Genel

Ak Partili Milletvekillerinden Torba Kanun Teklifi

Ak Parti Kocaeli milletvekili İlyas Şeker ve arkadaşları birçok kanunun değiştirilmesi için kanun teklifi verdiler. “Torba Kanun” olarak adlandırılan bu kanun teklifinde birbiriyle ilgisiz birçok kanunda değişiklik öngörülüyor.

Kanun değişikliği teklifinde sporla ilgili düzenlemeler de var.

1) Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesi değişiyor. Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı indirilebilecek.

2) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesi değişiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilecek.

3) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a yeni bir madde ekleniyor. Bu madde ile yönetmelikle düzenlenecek hususlar belirtiliyor.
Madde şöyle:
EK MADDE 2- a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması, oyun planı, ikramiye ödeme usulü, başta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler hakkındaki tüm işlemler ve oyunların oynatılması ile ilgili usul ve esaslar,
b) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alanlara ödenecek isim haklarına ilişkin usul ve esaslar,
c) Teşkilat Başkanlığı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar,
ç) Personelin; hizmete alınma, nitelik, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar,
d) Teşkilat Başkanlığına ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar,
yönetmelikle düzenlenir.

4) 21/511986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a aşağıdaki geçici madde ekleniyor. Bu madde ile, Olimpik sporculara yapılacak yardımın esasları düzenleniyor.
Madde şöyle:
Olimpik sporculara yardım
GEÇİCİ MADDE 13- Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir.
Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir.
Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.
Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.

Bu maddede öngörülen haciz yasağı kanımca Anayasa’ya aykırıdır.

5) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de birden fazla değişiklik yapılıyor.

a) Müsteşar yardımcısı sayısı ikiden dörde çıkarılıyor.

b) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı adlı hizmet birimi kuruluyor. Bu birimin görevleri yeni bir madde ile düzenleniyor. İlgili düzenleme şöyle:
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
MADDE 8/B- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların personeline rehberlik etmek,
b) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum, kuruluş ve federasyonların faaliyet ve işlemleri ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak.
c) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklıklar hakkında önerileri rapor halinde sunmak.
ç) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların performans denetimini yapmak.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve kayıtlan vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.
Denetçiler, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşlan ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.
(3) Denetçi yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, mesleğe alınmalan, yetiştirilmeleri, denetçiliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

c) Gençlik ve Spor Bakanlığı için yeni kadrolar ihdas ediliyor.

d) Atamalarla ilgili geçici madde getiriliyor.
Düzenleme şöyle:
GEÇİCİ MADDE 11– (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör unvaniarını ihraz etmiş olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ekli (1) sayılı listede yer alan denetçi kadrolarına, 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın atanabilir.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ile Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri sona erer. Bu kadrolarda bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas olunan Bakanlık Müşaviri kadrolarına halen bulunduklan kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu fıkra ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
(3) Bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış sayılanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlannda belirlenen birimlerde verilen görevleri yürütmek üzere görevlendirilebilir.
(4) Bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış sayılanların, bu kadrolara atanmış sayıldıklan tarih itibaoyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıklan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması halinde
aradaki fark tutan, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvaniarında isteklerine bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: