Uncategorized

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kapılar Açıldı mı?

Bugün Recep Tayyin Erdoğan Stadı’nda oynanan Kasımpaşa A.Ş. – Kardemir Karabükspor müsabakasının yirminci dakikasında, taraftarların Passolig denetimi yapılmadan, usulsüz şekilde stada alındıkları iddia ediliyor.
 
Bu iddia doğru mu bilmiyorum. TFF yanıt verecektir.
 
İddia doğru ise, müsabakaya usulsüz şekilde giren, bunları stada sokan ve kişiler ile kulüpleri bekleyen cezalar ne olacak?
 
6222 sayılı Kanun ve TFF Talimatları dikkate alındığında taraftarların stadyuma usulsüz girişinden ev sahibi  kulüp, spor güvenlik birimi, müsabaka güvenlik amiri, gözlemci polis, özel güvenlik görevlileri federasyon ve federasyon bünyesinde saha komiserleri sorumlu.
 
Makale yazacak vaktim olmadığı için sadece “usulsüz seyirci sokulması” ile ilgili düzenlemeleri paylaşıyorum.
 

I) 6222 sayılı Kanun

Spor alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirler (md. 5)

– Spor müsabakalarına, kişi ancak adına düzenlenen elektronik kart ile izleyici olarak girebilir. Spor müsabakasına izleyici olarak girecek kişilerin kontrolünü ev sahibi kulüp yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde her müsabaka için; (e)n üst futbol liginde bulunan spor kulüplerine yüzbin Türk Lirası idari para cezası verilir (21/II).


Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisi federasyonlara ait olup federasyonlar bu amaçla bünyelerinde merkezi kontrol sistemi oluşturur.

Spor Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi (md. 15)

 
“(Passolig’i)  olmaksızın spor müsabakalarını izlemek amacıyla spor alanlarına giren kişi, adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek adli para cezasının miktarı elli günden az olamaz.
 
Spor alanlarına spor müsabakalarını izlemek amacıyla bu Kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişi, elli günden az olmamak üzere adli para(1) cezası ile cezalandırılır. Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi lehine işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”
 
 
1) Emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları (md. 7):
 
– Kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında gerekli adli işlemleri yapmak ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların fotoğrafını almak ve kişilere ait bilgileri elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere spor güvenlik birimine bildirmek,
 
– Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişilerin spor alanına girmesini engellemek.
 
– Her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimlerin spor alanına sokulmaması için gerekli tedbirleri almak,
 
– 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu hükümleri uyarınca, spor müsabakası öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında, taraftarların üstünde, aracında ve eşyasında arama yapmak, Kanun kapsamında öngörülen yasak madde ve eşyalara el koymak,
 
– Müsabakalara girişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolünü yapmak ve belirlenen esaslara aykırı yazı, şekil, ibare ve malzemeyi spor alanına almamak.
 
2) Müsabaka güvenlik amirinin (Spor alanlarında güvenliğin sağlanması amacıyla mülki idare amiri tarafından görevlendirilmiş genel kolluk amiri) görevleri (md. 8):
 
– (…) Yönetmeliğe aykırı davranan kişilerin tespit edilmesini, şartlar uygun olduğu takdirde bu kişilerin müsabaka alanının dışına çıkarılmasını, mevcut şartlar ve kamu düzeni gerekçeleriyle anında dışarı çıkartılması uygun görülmeyen kişiler veya taraftar gruplarının kamera ve fotoğraf makinesi gibi teknik araçlarla tespit edilmesini ve eylemleri tanıkla veya diğer belgelerle delillendirerek, haklarında kanuni işlem yapılmasını sağlamak,
 
– Yönetmeliğe aykırı davranan kişilerin tespit edilmesini, şartlar uygun olduğu takdirde bu kişilerin müsabaka alanının dışına çıkarılmasını, mevcut şartlar ve kamu düzeni gerekçeleriyle anında dışarı çıkartılması uygun görülmeyen kişiler veya taraftar gruplarının kamera ve fotoğraf makinesi gibi teknik araçlarla tespit edilmesini ve eylemleri tanıkla veya diğer belgelerle delillendirerek, haklarında kanuni işlem yapılmasını sağlamak,
 
– Spor alanlarının çevresinde ve spor alanı girişlerinde spor müsabakası ile ilgili olarak mülki amirin yazılı iznine istinaden genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerine izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol ettirmek, aratmak ve üst araması yaptırmak,
 
– Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhında, taraftarların üstünün, eşyasının ve araçlarının, 2559 sayılı Kanunun önleme aramasına ilişkin hükümlerine göre aranmasını sağlamak,
 
– Spor alanlarındaki eksiklikler ile spor kulüplerince yerine getirilmeyen yükümlülükleri içeren müsabaka güvenlik raporunu spor güvenlik birimine iletmek,
 
– Alınan tedbir ve uygulamalarda Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden özel güvenlik görevlileri hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanmasını sağlamak,
 
– Müsabakalarda görev alan özel güvenlik görevlilerini denetlemek ve spor güvenlik kurullarında belirlenen sayıda özel güvenlik görevlisi bulundurmayan spor kulübü hakkında idari yaptırım uygulanmasını teminen Cumhuriyet başsavcılığına başvurmak,
 
3) Spor güvenlik biriminin (Sorumluluk alanlarına göre il ve ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından kurulan birim) görev, yetki ve sorumlulukları (md. 9):
 
– Müsabaka güvenlik amiri ve spor kulübü güvenlik sorumlusu ile birlikte müsabakanın güvenliğini tehdit edebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla, taraftardan sorumlu kulüp temsilcileri ile koordineli olarak gerekli tedbirleri almak,
 
– Kanuna aykırı fiilleri işleyenleri, gelişmiş kamera ve elektronik bilet sisteminden ve merkezi veri tabanındaki bilgilerden yararlanarak, fotoğraflı, görüntülü ve her türlü delilleri ile birlikte tespit etmek ve ettirmek,
 
– Futbolda en üst lig ve bir altındaki lig için her bir kulüple ilgili gözlemci polis görevlendirmek Müsabaka güvenlik raporunu, gereğinin yapılması için ilgili federasyona, il veya ilçe spor güvenlik kuruluna ve merkezi spor güvenlik birimine göndermek,
 
4) Gözlemci polisin (Futbol dalında en üst lig ve bir altındaki lig için spor güvenlik biriminden, bu birimin olmadığı yerlerde spor güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürüten birimden görevlendirilen genel kolluk görevlisi) görev, yetki ve sorumlulukları (md. 10)
 
– Dış saha dahil olmak üzere, görevli olduğu tüm müsabakalarda haklarında müsabakaları seyirden yasaklanma tedbiri uygulanan taraftarların spor alanlarına girişlerini engellemek için seyirci giriş kapısında taraftardan sorumlu kulüp temsilcisiyle birlikte gerekli çalışmaları yapmak ve tespit ettiği hususları müsabaka güvenlik amirine ve il spor güvenlik birimine bildirmek.
 
4) Federasyonların görev, yetki ve sorumlulukları (md. 11)
 
– Elektronik kartlı bilet sistemine geçilen müsabakalarda; bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetimi gerçekleştirmek,
 
– Biletsiz seyirci girişini önleyici tedbirler aldırmak ve denetlemek
 
5) Spor kulüplerinin görev, yetki ve sorumlulukları (md. 12):
 
– Profesyonel futbol liginde (…), spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarına uygun olarak, kulüp güvenlik sorumlusunun koordinasyonunda, kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri marifetiyle (…) spor alanı etrafındaki birinci güvenlik çemberinden itibaren, seyircilerin yönlendirilmesi, bilet kontrolü, tahliye alanlarının boş bırakılması, sahaya girmeye çalışacak riskli taraftarların ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların girişinin engellenmesi, acil durumlarda seyircilerin en yakın sağlık odası veya tahliye alanlarına yönlendirilmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak. 
 
– Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde müsabakalara girişi sağlayacak (elektronik) (…) bilet satışlarını kişilere özgü elektronik kart üzerinden yapmak; spor müsabakalarına kişilerin adlarına düzenlenen elektronik kart ile girişlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla kurulacak sistemlerin giderlerini karşılamak, elektronik bilgi bankasından yapılan sorgulamada haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunduğu tespit edilenlere bilet satışı yapmamak,
 
– Kanunda belirtilen spor alanına sokulması yasak olan ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekler ile çevreyi kirletebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek cisimlerin, müsabaka öncesinde spor alanında bulunup bulunmadığını özel güvenlik personeli marifetiyle kontrol etmek ve bunların spor alanlarına sokulmasını ve müsabaka alanına atılmasını önlemek,
 
– Ev sahibi oldukları veya sayıldıkları müsabakalara seyirci olarak girecek kişilerin kontrolünü yapmak,
 
– Kulüp güvenlik sorumlusu ve kulüp görevlilerinin federasyonun belirlediği kriterlere uygun olmasını ve kusurlu davranan özel güvenlik görevlisinin yeniden görev almamasını sağlamak.
 
6) Özel güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları (md. 13)
 
– Seyirciler seyir alanına alınmadan önce spor alanında bulunmak, güvenlik kontrolü yapmak, müsabaka tamamlandıktan sonra sporcu ve seyirciler spor alanını tamamen terk edinceye kadar spor alanının iç güvenliğini sağlamak,
 
– Spor alanına girişte, genel kolluk görevlilerinin gözetiminde olmak üzere mülki amirin yazılı iznine istinaden izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol etmek ve aramak ile seyir alanına ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içeceklerin sokulmasını ve kullanılmasını engellemek,
 
– Seyircilerin, biletlerinde belirtilen koltuk numaralarına göre oturmalarını ve tahliye merdivenlerinin boş bırakılmasını sağlamak.
 
7) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları (md. 14):
 
– Müsabaka güvenliğinin sağlanması konusunda güvenlik görevlilerine yardımcı olmak,
 
– Müsabaka alanlarında güvenlik için tehlike oluşturabilecek konuları güvenlik görevlilerine iletmek,
 
8) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (md. 23): Spor müsabakaları öncesinde toplanan spor güvenlik kuruluna katılmayan, kurul kararlarına uymayan, Kanunda öngörülen sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile ilk yardım ve itfaiye personeli, hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatılmak üzere mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kulüpler ile taraftardan sorumlu temsilci ve kulüp görevlileri, hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili federasyona bildirilir.
 
III) TFF Talimatları
 
Futbol Müsabaka Talimatı md. 16/2: “Bu belgeler dışındaki bir belge ile müsabakalara seyirci alınamaz. “
 
Futbol Saha Komiserleri Talimatı md. 6/r: “Tribünler dahil sahada emniyet önlemlerinin alınmasını sağlamak,”
 
 
 
1) Usulsüz Seyirci Alma (md. 49)
 
“Stadyuma giren seyirci sayısı hakkında gerçeğe aykırı belge düzenleyen, beyanda bulunan, stadyuma seyirciyi biletsiz olarak veya bilet yerine herhangi bir belge ile sokan, rakip kulüp seyircisine aynı seyir kalitesindeki yerler için kendi seyircisine uyguladığı bilet fiyatının %30’dan fazla fiyat uygulayan, stadyuma veya tribüne kapasitesi üzerinde seyirci alan veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan kulüplere Süper Lig için 100.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar (…) para cezası verilir.”
 
2) Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma (md. 59)
 
“(1) Görevlerinin gereğini yerine getirmeyen müsabaka görevlilerine ve diğer görevlilere üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
(2) Görevin kötüye kullanılması halinde, faillere bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti veya lisansın iptali cezası verilir.”

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: