spor hukuku

Sekiz Federasyonun Ana Statüsü Değiştirildi

Sekiz spor federasyonunun (Binicilik, Buz Hokeyi, Halter, Karate, Okul Sporları, Oryantiring, Otomobil Sporları, Sualtı Sporları) Ana Statülerinde değişiklikler yapıldı. Değişiklikler, 25 Ekim 2018 Tarihli ve 30576 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Değişiklikleri sırayla açıklamadan önce genel değerlendirmemi paylaşmak istiyorum.

A) Bu Ana Statü değişikliklerinin hukuka uygun olduğundan emin değilim. Ana Statüler, federasyonların genel kurulları tarafından değiştirilebilir. Aşağıda listesi verilen federasyonların genel kurullarının gündemlerini inceledim ancak gündem maddeleri arasında “Ana Statü değişikliği” başlığını görmedim. Bu Ana Statüleri kim değiştirdi? Genel kurulun onayı olmayan Ana Statü değişiklikleri, Resmi Gazete’de nasıl yayımlandı?

B) Türk spor teşkilatında ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik‘te  Federasyon başkanlığı adaylığı için, üye sayısının %15’inin yazılı önerisinin sunulacağı ve başkanlık başvurusu ücretinin ödenmesi öngörülüyor.

Danıştay bu hükmü iptal etti ancak ilgili hüküm yerinde duruyor. Federasyonlar da bu hükmü uygulamaya devam ediyor.

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, başkanı Danıştay hakimi olmasına rağmen, Danıştay’ın iptal hükmünün doğrudan uygulanamayacağına dair görüş bildirdi. Hukuku ayaklar altına alan bu görüşü temel alan federasyonlar, seçimlerini düzenlendiler. Spor Genel Müdürlüğü’nün desteğini alan adaylar seçimleri kazandılar. Seçimleri kaybedenler ise yargıya gittiler. Ankara Asliye Hukuk mahkemeleri, delegelerin %15’inin teklifinin aranması şartının hukuka aykırı olduğuna işaret ederek genel kurulların iptallerine karar vermeye başladı.

Dün Resmî Gazete’de yayımlanan Ana Statü değişikliklerinde sadece Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun hukuka aykırı düzenlemeleri kaldırdığı görülüyor. Diğer federasyonların Ana Statülerinde bu düzenlemeler kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor.

Neden bütün federasyonların Ana Statüleri, Danıştay’ın iptal kararı dikkate alınarak değiştirilmedi? Neden spor federasyonlarının genel kurullarını şaibeli kılmak için özel çaba harcanıyor? Bunun sorumlusu, federasyonlar değil, Spor Genel Müdürlüğü’dür. Yargı kararını uygulamayan Spor Genel Müdürlüğü suç işlemektedir.

C) Federasyon Ana Statüleri arasında ciddi farklar bulunuyor. Federasyonların organizasyonları aynı değil. Yönetim kurulu üye sayıları farklı. Delege yapıları farklı. Bu farkların sebepleri ve bu konularla ilgili yapılan değişikliklerin gerekçeleri bilinmiyor.

D) Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun Ana Statüsü’ne eklenen 38A maddesi, tüm federasyonların Ana Statülerinde yer almalı. Neden sadece bir federasyonun Ana Statüsü’nde ilgili hüküm var?

Federasyonların yapıları, Ana Statüleri hakkında yüzlerce sayfa yazılır. Uzatmayayım.

Dün yayınlanan Ana Statü değişikliklerini paylaşayım:

I) Binicilik Federasyonu‘nun yönetim kurulu üyesi sayısı 11’den 15’e çıkarıldı. 4 üye, yedek listeden görevlendirilecek. (Binicilik Federasyonu’nun 2014 yılında yayınlanan Ana Statüsü için bkz. https://goo.gl/SoG2hP).

II) Buz Hokeyi Federasyonu‘nun 2014 yılında yayınlanan Ana Statüsü‘nde üç önemli değişiklik yapıldı.

a) Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsünün 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kulüplere delege hakkının; ikinci fıkranın (ı) bendinin birinci veya ikinci alt bentlerinden sadece birisinden dolayı verileceğine” dair hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Ana Statü’nün 7’nci maddesine aşağıdaki 11’inci fıkra eklendi:

Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıdan az olması halinde birinci fıkrada öngörülen sayıya ulaşıncaya kadar erkekler süper ligine, kadınlar ligine ve gençler ligine katılan tüm kulüplere birer ilave üye, yine ulaşamadığı takdirde ulaşıncaya kadar eşit sayıda ilave üye verilir.

b) Ana Statünün 9’uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırıldı. Böylece başkan adayları adaylık ücreti ödemek ve üyelerin en az %15’inin yazılı teklifini sunmak zorunda olmayacak.

c) Ana Statüye aşağıdaki 38/A maddesi eklendi:

Sorumluluklar ve taahhütler

MADDE 38/A – (1) Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun yetki alanı içerisinde olan yahut Federasyona bir sözleşme ve/veya lisans ile bağlı bulunan bütün şahıslar, takımlar ve kulüpler, buz hokeyi müsabakaları düzenlemeye yetkili kılınmış tüm gerçek/tüzel kişiler, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun (IIHF) yönetmeliklerine, talimatlarına, resmi oyun kurallarına ve IIHF’nin ilgili tüm kararlarına tabi olup, uluslararası tüm uyuşmazlıklarda IIHF nezdindeki başvuru yöntemleri tüketilmediği sürece, söz konusu uyuşmazlıkların çözümüne her ne sıfatla olursa olsun üçüncü kişileri dahil etmemeyi taahhüt ederler. IIHF nezdindeki başvuru yöntemleri tüketildiği takdirde, mezkur uluslararası uyuşmazlıkların çözümü için sadece İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan CAS’a (Spor Tahkim Mahkemesi) müracaat edilebilir. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun başta WADA (World Anti-Doping Code) düzenlemesi ve IIHF müsabaka kurallarıyla uyumlu olan; ancak bunlarla da sınırlı olmayan Dopingle Mücadeleye (Anti-Doping and Integrity) ilişkin Tüzük ve Yönetmelikleri Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu için de geçerli olacaktır.

III) Türkiye Halter Federasyonu‘nun 2013 yılında yayınlanan Ana Statüsü‘nün 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

2) İki yıl üst üste katıldıkları kulüpler arası Türkiye Şampiyonalarından aldıkları toplam puanlara göre büyük puandan küçük puana doğru onarlı gruplar halinde sıralanan kulüplerden en üst grupta yer alan kulüplere ilave olarak beşer üye, diğer alt gruplara ise büyükten küçüğe doğru birer üye azaltılarak belirlenir.

Ana Statü’de değişiklik yapılmadan önce ilgili düzenleme aşağıdaki gibiydi:

İki yıl üst üste katıldıkları kulüpler arası Türkiye Şampiyonalarından aldıkları toplam puanlara göre büyük puandan küçük puana doğru beşerli gruplar halinde sıralanan kulüplerden en üst grupta yer alan kulüplere ilave olarak 7’şer üye, diğer alt gruplara ise büyükten küçüğe doğru birer üye azaltılarak belirlenecek üyeler. Ancak eşit puana sahip kulüpler farklı gruplarda yer alsalar bile aynı puana sahip üst grupta yer alan kulübün üye sayısına tabi olur.

Değişiklik ile, beşerli gruplar yerine onarlı gruplar dikkate alınacak. İlgili gruplar içinde yer alan kulüplere yedi yerine beş ilave üye hakkı tanınacak.

IV) Türkiye Karate Federasyonunun Ana Statüsü, karate dalının olimpik spor dalı haline gelmesi dikkate alınarak değiştirildi.

a) Federasyonun delege sayısın alt ve üst limitler değiştirildi. Federasyonun 2014 yılında yayınlanan Ana Statüsü uyarınca federasyon genel kurulun üye sayısının 100’den az 200’den fazla olamıyordu. Değişiklik ile, üye sayısının 150’den az 300’den fazla olamayacağı öngörüldü.

b) Branşın olimpik olması ile birlikte, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne delegelik verildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek en fazla iki üye, Karate Federasyonu’nun genel kuruluna katılacaklar.

V) Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsü’nün birçok maddesi değiştirildi. Değişikliklerin, federasyonun 2014 yılında yayınlanan Ana Statüsü dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekiyor.

a) Ana Statü’nün 2′nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Okul Sporları Federasyonu genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, diğer kurulları, spor dalında faaliyet gösteren okul spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, çalıştırıcı, teknik adam, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetlerini, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tahkim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile olan ilişkileri kapsar.

b) Ana Statü’nün 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi ve fıkraya aşağıdaki (m) bendi eklendi:

“ı) Spor Dalı: Ülkemizdeki spor branşlarını ve ISF’e bağlı tüm branşları,”

“m) Dönem: Bir eğitim öğretim yılı başlangıcından yeni eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar olan süreyi,”

c) Ana Statü’nün 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (h), (ı) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi ve fıkraya (s), (ş) ve (t) bentleri eklendi:

“c) Yerel, ulusal ve uluslararası karşılaşmalar ve ilgili faaliyetler için plan, program ve hazırlıkları yapmak, idari, mali ve hukuki yapılanmalarla ilgili temel esasları belirlemek, bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak, gerektiğinde sporcuların lisans işlemlerini yapmak.”

“ç) Alt yapı ve yetenek tespit projeleri hazırlamak. Sportif farkındalığın oluşturulması ve geliştirilmesi için ilkokul düzeyinden başlamak üzere öğrencileri fiziksel aktiviteye teşvik etmek için açık ve kapalı sportif içerikli spor şenlikleri ve spor festivalleri düzenlemek ve desteklemek.”

“h) Ulusal, uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonlarını düzenlemek ve desteklemek.”

“ı) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan karma takımları, teknik kadroyu ve seçilen sporcuları müsabakalara hazırlamak.”

“j) Yurt içi ve yurt dışı yarışmaların sonuçlarına göre başarılı sporcuları, teknik ve idari kadroları ödüllendirmek.”

“s) Okul sporları ile ilgili üst kuruluş olan federasyonlara üye olmak veya üst kurulu oluşturmak, gerekli talimatları hazırlamak.”

“ş) Ulusal ve uluslararası resmi kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak projeler gerçekleştirmek.”

“t) Kulüplerde spor dallarını yaygınlaştırmak için ilköğretim, orta öğretim, özel öğretim ve benzeri öğretim kurumlarıyla ve diğer kamu-özel kurumlarla işbirliği, ortak programlar, bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, protokol imzalamak.”

d) Ana Statü”nün 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi ve aynı fıkraya (e) bendi eklendi, dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“a) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi takım olarak temsil etmiş okullara okul müdürünün belirleyeceği üç üye,”

“b) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi takım olarak temsil etmiş okulların faal okul spor kulübü varsa, kulüp başkanı tarafından belirlenecek iki üye,”

“c) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi ferdi/karma takımda en az iki sporcu ile temsil etmiş okullara bir delege, dört ve daha fazla sporcu ile temsil etmiş okullara iki delege verilir,”

“d) ISF yarışmalarına katılan takım, ferdi/karma branşlardaki okulların her yıl, her spor dalı kız ve erkek takımı olarak ayrı ayrı değerlendirilir, okullar delegelerini (a), (b) ve (c) bentlerinde oluşan toplam delege sayısına göre yedinci fıkra doğrultusunda belirler,”

“e) Okullarda toplam delege sayısı okul müdürü tarafından, okul öğretmenleri arasından, okul kulüplerinde ise yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.”

“(4) Genel kurulda okulların üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz,”

“(7) Okullarda toplam delege sayısı okul müdürü tarafından, okul öğretmenleri arasından, okul kulüplerinde ise yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.”

e) Ana Statü’nün 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi ve fıkraya (t) bendi eklendi:

“f) Okul sporlarının tüm ülke çapında yönetimi için; il temsilcileri, bölge temsilcileri, il düzenleme kurulu, il disiplin kurulu, il hakem kurulu ve benzeri temsilci ve kurullar ile ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak.”

“t) Kulüpleri ve okul takımlarını kayıt ve tescil etmek, kızlar ve erkekler kategorilerinde gerektiğinde bunları liglere ve gruplara ayırmak, lig ve turnuva düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statülerini belirlemek, bunlarla ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak, kulüplerin saha, salon ve tesislerin standartlarını, sporcu lisans tescili, süreleri ile lisans çıkartma yaşı ve transfer olma şartlarını belirlemek.”

f) Ana Statü’nün 32’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

“(3) Okul sporları, müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce yapılan sportmenliğe aykırı filler ve bunlara uygulanacak cezalar, ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla düzenlenir.”

g) Ana Statü’nün 34’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

“(2) Federasyon faaliyetleri kapsamında yapılacak olan organizasyonların, gerektiğinde televizyon, radyo internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanması talimatları, ilgili kurum ve yönetmelikler doğrultusunda yönetim kurulu tarafından hazırlanır.”

VI) Türkiye Oryantiring Federasyonu‘nun 2014 yılında yayınlanan Ana Statüsü‘nün 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“ğ) Kulüp temsilcileri; genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki yarış sezonunda üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplerin temsilcileri genel kurulda delege olabilirler. Kulüp temsilcilerinin sayısı belirlenirken, kulüplere puan verilir. Bu puanlama aşağıdaki gibi belirlenir;

1) Büyükler, gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerine katılan kulüplere, aynı kategoride katılmış olma şartı aranmaksızın, her bir kategori için her yıl ayrı ayrı olmak üzere birer puan verilir. Puan hesaplanırken kategorilerde cinsiyet farkı dikkate alınmaz. Örneğin bir kulübün aynı sezon hem büyük erkek, hem de büyük bayan kategorisinde yarışmalara katılması durumunda büyükler kategorisinden o sezon için sadece bir puan,

2) Milli Takıma sporcu veren kulüplere, genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki yarış sezonunda üst üste Federasyon faaliyetlerine katılmaları şartıyla, Milli sporcu sayısına bakılmaksızın her yıl için birer puan,

verilir.”

“(4) Çarpım sonucunda bulunan küsuratlı sayı bir üst sayıya yuvarlanır.

VII) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu‘nun Ana Statüsü‘nde yapılan değişiklik ile, yönetim kurulu üye sayısı 8’den 9’a çıkarıldı.

Binicilik Federasyonu’nda yapılan değişiklikten farklı olarak, yönetim kuruluna yedek üyeler arasından görevlendirme yapılmadı.

VIII) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu‘nun Ana Statüsü‘nün bir maddesinde değişiklik yapıldı. Ana Statü’nün 29’uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatıyla belirlenir.”

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: