At Yarışları Yönetmeliği Değiştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, At Yarışları Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı.

Değişiklikler, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için tıklayınız!)

Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği aşağıdaki gibidir:

Okumaya devam et At Yarışları Yönetmeliği Değiştirildi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun Yeni Talimatları Yayımlandı

26 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu‘na göre, spor federasyonlarının Talimatları Bakanlığın onayına istinaden Bakanlığın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek (7405 sayılı Kanun md. 2-r).

Uygulamada, spor federasyonlarının mevzuatı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde, “Federasyon Mevzuatları” sayfasında yayınlanıyor.

Okumaya devam et Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun Yeni Talimatları Yayımlandı

TFF Statüsü Değişiklikleri Resmî Gazete’de Yayımlandı

28.07.2021 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nde yapılan değişiklikler, 11 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

İşin ilginç yanı, oylayanlar hangi metni oyladıklarını bilmiyorlardı.

TFF genel kurulunda Kulüpler Birliği adına Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Rezan Epözdemir söz almış ve oylamadan önce bu değişiklikleri kısaca anlatmıştı.

Değişiklik metni delegelere gösterilmedi.

Oylamadan önce sunum yapılıp yapılmayacağı tartışıldı. “Oylamadan sonra” denilerek geçiştirildi.

Düşünün, oylanacak değişikliklerle ilgili sunumun oylamadan sonra yapılmasına karar verildi.

Oylama oldu bittiye getirildi.

Delegeler de “Ne oluyoruz? Biz neyi oyluyoruz?” demediler. Kendilerine verilen talimatı paşa paşa yerine getirdiler.

Oylamadan sonra sunum yapılmadı.

Konuyla ilgili bir diğer tuhaflık ise, Statü değişikliklerinin genel kuruldan üç hafta sonra yayımlanması oldu.

Yukarıda belirttiğim gibi, değişiklik metni delegelere ilan edilmedi, gösterilmedi. Metin genel kurulda tartışılmadı. Oylamadan sonra bile metin üzerinde oynanmış olması muhtemel.

DEĞİŞİKLİKLİKLER

Aşağıda Resmî Gazete’de yayımlanmış Statü değişikliği metnini paylaşıyorum.

Değişiklikler ile ilgili görüşlerimi daha sonra paylaşacağım.

Tek cümleyle özetlersem, sadece cila değişti.

Kulüplerin kurullar üzerindeki etkisi güçlendirildi. Kulüpler dışındaki futbol paydaşları açısından kurulların bağımsızlığı ve tarafsızlığı sorun teşkil etmeye devam edecek. Görünüşte bile bu kurul tarafsız ve bağımsız olmayacak. Olamayacak.

Anayasa’daki spor tahkimi düzenlemesi değişmedikçe, TFF Tahkim Kurulu’nun kararları yargı denetimine tabi tutulmadıkça bu kurul istediği gibi at oynatmaya devam edecek. Denetlenmeyen, hesap vermeyen kurul üyeleri, kulüplerin iradesine göre karar verecekler.

TFF Tahkim Kurulu lağvedilmelidir. Spor teşkilatından, federasyonlardan bağımsız, ayrı tüzel kişiliği olan spor tahkim mahkemesi kurulmalı ya da İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), spor uyuşmazlıkları için görevli kılınmalıdır. ISTAC bünyesinde Spor Tahkimi Dairesi kurulabilir.

Aşağıda Statü değişikliklerini paylaşıyorum.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STATÜSÜ DEĞİŞİKLİKLERİ

28.07.2021 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nde yapılan değişiklikler, 5894 sayılı Kanun’un 3. Maddesinin 2. Fıkrası ve TFF Statüsü’nün 30. Maddesi uyarınca aşağıda ilan olunur.

TFF Statüsü’nün 35’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(y) Kulüp Lisans Kurulu ve Etik Kurulu başkanları ile asıl ve yedek üyelerini atamak;”

TFF Statüsü’nün 37’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (i) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

TFF Statüsü’nün 54’üncü maddesinin 2, 3 ve 4’üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki yeni 5 ve 6. fıkralar eklenmiştir.

“2. TFF Hukuk Kurullarından Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu, Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından belirlenen adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu ve Etik Kurulu ise TFF Yönetim Kurulu kararı ile seçilecek üyelerden oluşur.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, TFF tarafından bildirilen 3 üye, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından bildirilen 3 üye, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği tarafından bildirilen 1 üye, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüplerini temsilen TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği tarafından bildirilen 2 üye, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 1 üye, Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından bildirilen 1 üye, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından bildirilen 1 üye ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından bildirilen 1 üye olmak üzere toplamda 13 üyeden oluşur. Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, kendi içinden bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, hukuk kurullarında görev almak için başvuran adaylar arasından her bir üyelik için üçer aday tespit eder. Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, en az yedi üyeyle toplanır, kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu belirleyicidir.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu’nun ve bu kurula yapılacak başvuruların usul ve esasları ve çalışma prensipleri talimatla belirlenir.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları, Kulüp Lisans Kurulu, Etik Kurulu ve Tahkim Kurulu’na seçilen başkan ve üyelerin görev süresi 4 yıldır. Hukuk Kurulu başkan ve üyeleri, 4 yıllık süre sona ermiş olsa dahi, yeni seçilecek olan Hukuk Kurulu başkan ve üyeleri göreve başlayana kadar görevlerine devam eder.

Başkan ve üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye seçilemez. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde, sırasıyla yedek üyeler arasından en fazla oy alan yedek üye kurulun kalan süresi kadar görev yapar. Oyların eşit olması durumunda mesleki kıdemi fazla olan yedek üye boşalan asil üyenin yerine görev yapar.

Hukuk Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının boşalması veya asgari üye sayısının altına düşmesi halinde, boşalan kurul üyeliklerine kalan sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yeni üyeler atanır.

Hukuk Kurullarının çalışma usul ve esasları, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı, Kulüp Lisans Talimatı, Etik Kurulu Talimatı ve Tahkim Kurulu Talimatı ve konuya ilişkin diğer talimatlar ile belirlenir.

3. Hukuk Kurulları tarafından futbolun yönetimi ve disiplinine ilişkin olarak verilen kararlar kesin ve bağlayıcıdır. Bu kararlara karşı, kararın taraflarına resmen tebliğ ve/veya talimat ve düzenlemelerinin yayımlanmasını takip eden 7 gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilmez ise, karar ilgili tüm taraflar hakkında kesin hüküm teşkil eder. Futbolun yönetimi ve disiplinine ilişkin olarak verilen kararlara karşı başka herhangi bir yargılama makamına başvuru kesin olarak yasaklanmıştır.

4. a- Hukuk Kurullarının tüm üyeleri görevlerinde tarafsız ve bağımsızdır. Kurullar görevleri süresince tarafsızlık ve bağımsızlıklarını korumakla yükümlüdür. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında Hukuk Kurullarına emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hukuk kurullarının hiçbir üyesi görevleri sırasında TFF’ye bağlı herhangi bir üye veya kulüp için çalışamayacağı gibi TFF Yönetim Kurulunda ya da daimi veya geçici başka herhangi bir kurulunda ya da Genel Sekreterlikte görev alamaz. Hukuk Kurullarının tüm üyeleri kanun, TFF Statüsü, Talimat ve düzenlemeleri ile bağlıdır.

b- Hukuk Kurulları üyeleri göreve başlamadan önce gelecekteki faaliyetleri bağlamında menfaat çatışması durumuna yol açabilecek her türlü ilişkiyi ve menfaati açıklamak zorundadır.

Menfaat çatışması, bu kurallara bağlı kişilerin kendileri, kurulların üyeleri veya ilgili taraflar için olası herhangi bir avantaj elde edilmesi halidir.

c- Hukuk Kurulu üyeleri, görevlerinin ifası sırasında bir menfaat çatışmasının ortaya çıkması halinde, ilgili dosyadan çekilerek durumu derhal görev yaptıkları kurula yazılı olarak bildirmek zorundadır. Hukuk Kurulu üyeleri, birbirleri ile ya da TFF’nin diğer organlarında görev yapan kişiler ile arasında menfaat çatışması yaratacak bir durum ortaya çıktığında, bu durumu derhal görev yaptıkları kurula yazılı olarak bildirmek suretiyle üyelik görevinden çekilmek zorundadır.

d- Menfaat çatışması yaratacak ilgili taraflar/haller (sayılan hallerle sınırlı olmamak üzere) şu şekildedir:

TFF bünyesinde ve/veya üye kulüplerde görev yapan şahısları kapsayacak şekilde • temsilci ve çalışan;

• eş ve ev arkadaşı;

• kişisel ilişkiye bakılmaksızın aynı haneyi paylaşan birey;

• üçüncü dereceye kadar ilişki içinde oldukları diğer aile üyeleri;

• tüzel kişilik, ortaklık ve herhangi bir kurum nedeniyle avantaj elde eden veya bu kurumlarda yönetici olarak görev yapan kişiler;

• doğrudan veya dolaylı olarak tüzel kişiliği, ortaklığı veya kurumu kontrol etmesi veya lehtarı olması hali;

• resmi bir sözleşmenin varlığına bakılmaksızın, bu tür bir kuruluş, ortaklık veya kurum adına hizmetler gerçekleştirmesi hali.

5. Hukuk Kurulu üyeleri, görevleri kapsamında verilen kararlardan dolayı ağır kusurlu halleri haricinde sorumlu tutulamazlar.

6. Hukuk Kurulu başkan ve üyeleri göreve başlamadan önce, yazılı olarak ilgili talimatlarda yer alan “Görevi kabul, Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Göreve Uygunluk Beyanını” imzalayarak sunmaları zorunludur. Başkan ve üyeler göreve başlamadan, kurulun ilk toplantısının öncesinde ve Kurul önünde ilgili talimatta belirtilen yemin metnini okumak sureti ile yemin etmek zorundadır.

PFDK, UÇK ve Tahkim Kurulu başkan ve üyelerine ödenecek olan huzur hakkı, ücret ve hak edişler genel kurul tarafından belirlenir ve bu kurullara başvuran taraflarca ödenen harç ve yargılama masraflarından karşılanır.”

TFF Statüsü’nün 55’inci maddesinin 1, 2 ve 4’üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, olağan seçimli genel kuruldan bir sonraki olağan genel kuruldan sonra Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından tespit edilen adaylar arasından genel kurulca yapılacak seçim ile seçilir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, bir (1) Başkan, altı (6) asıl ve altı (6) yedek üyeden oluşur. Kurul üyelerinin en az 10 yıllık tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur.

Kurul üyeleri, TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan spor kulüplerinin üyesi veya bu kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi olamaz.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, tespit ettiği adayları en geç seçimden bir hafta öncesine kadar genel kurul üyeleri ile paylaşır. Her delege bir adaya oy verebilir. Yapılan seçim sonucunda sırası ile en çok oyu alan aday başkan, en çok oy alan ilk 6 aday sırası ile asıl üye, en çok oy alan ikinci 6 aday sırası ile yedek üye olarak seçilirler. Adayların eşit oy alması durumunda mesleki tecrübe kriterine göre fazla olandan başlamak üzere sıralama yapılır.

2. Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun görev süresi, 4 yıldır. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

4. Kurul, görevinde tarafsız ve bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda, boşalan üyelik için yedek üyeler sırası ile asil üyeliğe geçer. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar.”

TFF Statüsü’nün 57’nci maddesinin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin 7. Fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“2. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olağan seçimli genel kuruldan bir sonraki olağan genel kuruldan sonra Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından tespit edilen adaylar arasından genel kurulca yapılacak seçim ile seçilir. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bir (1) Başkan, altı (6) asıl ve altı (6) yedek üyeden oluşur. Kurul üyelerinin en az 10 yıllık tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur.

Kurul üyeleri, TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan spor kulüplerinin üyesi veya bu kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi olamaz.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, tespit ettiği adayları en geç seçimden bir hafta öncesine kadar genel kurul üyeleri ile paylaşır. Her delege bir adaya oy verebilir. Yapılan seçim sonucunda sırası ile en çok oyu alan aday başkan, en çok oy alan ilk 6 aday sırası ile asıl üye, en çok oy alan ikinci 6 aday sırası ile yedek üye olarak seçilirler. Adayların eşit oy alması durumunda mesleki tecrübe kriterine göre fazla olandan başlamak üzere sıralama yapılır.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir.

3. Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından, İl Disiplin Kurulları ise Federasyon Başkanı tarafından atanır. Atama, PFDK, UÇK ve Tahkim Kurulu seçiminin yapıldığı Genel Kurulu müteakip ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.

4. Amatör Futbol Disiplin Kurulu birer Başkan ve altışar üyeden; İl Disiplin Kurulu ise bir başkan ve illerin sportif faaliyetlerine göre en az iki en fazla dört üyeden oluşur. Kurullara asıl üye kadar yedek üye atanır.

5. İl Disiplin Kurulu üyeleri hariç, Amatör Futbol Disiplin Kuruluna atanacak asıl ve yedek üyelerin hukuk fakültesi mezunu ve en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur. 6. Disiplin kurullarının görev süresi 4 yıldır.”

TFF Statüsü’nün 59’uncu maddesinin 3 ve 4’üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Kulüp Lisans Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından atanacak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Atama, PFDK, UÇK ve Tahkim Kurulu seçiminin yapıldığı Genel Kurulu müteakip ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılır. Kulüp Lisans Kurulu’nda;

a) Bir üyenin en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu,

b) Bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavir,

c) İki üyenin 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yayınlanan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçi,

d) Bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş serbest muhasebeci mali müşavir,

e) İki üyenin işletme veya ekonomi alanında en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip, üniversite mezunu olması şarttır.

4. Kulüp Lisans Kurulunun görev süresi dört (4) yıldır.”

TFF Statüsü’nün 60’ıncı maddesinin 1 ve 2’nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Etik Kurulu, Yönetim Kurulunun kararı ile seçilecek bir Başkan ve dört (4) asıl ve dört (4) yedek üyeden oluşur. Atama, PFDK, UÇK ve Tahkim Kurulu seçiminin yapıldığı Genel Kurulu müteakip ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılır. Üyelerin tamamının on beş (15) yıllık hukukçu olması zorunludur. Etik Kurulu, Türk Futbolunun etik değerleri ve marka değerinin korunması ve toplumdaki saygınlığının zedelenmesinin önüne geçilmesi konusunda gerekli hukuki denetimleri yapar.

2. Etik Kurulunun görev süresi dört (4) yıldır.”

TFF Statüsü’nün 61’inci maddesinin 1, 2, 4 ve 5’inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Tahkim Kurulu, olağan seçimli genel kuruldan bir sonraki olağan genel kuruldan sonra Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından tespit edilen adaylar arasından genel kurulca yapılacak seçim ile seçilir. Tahkim Kurulu, bir (1) Başkan, altı (6) asıl ve altı (6) yedek üyeden oluşur. Kurul üyeleri en az 15 yıllık tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunları arasından Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından seçilir.

Kurul üyeleri, TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan spor kulüplerinin üyesi veya bu kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi olamaz.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, tespit ettiği adayları en geç seçimden bir hafta öncesine kadar genel kurul üyeleri ile paylaşır. Her delege bir adaya oy verebilir. Yapılan seçim sonucunda sırası ile en çok oyu alan aday başkan, en çok oy alan ilk 6 aday sırası ile asıl üye, en çok oy alan ikinci 6 aday sırası ile yedek üye olarak seçilirler. Adayların eşit oy alması durumunda mesleki tecrübe kriterine göre fazla olandan başlamak üzere sıralama yapılır.

2. Tahkim Kurulunun görev süresi, 4 yıldır. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

4. Kurul, görevinde tarafsız ve bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda boşalan görev için yedek üyeler sırası ile asil üyeliğe geçer. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar.

5. Kurulun toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir.”

TFF Statüsü’ne aşağıdaki Geçici 2. Madde eklenmiştir.

“1. İşbu Statünün 55, 57 ve 61. Maddelerinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesini müteakip Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu 2022 TFF Olağan Genel Kurulu toplantısında Genel Kurul tarafından seçilir.

Bu maddeye göre seçilecek olan hukuk kurullarının görev süresi ilk yapılacak olağan seçimli genel kuruldan bir sonraki olağan genel kurula kadar devam eder. Bu maddeye göre seçilecek olan hukuk kurullarının göreve başlamasıyla birlikte, mevcut hukuk kurullarının görevi sona erer.

2. İşbu statüde yapılacak değişiklikler nedeni ile yeni seçilecek hukuk kurullarının göreve başlama tarihine kadar görev yapacak olan mevcut hukuk kurulları üyelerinin “Görevi Kabul, Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Göreve Uygunluk Beyanını“ imzalayarak Kurul Koordinatörlüklerine sunmaları ve ilk toplantıda Kurul önünde ilgili talimatlarda belirtilen yemin metnini sözlü olarak etmeleri zorunludur.”

TFF Statüsü’ne aşağıdaki Geçici 3. Madde eklenmiştir.

“İş bu Statü’nün yürürlüğe girmesini müteakip 3 (üç) ay içerisinde, TFF yönetimi tarafından İş bu Statü’nün 54. Maddesi uyarınca kurulacak Hukuk Kurulları Aday Komisyonu’nun ve bu kurula yapılacak başvuruların usul ve esasları ile çalışma prensiplerine ilişkin talimat hazırlanacaktır.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2391), 11 Nisan 2020 Tarihli ve 31096 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili mevzuat aşağıdaki gibidir:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 10/4/2020      Sayısı : 2391

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 11/4/2020   Sayısı : 31096

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında, finansmanının tamamı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Usul ve Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile ek 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Alım dokümanı: Alım konusu hizmet alımı için isteklilere talimatları içeren proje teklif formatı, sözleşme tasarısı, varsa idari ve teknik şartnameler ve gerekli diğer belgeler ve yazışmaları,

b) Araştırma grubu: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere üniversiteler, kamu araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde çalışan araştırmacılardan oluşan grubu,

c) Araştırma ve geliştirme faaliyeti: Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

ç) Araştırma ve geliştirme hizmeti: Gençlik ve spor ile ilgili politika ve strateji geliştirme ve/veya mevcut politika ve stratejilerin uygulamaya konulmasında ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal, iktisadi, kültürel, sanatsal, teknolojik ve eğitime yönelik gelişmeler konusunda ulusal ve/veya evrensel ölçülerde katkı sağlaması beklenen politika ve strateji önerilerini, kararlarını ve uygulama modellerini ortaya koymak üzere gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,

d) Araştırmacı: Bu Usul ve Esaslar kapsamında yürütülecek faaliyetlerde, faaliyet ile ilişkili olmak kaydıyla, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarını, kamu çalışanlarını, özel sektör çalışanlarını ve diğer yerli ve yabancı gerçek kişileri,

e)Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

f) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

g) Benzer iş: Alım konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,

ğ) Genel Müdürlük: Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünü,

h) Hizmet alımı: İdare tarafından yürütülen araştırma, geliştirme hizmeti alımlarını,

ı) İdare: Bakanlık merkez teşkilatı içinde ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip birimi,

i)İhale yetkilisi: İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiyi,

j) İstekli: Hizmet alımı için teklif veren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırmacı, araştırma grupları ile gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

k) Ortak girişim: Hizmet alımı için teklif veren birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında anlaşarak oluşturdukları iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

l) Proje danışmanı: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

m) Proje izleme grubu: Hizmetin yürütülmesini takip etmek üzere ihale yetkilisince belirlenen idare çalışanlarını,

n) Proje koordinatörü: Hizmetin yürütülmesini takip eden ve proje izleme grubuna başkanlık eden idare çalışanını,

o) Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan ve ihale yetkilisince uygun görülen alanında uzman kişi veya kişileri,

ö) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında imzalanan işin ne şekilde yapılacağını, karşılıklı olarak hak ve yükümlülükleri belirleyen yazılı anlaşmayı,

p) Teklif: İsteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

r) Teknik şartname: Proje konusu işin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren belgeyi,

s) Yüklenici: Hizmet alınan ve sözleşme imzalanan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırmacı, araştırma grupları ile gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5– (1) İdare, yapılacak olan araştırma, geliştirme hizmeti alımlarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında bütünlük arz eden hizmet alımları kısımlara bölünemez.

(3) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için hizmet alımı yapılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Değerlendirme Grubu, Proje Teklif Formatı Hazırlanması ve Yaklaşık Maliyet

 

Proje değerlendirme grubu

MADDE 6– (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan alım yöntemleri ile yapılan hizmet alımları, ihale komisyonu görevini yerine getirmek üzere ihale yetkilisince oluşturulan proje değerlendirme grubu vasıtasıyla gerçekleştirilir. İdarenin ihale yetkilisi tarafından, uzmanlardan ve/veya ilgili personelden oluşan en az üç veya daha fazla tek sayıda kişiden müteşekkil proje değerlendirme grubu oluşturulur. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üyeler de belirlenir. İhale yetkilisi tarafından proje değerlendirme grubu üyelerinden birisi başkan olarak belirlenir. İhale yetkilisi, proje değerlendirme grubu başkanını ve üyelerini değiştirmeye yetkilidir.

(2) Proje değerlendirme grubu, proje teklif formatını, sözleşme tasarısı ile gerektiğinde teknik şartname ile idari şartnameyi hazırlar.

(3) Proje değerlendirme grubu, yaklaşık maliyeti tespit eder, tekliflere ilişkin proje değerlendirme raporunu yazar ve yükleniciyi belirler.

(4) Proje değerlendirme grubu, eksiksiz olarak toplanır. Grup kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Proje değerlendirme grubu başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan üyeler, gerekçesini rapora yazmak ve imzalamak zorundadır.

(5) Proje değerlendirme grubu üyelerince alınan kararlar üyelerin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

 

Proje teklif formatı hazırlanması

MADDE 7– (1) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemleriyle yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, proje değerlendirme grubu tarafından proje teklif formatı hazırlanır.

(2) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, yapılacak olan işin konusu, kapsamı, amacı, hedefi, miktarı, süresi, varsa kavramsal çerçevesi, literatürü, metodu ve veri toplama teknikleri, ortalama örneklem sayısı gibi bilimsel konular ile proje ekibi ve bütçesi gibi başlıklara proje teklif formatında yer verilir.

(3) Proje teklif formatı ihale yetkilisinin onayıyla kesinleşir.

(4) İstekliler, tekliflerini bu formata uygun olarak hazırlar.

(5) Proje teklif formatı hazırlanmadan sözleşme yapılamaz ve alım gerçekleştirilemez.

 

Yaklaşık maliyet

MADDE 8– (1) Hazırlanan proje teklif formatı doğrultusunda, proje değerlendirme grubu tarafından söz konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti belirlenir. Yaklaşık maliyet bu Usul ve Esaslarda belirlenen şekilde tespit edilir.

(2) Yaklaşık maliyet, katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanır. Tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

 

Yaklaşık maliyetin hesaplanması

MADDE 9– (1) Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idareleri tarafından belirlenmiş fiyatlar,

b) Hizmet alımını yapan idare tarafından gerçekleştirilmiş benzer işlere ait fiyatlar ve ücretler,

c) Alım konusu hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınarak bulunan fiyatlar,

ç) Konusunda uzman bilirkişi veya ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

esas alınır.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerden herhangi biri veya bir kaçı öncelik sırası olmadan yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılabilir.

(3) Yaklaşık maliyetin belirlenmesi için yapılan araştırmalarda, alım konusu hizmetin ayrıntılı tarifi yapılır. Fiyatlar katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanır. Piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen proforma faturalar veya yazılar değerlendirmeye alınmaz. Bunun gerekçesi yaklaşık maliyet cetvelinde belirtilir. Farklı yıllarda elde edilen yaklaşık maliyet fiyatları Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) rakamları baz alınarak güncellenir.

(4) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen, gerçek fiyatları yansıtmadığı düşünülen durumlarda, gerekçesi açıklanarak yaklaşık maliyet idarece re’sen belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alım Yöntemleri

 

Uygulanacak alım yöntemleri

MADDE 10– (1) Bakanlıkça bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında aşağıdaki alım yöntemlerinden biri uygulanır:

a) Pazarlık usulü.

b) Doğrudan temin.

 

Pazarlık usulü

MADDE 11– (1) Bu Usul ve Esasların; 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen doğrudan temin için öngörülen parasal limitin üzerinde kalan ve aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince doğrudan temin usulü ile yapılamayacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımları, bu Usul ve Esaslarda belirtilen şekilde en az üç isteklinin davet edildiği pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilir.

 

Tekliflerin alınması ve ilan

MADDE 12- (1) Pazarlık usulü ile yapılacak hizmet alımlarında; en az üç teklifin alınması veya idarenin resmi internet sitesinde ihale tarihinden en az on beş gün önce alıma dair ilanın yayımlanması zorunludur. İlanda hata bulunması halinde düzeltme ilanı da aynı usulde yapılır.

(2) İlanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İşin adı, niteliği ve türü.

c) İşin yapılacağı yer.

ç) İşe başlama ve işi bitirme tarihi.

d) Teminat alınıp alınmayacağı ve alınacaksa oranı.

e) Uygulanacak ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, araştırmacı ve araştırma gruplarından yapılacak hizmet alımlarında en az üç teklif alınması veya ilan edilmesi zorunlu değildir.

 

Tekliflerin içeriği

MADDE 13– (1) İsteklilerin tekliflerinde aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

a) İstekliler tarafından doldurulan proje teklif formatı.

b) Proje yürütücüsü, proje danışmanı ve idarece talep edilen, görevlilerin iş bitimine kadar çalıştırılacağına veya bunların görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine aynı nitelikte personelin idarece onaylanarak en kısa sürede görevlendirileceğine dair taahhütname.

 

Tekliflerin şekli

MADDE 14– (1)Tekliflerin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İdare tarafından öne sürülen şartların okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Tekliflerin geçerlik süresinin bulunması.

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

e) Adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(2) Sunulan tekliflerin şekil ve içerik bakımından birinci fıkrada belirtilen niteliklere uygun olmaması, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu şartlardan herhangi birini taşımayan teklifler, değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz.

(3) Yeterliliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere birinci fıkrada belirtilen şartlara sahip son yazılı fiyat teklifleri alınır.

(4) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin tekliflerinin, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

 

Yüklenicinin belirlenmesi

MADDE 15– (1) Teklifler, proje değerlendirme grubu tarafından incelendikten sonra proje değerlendirme raporu hazırlanır.

(2) Teklifler, proje teklif formatında yer alan her bir başlık için ayrı ayrı incelenir, bütçesi de değerlendirilerek isteklinin uygun olup olmadığının gerekçeleri, proje değerlendirme raporunda belirtilir. Ayrıca raporda tekliflerin bilimsel kriterlere, varsa teknik şartname ile idari şartnameye uygun ve yeterli olup olmadığı da değerlendirilir. Proje değerlendirme raporunda, uygun görülen, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli ile varsa ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklifi veren istekli idareye önerilir.

(3) İhale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli ile varsa ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif veren isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek, buna ilişkin belgeyi onaya ekler. Kamu kurumları ve üniversitelerden yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda, varsa ihale yetkilisinin de uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif veren istekli ile sözleşme yapılabilir.

(5) İhale yetkilisi, rapor tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde proje değerlendirme grubunun raporunu onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale yetkilisinin onayı ile ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir.

(6) Sözleşmeye davet edilen isteklinin, kesin teminat öngörülmüşse, tebliğ tarihini takip eden on gün içinde kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, varsa uygun ve yeterli görülen diğer istekliyle, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, sözleşme imzalanabilir. Ancak bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce idare, yeterli ve uygun görülen diğer isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek zorundadır.

 

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 16- (1) Sözleşme imzalanana kadar idare araştırma ve geliştirme hizmeti alımını iptal edebilir. Bu durum, alıma katılan tüm isteklilere duyurulur. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

Doğrudan temin

MADDE 17– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi için Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen limitin, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile on katını aşmamak üzere belirlenen parasal limiti aşmayan hizmet alımları, doğrudan temin yöntemiyle yapılabilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak hizmet alımlarında, aşağıdaki durumların herhangi birinde de doğrudan temin yöntemine başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) İhtiyacın yükseköğretim kurumları ve kamu kuruluşlarından sağlanabilir olması.

ç) Tabii felaketler gibi acil ve beklenmeyen durumlarda idare tarafından öngörülmeyen araştırma ve geliştirme hizmeti alımları.

d) Hizmetin özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilebilecek olması.

e) Ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel alanlarda uluslararası ikili veya çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi için düzenlenen bir araştırma ve geliştirme faaliyeti olması.

f)Pazarlık usulü ile yürütülen ihalelerde yeterli sayıda teklif gelmemesi veya gelen tekliflerin idare tarafından yeterli görülmemesi.

(3) Doğrudan temin yöntemi ile alımlarda, yaklaşık maliyetin hesaplanması, proje teklif formatı hazırlanması ve sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden yapılacak hizmet alımlarında sözleşme yerine protokol düzenlenebilir.

(4) Doğrudan temin yöntemi ile alımlarda, idare tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Usul ve Esaslarda yer alan şekilde teknik şartname ve idari şartname hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme

 

Şartnamelerin hazırlanması

MADDE 18- (1) Yapılacak araştırma ve geliştirme hizmet alımlarında idare tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Usul ve Esaslarda yer alan şekilde teknik şartname ve idari şartname hazırlanır.

 

İdari şartname

MADDE 19– (1) İdari şartname, işin özelliğine göre, 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla idare tarafından düzenlenir.

(2) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu idari şartnamede gösterilir.

 

Teknik şartname

MADDE 20– (1) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanır.

(2) İdarece hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

(4) Hizmet alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak alınacak hizmetin özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale yoluyla hazırlattırılabilir.

 

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 21– (1) Bu Usul ve Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde, aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve iş tanımı.

b) İdarenin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgi ve sorumluluklar.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ğ) Alım dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

h) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

ı) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

i) Garanti istenilen hallerde, garanti süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

j) Gecikme halinde alınacak cezalar.

k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.

l) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

m) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

n) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

o) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

ö) Anlaşmazlıkların çözümü.

 

Sözleşmeye ilişkin diğer hususlar

MADDE 22- (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin anlaşması kaydıyla; işin yapılma veya teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

(2) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devralacaklarda doğrudan temin veya pazarlık usulü ihaledeki ilk şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez ve devir alınamaz.

(3) Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesiyle ilgili hususlarda, 4735 sayılı Kanunun ilgili madde hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Teminatlar

MADDE 23– (1) İdarenin ihtiyacına göre, yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında geçici ve kesin teminat istenmesi, ihale dokümanında düzenleme yapmak şartıyla öngörülebilir.

(2) Teminat mektubu istenmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şekline ilişkin 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu hususa ihale dokümanında yer verilir.

(3) Araştırmacı ve araştırma gruplarınca yürütülecek olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden idarece belirlenen miktarda, teklif bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat alınabilir.

(4) Kesin teminat mektuplarının süresi, işin bitiş tarihi dikkate alınarak kesin kabulün yapıldığı tarihten sonraki bir tarih olmak kaydıyla, idare tarafından belirlenir.

(5) Avans verilmesi durumlarında alınacak olan avans teminat mektuplarının süresi avansın mahsup süresi göz önünde bulundurularak idare tarafından belirlenir.

(6) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek teminat mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşlarının ismi ve teminatının kontrgarantili olduğu belirtilmek zorundadır.

 

Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi

MADDE 24- (1) Taahhüdün, proje formatı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespit edildiği ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra, alınmış olan kesin teminatın;

a) Alınan hizmet için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı,

b) Garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin, kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye verilir.

 

Geri verilemeyen teminatlar

MADDE 25– (1) Bu Usul ve Esaslara göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

 

Mücbir sebepler

MADDE 26– (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde idare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

 

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

MADDE 27– (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

 

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

MADDE 28– (1) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımında, sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

(2) İşin birinci fıkradaki şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın sözleşme hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

 

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 29– (1) Teslim edilen hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen uzman ve/veya ilgili personelden oluşan ve en az üç kişiden müteşekkil bir komisyon tarafından yapılır. Kontrol teşkilatında görevli olan personel muayene ve kabul komisyonunda yer alamaz.

(2) Proje izleme grubu, projenin sözleşme hükümlerine ve proje teklif formatına varsa teknik şartname ile idari şartnameye ve bilimsel kriterlere göre yürütülüp yürütülmediğini her aşamada kontrol eder ve raporlar.

(3) Sözleşmede hüküm bulunması halinde araştırma ve geliştirme hizmetinin müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

 

İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil veya davranışlar ile ceza ve ihaleden yasaklama

MADDE 30– (1) İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil veya davranışlar ile ceza ve ihalelerden yasaklama hususları, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

 

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 31- (1) Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligat, Bakanlıkça ihale dokümanında farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre yapılır.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32– (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Mevcut ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış bulunan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

Yürürlük

MADDE 33– (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 34– (1) Bu Usul ve Esasları Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Genelgesi Nerede?

Geçen hafta Resmî Gazete’de Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2001 tarihli yönetmeliği ortadan kaldırdı ve çok farklı içerikli bir yönetmeliği yürürlüğe koydu.

Okumaya devam et Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Genelgesi Nerede?

Antrenör Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni bir Antrenör Eğitim Yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik aşağıda paylaşılmıştır. Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/vvr23ny.

Okumaya devam et Antrenör Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni bir Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik aşağıda paylaşılmıştır. Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/v95qtwz

Okumaya devam et Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Yayımlandı

Spor Hakemleri De Vergi Ödeyecekler

Bugüne kadar spor karşılaşmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler gelir vergisinden müstesna idi. Hakemler, kendilerine ödenen ücretler üzerinden vergi ödemiyorlardı.

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile, hakemler için getirilen vergi ayrıcalığı kısıtlandı (md. 12). Gelir Vergisi Kanunu‘nun 29’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, bundan böyle sadece amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler gelir vergisinden müstesna tutulacak. Profesyonel spor yarışmalarını yöneten hakemler gelir vergisi ödeyecekler. Profesyonel futbol liglerinde hakemlik yapanlar ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alan hakemlere ödenen ücretler gelir vergisine tabi olacak.

Kanunda sadece basketbol ve voleybol spor dallarının en üst ligleri ile sınırlı düzenleme getirilmesi doğru olmamış. Basketbol ve voleybolda alt liglerde profesyonel sporcular mücadele ediyorlar. Bu ligler aslında profesyonel. Sebebini kimse bilmiyor ama her nedense Gençlik ve Spor Bakanlığı bu ligleri profesyonel lig olarak nitelendirmiyor.

Profesyonel faaliyet gösteren teknik direktör, sporcu ve hakemlerin vergilendirilmeleri gerekir. Vergi oranı ise ayrıcalıklı olmamalıdır. Umarım ilerleyen günlerde spor sektöründe faaliyet gösteren profesyoneller, hepimizle eşit muameleye tabi tutulurlar.

Spor Disiplin Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Spor Disiplin Yönetmeliği, 13 Temmuz 2019 Tarihli ve 30830 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://bit.ly/30P7GZK).

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, 7 Ocak 1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği (son versiyonu için bkz. https://bit.ly/30QZqZ7) yürürlükten kaldırıldı.

Spor Disiplin Yönetmeliği’nin kapsamını iyi tespit etmek gerekiyor. Yönetmeliğin 2’nci maddesinin 2’nci fıkrası, yönetmeliğin kapsamı dışında kalan konuları düzenliyor. Bu fıkraya göre, “Bağımsız spor federasyonlarının faaliyet programında yer alan veya bunlardan izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetler ile 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen futbol müsabaka ve faaliyetleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.”

Bu yönetmelik özellikle Türkiye E-Spor Federasyonu gibi bağımlı, tüzel kişiliği olmayan federasyonları ve bu federasyonlar bünyesinde çalışan teknik ekip ile sporcuları yakından ilgilendiriyor. Ne yazık ki TESFED, e-spor camiasını yeni ceza yönetmeliği hakkında bilgilendirmedi.

Spor Ceza Yönetmeliği, hukuki açıdan büyük sorunlar doğurmaya aday. Bu yönetmelikte suçlar ve cezalar belirli değil. Adil yargılanma hakkı ciddi şekilde ihlal ediliyor. Savunma hakkı, tanık gösterme hakkı ve çapraz sorgu hakkı ciddi ölçüde kısıtlanıyor.

Maalesef bu yönetmeliğin hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali için dava açacak dernek, birlik, sendika yok.

Yargılanacak kişiler çok mağdur olacaklar.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Ana Statüsü Değişti

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik, bugün Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Değişiklik ile, 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırıldı:

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını Federasyona yaparlar.

Böylece federasyon başkanlığına aday olanlar, bundan böyle adaylık ücreti ödemeyecek ve delegelerin %15’inin teklifini sunmak zorunda kalmayacaklar.

Bu değişiklik, Danıştay’ın kararını hayata geçirmiş oldu. Ancak merak ediyorum: Bu ana statü değişikliği, federasyonun genel kurulu tarafından oylanıp onaylandı mı? Genel kurulun onaylamadığı bir değişiklik yok hükmündedir.

Türkiye Badminton Federasyonu’nun Ana Statüsü Değişti

Türkiye Badminton Federasyonu’nun Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik, bugün Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Değişiklik ile, 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırıldı.

Böylece federasyon başkanlığına aday olanlar, bundan böyle adaylık ücreti ödemeyecek ve delegelerin %15’inin teklifini sunmak zorunda kalmayacaklar.

Bu değişiklik, Danıştay’ın kararını hayata geçirmiş oldu. Ancak merak ediyorum: Bu ana statü değişikliği, federasyonun genel kurulu tarafından oylanıp onaylandı mı? Genel kurulun oylamadığı bir değişiklik yok hükmündedir.

At Yarışları İle İlgili Yönetmeliklerde Değişiklik Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, At Yarışları Yönetmeliği‘nde ve At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği‘nde değişiklikler yaptı.

Değişiklikler 20 Aralık 2018 Tarihli ve 30631 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

At Yarışları Yönetmeliği‘nde yapılan değişiklikler için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181220-13.htm

At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği‘nde yapılan değişiklikler için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181220-12.htm

Türkiye E-Spor Federasyonu İki Talimat Yayınladı

Türkiye E-Spor Federasyonu, kurulduktan uzun süre sonra ilk Talimatları yayınladı.

Federasyonun İnternet sitesi olmadığı için, Talimatlar sadece Spor Genel Müdürlüğü’nün “Federasyon Mevzuatları” sayfasında yayınlandı.

Hakem Talimatı ile Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı hakemler, kulüpler ve sporcular tarafından iyi okunmalı.

Bu Talimatlar ile ilgili bazı hukuki sorunlar var. Onları ilerleyen günlerde yazacağım.

18 Bağımsız Federasyonun Ana Statüsü Değiştirildi

Bugün yayınlanan Resmî Gazete‘de 18 bağımsız spor federasyonunun Ana Statüleri değiştirildi.

Bu değişiklikler, mevzuat.gov.tr sitesinde ilgili ana statülere eklendi.

Değişikliklerin eklendiği ana statüler listesi aşağıdadır. Okumaya devam et 18 Bağımsız Federasyonun Ana Statüsü Değiştirildi

Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik

Spor Genel Müdürlüğü, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yönetmelik değişikliği, 10 Ocak 2018 Tarihli ve 30297 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Yönetmelikte bazı maddeler baştan sona yazılmış. Oysa maddelerdeki çoğu fıkra aynen korunmuş. Maddelere hangi fıkraların eklendiği belirtilmekle yetinilebilirdi. Sanki yepyeni bir madde getirilmiş gibi izlenim yaratılmış.

Değişiklik metni aşağıdaki gibidir. Eklenen düzenlemeler mavi renk ile, çıkarılan düzenlemeler ise turuncu renk ile gösterilmiştir: Okumaya devam et Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik

Ampute Futbolcular, Ayırımcılık Kurbanı Olacaklar

Erkekler Ampute Futbol Milli Takımı, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Bu başarı, kamuoyunda büyük yankı buldu. Sosyal medya çalkalandı. Sporda yılın fotoğrafı olabilecek aşağıdaki fotoğraf zihinlere kazındı. Okumaya devam et Ampute Futbolcular, Ayırımcılık Kurbanı Olacaklar

Türkiye Curling Federasyonu’nun Ana Statüsü Yayımlandı

Türkiye Curling Federasyonu Ana Statüsü, 8 Ekim 2017 Tarihli ve 30204 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Curling Federasyonu Ana Statüsü ve federasyonun diğer mevzuatı için bkz. http://sgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar/74/3/turkiye-curling-federasyonu.aspx

Okumaya devam et Türkiye Curling Federasyonu’nun Ana Statüsü Yayımlandı

TSYD’nin Ayrıcalıkları Kaldırılmalı

Bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Twitter hesabında aşağıdaki tweeti gördüm.

Screen Shot 2017-08-15 at 17.02.24

Linki paylaşılan sayfada, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi Spor Kulübü sporcusu Musab Aydın‘ın tekvando dalında Türkiye birincisi olduğu açıklanmış.

Derneğin sayfasını incelediğimde, TSYD‘nin farklı spor dallarında aktif rekabet ettiğini gördüm.

TSYD‘nin aktif rekabet içinde yer alması, onun spor teşkilatı içindeki yerini ve devlet tarafından derneğe sağlanan ayrıcalıkları sorgulattı.

Bugün TSYD, spor teşkilatının içinde önemli yere sahip.

1) Bu dernek, Merkez Danışma Kurulu’na temsilci gönderiyor. Yurtdışında hangi spor gazetecileri derneği spor politikasının kurulmasında, yönetmeliklerin oluşturulmasında bu kadar yetkiye sahip?

2) TSYD, spor federasyonlarının seçimlerinde iki yöneticisi ile oy kullanıyor.

Spor yazarlarının federasyon seçimlerinde oy kullanması dünyada karşılaştığımız bir uygulama değil. Neden TSYD‘ye böyle bir yetki verildi bilmiyorum. Gerekçesini çok merak ediyorum. 

Türkiye’de spor yazarları kaç spor dalı hakkında yazıyorlar? Biraz zorlarsak, belki 10’u buluruz. Peki neden TSYD, üyelerinin ciddiye almadığı ve hakkında yazmadığı spor dallarının federasyon seçimlerinde oy kullanıyor? Bu ayrıcalığı TSYD‘ye kim verdi? Saik ne idi?

Yukarıda yazılanları bir kenara bırakalım.

TSYD, aktif sporcu yetiştiriyor ve bu sporcuları müsabakalara katılıyor. TSYD, bu şekilde spor kulübü olarak faaliyet gösteriyor.

O zaman soralım: TSYD‘nin diğer spor kulüplerinden farkı nedir? Neden TSYD’ye Merkez Danışma Kurulu üyeliği ve spor federasyonları seçimlerinde delegeliği bahşedildi?

TSYD’nin Merkez Danışma Kurulu üyeliği kaldırılmalıdır.

Spor federasyonlarında delege gönderme hakkı ise sadece aktif katılım sağladığı spor dalları için verilmelidir.

Beşiktaş’ın Antalyaspor Maçı Seyircili mi, Seyircisiz mi Oynanacak?

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa müsabakasında saha olayları meydana geldi.

PFDK, Beşiktaş‘a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Beşiktaş, PFDK‘nın kararına karşı TFF Tahkim Kurulu‘na başvurdu.

Eğer TFF Tahkim Kurulu, PFDK‘nın kararını onarsa, Beşiktaş‘ın evinde oynayacağı maça seyirci alınacak mı, alınmayacak mı?

Bugün sosyal medyada bu konuyu tartışan spor gazetecilerinin iletilerini gördüm.

Bu konuda Talimat hükümleri çok açık.

TFF Süper Kupa Müsabakası Statüsü‘ne göre, “Süper Kupa müsabakasından dolayı seyircisiz oynama cezasının verilmesi halinde, bu ceza kulübün ev sahibi olarak oynayacağı ilk resmi müsabakasında infaz edilir.”

Özetle, Beşiktaş taraftarları, Antalyaspor maçında takımlarına tribünde destek veremeyecekler. Tribünler sessiz kalacak.

Spor gazetecileri, muhabirler TFF‘nin Talimatlar ve “Statüler sayfalarını takip etmeliler.

Ayrıca hatırlatmak isterim: Süper Kupa Müsabakası Statüsü, 2014 yılında yürürlüğe girdi ve bu Statüde bugüne kadar değişiklik yapılmadı.

2017 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

2017 yılında uygulanacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Tarife ile, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun karşı tarafa yükletmesi gereken avukatlık ücretleri de öngörüldü.

SGM Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmedecek. Bu düzenlemeye göre, SGM Tahkim Kurulu, duruşmasız işlerde 1.800 TL, duruşmalı işlerde ise 3.600 TL avukatlık ücretine hükmedecek.

Türkiye Futbol Federasyonu ise bu konuda kendi mevzuatını uyguluyor. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı‘na göre, UÇK Talimatı kapsamındaki uyuşmazlıklarda Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için uygulanan maktu avukatlık ücretine hükmedilmektedir (UÇK Talimatı md. 20/son).

TFF’nin yukarıdaki düzenlemesi hukuka aykırıdır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerinin uygulanması gerekir (Tarife md. 17/I). TFF, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne aykırı düzenleme getiremez.

TFF’nin bu düzenlemesinin iptali için dava açılabilir.

TFF, Yeni Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nı Yayınladı

TFF, Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nı sil baştan hazırladı ve yeni talimatı bugün yayınladı (Alternatif link: http://goo.gl/Gu8WSh)

Her ne kadar TFF, Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nda değişiklik yapıldığını iddia etse de, ortada yepyeni bir Talimat var. Bugün yayınlanan Talimat’ın 20’nci maddesine göre,

Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte Antrenör Lisansı Kursları Talimatı, Antrenör Eğitimcileri Talimatı ile 20.08.2014tarihinde yürürlüğe giren Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı yürürlükten kalkar.

Okumaya devam et TFF, Yeni Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nı Yayınladı

TFF’nin Yeni MHK Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni Merkez Hakem Kurulu Talimatı, 22.01.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Talimat için bkz. http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/MHK-Talimati.pdf.

TFF’nin sitesinde yayınlanan açıklama aşağıdaki gibidir:

Okumaya devam et TFF’nin Yeni MHK Talimatı Yürürlüğe Girdi

TFF’den Kaynak Kullandırma Başvuru Duyurusu

Türkiye Futbol Federasyonu, Kaynak Kullandırma Talimatı uyarınca bir duyuru yayınladı:

Okumaya devam et TFF’den Kaynak Kullandırma Başvuru Duyurusu

Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı’nda Değişiklik Yapıldı

TFF, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı‘nda değişiklik yaptı.

Okumaya devam et Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı’nda Değişiklik Yapıldı

Halı Saha Ligi Statüsü Yürürlüğe Girdi

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun 19.01.2016 tarih ve 13 sayılı toplantısında kabul edilen Halı Saha Ligi Statüsü, federasyonun resmi sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Statü için bkz. http://goo.gl/FQMfEp

Spor Hukuku Makale Yarışması Son Gönderim Süresi Uzatıldı

scm20spor20hukuku20makale20yarc4b1c59fmasc4b120afic59fi20-20gc3bcncelKadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi’nin birlikte Spor Hukuku Makale Yarışması düzenlediğini duyurmuştum: http://goo.gl/QRHyWk

Yarışmanın ilk duyurusunda makalelerin son gönderim tarihi 22 Şubat açıklanmıştı.

Bugün yarışma ile ilgili yeni duyuru yapıldı. Makalelerin son gönderim tarihi 1 NİSAN olarak belirlendi. Böylece makale göndermek isteyen adaylara 1,5 ay ek süre verildi.

Okumaya devam et Spor Hukuku Makale Yarışması Son Gönderim Süresi Uzatıldı

SGM Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın Kizer Olayı ile İlgili İtirazını Reddetti

kizer-640

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Lynetta Janae Kizer Olayı‘nda Galatasaray’ın itirazını karara bağladı ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Fenerbahçe maçı için verdiği hükmen mağlubiyet kararını onadı. Karar 7’ye karşı 2 aleyhte oyla çıktı.

İŞTE GEREKÇELİ KARAR

Okumaya devam et SGM Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın Kizer Olayı ile İlgili İtirazını Reddetti

Hentbolda Erteleme Krizi

Screen Shot 2016-01-05 at 22.33.24

Aralık’ın son haftası hentbolda ilginç bir olay yaşanmış.

Süper Lig Bayan Hentbol Ligi’nin 12’nci haftasında oynanması gereken Genç Uşak Spor Kulübü Ankara 1910 Spor Kulübü maçı öncesinde gerginlik çıkmış.

Maçın oynanacağı hafta sonu Türkiye Liselerarası Yarı Final karşılaşmalarında mücadele edecek Doğa Koleji’nde 8 tane oyuncusu bulunan Ankara 1910 Spor Kulübü, Genç Uşak Spor Kulübü ile yapılacak maçın ertelenmesini talep etmiş. İddiaya göre, Hentbol Federasyonu bu talebi rakibe sormuş. Rakip bu talebi kabul etmeyince, federasyon da erteleme talebini reddetmiş.

Ankara 1910 Spor Kulübü, 8 eksikle çıktığı maçı 31-30 kaybetmiş.

Bu olay birkaç açıdan dikkat çekiyor:

Okumaya devam et Hentbolda Erteleme Krizi

Bakan Kılıç, Futbol Süper Lig Kulüp Başkanlarını Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı‘nın ve TFF‘nin Internet sitelerinde yer alan haberlere göre, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, futbol Süper Lig kulüplerinin başkanlarını kabul etmiş.

Okumaya devam et Bakan Kılıç, Futbol Süper Lig Kulüp Başkanlarını Kabul Etti

Bakan Kılıç, TFF Başkanı Demirören ve PTT 1. Lig Başkanları ile Buluştu

manset_407

TFF’nin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı‘nın Internet sitelerinde yer alan habere göre, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, TFF yönetimi ve PTT 1. Lig’de mücadele kulüplerin başkanları ile toplantı yapmış.

Bu toplantıda

  • Mahalle aralarında yapılan spor tesislerinin kullanılması,
  • Mali yapının sıkıntıları,
  • UEFA kriterlerinin uygulanmaya başlaması ile mali sıkıntının iyice büyüyeceği,
  • Kulüplere gelir getirici çalışmaların yapılması,
  • Amatörlere yapılan mali giderlerin vergiden muaf tutulması,
  • Kulüpler Yasası Taslağı,
  • Bütün kulüp borçlarını bir arada toplayıp, bu borçları bütün devlet bankalarına  imkanlarıyla bölünmesi ve kulüplerin borçlarının yapılandırılması,
  • Kulüplerin çok sık teknik direktör değiştirmesi

konularında görüş alışverişi yapılmış.

Okumaya devam et Bakan Kılıç, TFF Başkanı Demirören ve PTT 1. Lig Başkanları ile Buluştu

Almanya’da Doping İhlali Yapanlara Hapis Cezası Verilecek

3d6e1334

Almanya, dopingle mücadelede yeni dönemi başlattı. Doping ihlalleri için hapis cezaları öngören kanun yürürlüğe girdi.

Bu kanuna göre, doping testi pozitif çıkan veya yasaklı maddeleri bulunduran sporculara 3 seneye kadar hapis cezası verilecek.

Sporculara yasak madde temin eden antrenör veya doktorlar ise 10 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklar.

Kanun metni için bkz. “Gesetz zur Bekämpfung von Doping im Sport

WADA 2016 Yasaklılar Listesi Yürürlüğe Girdi. Türk Makamlarından Açıklama Yok.

wada-2016-prohibited-list-en-232x300WADA 2016 Yasaklılar Listesi, 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girdi.

Yasaklılar Listesi, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) bu listeyi tercüme etti ve TMOK’un Internet sitesinde yayınladı.

Türk federasyonları bu listeyi sitelerine link olarak koydu ama camialarını bilgilendirecek manşetler atmadı. Konuyla ilgilenenler dışında kimse o listenin varlığından haberdar edilmedi.

Okumaya devam et WADA 2016 Yasaklılar Listesi Yürürlüğe Girdi. Türk Makamlarından Açıklama Yok.

CAS, TPO Yasağı’nı Uygulamadı. Geriye Dönüşün İlk Adımı mı?

FIFA’nın Mayıs ayında yürürlüğe koyduğu “Üçüncü Kişi Mülkiyeti Yasağı” kuralı bugüne kadar istisnasız uygulanıyordu. Bir kesim, bu kuralın Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu iddia etse de, FIFA bu kurala dayanarak ceza veriyordu.

Bu uygulama, CAS’ın geçen hafta verdiği bir karardan sonra riske girecek gibi.

CAS, Portekiz Kulübü Sporting Clube de Portugal ile Doyen Sports Investments Ltd arasındaki tahkim davasında iki futbolcunun ekonomik haklarından doğan uyuşmazlığı inceledi.

Okumaya devam et CAS, TPO Yasağı’nı Uygulamadı. Geriye Dönüşün İlk Adımı mı?

Türkiye Basketbol Federasyonu Dopingle Mücadele Yönergesi’ni Yayınladı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Dopingle Mücadele Yönergesi’ni 30 Aralık 2015 tarihinde duyurarak yürürlüğe koydu.

30 Aralık 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yönerge, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü internet sayfalarında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dopingle Mücadele Yönergesi’ne ulaşmak için bkz. http://goo.gl/gVms35

Yönerge’nin SGM’nin sitesindeki versiyonu için bkz. https://goo.gl/LGOaE7

TFF Temsilciler Kurulu Talimatı Yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu’nun 24.12.2015 tarih ve 11 sayılı toplantısında alınan kararla “Temsilciler Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı” ile “Temsilciliğe Giriş, Unvan ve Klasmanlara Ayrılma, Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri Talimatı“, “Temsilciler Kurulu Talimatı” olarak birleştirilerek değiştirildi.

Temsilciler Kurulu Talimatı, 30.12.2015 tarihinde TFF’ nin resmi web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Talimat için bkz. http://goo.gl/F5SJ59

TFF, Futbolda Üçüncü Kişi Mülkiyetini Yasaklayan Düzenleme Getirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 24.12.2015 tarih ve 11 sayılı toplantısında alınan kararla, “Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı”nda değişiklik yapıldı.

Talimat’ın “Üçüncü Kişilerin Kulüp Üzerindeki Etkisi” başlıklı 23’üncü maddesine yeni 2’nci fıkra eklendi.

Okumaya devam et TFF, Futbolda Üçüncü Kişi Mülkiyetini Yasaklayan Düzenleme Getirdi

CAS Kodu Değişti

CAS Kodu’nda değişiklik yapıldı. Değişiklikler 2016 yılında yürürlüğe girecek.

Okumaya devam et CAS Kodu Değişti

Anayasa Mahkemesi ve Futbolda Karaborsa

Anayasa Mahkemesi’nin elektronik biletle ilgili kararı dün Resmî Gazete’de yayımlandı. Mahkeme, oyçokluğu ile çoğu hükmü Anayasa’ya uygun buldu (Kararın detayları için bkz. goo.gl/2VDhia)

Çoğunluk görüşüne sahip olan hâkimlerin fiilî uygulamadan ve sorunlardan pek haberdar olmadıkları veya bu sorunları görmezden geldikleri düşünülebilir.

Çoğunluğa göre, elektronik bilet uygulaması ile “spor müsabakasına ancak adına düzenlenmiş elektronik kart ile girebilecek“, “harici bilet satışı ya da taraftar gruplarına toplu bilet satımı mümkün olmayacak, bir kişi ancak kendi adına düzenlenmiş kart ile müsabakalara girebileceğinden yasaklanan kişilerin başkalarına ait bilet ile müsabakalara girmeleri engellenebilecek“, “elektronik kart ve bilet satışı ile ilgili denetimler, uygulamanın düzenli ve kurallara uygun olmasını, her alanda yeknesaklığın sağlanabilmesini temin edecek“.

Çoğunluğun yukarıdaki görüşü hayalden, masaldan öte bir anlam taşımıyor.

Okumaya devam et Anayasa Mahkemesi ve Futbolda Karaborsa

Anayasa Mahkemesi’nin E-Biletle İlgili Kararı Yayınlandı

Anayasa Mahkemesi’nin elektronik biletle ilgili 2/11/2015 Tarihli ve E: 2014/196, K: 2015/103 Sayılı Kararı, 16 Aralık 2015 Tarihli ve 29564 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, kararla ilgili basın duyurusu yayınladı: http://goo.gl/jQEl5I

Anayasa Mahkemesi itirazın önemli bölümünü oyçokluğu ile reddetti.

Mahkeme sadece Kanun’un 5’inci maddesinin 11’inci fıkrasının “c” bendindeki iki cümleyi iptal etti:

  • Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonlar yetkilidir.
  • Federasyonlar bu fıkra kapsamında belirtilen yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.

KARŞIOYLAR DİKKATE ALINMALI!

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı oybirliği ile değil, oyçokluğu ile aldığını unutmamak lazım.

Karşıoylar şu şekilde özetlenebilir:

Okumaya devam et Anayasa Mahkemesi’nin E-Biletle İlgili Kararı Yayınlandı

Spor Genel Müdürlüğü’nün Sitesinde Ana Statüler Eksik

Eskiden spor federasyonlarının mevzuatı, mevzuat değişiklikleri Resmî Gazete’de yayınlanırdı. Böylece spor federasyonlarının yönetiminde bir nebze şeffaflık sağlanırdı.

Ne yazık ki bu uygulamaya son verildi. Artık bağımsız federasyonların ana statüleri dışında hiçbir mevzuat Resmî Gazete’de yayımlanmıyor.

Okumaya devam et Spor Genel Müdürlüğü’nün Sitesinde Ana Statüler Eksik

Avrupa Konseyi, Sporda Şiddeti Konu Alan Yeni Bir Sözleşme Hazırlıyor

Avrupa Konseyi, “Sporda Şiddet” konusunda yeni bir uluslararası sözleşmeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), yeni sözleşme taslağını kabul etti ve taslak metinde bazı değişiklikler önerdi.

AKPM, Avrupa Konseyi üyesi devletleri en kısa sürede yeni Sözleşme’ye taraf olmaya ve onaylamaya davet etti.

Sözleşme taslağı ile ilgili belgeler aşağıda paylaşılmıştır:

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik Değiştirildi

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik değiştirildi. Değişiklik, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29429 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. http://goo.gl/jHxvmC)

Okumaya devam et Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik Değiştirildi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Yarışma Talimatı Yayınlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Yarışma Talimatı yayınlandı.

Spor Genel Müdürlüğü bu talimatı 03.11.2015 tarihinde onayladı.

Talimat için bkz. https://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/96360YARIŞMA%20%20TALİMATI%20SON%20HALİ.doc

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu’nun Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Talimatı Yayınlandı

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu’nun Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Talimatı yayınlandı.

Spor Genel Müdürlüğü bu talimata 02.11.2015 tarihinde onay verdi.

Talimat için bkz. https://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/24776TBBDF_soz_pers_talimati.doc

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bütçe ve Muhasebe Talimatı Yayınlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bütçe ve Muhasebe Talimatı yayınlandı.

Spor Genel Müdürlüğü bu talimata 01.10.2015 tarihinde onay verdi.

Talimat için bkz. https://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/50708Türkiye%20Bisiklet%20Federasyonu%20Bütçe%20ve%20Muhasebe%20Talimatı.docx

İddaa Oyun Planı Değiştirildi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İddaa’nın Oyun Planı’nı değiştirdi. Oyun Planı’na yeni fıkralar eklendi. Değişikliklerle birlikte, 15’inci maddenin 63 fıkrası oldu.

Değişiklik aşağıdaki gibidir:

Okumaya devam et İddaa Oyun Planı Değiştirildi

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik Değiştirildi

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik’te önemli değişiklikler yapıldı. Değişiklikler, 2 Ekim 2015 Tarihli ve 29490 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/y9pj835r

Öncelikle, yönetmeliğin ismi “Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin bugünkü versiyonu aşağıdaki gibidir:
Okumaya devam et Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik Değiştirildi

TFF Bünyesinde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Oluşturuldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Talimatı değiştirildi.

TFF Yönetim Kurulu‟nun 29.09.2015 tarih ve 6 sayılı toplantısında aldığı karar ile talimatın çeşitli hükümleri değiştirilmiş ve bu değişiklikler 30.09.2015 tarihinde TFF‟nin resmi internet sitesi olan http://www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Okumaya devam et TFF Bünyesinde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Oluşturuldu

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı’nda Değişiklik

TFF, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı’nda değişiklik yapıldığını duyurdu.

Talimat’a geçici madde eklendi. İlgili madde aşağıdaki gibidir:

TFF Statüsü’nün 55. ve 56. maddelerinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun yargı yetkisine ilişkin olarak getirilen değişiklikler yürürlük tarihi olan 11.07.2015 tarihinden önce adli yargıda açılmış ve görülmekte olan davalar Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun münhasır görevi kapsamında değildir. Statü değişikliğinin yürürlük tarihi olan 11.07.2015 tarihinden önce adli yargıda açılmış ve devam eden davalar yönünden mahkemeler görevli olmaya devam edecektir.

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Talimatı Yayınlandı

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Talimatı yayınlandı.

Spor Genel Müdürlüğü, bu talimatı 31.08.2015 tarihine onaylamıştı.

Talimat için bkz. https://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/75049Teknik%20Talimatı.pdf

Okumaya devam et Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Talimatı Yayınlandı