spor hukuku yargı kararları

Danıştay: “Bisiklet Antrenmanı, Ölümlü Trafik Kazası, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Sorumluluğu”

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2017/335

Karar No : 2017/7719

İstemin Özeti : Davacılardan ‘ın kızı, ‘ın ise kardeşi olan ferdi lisanslı bisiklet sporcusu olan …………..ın, 22/09/2006 günü Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün kadrolu antrenörleri tarafından yaptırılan bisiklet antrenmanı sırasında gerçekleşen trafik kazasında yaralanması ve sonrasında tedavisinin yapılması amacıyla yatırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayında; davalı idarelerin hizmet kusuru bulunduğundan bahisle, 150.000,00.-TL (destekten yoksun kalma) maddi tazminat ile 250.000,00.-TL manevi olmak üzere toplam 400.000,00.-TL zararın tazminine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, … İdare Mahkemesi’nce; Mahkemelerinin kısmen kabul, kısmen ret kararının Danıştay Onuncu Dairesi’nin 24/11/2014 tarih ve E:2010/14314, K:2014/6943 sayılı kararı ile kısmen onanıp, manevi tazminatın yetersiz olduğu gerekçesiyle kısmen bozulduğu, bozma kararına uyularak, olayda her iki idarenin de hizmet kusurunun bulunduğu gerekçesiyle davacı anneye 100.000,00.-TL, davacı kardeşe 50.000,00.-TL manevi tazminatın davalı idareler tarafından ödenmesi yolunda verilen kararın, taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Davacılar tarafından mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. Davalı idarelerce savunma verilmemiştir.

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Kanunu Ek 1. maddesi uyarınca Danıştay Onbeşinci Dairesi ile Danıştay Onuncu Daire’since oluşturulan Müşterek Kurul’da dosyanın tekemmül ettiği anlaşılmakla davalı ‘nın yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun “Kararın Bozulması” başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçelerindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemlerine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz istemlerinin reddine, … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve … sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: