Etiket: ücret alacağı

Yargıtay Kararı – Tekerlekli Sandalye Basketbol, Sporcu Alacağı

13. Hukuk Dairesi 2016/11881 E., 2016/22783 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı,… Belediyesi tarafından kurulan spor kulübünde 2009-2010 sezonunda tekerlekli sandalye basketbol takımında oynadığını, hakettiği sözleşme ücreti ve harcırah bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, falaya dair haklar saklı tutularak 50 TL harcırah bedeli ile 14.400 TL sözleşmeden kaynaklı ücret alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.


Davalı … Belediyesi Başkanlığı, davanın husumet yönünden reddine karar verilmesini dilemiştir.


Davalı … Belediyesi…, cevap vermemiş, duruşmalara katılmamıştır.


Mahkemece, ispatlanamadığından davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.


Davacı eldeki dava ile sözleşmeden kaynaklanan ücret alacağının ve ödenmeyen harcırah bedelinin tahsilini istemiş olup, mahkemece, sporcu sözleşmesinin ve ödemelerle ilgili belgelerin dosyaya sunulmadığı gerekçesi ile ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir. Gerçekten de, dosyaya yazılı bir sözleşme sunulamamıştır. Ancak davacı, delil olarak diğer delillerinin yanısıra federasyon kayıtlarına da dayandığına göre, 2009/2010 sezonu için müsabaka listelerinin istenilmesi, davacının müsabakalarda yer alıp almadığının tespiti gerekmektedir. Federasyonun 2009 yılı Ocak ve Nisan aylarına ilişkin gönderdiği harcırah listelerin, dava konusu yapılan 2009/2010 sezonuna ait olup olmadığı da anlaşılamamaktadır. Hal böyle olunca, mahkemece, federasyondan 2009/2010 sezonuna ilişkin müsabaka listelerinin eksiksiz tedariki ile davacı sporcunun müsabakalarda yer alıp almadığı hususu değerlendirilerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı – Tekerlekli Sandalye Basketbol, Sporcu Alacağı

13. Hukuk Dairesi 2016/11985 E., 2016/22782 K.

“İçtihat Metni”

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı,…. Belediyesi tarafından kurulan spor kulübünde 2008-2009 sezonunda tekerlekli sandalye basketbol takımında oynadığını, hakettiği sözleşme ücreti ve harcırah bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 50 TL harcırah bedeli ile 4.000 TL sözleşmeden kaynaklı ücret alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı … Belediyesi Başkanlığı, davanın husumet yönünden reddine karar verilmesini dilemiştir.


Davalı … Belediyesi…., cevap vermemiş, duruşmalara katılmamıştır.
Mahkemece, ispatlanamadığından davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.


Davacı eldeki dava ile sözleşmeden kaynaklanan ücret alacağının ve ödenmeyen harcırah bedelinin tahsilini istemiş olup, mahkemece, sporcu sözleşmesinin ve ödemelerle ilgili belgelerin dosyaya sunulmadığı ve bu suretle de sözleşmeden kaynaklı alacağın ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Gerçekten de, dosyaya yazılı bir sözleşme sunulamamıştır. Ancak, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davacı 2008 – 2009 sezonunda davalı kulübün tekerlekli sandalye basketbol spor takımının müsabakalarında oynamıştır. Bu durumda davacının yer aldığı müsabakalarda ücret alacağının doğacağı açıktır. Hal böyle olunca, federasyondan 2008/2009 sezonuna ilişkin müsabaka listelerinin eksiksiz temini ile davacı sporcunun yer aldığı müsabakalar değerlendirilip, ücret alacağının tayini gerekmektedir. Keza, getirtilen kayıtlara göre, harcırah bedeline de hükmedilmesi gerekeceği açıktır. Mahkemece, federasyondan kayıtlar getirtilip, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli konusunda uzman bilirkişinin görüşü de dikkate alınarak ücret tayini gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.