mevzuat

Gençlik ve Spor Şûraları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Gençlik ve Spor Şûraları Yönetmeliği, 24 Kasım 2011 tarihli ve 28122 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik aşağıdaki gibidir:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR ŞÛRALARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gençlik hizmetleri ve spor ile ilgili faaliyetler konusunda ihtiyaç ve sorunları tespit etmek ve bu doğrultuda öneriler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Şûralarının oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Şûralarının oluşumu, çalışması ve organizasyonuna ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Genel Kurul: Gençlik ve Spor Şûraları Genel Kurulunu,
ç) Müsteşar: Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarını,
d) Sekretarya: Şûra Sekretaryasını,
e) Şûra: Gençlik Şûrasını veya Spor Şûrasını,
f) Şûra Başkanlık Divanı: Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanı veya Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olan, diğer üyeleri Şûra Genel Kurulu tarafından seçilen Şûra yürütme organını,
g) Üye: Şûraya resmi olarak davet edilmiş ve oy hakkı bulunan üyeyi,
ğ) Yürütme Kurulu: Şûranın planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu olan Şûra Yürütme Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Şûranın Oluşumu ve Görevleri
Şûranın oluşumu
MADDE 5 – (1) Şûra, Bakanlıkça belirlenen üyeler ve gözlemcilerden oluşur.
Şûranın görevleri
MADDE 6 – (1) Şûranın görevleri; Bakanlık görev alanına giren konulara ilişkin olarak durum tespiti yoluyla incelemeler yapmak, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek, uygulamadan kaynaklanan sorunları belirlemek ve buna ilişkin çözüm önerilerini sunmaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplantı, Genel Kurul ve Komisyonlar
Şûra gündeminin tespiti
MADDE 7 – (1) Şûra gündemi, Şûranın gerçekleştirileceği tarihten en az üç ay önce Yürütme Kurulunun teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir ve üyelere bildirilir. Gerek görülmesi halinde gündemin belirlenmesinde diğer kurum ve kuruluşların da görüşleri alınabilir.
Şûra ön hazırlıkları
MADDE 8 – (1) Uygun görülecek merkezlerde veya illerde Şûra ön komisyon çalışmaları düzenlenebilir. Bu çalışmaların esas ve usulleri Yürütme Kurulunca belirlenir.
(2) Ön komisyonların çalışmalarının sonuçları rapor haline getirilir.
Dokümanların gönderilmesi
MADDE 9 – (1) Şûra gündemiyle ilgili ön komisyon raporları ve gerekli diğer dokümanlar Şûra toplantısından en az otuz gün önce üyelere elektronik ortamda veya CD ile gönderilir.
Açılış
MADDE 10 – (1) Şûranın açılışı Bakan tarafından yapılır. Bakan, Şûranın ve Başkanlık Divanının tabii başkanıdır. Bakanın katılamadığı hallerde toplantı Müsteşarın başkanlığında yapılır.
Şûra toplantıları
MADDE 11 – (1) Şûra, çalışmalarını belirlenen gündem gereğince Genel Kurul ve Komisyon toplantıları halinde yürütür. Şûra toplantısına davet edilenlerden tebliğler ve bildiriler istenebilir.
Genel Kurul toplantısı
MADDE 12 – (1) Genel Kurul toplantıları oturumlar halinde yapılır. Genel Kurul, ilk oturumunda, biri Bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere üç başkan yardımcısı ve dört raportör seçerek Şûra Başkanlık Divanını oluşturur. Şûra Genel Kurulunu Divan Başkanı yönetir. Divan Başkanının yokluğunda Başkan Yardımcılarından birisi Divan Başkanlığı görevini vekâleten yürütür.
(2) Genel Kurul oturumlarında söz almak isteyen üyeler taleplerini Şûra Başkanlık Divanına ad bildirmek suretiyle iletirler ve Şûra Başkanlık Divanı söz almak isteyen her üyenin görüşünü belirtmesini sağlayacak şekilde konuşma sürelerini belirler.
Komisyonların oluşturulması ve çalışmaları
MADDE 13 – (1) Her komisyonda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin dengeli temsili göz önünde bulundurulur. Komisyonlar, Şûra üyeleri arasından oluşturulur. Komisyonların ve diğer katılımcıların üye sayıları ve yapıları ile çalışma usul ve esasları Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Başkanlık Divanınca belirlenir.
(2) Yürütme Kurulu tarafından her bir gündem konusuna ilişkin olarak komisyon üyelerine gerekli duyuru yapılır.
(3) Komisyonlar, gündem konusu ile ilgili çalışmalar için ilk toplantılarında bir başkan, iki başkan yardımcısı ile üç raportörü açık oylamayla seçerler ve çalışma programlarını hazırlarlar. Komisyonlar, seçim sonucunu ve hazırladıkları çalışma programını ilk toplantıdan sonra Başkanlık Divanına sunarlar.
(4) Komisyon toplantılarında kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyon toplantıları ile kararları tüm üyelerce imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şûra toplantısına sunulmak üzere bütün üyelerce imzalanmış bir rapor hazırlanır ve Başkanlık Divanına teslim edilir.
Komisyon raporlarının görüşülmesi
MADDE 14 – (1) Komisyonlarca hazırlanan raporlar Genel Kurulda görüşülür, incelenir ve karara bağlanır. İlave veya çıkarmayı gerektiren düzeltmeler yapılabilir. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya ret şeklinde oy kullanır, çekimser oy kullanılamaz. Şûra, katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(2) Komisyon raporlarının oylanması sonucunda kabul edilen kararlar Şûra kararı olarak belirlenir.
(3) Genel Kurulda oylama genel kural olarak el kaldırmak suretiyle yapılır.
(4) Genel Kurul görüşmeleri tutanakla tespit edilir.
(5) Kesinleşen tutanaklar, komisyon raporları ve bildiriler ile katılanlara ait listeler Bakanlık tarafından yayımlanır.
Şûra sonuç bildirgesi
MADDE 15 – (1) Şûra çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi Şûra Başkanlık Divanınca belirlenecek heyet tarafından hazırlanır ve Genel Kurula katılan üyelerin oy çokluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanının uygun bulduğu görüş kabul edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürütme Kurulu, Sekretarya ve Yayımlama
Yürütme kurulunun oluşumu
MADDE 16 – (1) Yürütme Kurulu; Bakanlık Müsteşarı, Müsteşar Yardımcıları, ilgili Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile Bakan tarafından uygun görülecek akademisyen ve uzmanlar arasından Bakan onayı ile oluşur. Yürütme Kurulu Başkanı Bakan tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Yürütme Kurulu Başkanının uygun gördüğü bir Yürütme Kurulu üyesi başkanlığı vekâleten yürütür.
Yürütme kurulunun görevleri
MADDE 17 – (1) Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Şûra tarih ve gündemini belirlemek,
b) Tespit edilen konularla ilgili çalışma belgelerini hazırlamak üzere çalışma gruplarını oluşturmak,
c) Şûra komisyonlarının üye sayıları ile çalışma usul ve esaslarını hazırlayarak önerilerini Başkanlık Divanına sunmak,
ç) Şûra çalışmalarının yürütülmesine yönelik tedbirler almak.
Sekretarya
MADDE 18 – (1) Şûranın sekretarya işleri Bakan tarafından belirlenen Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Bilimsel tebliğler ve bildiriler
MADDE 19 – (1) Şûra çalışmalarında değerlendirilmek üzere sekretaryaya gönderilen bilimsel tebliğler ve bildiriler Yürütme Kurulunca değerlendirilerek uygun görülenler tartışılmak üzere ilgili komisyonlara gönderilir.
Şûra kararlarının yayımlanması
MADDE 20 – (1) Şûra kararları, Şûra toplantılarının bitiminden itibaren en geç bir yıl içerisinde Bakanlık tarafından yayımlanır ve ilgili kişi ve kuruluşlara gönderilir.
(2) Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamalar Bakan tarafından belirlenen Genel Müdürlükçe takip edilir.
Yayın hakkı
MADDE 21 – (1) Şûraya sunulan tebliğ ve bildiriler ile yapılan konuşma tutanaklarının ve Şûra raporlarının yayın hakkı münhasıran Bakanlığa ait olup, anılan tebliğler ile konuşmaların sahiplerine telif ücreti ödenmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 22 – (1) 6/1/1993 tarihli ve 21457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Şûrası Yönetmeliği ile 11/7/1989 tarihli ve 20222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: