Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği, 28 Ocak 2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelik aşağıdadır.
 
 
Spor Genel Müdürlüğünden:
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM KURULU YÖNETMELİĞİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, spor federasyonlarının iş ve işleyişleri ile ilgili olarak federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler, kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilâflar hakkında federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine inceleyip kesin karara bağlamak üzere oluşturulan Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9, Ek-9/A ve Geçici 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Federasyon: 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi hükümlerine göre kurulan bağımsız spor federasyonlarını,
c) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
d) Kurul: 3289 sayılı Kanunun Ek-9, Ek-9/A ve Geçici 11 inci maddelerinde belirtilen Tahkim Kurulunu,
e) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu: Federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek üzere 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesine göre kurulmuş bulunan Kurulu,
f) Uluslararası Federasyon: Bağımsız spor federasyonunun bağlı olduğu uluslararası federasyonu,
ifade eder.
Kurulun oluşumu
MADDE 4 (1) Kurul, yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır. Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıl için görevlendirilir.
(2) Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak suretiyle Kurulda görev alabilirler.
(3) Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.
(4) Kurul, ihtiyaç duyduğu konularda ihtisas birimleri oluşturabilir. İhtisas birimleri, ilgili federasyon ve diğer birim temsilcilerinden oluşturulur. İhtisas birimleri kendilerine havale edilen konuları verilen süre içerisinde araştırarak rapor halinde Kurula sunar.
(5) Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez.
(6) Yedek üyeler, herhangi bir nedenle boşalan asil üyeliğe, sırasıyla ve kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirilmiş sayılır.
(7) Eksik kalan yedek üye sayısı, görevlendirilecek yeni üyelerle tamamlanır. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyelerin görev süresi, yerine seçilenlerin görev süresi kadardır.
(8) Federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar ve ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.
Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 5 (1) Tahkim Kurulu;
a) Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler arasındaki ihtilafları,
b) Kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular arasındaki uyuşmazlıkları,
c) Kulüplerle kulüpler arasında çıkacak anlaşmazlıkları,
ç) Federasyonlarca verilecek kararlar ile ceza ve disiplin kurulu kararlarını,
d) Genel Müdürlük ile federasyonlar arasında veya federasyonların kendi arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Kurulca belirlenecek bir üyenin başkanlığında Genel Müdürlük ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan komisyon kararlarını,
e) Federasyon başkanları ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararları,
f) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görevi başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere, Bakanın istemi üzerine toplanacak olağanüstü genel kurulu yapacak olan üç kişilik komisyonu belirleyerek bu komisyonun işlem ve kararlarını,
g) Olağan ve olağanüstü genel kurullarını 3289 sayılı Kanunda öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurullarını altmış gün içerisinde yapacak olan üç kişilik komisyonu oluşturmak ve bu komisyonun işlem ve kararlarını,
ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin sonuca bağlar.
(2) Spor federasyonlarının organ ve kurullarının, sporun disiplinine ilişkin olarak ihtar, kınama, para cezası, küme düşürme, hak mahrumiyeti, ligden ihraç, tescil iptali, üyeliğin askıya alınması ve üyelikten ihraç gibi kararları ve sporun yönetilmesine yönelik statü, talimat ve benzeri hukuki düzenlemeleri, müsabakaların icrası, tatili, ertelenmesi gibi verdikleri tüm kararlarına karşı sadece zorunlu tahkim yoluna gidilebilir. Kurulun kararları kesin olup, bu kararlara karşı istinaf, temyiz, karar düzeltme gibi yargı organları nezdinde kanun yollarına başvurulamaz. Bu kararların hukuka aykırı olduğu iddiasıyla tespit, iptal ve tazminat davası açılamaz.
(3) Kulüp, sporcu, teknik adam, sağlık personeli, menajer ve maç organizatörü gibi sporla ilgili kişilerin kendi aralarında imzaladıkları transfer, geçici transfer, menajerlik, hizmet, vekalet ve maç organizatörlüğü gibi tüm sözleşmelerden kaynaklanan alacak iddia ve talepleri ile mali haklar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Kurulun çalışma usul ve esasları
MADDE 6 (1) Kurul, Başkanın veya mazereti halinde Başkan Vekilinin çağrısı üzerine en az beş üye ile toplanır.
(2) Başkanın ve Başkan Vekilinin mazereti halinde, Kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Özür beyan etmeksizin, aralıksız üç oturuma veya bir yıl içinde toplam beş oturuma katılmayan asıl üyeler çekilmiş sayılır.
(3) Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.
(4) Kurul üyelerine bir ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından (5000), bulunmayanlar bakımından (6000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret ilgili ayı takip eden ilk hafta içinde ödenir.
(5) Kurul tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanlar için tespit edilen ücretler Genel Müdürlükçe karşılanır.
Koordinatörlük ve sekretarya hizmetleri
MADDE 7 (1) Kurulun idari işlerini yürütmek üzere Kurul Başkanının önerisi üzerine Genel Müdürlük tarafından bir personel koordinatör olarak görevlendirilir. Koordinatör, Kurul Başkanına bağlı olarak çalışır ve ona karşı sorumludur. Koordinatörün dört yıllık üniversite mezunu olması zorunludur.
(2) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Başvuru
MADDE 8 (1) Kurulun görev alanına giren konularda başvurular, ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya yetkili kılınan idarecileri tarafından, Tahkim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe ile yapılır.
(2) Dilekçeler, doğrudan Kurula verilebileceği gibi posta ile de iadeli taahhütlü gönderilebilir.
(3) Başvuruların Kurula teslimi veya postaya veriliş tarihi, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
(4) Kurula başvuru süresi, federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren on gündür.
(5) Tahkim Kurulu Başkanlığı, intikal eden dilekçeleri, dosya kabul defterine takvim senesine göre vereceği esas numarası karşılığındaki haneye; davacısı, davalısı, davanın konusu, kararın kabul, ret veya mercii atlaması gibi açıklamalar ile kaydeder. Dosya kayıt defterine yapılacak kayıtlardan koordinatör sorumludur.
(6) Dilekçede; tarafların ve varsa vekillerinin T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, unvanları, adresleri, başvurunun konusu, maddi ve hukuki sebepleri ile dayanılan deliller ve talepler yer alır.
(7) İlgili kararların ve belgelerin asılları veya örnekleri dilekçeye eklenir. Dilekçe ve ekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.
Başvuru ücreti
MADDE 9 (1) Başvuru sahibi, başvuru ücretini yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konulmaz. Beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.
(2) Kurula başvuru ücreti; sporcular için (2000) gösterge, diğer başvurularda ise (4000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Başvuru ücreti, Genel Müdürlüğün banka hesabına yatırılır. Emanet hesabına alınan itiraz ücretleri, itirazın kabulü halinde ilgili kişiye iade edilir.
İlk inceleme
MADDE 10 (1) Başvuru dilekçeleri, Kurul evrakına kayıt sırasına göre ve varsa ivedilik durumları da dikkate alınarak, Kurul tarafından incelenir. Başkanın uygun görmesi halinde bir üye dosyayı; görev, merci atlanması, ehliyet, menfaat, süre aşımı konularında ve esastan inceleyerek görüşünü en geç beş gün içinde bildirir.
(2) Başkan, Kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kişi veya kişileri ücretini de belirlemek suretiyle bilirkişi olarak görevlendirebilir. Bilirkişi konu hakkındaki raporunu düzenleyerek Kurula verir.
(3) Başvuruda biçimsel eksiklikler bulunması halinde, dilekçe, noksanlıkların tamamlanması için iade olunur. Bu işlemi izleyen beş gün içinde gereği yerine getirilmeyen başvurular reddolunur.
(4) Kurul, merci atlanması halinde dilekçeyi gerekli işlem için ilgili yere gönderir ve başvuru sahibine de bildirimde bulunur.
(5) İlk incelemede herhangi bir aykırılık görülmemesi halinde veya biçimsel eksikliklerin giderilmesi üzerine, dilekçe, karşı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ olunur.
Cevap
MADDE 11 (1) Karşı taraf, kendisine yapılan bildirimden itibaren en geç on gün içinde cevap dilekçesini vermek zorundadır. Dilekçede, maddî ve hukukî açıklamalar ile deliller ve talepler yer alır ve ilgili belgeler eklenir.
Görüşme
MADDE 12 (1) Tamamlanan dosya, varsa üyenin düşüncesi veya bilirkişi raporu ile birlikte Kurula sevk edilir.
(2) Kurul, incelemesini evrak üzerinde yapar. Kurul gerek görürse, bilgi ve belge istenmesine, başkaca inceleme işlemlerinin yapılmasına ve dosya kapsamı ile sınırlı kalmak koşuluyla, sözlü açıklamaların dinlenmesine de karar verebilir. Federasyon disiplin veya ceza kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazlarda taraf teşekkül ettirilmeyebilir.
(3) Görüşmeleri Başkan yönetir ve tartışmaların sonuçlanmasından sonra, soyadı sırasına göre oylamaya geçilir. Başkan, oyunu en son verir. Oy kullanmak zorunlu olup, çekimser kalınamaz. Oy kullanmayan üye toplantıya mazeretsiz olarak katılmamış sayılır.
Uygulamanın durdurulması
MADDE 13 (1) Kurula başvuru icra ve infazı durdurmaz. Ancak; Kurul ivedi durumlarda ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararda hukuka açıkça aykırılık bulunması halinde ve yargılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın durdurulmasına karar verebilir.
(2) Kurul, haklı ve zorunlu nedenlerin bulunması halinde ihtilafla doğrudan ilgili konularda ihtiyati tedbir kararı verebilir.
Karar
MADDE 14 (1) Kurul, kararını; 3289 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat, ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları, kanunların usule ilişkin hükümleri ile dosya münderecatı, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve her türlü delile göre adalet ve nasafet esasları dairesinde tesis eder.
(2) Kurul; zorunlu haller dışında, sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç on iş günü, diğer hususlarda ise en geç üç ay içerisinde kararını verir.
(3) Kurul; kararında, başvuru ücreti ile yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin kimin üzerinde ve ne miktarda kalacağına hükmeder.
(4) Kararlar gerekçeli olur, varsa muhalefet şerhleri eklenir.
(5) Karar, Başkanın görevlendireceği ve çoğunluğa mensup üye tarafından yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.
(6) Kısa karar, ilgiliye ve federasyon başkanlığına faks ve internet üzerinden derhal bildirilir ve federasyon ile ilgililer tarafından uygulanmaya başlanır. Gerekçeli karar daha sonra tebliğ olunur.
(7) Kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi hükmü uyarınca ilam mahiyetinde sayılır.
Kararların sonucu
MADDE 15 (1) Taraflar, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde verilen karara karşı Kurula karar düzeltme talebinde bulunabilirler.
(2) Kurul, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kararların açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi halleri dışında aynı konuda tekrar karar veremez.
(3) Kurul tarafından spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin olarak verilen kararlar kesin olup, bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.
Tebligat
MADDE 16 (1) Kurul tarafından yapılacak tüm tebligatlar tarafların başvuru dilekçelerinde belirttikleri adreslere yapılır.
(2) Kurul gerekli gördüğü takdirde tebligatları tarafların bildirdikleri faks numarasına ya da e-posta adresine de yapabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 (1) 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Tarafsız Bölge’de Şike Tartışıldı (25.01.2012)

Tarafsız Bölge’nin 25.01.2012 tarihli bölümünde, Ankara’da 26.01.2012 tarihinde düzenlenecek ve şike-teşvik cezalarının görüşüleceği Futbol Federasyonu’nun Olağanüstü Genel Kurulu’ndan nasıl bir karar çıkacağı tartışıldı.
 
Konuklar:
Av. Emin Özkurt,
Gazeteci Münir Koçarslan,
Ömer Çavuşoğlu,
İstanbul Gençlik ve Spor İl Eski Müdürü Vedat Bayram,
Eski hakem Selçuk Dereli

Gazeteci Murat Çelik

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’na Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurulu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Kurul’un açıklaması aşağıda paylaşılmıştır:
Rekabet Kurulu 12.01.2012 tarihli toplantısında,  CMAS sistemi dışındaki eğitim sistemlerine yönelik uygulamaları yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenebilmesi amacıyla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Değiştirildi

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun değiştirildi. 6259 sayılı Kanun, 15 Aralık 2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6259 sayılı Kanun aşağıdaki gibidir:

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 

Kanun No. 6259 Kabul Tarihi: 10/12/2011

MADDE 1 – 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “beş yıldan oniki yıla kadar” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar” şeklinde, dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin, genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticiler ile kulüplerin ve sporcuların menajerleri veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından,”

“(9) Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez.

(10) Bu maddede tanımlanan suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılarak tek cezaya hükmolunur.

(11) Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı cezaya mahkûmiyet halinde, kişi hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi hükümlerine göre, spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına hükmolunur.”

MADDE 2 – 6222 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen “üç aydan bir yıla kadar” ibaresi “bir yıla kadar” şeklinde, üçüncü fıkrasında geçen “iki yıldan beş yıla kadar” ibaresi “altı aydan iki yıla kadar” şeklinde ve dördüncü fıkrasında geçen “bir yıldan üç yıla kadar” ibaresi “üç aydan bir yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 6222 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen “altı aydan iki yıla kadar” ibaresi “üç aydan bir yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 6222 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” ibaresi “verilecek adli para cezasının miktarı elli günden az olamaz.” şeklinde ve ikinci fıkrasında geçen “üç aydan bir yıla kadar hapis” ibaresi “elli günden az olmamak üzere adli para” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – 6222 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para” ibaresi “yirmi günden az olmamak üzere adli para” ve ikinci fıkrasında geçen “bir yıldan üç yıla kadar” ibaresi “üç aydan bir yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – 6222 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “asliye veya ağır” ibaresi “sulh veya asliye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/12/2011

"Ne Oluyor?"da Şike Tartışıldı (09.12.2011)

Yayın tarihi: 09.12.2011

Konuklar:
Ömer Çavuşoğlu,
Av. Engin Tuzcuoğlu,
Gazeteci Doğan Akın,
Av. Alpay Köse
Faruk Mercan

Tarafsız Bölge’de Şike Tartışıldı (30.11.2011)

Yayın tarihi: 30.11.2011

Konuklar:
Arif Çelik,
Av. Alpay Köse,
Bedri Baykam,
Bilgin Gökberk
Av. Emin Özkurt

Tarafsız Bölge’de Şike Tartışıldı (26.08.2011)

Yayın tarihi: 26.08.2011

Konuklar:
Bedri Baykam,
Hayri Beşer,
Av. Alpay Köse,
Bilgin Gökberk,
Ercan Saatçi
Ecevit Kılıç