Spor Genel Müdürlüğü

Spor Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Spor Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği, 25.07.2012 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete‘de  (http://goo.gl/InTH0fyayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik metni aşağıdadır.

Spor Genel Müdürlüğünden:

SPOR HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Spor Hizmetleri Uzman ve Uzman Yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, yarışma ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, Spor Hizmetleri Uzman ve Uzman Yardımcılarının yetiştirilmeleri, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Birim: Spor Hizmetleri Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev yaptıkları Genel Müdürlük merkez teşkilatında bulunan birimi,
ç) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Sınav Komisyonu: Spor Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Komisyonunu,
g) Tez: Spor Hizmetleri Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezini,
ğ) Uzman: Spor Hizmetleri Uzmanını,
h) Uzman Yardımcısı: Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısını,
ı) Yarışma Sınavı: Spor Hizmetleri Uzman Yardımcılığı için yapılacak yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılacak sınavı,
i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,
j) Yeterlik Sınavı: Spor Hizmetleri Uzmanlığı yeterlik sınavını,
k) Yeterlik Sınavı Komisyonu: Yeterlik Sınavını yapan Komisyonu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Yarışma sınavı
MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe Yarışma Sınavı ile alınır.
(2) Yarışma Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında Sınav Komisyonu tarafından yapılır.
(3) Yarışma Sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.
(4) Yarışma Sınavına çağrılacak adayların sayısı öğrenim dalları itibarıyla atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağırılır.
(5) Yarışma Sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde, öğrenim dalları itibarıyla atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağırılır.

Yarışma sınavı duyurusu
MADDE 5 – (1) Yarışma Sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı, derecesi, sınavın yapılış şekli, sınav tarihi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın sınava çağrılacağı, başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek beyan ve belgeler, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, sınav konuları, sınavın değerlendirme yöntemi ve diğer hususlar son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Yarışma Sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Genel Müdürlüğün kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ve benzeri fakültelerden Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve sınav duyurusunda belirtilen veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından,
2) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından,
3) Fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik, sosyoloji, psikoloji, iletişim, halkla ilişkiler ve benzeri bölümlerden Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve sınav duyurusunda belirtilen veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından,
mezun olmak,
c) Yarışma Sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, Yarışma Sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak.
(2) Genel Müdürlük, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir.
(3) Genel Müdürlük, Yarışma Sınavı duyurusunda yer vermek suretiyle, sınavı birinci fıkrada sayılan tüm fakülte ve bölüm mezunlarına açık yapabileceği gibi, hizmet gereklerini ve Genel Müdürlüğün ihtiyaç durumunu dikkate alarak belirleyeceği fakülte ve bölümlerden bir kısmına açık olarak da yapabilir.

Başvuruda istenen belgeler ve başvurunun sonuçlandırılması
MADDE 7 – (1) Yarışma Sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlükten veya Genel Müdürlüğün internet sayfasından temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekler:
a) Yükseköğrenim diploması, geçici mezuniyet belgesi veya eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,
b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
c) Yazılı özgeçmiş,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf.
(2) Belgelerin, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına en geç Yarışma Sınavı duyurusunda belirtilen tarih ve saatte elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
(3) Yarışma Sınavına katılacakların isim listesi, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir.
(4) Yarışma Sınavının yazılı bölümünün Genel Müdürlükçe yapılması halinde, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.
(5) Başvurusu kabul edilip, isimleri Yarışma Sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
(6) Yarışma Sınavına katılmaya hak kazanamayanlar ile başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, Yarışma Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde, kendilerine elden teslim edilir.

Sınav komisyonunun oluşumu
MADDE 8 – (1) Sınav komisyonu, Bakan tarafından daire başkanı ve üzeri Bakanlık personeli ile Genel Müdürlük birim amirleri ve uzmanlar arasından belirlenen beş üyeden oluşur. Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Komisyonun doğal üyesidir. Gerekli görülmesi halinde yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından da üye belirlenebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Ayrıca üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.
(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Sınav komisyonunun görevleri
MADDE 9 – (1) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre Yarışma Sınavı duyurusunda yer alacak hususları tespit etmek,
b) Yarışma Sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,
c) Yarışma Sınavını yapmak ve değerlendirmek veya gerektiğinde yazılı sınavı yaptırmak,
ç) Yarışma Sınavına ilişkin olarak yapılan itirazları incelemek ve sonuçlandırmak.

Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kamu kurum ve kuruluşu arasında yapılacak protokolle belirlenir.
(2) Yazılı sınavın Genel Müdürlük tarafından yapılması halinde sınav, Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır ve yazılı sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav Komisyonunca seçilen sınav sorularını, sınav süresini ve puanlarını gösterir tutanak, başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilir.
(3) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak adaylara dağıtılır.
(4) Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra Sınav Komisyonuna teslim edilir.
(5) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği sonradan tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

Yazılı sınav konuları
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav;
a) Genel kültür ve genel yeteneğe,
b) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere,
c) Spor kültürü ve Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin genel bilgilere,
ilişkin konulardan yapılır.
(2) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilerin değerlendirilmesi, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konular arasından yapılır.
a) İKTİSAT GRUBU:
1) Mikro ve makro iktisat,
2) İktisat politikası,
3) Türkiye ekonomisi,
4) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.
b) MALİYE GRUBU:
1) Kamu maliyesi,
2) Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi,
3) Türk vergi sisteminin genel esasları,
4) Maliye politikası.
c) HUKUK GRUBU:
1) Anayasa hukuku,
2) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
3) Ceza hukuku (Genel hükümler),
4) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),
5) Borçlar hukuku (Genel hükümler).
ç) KAMU YÖNETİMİ GRUBU:
1) Yönetim bilimleri.
(3) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.
(4) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilerin değerlendirilmesi, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için, mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konularından yapılır.
(5) Sınav sorularının % 60’ı lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si spor kültürü ve Genel Müdürlüğün görev alanına ait genel bilgilerden, % 20’si ise genel kültür ve genel yetenek konularından hazırlanır. Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir. Genel kültür ve genel yetenek soruları ile spor kültürü ve Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak hazırlanır.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağrı
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir, en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılarak tutanağa bağlanır ve imzalanır.
(2) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan almak gerekir.
(3) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(4) Yarışma Sınavının yalnızca sözlü sınavdan oluşması halinde duyuruda belirtilen KPSS puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(5) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınav tarihi ve yeri Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan sonra veya doğrudan yapılan sözlü sınav, adayların;
a) Yarışma Sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Spor Hizmetleri Uzman Yardımcılığına uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yarışma sınavı sonuçları
MADDE 14 – (1) Başarı sırası, yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak; yazılı sınav yapılmadığı takdirde ise sözlü sınav puanı esas alınarak belirlenir.
(2) Adaylar, Yarışma Sınavı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralamaya konulur ve başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; Yarışma Sınavında başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir. İhtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirlenmiş ise asıl ve yedek listeler bu husus göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulur.
(3) Adayların Yarışma Sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
(4) Sınav Komisyonunca oluşturulan asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç iş günü içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilir; bu tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde de Genel Müdürlük ilan panosunda ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir.
(5) Yarışma Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
(6) Yarışma Sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konulur; atanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

Uzman yardımcılığına atanma
MADDE 15 – (1) Yarışma Sınavını asıl olarak kazananların, tebligatta belirtilen süre içinde, aşağıdaki belgelerle birlikte yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.
a) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,
b) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,
c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanı,
ç) Mal bildirimi,
d) 4 adet vesikalık fotoğraf.
(2) Belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller olmaksızın süresi içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
(3) Yarışma Sınavında başarılı olarak asıl listede yer alıp göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, sınav sonuçlarının ilanından itibaren her halükarda altı ayı geçmemek kaydıyla müteakip sınav tarihine kadar ve Yarışma Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Süresi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcılığı süresi
MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, bu süre içinde 17 ncimadde hükümleri uyarınca eğitim ve staja tabi tutulur.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar.
(2) Uzman yardımcıları için, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, çalıştıkları birimlerin görüşleri de alınarak çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Genel Müdürün onayına sunulur.
(3) Çalışma ve yetiştirme planı;
a) Uzman yardımcılarına, Genel Müdürlüğün görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,
b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için gerektiğinde uzman yardımcılarının rotasyona tabi tutulabilmesini,
c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,
ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,
e) Genel Müdürlüğün çalışma alanı ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım sağlanmasını ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,
f) Genel Müdürlüğün görev alanı ile benzer faaliyette bulunan resmi veya özel kuruluşlarda staj, eğitim, inceleme ve araştırma yapılmasını,
sağlamaya yönelik programları kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi, Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil Genel Müdürlükte iki yıllık fiili hizmet süresini tamamlamalarını izleyen bir ay içinde, hazırlamak istedikleri teze ilişkin üç farklı konuyu birim amirine bildirir.
(2) Birim amiri, diğer birim amirleriyle de görüş alışverişinde bulunmak suretiyle, uzman yardımcısınca belirlenen üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu, bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde belirler ve Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirir.
(3) Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından uzman yardımcılarına tez için öncelikli konular tebliğ edilebilir. Bu durumda, uzman yardımcılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

Tez danışmanı
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı, uzmanlık tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde, kendisine rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu temin etmek maksadıyla bir danışman belirler ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun onayına sunar. Yeterlik Sınavı Komisyonu, gerektiğinde başka bir danışman da belirleyebilir.
(2) Tez danışmanı, uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur. Gerektiğinde birden fazla tez danışmanı belirlenebilir.
(3) Tez danışmanı, uzmanlar ve birim amirleri ile Genel Müdürlük teşkilatı veya diğer kamu kuruluşlarında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri arasından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.

Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezi teslim etmek zorundadır. Bu sürenin son iki ayı içerisinde uzman yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır. Bir yıllık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.
(2) Tezini süresinde teslim etmeyen uzman yardımcısına, bir defaya mahsus olmak üzere Yeterlik Sınavı Komisyonunun kararı ile altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Verilen ilave süre içinde de tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı hakkında 25 inci madde hükümleri uygulanır.
(3) Uzman yardımcısı, tezini tez danışmanları rehberliğinde hazırlar. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Aksi durumun tespiti halinde, tez yetersiz sayılır.
(4) Uzman yardımcısınca hazırlanan tez, belirlenen sürenin sonunda tez danışmanının tez hakkındaki yazılı görüşünü içeren raporu ile birlikte beş nüsha olarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Teslim edilen tez ve raporlar, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Yeterlik Sınavı Komisyonu üyelerine gönderilir.

Yeterlik sınavı komisyonu
MADDE 21 – (1) Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, birim amirleri ve uzmanlar arasından seçilecek beş üyeden oluşan Yeterlik Sınavı Komisyonu, Genel Müdürün onayı ile oluşturulur. Genel Müdür tarafından ayrıca üç yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Yeterlik Sınavı Komisyonuna katılamamaları halinde, yedek üyeler, tespit sırasına göre Yeterlik Sınavı Komisyonuna katılır.

Tez değerlendirme ve tez savunması
MADDE 22 – (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu, tezleri tez danışmanlarının raporlarını da dikkate alarak iki ay içerisinde inceler. Tez inceleme süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde, uzman yardımcısı, hazırladığı tezin savunmasını yapmak üzere çağrılır.
(2) Uzman yardımcısı, Yeterlik Sınavı Komisyonu önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.
(3) Tezin değerlendirilmesine ilişkin oylar “yeterli” veya “yetersiz” şeklinde kullanılır. Yeterliğin tespitinde oy çokluğu esastır.
(4) Tezin yetersiz bulunması halinde, Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından tezin yetersiz sayılmasına ilişkin gerekçeleri içeren bir değerlendirme raporu hazırlanır.
(5) Tezi yetersiz bulunan uzman yardımcılarına, değerlendirme raporunda yer verilen hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Tezi ikinci defa yetersiz bulunan uzman yardımcıları hakkında 25 inci madde hükümleri uygulanır.
(6) Tezi yeterli görülmekle birlikte tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısına iki ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için;
a) Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, Genel Müdürlüğün uzman yardımcısı kadrosunda en az üç yıl çalışmış olması,
b) Uzmanlık tezinin yeterli kabul edilmesi,
şartları aranır.
(2) Birinci fıkrada yer verilen şartları taşıyan uzman yardımcıları, tez değerlendirme sonucunun ilanından itibaren bir aydan önce ve üç aydan sonra olmamak kaydıyla, Yeterlik Sınavı Komisyonunca belirlenen tarihte Yeterlik Sınavına alınır.
(3) Yeterlik sınavı, klasik ve/veya test usulüne göre Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yapılır.
(4) Uzman yardımcılarının yeterlik sınavında sorumlu oldukları mevzuat ve konular Yeterlik Sınavı Komisyonunca tespit edilerek yeterlik sınavından en az altı ay önce duyurulur. Yeterlik Sınavı Komisyonu, yeterlik sınavı tarihine üç aydan az kalmamış olmak şartıyla, gerektiğinde sorumlu olunan mevzuatta değişiklik yapabilir.
(5) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.
(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde olmak kaydıyla, Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından ikinci kez sınav hakkı verilir. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 25 inci madde hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa atanma
MADDE 24 – (1) Uzman olarak atanabilmek için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olmak,
b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerlik süresi dolmamış başka bir belgeyi, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmek,
gerekir.

Başka kadrolara atanma
MADDE 25 – (1) Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya tezleri ikinci defa kabul edilmeyen, ikinci defa yapılan yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Genel Müdürlükte durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitim

Görev ve yetkiler
MADDE 26 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır;
a) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak.
b) Genel Müdürlüğün görev ve amaçları kapsamında, araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek.
c) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmak.
ç) Bağlı oldukları birimlere ait görevleri tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama ilkelerine göre yürütmek.
d) Amirlerince verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

Sorumluluk
MADDE 27 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları uzmanlık çalışmalarının gereği gibi ve süresinde tamamlanmasından, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, bağlı oldukları birim amirine karşı sorumludur.

Eğitim
MADDE 28 – (1) Uzmanlar, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilen programlar çerçevesinde staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartı ile lisansüstü çalışma yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilirler.
(2) Uzman ve uzman yardımcıları, Genel Müdürlükçe uygun görülen kurum dışı ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan bir program dahilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz
MADDE 29 – (1) Yarışma Sınavı ile tez ve yeterlik sınav sonuçlarına yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

Sekretarya hizmetleri
MADDE 30 – (1) Yarışma Sınavı, tez ve yeterlik sınavına ilişkin hizmetler ile ilgili komisyonların sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Kariyer dışı uzman atanamayacağı
MADDE 31 – (1) Uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: