Genel

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü Yürürlükte

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü, 18 Eylül 2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmi Gazete‘de (http://goo.gl/lzhi0C) yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ANA STATÜ
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1  (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2  (1) Bu Ana Statü; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren üniversiteler ile diğer kurullarını, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurtiçi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3  (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor FederasyonlarınıÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4  (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) EUSA: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Üniversite Sporları Birliğini,
ç) Federasyon: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanını,
e) FISU: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonunu,
f) Genel Kurul: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Kurulunu,
g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
h) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ıİlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
j) Spor dallarıÜniversitelerde organize edilen spor dallarını,
k) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
l) Takım Sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmışoldukları müsabakalar ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, olimpiyatlarda yarışması yapılan ve sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çiftler müsabakalarını,
m) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
n) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor FederasyonlarınıÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı Görev ve Yetkileri

Teşkilatı
MADDE 5  (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız statüye ve tüzel kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankaradır. Federasyon merkez ve il temsilciliklerinden oluşur.
(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6  (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Ülke düzeyinde uygulanan spor dallarınıüniversitelerin bünyelerinde dengeli bir şekilde yayılmasını, gelişmesini sağlamak, bu konularda gerekli düzenlemeleri yapmak, kararlar almak ve uygulamak.
b) Türkiye’yi üniversite sporları ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.
c) Ülke içinde üniversitelerle ilgili her türlü spor organizasyonları düzenlemek ve düzenlenen bu müsabakaların devamlılığını sağlamak; müsabakalara hakem, temsilci, gözlemci, teknik eleman ve personel atamasını yapmak veya yapılmasını sağlamak.
ç) Federasyonu teşkilatlandırmak.
d) Yurt dışı ve yurt içindeki üniversite sporları ile ilgili gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, müsabaka,çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.
e) Yöneticilerin, antrenörlerin, animatörlerin ve üniversite sporlarında etkin görev üstlenen diğer yetkililerin eğitilmelerine, gelişimlerine katkıda bulunmak, başarılı olanları ödüllendirmek, çalışmalarını sürekli izlemek.
f) İlgili spor dallarının bağlı bulundukları uluslararası spor federasyonları tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın FISU ve EUSA kural ve mevzuatına göre uygulanmasını sağlamak.
g) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
ğ) Yabancı ülkelerdeki üniversite sporları ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.
h) Üniversiteler, il müdürlükleri ile Federasyon il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıklarıçözümlemek.
ı) Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,
i) Uluslararası müsabakalara katılan üniversite milli takım sporcuları ile menajer, antrenöre, yardımcıantrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takımları müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.
j) Üniversiteler arasında spor müsabakalarının düzenlenmesini ve katılımları sağlamak için gerekli talimatları hazırlamak ve uygulamak.
k) Başarılı üniversiteli sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak.
l) Sporcular için eğitim ve hazırlık kampları düzenlemek.
m) Üniversitelerde uygulanan değişik spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlamak, bu konularda yazılı ve görsel basınla işbirliği yapmak.
n) Üniversitelerin spor etkinliklerini Federasyonla koordineli bir şekilde sürdürmelerini sağlamak.
o) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, sponsorluk ve her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınmaz mal alım-satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek.
ö) Sporcuların tescil, vize ve transfer işlemlerini yapmak.
p) Diğer spor federasyonları, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.
r) Federasyonunun faaliyetleri ile ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak.
s) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

Genel kurul
MADDE 7  (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı 100den az, 200den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevine adli ve idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığıyapanlar.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı bulunduğu FISU ve EUSAnın yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla iki üye.
f) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış son iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılmak kaydıyla; dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumları ile Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi komutanlıkları ve Polis Akademisi Başkanlığından en çok spor dalında katılanlardan en fazla 130 üniversitenin rektörlerince üniversite bünyesinden belirlenecek birer üye.
g) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış son iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılmak kaydıyla; bünyesinde beden eğitimi ve spor alanında dört yıllık lisans ve/veya yüksek lisans ile doktora eğitimi veren üniversitelerden en çok spor dalında faaliyetlere katılan en fazla 40 üniversitenin, fakülte olanlarında dekan, yüksekokul olanlarında müdür, bölüm olanlarında ise bölüm başkanları.
(3) Aynı üniversitede bu maddede belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümün birden fazla olmasıdurumunda üniversite sadece bir üye ile temsil edilir. Genel kurul üyesini, yukarıda belirtilen unvanlı kişiler arasından üniversite rektörü belirler.
(4) İkinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üniversitelere tanınan kontenjan Federasyonun tamamlanmış sezonu ve bir önceki sezondaki faaliyetlere her iki sezonda da katılışartı ile en fazla spor dalında katılımdan en az katılıma doğru sıralanarak belirlenir. Faaliyete katılım sayısının kontenjan sınırındaki eşitliği halinde noter huzurunda kura çekilir.
(5) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(6) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.
(7) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz.
(8) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8  (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki verme.
d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalar, primler ve yatırımlar ile bu faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon başkanı
MADDE 9  (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmamak.
ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığıdeğerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlübulunmamak.
(2) Başkan adayları, Genel kurul tarihinden en az on güönce, üyelerin en az yüzde 15inin yazılıteklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz güönce başkan adayları tarafından yatırılmasıgereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez.
(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. Kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.
ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Başvuru tarihi itibarı ile kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge.
e) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
f) Üyelerin en az yüzde 15inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanıölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartı ile bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.
(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan şartlara haiz olmalarıgerekir.
(7) Federasyon başkanı, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri; milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde Federasyonunun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarınıkoyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10  (1) Federasyon Başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını, yönetim kuruluna teklif etmek.
e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek.
f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.
g) Başkan vekilini veya as başkanları belirlemek.
ğ) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve yönetim kuruluna teklif etmek.
h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu
MADDE 11  (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve ondört asıüye olmak üzere on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca ondört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan vekili yürütür. Yönetim kurulu içinde en çok dört asbaşkanlık oluşturulur. As başkanların görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Asbaşkanlar başkan tarafından atanır. Başkan vekili ve as başkanların Federasyon başkanı seçilmek için gerekli olan şartları taşımasıgerekir.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıüyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığıhalinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12  (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitelerarası spor müsabakalarına ve yarışmalarına katılacak olan üniversiteleri tespit etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, yarışmaları düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.
b) Müsabaka ve yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışma ve müsabakalar olması ve bu durumun tespit edilmesi halinde söz konusu müsabakalar ve yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Üniversite sporları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, doktor, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak veya korumak, bunlarıçalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.
çÜniversitelerden alınacak katılım payları veya aidatları ile her türlü lisans ve cezai işlemlerden alınacak oranları belirlemek.
d) Üniversiteleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
e) Müsabakalarda ve yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak veya aldırmak.
f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve üniversitelerdeki sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.
g) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve üniversite sporları ile ilgili her türlüulusal ve uluslararası seminer, panel, konferans ve toplantılar düzenlemek.
h) Üniversite sporları ile ilgili televizyon, radyo, internet ve basılı eser yayınları ile üniversitelerin spor müsabakalarında forma ve spor malzemelerinde kullanacakları her türlü reklamlar konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.
ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
i) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak.
j) Üniversiteler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ve diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.
k) Genel kurul toplantılarını organize etmek.
l) Bütçeyi hazırlamak.
m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
n) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatıbünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.
ö) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
p) Gerektiğinde Federasyon öğrenci temsilciliği kurmak, bununla ilgili toplantılar yapmak.
r) Yükseköğretim Kurulu ile ihtiyaç halinde ortak çalışmalar yaparak, üniversitelerin bu çalışmalardan yararlanmasını sağlamak.
s) Federasyon programında yer almayan, yurt içinde yapılacak ve üniversitelerin katılacağı her türlüorganizasyonu ve yurt dışında yapılacak organizasyonlara katılmak isteyen üniversitelerin katılım taleplerini onaylamak ve izin vermek.
şÜniversiteler arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözmek.
t) Federasyon faaliyetlerinde görev yapacak temsilci, gözlemci, hakem ve diğer görevlilerin ücretlerini belirlemek.
u) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Yönetim kurulu Federasyon başkanının başkanlığında asbaşkanlar ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceğçerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.
(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13  (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere yılda en az altıdefa üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıüyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanlarıçoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.
(4) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanınüyeliği sona erer ve yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.
(5) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.
(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14  (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç tabi üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.
(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Asıüyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.
(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıüyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanüyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15  (1) Denetim kurulu Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.
(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından onbeş güönce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle genel kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16  (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıüye kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asılüyeler kendi aralarında bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Kurul görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıüyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
(4) Disiplin kurulu Federasyonun faaliyet programında yer alan kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin almak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; Federasyona bağlı spor dalları ile faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.
(5) Disiplin kurulu kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanınıçağrısı ile toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanıtarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde kurula başkan vekili başkanlık eder.
(6) Toplantı en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkmasıhalinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanüyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Onur kurulu ve onursal başkanlık
MADDE 17  (1) Üniversite sporlarına en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı onur kurulu oluşturulabilir. En az üç dönem Federasyon başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra onursal başkanlık, en az üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapanlara onursal kurul üyeliği verilir.

Yan kurullar
MADDE 18  (1) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik
MADDE 19  (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstüeğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.
(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslar arası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekillerinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.
c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Federasyon il temsilciliği
MADDE 20  (1) Federasyonu yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü ve üniversiteler arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne, üniversitelere ve federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri, üniversiteler ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.
(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğüüniversiteler ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.
(5) En az 10 ve daha fazla üniversitenin bulunduğu illerde üniversiteler arasında koordinasyonu sağlamak, Federasyonun ildeki faaliyetlerinin düzenlenmesine yardımcı olmak amacıyla il koordinasyon kurulukurulabilir. Koordinasyon kurulunun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimat ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 21  (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı ve yönetim kurulu hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,
2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı ile yaptığı yazılımüracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde,
olağanüstü toplanır.
c) Mali Genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir Ağustos ayını takip eden üç ay içinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurul çağrılarına ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.
(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstügenel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin ikinci ve üçüncü alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.
(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci genel kurulçalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç onbeş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığıtarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.
(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılması
MADDE 22  (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankarada yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz güönce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş güönce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere ilan edilir.
(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleri ile ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.
(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkıbulunanlardan, üyelerin isimleri ile diğer bilgilerini talep eder. Üniversiteler ile ilgili kurum ve kuruluşlar Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek üye listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.
(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz güönce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde üyelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.
(5) Hazırlanan delege listesine ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beşgün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 23  (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıüye sayısının iki katından aşağı olamaz.
(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili, as başkan veya bir yönetim kuruluüyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.
(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili, as başkan ya da bir yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 24  (1) Divan kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı iki yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi seçilir. Divan kurulunun seçimiüyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.
(2) Divan kurulu; Kanun, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.
(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz divan kurulu tarafından karara bağlanır.
(4) Divan kurulu görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 25  (1) Genel kurul gündemi yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz günönce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.
(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.
(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda ana statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.
(4) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilenöneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.
(5) Olağanüstü genel kurulda ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 26  (1) Divan kurulu seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.
(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.
(3) Konuşma süresi genel kurula katılan en az on üyenin yazılı isteğüzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.
(4) Genel kurulda üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ve denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.
(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi üç üyenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif daha önce bu konu ile ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konularüzerinde yeniden görüşme açılamaz.
(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleri ile ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.
(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 27  (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedeküyelerin isim listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.
(2) Oylamada başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz. Oylanan listelerde çizme, eksiltme yapılmaz.
(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.
(4) Başkan adayları divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere gözlemci ismi bildirebilir.
(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul üyeleri genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinlerde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki evet mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz. Zarfı kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni bir zarf verilmez.
(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanın denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.
(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.
(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkmasıhalinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurullarıüye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.
(10) Divan başkanı seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul üyelerine açıklar.
(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.
(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmidört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar tesliminden itibaren en geç kırksekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Federasyon bütçesi
MADDE 28  (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.
(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.
(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararı ile başkan vekiline devredebilir.
(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 29  (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.
çÜniversitelerin tescil ücretleri.
d) Ceza ve itiraz gelirleri.
e) Üniversitelerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.
f) Kurs, seminer ve eğitim kurumlarından elde edilecek gelirler.
g) Reklam ve yayın gelirleri.
ğ) Sponsorluk gelirleri.
h) Kira ve işletme gelirleri.
ı) Yardım ve bağışlar.
i) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayın milli yarışlara ait bilet gelirleri federasyona aittir.
(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(4) Federasyon malları devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri
MADDE 30  (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.
(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olmak.

Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 31  (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak, Federasyon mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içerisinde çalışması zorunludur.
(5) Federasyon, muhasebe servisi kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 32  (1) Federasyonun her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 33  (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde üniversite, Federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerini Federasyonun disiplin kurulu,
b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; Üniversite, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,
c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşüniversite, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,
bakar.
(2) Federasyonun disiplin kurulunca verilen kararlara karşı Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.
(3) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı ResmîGazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.
(4) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 34  (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün BaşarıGösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğçerçevesinde yürütülür.
(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, üniversite ve antrenörler için çıkaracağı talimat hükümlerine göreödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Üniversiteler
MADDE 35  (1) Spor organizasyonlarına katılacak olan üniversiteler Federasyon tarafından her yıl yeniden tescil edilir. Üniversiteler arası spor faaliyetlerine katılacak olan üniversiteler, Federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenecek olan tescil şart ve esaslarını yerine getirmesi halinde, tescil edilir.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 36  (1) Üniversiteler arası spor müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.
(2) Federasyon tarafından izin verilmeyen üniversiteler arası spor müsabakaları televizyon, radyo ve internet ortamında yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 37  (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38  (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor FederasyonlarınınÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39  (1) 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 40  (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 41  (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

1 yorum

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: