Etiket: Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu’nun Raporu Yayınlanacak mı?

Rio Oyunları’nda alınan başarısız sonuçların ardından, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu’nun bir rapor hazırladığı ve raporun dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a sunulacağı haber olmuştu.

Bu rapor hazırlandı mı? Bakan’a sunuldu mu?

Neden bu rapor kamuoyu ile paylaşılmadı?

Neden spor yönetiminde şeffaf değiliz?

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu İş Başında

Rio 2016 rezaletinin ardından Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu toplanmış. Kurul, raporunu yakın zaman içinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç‘a teslim edecekmiş. Okumaya devam et “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu İş Başında”

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyeleri Belli Oldu

tc-genclik-ve-spor-bakanligi-1367571142

Bağımsız spor federasyonlarının sportif başarıları ile plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirmekle görevli ve yetkili Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu’nun kuruluşu ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen kurul üyeleri belli oldu.

Okumaya devam et “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyeleri Belli Oldu”

Anayasa Mahkemesi, 3289 Sayılı Kanun’daki Bazı Düzenlemelerle İlgili Anayasaya Aykırılık İddialarını Reddetti

Anayasa Mahkemesi, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un bazı düzenlemelerinin iptaline ilişkin başvuruyu reddetti. 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/77, K: 2014/4 Sayılı Karar4 Mart 2015 Tarihli ve 29285 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ın 10’uncu Dairesinin itirazlarını aşağıdaki şekilde reddetti:

“21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un;

A- 1- 29.3.2011 günlü, 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen ek 9. maddesinin;

a- İkinci fıkrasının;

aa- Dördüncü cümlesinde yer alan “…iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen…” ibaresinin,

ab- Son cümlesinde yer alan “…teklifi ve Genel Müdürün…” ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasının;

ba- “Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.” biçimindeki yedinci cümlesinin,

bb- (a) bendinde yer alan “…üç ay içerisinde…” ibaresinin,

bc- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya…” ibaresinin,

c- Dördüncü fıkrasının “Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.” biçimindeki onuncu cümlesinin,

2- 6215 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle eklenen geçici 11. maddesinin son fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

B- 1- 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen ek 9. maddesinin;

a- İkinci fıkrasının;

aa- Dördüncü cümlesinde yer alan “…iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen…” ibaresi,

ab-  Son cümlesinde yer alan “…teklifi ve Genel Müdürün…” ibaresi,

b- Üçüncü fıkrasının;

ba- Yedinci cümlesi,

bb- (a) bendinde yer alan “…üç ay içerisinde…” ibaresi,

bc- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya…” ibaresi,

c- Dördüncü fıkrasının onuncu cümlesi,

dışında kalan bölümlerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve itirazın REDDİNE,

16.1.2014 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.”

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Kapılarını Kapadı

Habertürk’ten Murat Ağca‘nın haberine göre, bir yılda 63 sporcusu doping cezası alan Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu, çareyi kendi kararıyla tüm uluslararası yarışmalardan çekilmekte buldu. Türk sporcular, doping skandalları bitene kadar yarışmayacak.

Federasyon Başkanı Niyazi Kurt, 26 Kasım tarihindeki yönetim kurulu toplantısında Türk sporcuların 2015 yılındaki Avrupa ve Dünya şampiyonalarında  yarışmamalarına yönelik karar aldıklarını ve bu karar alınmadan önce Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne (TMOK) bilgi verildiğini ifade etmiş.

HUKUKA AYKIRI KARAR

Federasyonun bu kararı hukuka aykırıdır.

Federasyonun böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Federasyonun Disiplin ve Ceza Talimatı‘na göre, doping yapan sporcuya, bu sporcunun antrenörüne ve kulübüne ceza verilebilir. Federasyonun yarışmalardan çekilme ve doping kullanmayan sporcuları cezalandırma yetkisi yoktur.

Federasyon, öncelikle dopingle mücadele yöntemlerini hayata geçirmelidir. Federasyon sporcuları, antrenörleri, kulüp yöneticilerini ve hatta aileleri dopingin zararları ve hukuki sonuçları hakkında bilgilendirmelidir.

Ne yazık ki bu federasyon, dopingle mücadelede istenen düzeye erişmedi. Bu konuda özel çabası da yok. Bunun en açık göstergesi, federasyonun Internet sitesi. Sitede “Dopingle Mücadelemiz” başlıklı bir sayfa var ancak sayfa boş. Sayfada tek satır açıklama yok.

Internet sitesi tek gösterge de değil. Federasyon, dopingle mücadelede geri adım atmış. Federasyonun 2007 yılında yayınlanan Ana Statüsü‘ndeSağlık ve Doping Kurulu” kurulması öngörülmüşken, 1 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan yeni Ana Statü‘de doping ifadesine rastlanmıyor. Federasyon, dopingle mücadeleyi görevleri arasında görmemiş. Doping Kurulu’nu ortadan kaldırmış.

Hukuki altyapıyı sağlamaktan imtina eden bir federasyon, dopingle mücadele edebilir mi? Üstelik bu federasyon sabıkalı bir federasyon. Her yıl doping skandallarına ev sahipliği yapan, doping sebebiyle hayatlarını kaybeden sporculara lisans veren bir federasyon.

Türkiye’deki federasyonlar arasında dopingle mücadeleye en fazla önem vermesi gereken Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu sadece disiplin talimatına sert cezalar koyarak ve uluslararası yarışmalara katılmayarak dopingi ortadan kaldırabileceğini düşünüyor.

Federasyon, yarışma öncesi ve sonrası doping kontrollerini gereği gibi yaparsa temiz sporcuları belirleyebilir ve bu sporcuları uluslararası turnuvalara götürebilir. Bir ihtimal, uluslararası turnuvalarda da doping olayları meydana gelirse, doping yapan sporcuları cezalandırır. Federasyon bütün camiayı ülke sınırları içine hapsedemez.

Federasyon, sahip olmadığı bir yetkiye dayanarak uluslararası turnuvalara katılmama kararı alamaz. Bu karar sakattır. Doping kullanmayan sporcular bu kararın iptali için hukuki yollara başvurmalıdır.

Bu konudan bağımsız olarak, iki hususa daha değinmek isterim.

Federasyonun ceza talimatında, doping cezaları arasında para cezaları da bulunmaktadır. Bu tür bir ceza sadece Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu‘na özgüdür. Ağır para cezalarına rağmen bir senede 63 doping olayı tespit edilmişse, vücut geliştirme sporunun yapısı gözden geçirilmelidir.

Federasyon, doping ihlali yapan sporcunun antrenörüne ve kulübüne de ceza vermektedir. Bu cezalar, antrenörün ve kulübün kusuruna bakılmaksızın, doğrudan verilmektedir. Federasyon, WADA Kodu (2009 ve 2015 versiyonları), Uluslararası Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu’nun Doping Kuralları ve Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı‘nda olmayan bir objektif sorumluluk getirmiştir. Bu düzenlemeler hukuka aykırıdır. Antrenör ancak sporcusuna doping maddesi temin etmesi veya bunun ticaretini yapması halinde cezalandırılabilir. Antrenör, sırf sporcusu doping ihlali yaptığı için cezalandırılamaz.

Her ne kadar Antrenör Eğitim Yönetmeliği‘nde yapılan değişiklikle, çalıştırdığı sporcunun yasaklı madde kullandığının belirlenmesi durumunda sporcuyu çalıştıran antrenör veya antrenörlerin lisansının bir yıl süreyle, tekrarı halinde beş yıla kadar geçersiz sayılacağı öngörülmüş olsa da, bu düzenlemenin hukuka uygunluğu tartışmalıdır. Kusuru olmadan cezalandırılan bir antrenör bu düzenlemenin iptal edilmesini sağlayabilir.

Üstelik federasyonun disiplin talimatı, Antrenör Eğitim Yönetmeliği’ne iki açıdan aykırılık teşkil ediyor.

a) Disiplin Talimatı’nda antrenörlere doğrudan ceza verilmesi öngörülüyor. Oysa Antrenör Eğitim Yönetmeliği, yasaklı madde kulanan sporcuyu çalıştıran antrenörün veya antrenörlerin lisansının, ilgili federasyonun teklifi ve Genel Müdürün onayı ile geçersiz sayılabileceğini öngörüyor. Diğer bir deyişle, federasyon antrenörlere doğrudan ceza veremez. İlgili antrenörün ceza alması için Genel Müdür’e teklifte bulunabilir. Son sözü Genel Müdür söyler. Genel Müdür, antrenöre ceza verilmesine onay vermez ise, antrenör cezalandırılamaz.

b) Federasyon, antrenörlere para cezası veriyor. Antrenör Eğitim Yönetmeliği’nde, WADA Kodu’nda ve Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nda para cezaları öngörülmüyor. Antrenörlere para cezası verilemez. Aynı şekilde sporculara ve kulüplere de para cezası verilemez.

Federasyonun kulüplere yaptırım uygulaması da hukuka aykırıdır. Antrenörün kusuru yoksa, kulüp de sorumlu tutulamamalıdır. Kulüpler ancak organize doping olaylarından sorumlu tutulabilmelidir.

TÜM FAALİYETLER ASKIYA ALINMALI!

Federasyon, sporcuları uluslararası turnuvalara göndermeyerek olası uluslararası skandalları engellemeye çalışıyor. Peki Türkiye’deki yarışmalar ne olacak? Neden bu turnuvalar iptal edilmedi? Neden sporcuları cezalarla korkutmak yerine onları eğitmek akıllara gelmedi? Neden doping skandalları ile ilgili soruşturma açılmadı? Neden sporcular, antrenörler, kulüp ve federasyon yöneticileri soruşturulmadı? Olayın tüm boyutları ortaya konulmadı?

Federasyon, uluslararası turnuvalara katılmayarak dopingle mücadele etmeyi düşünüyorsa, öncelikle samimi olmalıdır. Federasyon, mevzuatın turnuvalara gitmeme yetkisi verdiğine inanıyorsa, doping olayları ile ilgili soruşturma bitmeden ve ilgili sporcular, antrenörler, kulüp ve federasyon yöneticileri cezalandırılmadan hiçbir turnuva düzenlememelidir. Türkiye’deki vücut geliştirme organizasyonlarını, soruşturma bitene kadar askıya almalıdır. “Dışarıda rezil olmayalım” görüşü adam kandırmadır. Öncelikle ülke içindeki doping olayları engellenmelidir.

FEDERASYON GİDİCİ Mİ?

Bu federasyon, Avrupa ve Dünya Şampiyonası’na katılmama kararı alarak dopingle mücadelede ne kadar yetersiz olduğunu itiraf etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü federasyonun bu kararını iyi değerlendirmelidir. Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu (SDGK) en kısa zamanda federasyonun dopingle mücadeleye ilişkin tedbirleri hakkında bir rapor hazırlamalıdır. Büyük ihtimalle, bu federasyonun gerekli tedbirleri almadığı yönünde bir rapor yazılacaktır. Uluslararası turnuvalara sporcu göndermemek bir tedbir değildir. Tedbir, sporcuların doping yapmasını engellemeye yönelik olmalıdır. Ülke sınırları içinde doping yapılmasını engellemeyen federasyon, gerekli tedbirleri aldığını iddia edemez.

SDGK’nın olumsuz raporundan sonra sıra Gençlik ve Spor Bakanı‘na gelecek. Bakan, federasyon başkanını görevden alabileceği gibi (Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği md. 11), federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere federasyon genel kurulunu olağanüstü toplantıya  davet edebilir (Ana Statü md. 20 ve Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik md. 10).

Her halükarda Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu’nu zor günler bekliyor. “Beklemeli” demek daha doğru olur. Spor teşkilatının bu federasyona karşı duruşunu bilmiyoruz. Federasyon yönetim kurulu kararı desteklenebilir ve federasyon aynı tas aynı hamam yönetilebilir.

Eskrim Federasyonu’nun Dopingle İmtihanı

Dile kolay! 5 sene önce Türkiye Eskrim Federasyonu’nun dopingle ilgili mevzuatını gündeme taşımıştım. Bu konu bugün de gündemde yer alacak gibi. Bu konuyla ilgili yazılarımı şu linklerden okuyabilirsiniz: http://goo.gl/HSbhMUhttp://goo.gl/VMw5AM.

5 sene önce sormuştum: “Dopingle Mücadele Talimatı nerede?”

Bugün yine soruyorum: “Dopingle Mücadele Talimatı nerede?”

Bu soruyu neden sorduğumu açıklayayım.

Okumaya devam et “Eskrim Federasyonu’nun Dopingle İmtihanı”

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, Milli Sporcuların Eğitim Sorunlarına Yönelik Anketler Hazırladı

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, milli sporcuların eğitim sorunlarına yönelik anketler hazırladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun sitesinde yayınlanan duyuruya göre, milli sporcuların eğitim durumlarına göre eklerde belirtilen anketin doldurularak Atletizm Federasyonu’na e-posta (admin@taf.org.tr) veya kargo ile 12 Eylül 2014 tarihine kadar ivedilikle gönderilmesi kesinlikle gerekiyor.
İlgili anketler:

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği, 13 Temmuz 2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelik aşağıdaki gibidir:
 
 
Spor Genel Müdürlüğünden:
SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız spor federasyonlarının sportif başarıları ile plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirmekle görevli ve yetkili Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun kuruluşu ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ile bağımsız spor federasyonlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Daire Başkanlığı: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,
ç) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
d) Kurul: Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunu,
e) Federasyon: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında kurulan özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonlarını,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
 
Kuruluş
MADDE 5 (1) Kurul; Bakan tarafından spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından iki yıl için görevlendirilecek, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ile dört üyeden oluşur.
(2) Kurul, görevlerini yerine getirirken bilirkişi veya uzman görevlendirebilir.
(3) Kurulun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
(4) Kurul, çalışmalarında Bakana karşı sorumludur.
(5) Genel Müdürlük ve federasyonlar, Kurulun çalışma alanı ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi sağlar.
Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 6 (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Federasyonların Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak,
b) Federasyonlar tarafından hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini incelemek, uluslararası federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek hizmet kalite standartlarını belirlemek,
c) Bakana sunulan taahhütname ile federasyonların master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek,
ç) Kurul tarafından performansı yeterli görülmeyen ve olağanüstü genel kurula gitmesi gerekli görülen federasyon hakkında Bakana rapor sunmak,
d) Federasyonların sponsorlardan yararlanma durumlarını değerlendirmek,
e) Federasyon hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla görevlendirilen bilirkişi veya uzmanların hazırlayacakları raporları değerlendirmek,
f) Federasyonların sportif değerlendirme ve performans gelişimi ile ilgili olarak Kurulca uygun görülen konularda görüş, öneri, tespit ve değerlendirmelerde bulunmak,
g) Bilirkişi ve uzmanları görevlendirmek ve ücretlerini tespit etmek,
ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kurul başkanının görev ve yetkileri
MADDE 7 (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır;
a) Kurul toplantısıyla ilgili gündemi belirlemek,
b) Kurulu toplantıya çağırmak,
c) Toplantıya başkanlık etmek, değerlendirmelerde bulunmak ve oy kullanmak,
ç) Kurulda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan raporları Bakana sunmak,
d) Kurul kararıyla belirlenen kurul üyesi, uzman ve bilirkişileri görevlendirmek,
e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Başkan yardımcısının görev ve yetkileri
MADDE 8 (1) Kurul Başkan yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır;
a) Kurul toplantılarına katılmak, değerlendirmelerde bulunmak ve oy kullanmak,
b) Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkanlık etmek.
Raportörün görevleri
MADDE 9 (1) Raportörün görev ve yetkileri şunlardır;
a) Kurulda alınan kararları yazmak ve üyelere imzalatmak,
b) Kurul ile sekretarya arasında koordine sağlamak,
c) Kurul Başkanının vereceği görevleri yapmak.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 10 (1) Kurul sekretaryasının görevleri şunlardır;
a) Kurulun çalışmalarında ilgili birim ve kurumlarla yazışmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünü sağlamak,
b) Kurulun ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemeleri temin etmek, gerekli görülen büro personelinin görevlendirilmesini sağlamak,
c) Kurul üyelerinin huzur ücreti ile Kurulca görevlendirilecek bilirkişi ve uzmanların ücretlerini ödemek,
ç) Federasyonların alt yapı harcamaları ile ilgili bilgi ve belgeleri temin ederek Kurula sunmak,
d) Gelecekte başarılı olması düşünülen sporcuların yetişmesi için alınan tedbirlere ilişkin bilgi ve belgeleri temin ederek Kurula sunmak,
e) Federasyonların; antrenör, hakem, gözlemci, temsilci ve diğer spor elemanlarına yönelik kurs, seminer ve diğer bilimsel spor etkinlikleriyle ilgili bilgi ve belgeleri temin ederek Kurula sunmak,
f) Federasyonların hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli olan talimat ve diğer mevzuatı hazırlayıp hazırlamadıklarını takip ederek Kurula bildirmek,
g) Kurulun arşiv ve diğer hizmetlerini yürütmek,
ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kurulun toplanması
MADDE 11 (1) Kurul, Başkanın veya mazereti halinde Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine en az beş üye ile toplanır. Başkan ve Başkan Yardımcısının mazereti halinde, Kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Mazeretsiz olarak üst üste dört toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği sona erer.
(2) Üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(3) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.
(4) Kurul ihtiyaç duyduğunda görüşlerine başvurmak üzere ilgili federasyon yetkililerini veya konusunda uzman kişileri davet eder.
Ücret
MADDE 12 (1) Kurul üyelerine bir ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından (5000), bulunmayanlar bakımından (6000) gösterge rakamının Devlet memuruna uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda bulunulacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir.
(2) Kurul tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanların ücretleri Genel Müdürlükçe ödenir.
Kararlar ve rapor
MADDE 13 (1) Toplantılarda alınan kararlar hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Karar metninde toplantıya katılanlar ile katılmayanların isimleri belirtilir ve karara katılmayanların karşı görüşleri yazılır. Karar defterinin her sayfası Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
(2) Kurul tarafından hazırlanacak raporlar Bakanlık Makamına sunulur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
 
Yürürlük
MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.