spor hukuku yargı kararları

Danıştay: “Spor Federasyonu Başkanlığı Seçimine Aday Olanlardan Katkı Payı Alınması Hukuka Aykırıdır”

Federasyon başkanlarının seçimiyle ilgili olarak yasayla verilen görevi yerine getirmekle yükümlü olan davalı idarenin, bu görevini yerine getirirken ortaya çıkan giderleri, yasa ve yönetmelikte öngörülen esas ve koşullar dışında yeni bir zorunluluk getirerek seçime katılan başkan adaylarından seçim giderlerine katkı payı alarak karşılamasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Davanın Özeti: Kayak Federasyonu Başkanlığı seçimine aday olan davacı, aday olanlardan seçim giderlerine katkı payı olarak 150.000.000.-TL, alınmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, Federasyon Başkan Adaylarında Aranacak Şartlarla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönerge‘nin 5.maddesinin (h) bendindeki düzenlemenin iptali ile ödediği katkı payının iadesini istemektedir.

Savunmanın Özeti: Davanın süresinde açılmadığı, davacının yönergede yer alan şartları bilerek seçime katıldığı, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. maddesinde genel müdürlüğün Başbakanlığa bağlı katma bütçeli tüzel kişiliğe haiz bir kamu kuruluşu olduğunun belirtildiği ve 14. ve 15. maddelerinde gelirlerinin sayıldığı, federasyonlara başkan seçilen kişilerin bu görevi fahri olarak yürüttükleri ve onlardan maddi-manevi katkıda bulunmalarının beklendiği, Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinin 5. maddesinin (m) bendinin de bu amaç için düzenlendiği, adaylardan alınan katkı payının seçim giderleri için kullanıldığı, davacının merkez seçim kuruluna itiraz etmediği öne sürülerek davanın usul ve esas yönünden reddi gerektiği savunulmaktadır.

D. Tetkik Hakimi: Mustafa Karabulut

Düşüncesi: Dava, federasyon seçimlerine başkan adayı olanlardan 150.000.000.-TL. katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin iptali ve ödenen katkı payının iadesi istemiyle açılmıştır.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14. maddesinde genel müdürlüğün gelirleri 14 bent halinde sayılmıştır. Yasada sayılan gelirler arasında seçim giderlerine katkı payı alınması yönünde bir düzenleme olmadığı gibi ilgili yönetmelikte de bu yönde bir kural yer almamaktadır.

Kamu kurumunun yürütmekle yükümlü olduğu bir hizmetin giderlerini, yasal dayanağı olmadan katkı payı adı altındaki bir gelirle karşılaması hukukun genel ilkeleriyle bağdaşmaz. Öte yandan böyle bir uygulama Anayasa’da da düzenlenen seçimlerin serbestliği ilkesi ile de çelişmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu yönergenin seçim giderlerine katkı payı alınmasına ilişkin 5/h maddesinin iptaline ve davacıdan alınan 150.000.000.-TL.’nin davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Öcal Beningtan

Düşüncesi: “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinin “Federasyon başkanı adayı koşulları” başlıklı 5 nci maddesinin (m) bendinde “Adaylık ile ilgili diğer usul ve esaslar genel müdürlükçe hazırlanacak bir yönerge ile belirlenir” hükmü getirilmiştir.

Yönetmelik maddesinin vermiş olduğu yetki gereğince genel müdürlükçe hazırlanan yönergenin 4 ncü maddesinin (h) bendinde başkan adaylarından dava konusu miktar kadar para alınması öngörülmüştür ve bu yönerge itiraza uğramadığından kesinleşmiştir.

Dosyanın incelenmesinden davacı hakkında tesis edilen işlemde yönetmelik ve yönerge esaslarına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenle yasal dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiği düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği düşünüldü:

Dava: federasyon başkanları seçimine katılacak adaylardan seçim giderlerine katkı payı olarak 150.000.000. -TL. alınması yönündeki davalı idare yönergesinin 5.maddesinin (h) bendinin iptali ile davacıdan alınan katkı payının iadesi istemiyle açılmıştır.

Davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi:

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 14.maddesinde, genel müdürlüğün gelirleri tek tek sayılmış; 19. maddesinde ise, federasyon başkanlarının seçimle göreve gelecekleri ve bu görevin fahri olduğu, federasyon başkanlarının meçimi, kurullarının teşkili çalışmaları, görev yetki ve sorumlulukları ile kurullarım atamaya ilişkin hükümlerin çıkarılarak yönetmelikte belirleneceği kurala bağlanmıştır.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinin 5.maddesinde ise, federasyon başkanı adayı olacaklarda aranacak şartlara yer verilerek, anılan maddenin (m) bendinde, adaylık ile ilgili diğer usûl ve esasların genel müdürlükçe hazırlanacak bir yönerge ile belirleneceği belirtilmiştir.

Adaylık ile ilgili diğer usûl ve esasları belirleyen Yönergenin 5.maddesinin dava konusu edilen (h) bendinde seçim giderlerine katkı payı olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü hesabına 150.000.000.-TL. yatırılacağı düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmüne göre çıkarılan Federasyon Başkan Adaylarında Aranacak Şartlarla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönerge’nin 4. maddesinde, başkan adaylarında aranacak şartlar yönetmeliğe paralel olarak düzenlenmiş; 5. maddesinde, bu şartlara ilişkin belgelere yer verilmiş iken 5.maddenin (h) bendinde Yönetmelikte düzenlenmediği halde seçim giderlerine katkı payı olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün hesabına 150.000.000.-TL. yatırılması yönünde yeni bir zorunluluk getirilmiştir.

Belirtilen bu duruma göre, federasyon başkanlarının seçimiyle ilgili olarak yasayla verilen görevi yerine getirmekle yükümlü olan davalı idarenin, bu görevini yerine getirirken ortaya çıkan giderleri, yasa ve yönetmelikte öngörülen esas ve koşullar dışında yeni bir zorunluluk getirerek seçime katılan başkan adaylarından seçim giderlerine katkı payı alarak karşılamasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Federasyon Başkan Adaylarında Aranacak Şartlarla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönerge’nin 5.maddesinin (h) bendinin iptaline: 29.9.1999 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay 10. D., 29.9.1999, E. 1997/3262 K. 1999/4371

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: