bunlarla sınırlı olmamak üzere çocukların canını yakabilecek, bedenine hasar veren/verebilecek veya iz bırakabilecek/bırakmayacak kasti her türlü fiziksel eylemi,

(d) Cinsel İstismar : Çocuklardan pornografik içeriklerin paylaşılıp seyredilmesinin istenmesi, cinsel bölgelerinin gösterilmesinin istenmesi, çocukların uygunsuz biçimde hareket etmesinin veya cinsel hareketlere bakmasının istenmesi ya da bunların yapımı için onların kullanılması ile bu davranışların teşviki için onlara yardımcı maddeler verilmesi de dahil olmak üzere; fiziksel temas ve cinsel penatrasyon içeren veya içermeyen her türlü cinsel girişim, saldırı, sömürü ve benzeri faaliyetleri,

(e) Duygusal İstismar : Çocuğun yaşından ve gelişiminden daha ileri seviyede beklentiyle hareket etmek de dahil olmak üzere, çocuklara değersiz olduğunu söylemek veya hissettirmek; çocukların sevilmedikleri veya başkasını memnun etmedikleri sürece değerli olmadıklarını, sevilmeyeceklerini ve dışlanacaklarını düşündürecek davranışlar ve çocukları korkutmak veya tehlikede olduklarına dair duygu oluşturabilecek davranışları,

(f) Dijital İstismar : İnternet veya sosyal medya ortamlarında değişik yollarla; gizliden veya açıktan, duygusal, zihinsel, ekonomik ve cinsel girişim, şiddet, saldırgan eğilim, sömürü, benzer paylaşım ve faaliyetleri,

(g) İhmal : Fiziksel, duygusal, cinsel ve gelişim sürecinin sekteye uğramasına sebep olabilecek şekilde, çocuğun temel duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının giderilmemesini veya kayıtsız kalınmasını/görmezden gelinmesini veya sair şekillerle hukuka aykırı sonucun istenmemesine rağmen, sonucun ortaya çıkmasında gerekli özeni gösterilmemesini,

(ğ) Zorbalık : Daha üstün konumda ya da güçlü olanın karşısındakini -genellikle istediklerini yaptırmak amacıyla- etkilemesi, ezmesi ve gözünü korkutması,

(h) Önleyici Faaliyet : Bu talimatta korunması amaçlanan değerlerin zarar görme olasılığına binaen gerçekleştirilecek her türlü faaliyeti,

(ı) Vaka : Bu talimatta korunması amaçlanan değerlere karşı gerçekleştirilen, şikayete bağlı olan veya olmayan her türlü olayı,

(i) BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme: 2 Eylül 1990 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi,

(j) TFF : Türkiye Futbol Federasyonu’nu,

(k) Kurul : Çocuk koruma alanında uzman en az bir hukukçu, bir sağlıkçı, bir emniyet mensubu olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulunu,

(l) Kulüp Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Yetkilisi : TFF’ye tescilli tüm amatör ve profesyonel kulüplerin, bu talimatın uygulanmasının takibi ve denetlenmesi amacıyla görevlendirilmiş olan ve TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu ile koordineli olarak çalışacak kulüp çalışanlarını;

(m) Çocuğun Üstün Yararı : Çocuğun Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde tanımlanan bütün haklardan tam ve etkin bir şekilde yararlanmasını ve bütünsel gelişimini sağlamayı amaçlayan, çocukla ilgili yapılan bütün faaliyetlerde öncelikle bu amacın dikkate alınmasını zorunlu kılan ilkeyi,

(n) Çocuğa zarar verme: Çocuğun bedensel, ruhsal, zihinsel veya ahlaki gelişimlerinin bozulmasını,

(o) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

(ö) Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

(p) Varsayılan Ayar : Dijital hizmet, ürün veya özellik için Servis Sağlayıcı tarafından benimsenen önceden seçilmiş bir seçeneği,

(r) Zarar : Çocuğun sağlığı, esenliği veya haklarının kullanılması üzerinde olumsuz bir etkiyi,

(s) Yapay Zeka Sistemi : Makine ve/veya insan tarafından üretilen veri ve girdileri kullanarak, belirlenmiş bir hedefe makine öğrenmesi ve/veya mantık ve bilgi temelli yaklaşımlarla nasıl ulaşılacağına dair çıkarımlar yapan ve etkileşimde bulunduğu ortamı etkileyen tahminler, öneriler veya kararlar gibi çıktıları özerk olarak üretebilen veya bilgilendirme yeteneğine sahip makine tabanlı bir sistemi,

ifade eder.

MADDE 4 – Futbolda sporcu esenliği ve çocuk korumanın ilkeleri

(1) Futbolda Sporcu Esenliği ve Çocuk Korumanın sağlanmasında aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır;

(a) Tüm süreçlerde çocuğun üstün yararının gözetilmesi,

(b) Futbolun çocuklar için güvenli olması ve çocukların menfaatine hareket edilmesi ve çocukların futboldan keyif almaları

(c) BM Çocuk Hakları Sözleşmesinde belirtilen çocuk haklarının göz önünde bulundurulması,

(ç) Kuralların, herhangi bir yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, sosyal konum, inanç, yetenek düzeyi veya engel durumu gibi hususlarda ayrım yapılmaksızın, tüm çocuklara uygulanması,

(d) Çocuk Koruma faaliyetlerinin hepsi, şeffaflık ve açıklık içinde yapılması ile bu faaliyetlerde, çocuğun üstün yararının, kurum veya kişilerin itibarı gözetilmesi, konu hassasiyeti açısından üst düzey merciler ve bilmesi gerekenler dışındakilerle dosya bilgisi paylaşılmaması ve çocuk korumasının ilgili herkesin sorumluluğunda olması,

(e) Çocukların esenliği ve güvenliği konusunda edinilen her türlü bilgi ve endişenin ivedilikle dikkate alınması ve öncelikle çocuğun, sonrasında futbolun ve kurum çalışanlarının zarar görmemesi açısından riskin azaltılması için yapılması gerekenlerin yapılması,

(f) Çocukların yaşam, güvenlik, sağlık ve gelişme haklarına saygı gösterilmesi,

(g) Mahremiyet ve kişisel verilerin korunması hakkına uygun süreçler işletilmesi,

(ğ) Ayrımcılığa uğramama hakkına riayet edilmesi,

(h) Çocuğun doğrudan veya dolaylı olarak kullandığı dijital ürün ve hizmetlerin tasarımından itibaren çocuğun üstün yararının ve esenliğinin gözetilmesi.

MADDE 5 – Önleyici ve koruyucu çalışmalar

(1) Talimat kapsamındaki tüm kişiler, bu talimatta belirlenen ilke ve prensiplere uygun davranmakla ve hesap verebilir olmakla yükümlüdür.

(2) Talimat kapsamındaki kişiler, talimatla korunan değerlere yönelik herhangi bir vakanın oluştuğu veya ihlalin gerçekleştirildiğinden haberdar olmaları halinde, TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu’na bu konuda bildirimde/ihbarda bulunmakla yükümlüdür.

(3) TFF’ye tescilli tüm kulüpler, kulüp personellerinin seçiminde ve görevlendirilmesinde bu talimat kapsamındaki ilkeler ile korunması amaçlanan değerleri göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.

(4) Futbolda Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma’nın korumayı amaçladığı değerlere yönelik tüm ihlaller ve ihmali davranışlara, ivedilikle müdahale edilmeli ve eylemin soruşturulmasına ilişkin her türlü bilgi ve belge, gizlilik içinde işbu talimatta öngörülen şekilde ilgili mercilerle paylaşılmalıdır. Çocuklarla çalışan kişilerin yüz kızartıcı suç veya çocuğa karşı her seviyede şiddet olaylarıyla ilgili Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar kapsamında soruşturma, şikayet, derdest yargılama veya kesinleşmiş mahkeme ilamının olmasının tespit edilmesi halinde durum derhal kişinin kendisi veya durumu öğrenen, kulübü veya diğer paydaşlarca TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu’na bildirilmelidir.

(5) Çocuklarla bire bir çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalı, çalışmalar ve paylaşımlar en az iki yetişkinin gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumda kişiler, çocuklarla herkesin görebileceği açık alanlarda veya en az iki çocuğun mevcut olduğu bir ortamda çalışma ve paylaşım gerçekleştirmelidir. Asgari kişi sayısının sağlanamaması durumunda, söz konusu etkinlik iptal edilmelidir.

(6) Çocuğun, kendisine yapılacak sağlık müdahalesi sebebiyle bir yetişkin ile bire bir görüşmesi gerektiği durumlarda; çocuğun velisi/vasisi yanında değilse, kendi seçtiği çocuğun veya yetişkinin de müdahale alanında bulunması gerekir.

(7) Reşit olmayan bir futbolcudan doping kontrolü için alınacak idrar numunesi, ancak kendi takımından bir erişkinin gözetiminde, numune alacak yetkili ile yalnız olmadan alınmalıdır. Çocuğun takımından birini ısrarla istememesi halinde, doping numunesi almakla yetkili kişinin yanında başka bir erişkinin eşlik etmesi suretiyle işlem yapılmalıdır.

(8) Çocukların kişisel verilerinin korunması için yaşa uygun bir koruma düzeyi sağlanmalıdır.

(9) Dijital ürünlere veya hizmetlere erişebilecek veya erişmesi muhtemel çocukların kırılganlık durumları, yaş aralığı, hakları ve farklı yaş ve gelişim aşamalarındaki farklı ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

(10) Dijital ürün veya hizmetlere erişmesi veya bunlardan etkilenmesi muhtemel engelli çocukların ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

MADDE 6 – Çocuklarla çalışan kişilerden talep edilecek belgeler:

(1) Çocuklarla çalışacak ücretli veya gönüllü çalışanlar, işverenlerine aşağıdaki belgeleri ibraz etmekle yükümlü olup, belgelerin doğruluğu, kontrolleri ve takibinden işverenler sorumludur:

(a) Adli sicil belgesi (her sene yenisi ibraz edilmelidir)

(b) İkametgah belgesi

(c) Daha önce çalışmış olduğu işyeri varsa işyerlerinden alınan referans mektubu

(ç) Daha önce çalışmış olduğu işyeri varsa işyerlerine ait bilgi ve ayrılma nedenlerine ilişkin yazılı beyan

(d) MMPI (Çok yönlü kişilik envanteri) testi sonucu

(e) TFF Sporcu esenliği ve çocuk koruma kural ve düzenlemelerine uyacağını kabul ettiğine dair yazılı taahhütname.

(2) Mevcut çalışanların ve işe alınan kişilerin TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu tarafından verilecek temel eğitimlere katılmaları şarttır.

MADDE 7 – TFF Sporcu esenliği ve çocuk koruma kurulu, çalışma usul ve esasları

(1) Kurul, 1 başkan ve 6 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Kurul, ilk toplantısında asil üyeler arasından bir Başkan Vekili ve bir Raportör seçer. Başkan ve Başkan vekilinin yokluğu halinde, kurula en yaşlı üye Başkanlık eder.

(2) Kurulda çocuk koruma alanında uzman en az bir hukukçu, bir sağlıkçı, bir emniyet mensubu olması şarttır. Seçilecek başkan ve üyelerin aşağıdaki koşulları da taşıması zorunludur:

(a) En az lisans mezunu olmak,

(b) En az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

(c) Arşivli adli sicil kaydı sunmak.

(3) Kurul üyelerin seçiminde çocukların bedensel ve zihinsel sağlığı veri gizliliği, çocukların bilgi teknolojilerine güvenli erişimi konusunda uzman veya çocuk esenliği, çocuk hakları konusunda uzman hukukçu olmak tercih sebebidir.

(4) Kurul’un görev süresi TFF Yönetim Kurulu’nun görev süresiyle sınırlıdır. Kurul’un üyeleri, TFF Başkanının önerisi ve TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile her zaman değiştirilebilir.

(5) Kararlar, toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir.

(6) Kurul, ayda en az bir kere toplanır. Kurul ayrıca, iş durumuna göre veya Başkan’ın gerek görmesi halinde, her zaman toplanabilir.

MADDE 8 – Kurula ihbar, şikayet ve başvuru usulü

(1) Bu talimatın koruduğu değerlerin ihlaline yönelik gerçekleşen veya şüphe edilen her olayla ilgili olarak kişiler talimatın Ek-1’inde yer alan formu doldurularak veya TFF’nin internet sitesinde yer alan formu doldurarak Kurul’a ihbar, şikayet veya başvuruda bulunabilir.

(2) Kurul, kendisine yapılan ihbar, şikayet ve başvurularla ilgili olarak her türlü resmi ya da özel kuruluş, kurum veya kişilerden ve adli mercilerden bilgi ve belge isteyebilir; gerektiğinde müsabakada görevli hakemleri, gözlemcileri, temsilcileri, ilgili futbolcuları ve yöneticileri, aracı kişileri ve bunların dışında olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilecek kişileri çağırıp dinleyebilir. Ancak Kurul tüm bu işlemleri gizlilik esasına dayalı olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür.

(3) Kurul, talimata konu ihlallerle ilgili adli soruşturma açılmadığının tespiti halinde durumu yetkili adli mercilere bildirmekle yükümlüdür.

(4) Kurul, yukarıda belirtilen kurum, kuruluş ve kişilerle doğrudan doğruya yazışma yapmak ve tebligat göndermek yetkisine sahiptir.

(5) Kurul, kendisine yapılan ihbar, şikayet veya başvuru üzerine, çocuğa yönelik bir eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği, zarar meydana gelip gelmediği veya zarar riskinin bulunup bulunmadığını değerlendirerek başvuruyu ciddi bulması halinde kişiler hakkında soruşturmanın her aşamasında soruşturma tamamlanıncaya kadar idari tedbir vermeye yetkilidir.

(6) Kurul tarafından yapılan inceleme ve soruşturmada iddiaları ciddi bularak kişi hakkında tedbir kararı vermesi durumunda, tedbir kararı ilgili kişiye ve kişinin bağlı olduğu kulübe veya ilgili kuruma bildirilir

(7) Kurul tarafından verilen tedbir kararı, Kurul tarafından soruşturmanın her aşamasında kaldırılabilir. Kurul tarafından verilen tedbir kararlarına karşı yetkili Disiplin Kurulu’na itiraz edilebilir.

(8) Kurul tarafından hakkında idari tedbir verilen kişi, tedbir kararı kaldırılana kadar veya hakkında kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar futbol müsabakalarına iştirak edemez, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik, saha komiserliği yapamaz, TFF veya kulüp yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev alamaz, kulüp mensubu olarak futbolla ilgili idari, sportif veya sair hiçbir faaliyette bulunamaz, antrenmanlara katılamaz ve stadyumlara giremez.

(9) Kulüpler, kulüp yöneticileri, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri, bu Talimat kapsamında Kurul’un görevini yerine getirebilmesi için Kurul’un her türlü bilgi, belge ve delile ulaşması konusunda gereken yardımı yapmakla yükümlüdürler.

(10) Kurul bu madde kapsamında yapacağı inceleme ve soruşturma neticesinde bir rapor düzenler ve TFF Disiplin Müfettişliğine sunar. TFF Disiplin Müfettişliği, Kurul’un raporunu değerlendirir ve gerek gördüğü takdirde ilgililer hakkında disiplin yargılaması yapılması amacıyla yetkili Disiplin Kuruluna sevkine karar verir.

MADDE 9 – TFF Sporcu esenliği ve çocuk koruma koordinatörü

(1) Kurul’un idari işlerini yürütmek üzere bilgi ve tecrübesiyle alanında uzman kişiler arasından; TFF Başkanı’nın önerisi üzerine TFF Yönetim Kurulu tarafından TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Koordinatörü görevlendirebilir.

(2) TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Koordinatörü, Kurul Başkanı’na bağlı olarak çalışır.

(3) Koordinatör yerine getireceği işlemleri gizlilik esasına dayalı olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür.

MADDE 10 – Kulüp sporcu esenliği ve çocuk koruma yetkilisi

(1) TFF’ye tescilli tüm kulüpler, Kurul ile koordinasyonda bulunmak ve önleyici ve koruyucu çalışmalar ile bu talimatın uygulanmasının sağlanması amacıyla bünyelerinde çalışan en az çocuk koruma konusunda bir uzman personelini Kulüp Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Yetkilisi olarak görevlendirmek zorundadır. Bu talimatta düzenlenen önleyici ve koruyucu çalışmaların sağlanması hususundaki kulüp yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için azami düzeyde yetkilendirilirler.

(2) Kulüp Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Yetkilisinin görevi, bu talimatta düzenlenen hükümler ile buna bağlı yapılacak diğer faaliyetlerde danışman konumda olmak, bilgi, destek, tavsiye sağlamaktır. Kulüp Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Yetkilisi, Kulübün bu Talimatı doğru ve etkin olarak uygulanması konusunda gerekli tüm dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. Kendilerine doğrudan iletilen endişelerin ve vakaların ele alınışında işbu talimatta gösterilen işlevleri yerine getirirler.

(3) Kulüp Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Yetkilisi, TFF tarafından verilen eğitimlere katılmakla yükümlüdür ve katılıma ilişkin sorumluluk, ilgili kulübe aittir.

MADDE 11 – Disiplin hükümleri

(1) Kurul tarafından verilen idari tedbir kararına uymayan kişiler hakkında ilgili disiplin kurulu tarafından en az 1 yıl hak mahrumiyeti veya lisansın iptali cezası verilebilir. Bununla birlikte ilgili kulüplere Süper Lig için 2.000.000- TL’den 2.500.000-TL’ye kadar, 1. Lig için 1.000.000-TL’den 1.250.000-TL’ye kadar, 2. Lig için 500.000-TL’den 625.000-TL’ye kadar, 3. Lig için 250.000-TL’den 300.000-TL’ye, Bölgesel Amatör Ligler, Gelişim Ligleri, Kadınlar Ligi için 75.000-TL’den 100.000-TL’ye kadar para cezası, diğer amatör kulüplere ise Futbol Disiplin Talimatı’nın 35. maddesinde düzenlenen ikame ve ilave cezalar verilir.

(2) Buna rağmen Kulüpler tarafından tedbir kararına uyulmaması halinde yukarıda belirtilen cezalara ek olarak ilgili Kulübün ligden ihracına karar verilebilir.

(3) Bu talimat kapsamındaki ihlaller hakkında yargılama yetkisi profesyonel ligler ve kupa müsabakaları açısından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na, amatör ligler açısından Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na aittir.

MADDE 12 –Talimatta yer almayan hususlar

Bu talimatta belirtilmemiş hususlar hakkında TFF Yönetim Kurulu karar verir.

MADDE 13 – Yürürlük

Bu talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 11.01.2023 tarih ve 49 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve 17.02.2023 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: