Genel

Danıştay: “1956 Yılında Şampiyon Olana da Aylık Bağlanacak”

Danıştay 11. Dairesi, ilginç bir karara imza attı. Danıştay, “2913 sayılı Kanun’da Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu  hususunda askeri veya sivil şekilde herhangi bir ayrıma yer verilmediğinden, 1956 yılında Ordulararası Dünya Futbol Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Ordu futbol takımının oyuncusu olan eşinden dolayı davacıya 2913 sayılı Yasa uyarınca aylık bağlanması gerektiğine” karar verdi.
İlgili karar aşağıdadır.
Danıştay Dergisi Yıl : 2013 Sayı :132 sh. 229-233
T.C. 
D A N I Ş T A Y 
Onbirinci Daire 
Esas No : 2011/4705
Karar No : 2012/4903
Anahtar Kelimeler : Ordulararası Dünya Futbol Şampiyonası,  Sporcu, Aylık Bağlanması
Özeti : 2913 sayılı Kanun’da Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu hususunda askeri veya sivil şekilde herhangi bir ayrıma yer verilmediğinden, Ordulararası Dünya Futbol Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Ordu futbol takımının oyuncusu olan eşinden dolayı davacıya 2913 sayılı Yasa uyarınca aylık bağlanması gerektiği hakkında.
Temyiz İsteminde Bulunan (Taraflar) : 
1-Davacı : …
Vekili : Av. …
2-Davalı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Vekili : Av. …
İstemlerin Özeti : Ankara 16. İdare Mahkemesinin 28.12.2010 gün ve E:2009/1521, K:2010/1726 sayılı kararının; taraflarca aleyhlerine olan hüküm fıkralarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmaların Özeti : Taraflarca, savunma verilmemiştir.
 
Danıştay Tetkik Hâkimi : Füsun Erkin
Düşüncesi : Davacının temyiz isteminin kabulü, davalı idarenin temyiz isteminin ise reddi ile; Mahkeme kararının; dava konusu işlemin, davacıya 1956 yılı Ordulararası Dünya Futbol Şampiyonasında, Dünya Şampiyonu olan Ordu futbol takımının oyuncusu olan eşinden dolayı 2913 sayılı Yasa uyarınca bağlanan aylığın kesilmesine ilişkin bölümünün iptali isteminin reddine ilişkin kısmının bozulması, davacıya geçmişe dönük borç çıkarılmasına ilişkin bölümünün iptaline ilişkin kısmının ise onanması gerektiği düşünülmüştür.
 
Danıştay Savcısı: Kalender Türeoğlu
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemlerin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava, 1956 yılı Ordulararası Dünya Futbol Şampiyonasında, Dünya Şampiyonu olan ordu futbol takımının oyuncusu olan eşinden dolayı 2913 sayılı Yasa uyarınca 01.09.1999 tarihinden itibaren aylık bağlanan davacı tarafından, aylık bağlama işlemi iptal edilerek aylığının kesilmesine ve 01.09.1999-31.10.2009 tarihleri arasında ödenen aylıkların faizi ile birlikte borç çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, davacının eşinin 2913 sayılı Kanun kapsamında olmadığı belirtilerek dava konusu işlemin davacıya bağlanmış olan aylığın iptal edilerek kesilmesine ilişkin kısmı yönünden davanın reddine, 5510 sayılı Kanun’un 96. maddesi ve 5434 sayılı Kanun’un 121. maddesi uyarınca geriye dönük ancak beş yıl borç çıkarılabileceği, bu nedenle geriye doğru on yıl borç çıkarma işleminin hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle işlemin borç çıkarmaya ilişkin kısmının ise iptaline karar verilmiştir.
Taraflarca, hukuka aykırı olarak verildiği ileri sürülerek aleyhlerine olan hüküm fıkraları yönünden kararın bozulması istenilmektedir.
Davacıya aylık bağlandığı tarihte yürürlükte olan 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 1. maddesinde, Kanun’un amacı, Türk Vatandaşlarının spora özendirilmesi, uluslararası düzeyde üstün başarı kazanan Türk Sporcularına ve ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanması olarak belirtilmiş; “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde ise, “Bu Kanun, büyüklerarası olimpiyat oyunlarında, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ferdi veya takım halinde şampiyonluk kazanan amatör Türk sporcularına, bunların ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanmasında uygulanacak usul ve esasları gösteren hükümleri kapsar.” denilmek suretiyle Kanun’un kapsamı belirlenmiş, anılan Kanun’un gerekçesinde de sporcu ve ailesine aylık bağlanabilmesi için Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ferdi veya takım halinde şampiyonluk kazanmak dışında bir şart öngörülmemiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacıya, 1956 yılında Ordulararası Dünya Futbol Şampiyonasında, Dünya Şampiyonu olan ordu futbol takımının oyuncusu olan eşinden dolayı 2913 sayılı Kanun uyarınca 01.09.1999 tarihinden itibaren aylık bağlandığı, daha sonra bu aylığın sehven bağlandığı belirtilerek 31.10.2009 tarihinden itibaren bağlanan aylığın kesilip, geriye doğru on yıllık borç çıkarılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, 2913 sayılı Kanun’da Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu hususunda askeri ya da sivil şeklinde herhangi bir ayrıma yer verilmediği ve davacının eşinin 1956 yılında Ordulararası Dünya Futbol Şampiyonasında, Dünya Şampiyonu olan ordu futbol takımının oyuncusu olduğu hususunun taraflar arasında çekişmesiz bulunduğu dikkate alındığında, dava konusu işlemin; davacıya 2913 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylığın kesilmesine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmayıp, davanın bu kısmının reddi yolunda verilen Mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.
Öte yandan, davacıya 2913 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanması hukuka uygun bulunduğundan; dava konusu işlemin davacıya 01.09.1999 tarihi ilâ 31.10.2009 tarihleri arasında ödenen aylıkların borç çıkarılmasına ilişkin kısmı da hukuka aykırı olup, Mahkeme kararının, dava konusu işlemin borç çıkarmaya yönelik bölümünü iptal eden kısmı, sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunmuştur.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ve davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının; dava konusu işlemin; davacıya 2913 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylığın kesilmesine ilişkin bölümünün iptali istemini reddeden kısmının bozulmasına, dava konusu işlemin borç çıkarmaya yönelik bölümünü iptal eden kısmının yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına, bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya ödenmesine, 27.06.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: