Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Dernekler Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı.

Yönetmelik değişiklikleri Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu değişiklikler spor kulüplerini yakından ilgilendiriyor.

Kısaca açıklayayım.

 • Dernek genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapılabilecek.
 • Dernek ve şube genel kurullarının bildirim süresi otuz günden kırkbeş güne çıkarıldı.
 • Derneklerin yurt dışına yapacakları yardımların usulü değiştirildi.
 • Yıllık brüt geliri beş yüz bin Türk Lirasını aşan dernekler için bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlülerdi. Parasal sınır bir milyon beş yüz bin liraya çıkarıldı.
 • Derneklerin yönetim kurulu asıl üyelerine ek olarak, Dernekler Kanunu’nun 24’üncü maddesine göre temsilci olarak görevlendirilenler de yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilecekler.
 • Dernek adlarında; Şehit, Gazi kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izni ile kullanılabilecek.
 • Dernek kütükleri İçişleri Bakanlığının il müdürlüklerinde tutulacak.
 • Derneklerde meydana gelen değişikliklerin bildirimi süresi otuz günden kırk beş güne çıkarıldı.
 • Dernek denetimlerinin risk analizlerine göre yapılacağı öngörüldü. Risk analizinin esasları belirlendi.
 • Dernek denetimlerinde bilirkişiye başvuru usulü düzenlendi.

Spor kulüplerine hayırlı olsun.

TFF Statüsü Değişiklikleri Resmî Gazete’de Yayımlandı

28.07.2021 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nde yapılan değişiklikler, 11 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

İşin ilginç yanı, oylayanlar hangi metni oyladıklarını bilmiyorlardı.

TFF genel kurulunda Kulüpler Birliği adına Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Rezan Epözdemir söz almış ve oylamadan önce bu değişiklikleri kısaca anlatmıştı.

Değişiklik metni delegelere gösterilmedi.

Oylamadan önce sunum yapılıp yapılmayacağı tartışıldı. “Oylamadan sonra” denilerek geçiştirildi.

Düşünün, oylanacak değişikliklerle ilgili sunumun oylamadan sonra yapılmasına karar verildi.

Oylama oldu bittiye getirildi.

Delegeler de “Ne oluyoruz? Biz neyi oyluyoruz?” demediler. Kendilerine verilen talimatı paşa paşa yerine getirdiler.

Oylamadan sonra sunum yapılmadı.

Konuyla ilgili bir diğer tuhaflık ise, Statü değişikliklerinin genel kuruldan üç hafta sonra yayımlanması oldu.

Yukarıda belirttiğim gibi, değişiklik metni delegelere ilan edilmedi, gösterilmedi. Metin genel kurulda tartışılmadı. Oylamadan sonra bile metin üzerinde oynanmış olması muhtemel.

DEĞİŞİKLİKLİKLER

Aşağıda Resmî Gazete’de yayımlanmış Statü değişikliği metnini paylaşıyorum.

Değişiklikler ile ilgili görüşlerimi daha sonra paylaşacağım.

Tek cümleyle özetlersem, sadece cila değişti.

Kulüplerin kurullar üzerindeki etkisi güçlendirildi. Kulüpler dışındaki futbol paydaşları açısından kurulların bağımsızlığı ve tarafsızlığı sorun teşkil etmeye devam edecek. Görünüşte bile bu kurul tarafsız ve bağımsız olmayacak. Olamayacak.

Anayasa’daki spor tahkimi düzenlemesi değişmedikçe, TFF Tahkim Kurulu’nun kararları yargı denetimine tabi tutulmadıkça bu kurul istediği gibi at oynatmaya devam edecek. Denetlenmeyen, hesap vermeyen kurul üyeleri, kulüplerin iradesine göre karar verecekler.

TFF Tahkim Kurulu lağvedilmelidir. Spor teşkilatından, federasyonlardan bağımsız, ayrı tüzel kişiliği olan spor tahkim mahkemesi kurulmalı ya da İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), spor uyuşmazlıkları için görevli kılınmalıdır. ISTAC bünyesinde Spor Tahkimi Dairesi kurulabilir.

Aşağıda Statü değişikliklerini paylaşıyorum.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STATÜSÜ DEĞİŞİKLİKLERİ

28.07.2021 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nde yapılan değişiklikler, 5894 sayılı Kanun’un 3. Maddesinin 2. Fıkrası ve TFF Statüsü’nün 30. Maddesi uyarınca aşağıda ilan olunur.

TFF Statüsü’nün 35’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(y) Kulüp Lisans Kurulu ve Etik Kurulu başkanları ile asıl ve yedek üyelerini atamak;”

TFF Statüsü’nün 37’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (i) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

TFF Statüsü’nün 54’üncü maddesinin 2, 3 ve 4’üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki yeni 5 ve 6. fıkralar eklenmiştir.

“2. TFF Hukuk Kurullarından Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu, Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından belirlenen adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu ve Etik Kurulu ise TFF Yönetim Kurulu kararı ile seçilecek üyelerden oluşur.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, TFF tarafından bildirilen 3 üye, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından bildirilen 3 üye, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği tarafından bildirilen 1 üye, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüplerini temsilen TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği tarafından bildirilen 2 üye, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 1 üye, Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından bildirilen 1 üye, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından bildirilen 1 üye ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından bildirilen 1 üye olmak üzere toplamda 13 üyeden oluşur. Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, kendi içinden bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, hukuk kurullarında görev almak için başvuran adaylar arasından her bir üyelik için üçer aday tespit eder. Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, en az yedi üyeyle toplanır, kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu belirleyicidir.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu’nun ve bu kurula yapılacak başvuruların usul ve esasları ve çalışma prensipleri talimatla belirlenir.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları, Kulüp Lisans Kurulu, Etik Kurulu ve Tahkim Kurulu’na seçilen başkan ve üyelerin görev süresi 4 yıldır. Hukuk Kurulu başkan ve üyeleri, 4 yıllık süre sona ermiş olsa dahi, yeni seçilecek olan Hukuk Kurulu başkan ve üyeleri göreve başlayana kadar görevlerine devam eder.

Başkan ve üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye seçilemez. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde, sırasıyla yedek üyeler arasından en fazla oy alan yedek üye kurulun kalan süresi kadar görev yapar. Oyların eşit olması durumunda mesleki kıdemi fazla olan yedek üye boşalan asil üyenin yerine görev yapar.

Hukuk Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının boşalması veya asgari üye sayısının altına düşmesi halinde, boşalan kurul üyeliklerine kalan sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yeni üyeler atanır.

Hukuk Kurullarının çalışma usul ve esasları, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı, Kulüp Lisans Talimatı, Etik Kurulu Talimatı ve Tahkim Kurulu Talimatı ve konuya ilişkin diğer talimatlar ile belirlenir.

3. Hukuk Kurulları tarafından futbolun yönetimi ve disiplinine ilişkin olarak verilen kararlar kesin ve bağlayıcıdır. Bu kararlara karşı, kararın taraflarına resmen tebliğ ve/veya talimat ve düzenlemelerinin yayımlanmasını takip eden 7 gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilmez ise, karar ilgili tüm taraflar hakkında kesin hüküm teşkil eder. Futbolun yönetimi ve disiplinine ilişkin olarak verilen kararlara karşı başka herhangi bir yargılama makamına başvuru kesin olarak yasaklanmıştır.

4. a- Hukuk Kurullarının tüm üyeleri görevlerinde tarafsız ve bağımsızdır. Kurullar görevleri süresince tarafsızlık ve bağımsızlıklarını korumakla yükümlüdür. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında Hukuk Kurullarına emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hukuk kurullarının hiçbir üyesi görevleri sırasında TFF’ye bağlı herhangi bir üye veya kulüp için çalışamayacağı gibi TFF Yönetim Kurulunda ya da daimi veya geçici başka herhangi bir kurulunda ya da Genel Sekreterlikte görev alamaz. Hukuk Kurullarının tüm üyeleri kanun, TFF Statüsü, Talimat ve düzenlemeleri ile bağlıdır.

b- Hukuk Kurulları üyeleri göreve başlamadan önce gelecekteki faaliyetleri bağlamında menfaat çatışması durumuna yol açabilecek her türlü ilişkiyi ve menfaati açıklamak zorundadır.

Menfaat çatışması, bu kurallara bağlı kişilerin kendileri, kurulların üyeleri veya ilgili taraflar için olası herhangi bir avantaj elde edilmesi halidir.

c- Hukuk Kurulu üyeleri, görevlerinin ifası sırasında bir menfaat çatışmasının ortaya çıkması halinde, ilgili dosyadan çekilerek durumu derhal görev yaptıkları kurula yazılı olarak bildirmek zorundadır. Hukuk Kurulu üyeleri, birbirleri ile ya da TFF’nin diğer organlarında görev yapan kişiler ile arasında menfaat çatışması yaratacak bir durum ortaya çıktığında, bu durumu derhal görev yaptıkları kurula yazılı olarak bildirmek suretiyle üyelik görevinden çekilmek zorundadır.

d- Menfaat çatışması yaratacak ilgili taraflar/haller (sayılan hallerle sınırlı olmamak üzere) şu şekildedir:

TFF bünyesinde ve/veya üye kulüplerde görev yapan şahısları kapsayacak şekilde • temsilci ve çalışan;

• eş ve ev arkadaşı;

• kişisel ilişkiye bakılmaksızın aynı haneyi paylaşan birey;

• üçüncü dereceye kadar ilişki içinde oldukları diğer aile üyeleri;

• tüzel kişilik, ortaklık ve herhangi bir kurum nedeniyle avantaj elde eden veya bu kurumlarda yönetici olarak görev yapan kişiler;

• doğrudan veya dolaylı olarak tüzel kişiliği, ortaklığı veya kurumu kontrol etmesi veya lehtarı olması hali;

• resmi bir sözleşmenin varlığına bakılmaksızın, bu tür bir kuruluş, ortaklık veya kurum adına hizmetler gerçekleştirmesi hali.

5. Hukuk Kurulu üyeleri, görevleri kapsamında verilen kararlardan dolayı ağır kusurlu halleri haricinde sorumlu tutulamazlar.

6. Hukuk Kurulu başkan ve üyeleri göreve başlamadan önce, yazılı olarak ilgili talimatlarda yer alan “Görevi kabul, Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Göreve Uygunluk Beyanını” imzalayarak sunmaları zorunludur. Başkan ve üyeler göreve başlamadan, kurulun ilk toplantısının öncesinde ve Kurul önünde ilgili talimatta belirtilen yemin metnini okumak sureti ile yemin etmek zorundadır.

PFDK, UÇK ve Tahkim Kurulu başkan ve üyelerine ödenecek olan huzur hakkı, ücret ve hak edişler genel kurul tarafından belirlenir ve bu kurullara başvuran taraflarca ödenen harç ve yargılama masraflarından karşılanır.”

TFF Statüsü’nün 55’inci maddesinin 1, 2 ve 4’üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, olağan seçimli genel kuruldan bir sonraki olağan genel kuruldan sonra Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından tespit edilen adaylar arasından genel kurulca yapılacak seçim ile seçilir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, bir (1) Başkan, altı (6) asıl ve altı (6) yedek üyeden oluşur. Kurul üyelerinin en az 10 yıllık tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur.

Kurul üyeleri, TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan spor kulüplerinin üyesi veya bu kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi olamaz.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, tespit ettiği adayları en geç seçimden bir hafta öncesine kadar genel kurul üyeleri ile paylaşır. Her delege bir adaya oy verebilir. Yapılan seçim sonucunda sırası ile en çok oyu alan aday başkan, en çok oy alan ilk 6 aday sırası ile asıl üye, en çok oy alan ikinci 6 aday sırası ile yedek üye olarak seçilirler. Adayların eşit oy alması durumunda mesleki tecrübe kriterine göre fazla olandan başlamak üzere sıralama yapılır.

2. Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun görev süresi, 4 yıldır. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

4. Kurul, görevinde tarafsız ve bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda, boşalan üyelik için yedek üyeler sırası ile asil üyeliğe geçer. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar.”

TFF Statüsü’nün 57’nci maddesinin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin 7. Fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“2. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olağan seçimli genel kuruldan bir sonraki olağan genel kuruldan sonra Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından tespit edilen adaylar arasından genel kurulca yapılacak seçim ile seçilir. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bir (1) Başkan, altı (6) asıl ve altı (6) yedek üyeden oluşur. Kurul üyelerinin en az 10 yıllık tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur.

Kurul üyeleri, TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan spor kulüplerinin üyesi veya bu kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi olamaz.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, tespit ettiği adayları en geç seçimden bir hafta öncesine kadar genel kurul üyeleri ile paylaşır. Her delege bir adaya oy verebilir. Yapılan seçim sonucunda sırası ile en çok oyu alan aday başkan, en çok oy alan ilk 6 aday sırası ile asıl üye, en çok oy alan ikinci 6 aday sırası ile yedek üye olarak seçilirler. Adayların eşit oy alması durumunda mesleki tecrübe kriterine göre fazla olandan başlamak üzere sıralama yapılır.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir.

3. Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından, İl Disiplin Kurulları ise Federasyon Başkanı tarafından atanır. Atama, PFDK, UÇK ve Tahkim Kurulu seçiminin yapıldığı Genel Kurulu müteakip ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.

4. Amatör Futbol Disiplin Kurulu birer Başkan ve altışar üyeden; İl Disiplin Kurulu ise bir başkan ve illerin sportif faaliyetlerine göre en az iki en fazla dört üyeden oluşur. Kurullara asıl üye kadar yedek üye atanır.

5. İl Disiplin Kurulu üyeleri hariç, Amatör Futbol Disiplin Kuruluna atanacak asıl ve yedek üyelerin hukuk fakültesi mezunu ve en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur. 6. Disiplin kurullarının görev süresi 4 yıldır.”

TFF Statüsü’nün 59’uncu maddesinin 3 ve 4’üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Kulüp Lisans Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından atanacak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Atama, PFDK, UÇK ve Tahkim Kurulu seçiminin yapıldığı Genel Kurulu müteakip ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılır. Kulüp Lisans Kurulu’nda;

a) Bir üyenin en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu,

b) Bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavir,

c) İki üyenin 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yayınlanan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçi,

d) Bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş serbest muhasebeci mali müşavir,

e) İki üyenin işletme veya ekonomi alanında en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip, üniversite mezunu olması şarttır.

4. Kulüp Lisans Kurulunun görev süresi dört (4) yıldır.”

TFF Statüsü’nün 60’ıncı maddesinin 1 ve 2’nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Etik Kurulu, Yönetim Kurulunun kararı ile seçilecek bir Başkan ve dört (4) asıl ve dört (4) yedek üyeden oluşur. Atama, PFDK, UÇK ve Tahkim Kurulu seçiminin yapıldığı Genel Kurulu müteakip ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılır. Üyelerin tamamının on beş (15) yıllık hukukçu olması zorunludur. Etik Kurulu, Türk Futbolunun etik değerleri ve marka değerinin korunması ve toplumdaki saygınlığının zedelenmesinin önüne geçilmesi konusunda gerekli hukuki denetimleri yapar.

2. Etik Kurulunun görev süresi dört (4) yıldır.”

TFF Statüsü’nün 61’inci maddesinin 1, 2, 4 ve 5’inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Tahkim Kurulu, olağan seçimli genel kuruldan bir sonraki olağan genel kuruldan sonra Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından tespit edilen adaylar arasından genel kurulca yapılacak seçim ile seçilir. Tahkim Kurulu, bir (1) Başkan, altı (6) asıl ve altı (6) yedek üyeden oluşur. Kurul üyeleri en az 15 yıllık tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunları arasından Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından seçilir.

Kurul üyeleri, TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan spor kulüplerinin üyesi veya bu kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi olamaz.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, tespit ettiği adayları en geç seçimden bir hafta öncesine kadar genel kurul üyeleri ile paylaşır. Her delege bir adaya oy verebilir. Yapılan seçim sonucunda sırası ile en çok oyu alan aday başkan, en çok oy alan ilk 6 aday sırası ile asıl üye, en çok oy alan ikinci 6 aday sırası ile yedek üye olarak seçilirler. Adayların eşit oy alması durumunda mesleki tecrübe kriterine göre fazla olandan başlamak üzere sıralama yapılır.

2. Tahkim Kurulunun görev süresi, 4 yıldır. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

4. Kurul, görevinde tarafsız ve bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda boşalan görev için yedek üyeler sırası ile asil üyeliğe geçer. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar.

5. Kurulun toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir.”

TFF Statüsü’ne aşağıdaki Geçici 2. Madde eklenmiştir.

“1. İşbu Statünün 55, 57 ve 61. Maddelerinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesini müteakip Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu 2022 TFF Olağan Genel Kurulu toplantısında Genel Kurul tarafından seçilir.

Bu maddeye göre seçilecek olan hukuk kurullarının görev süresi ilk yapılacak olağan seçimli genel kuruldan bir sonraki olağan genel kurula kadar devam eder. Bu maddeye göre seçilecek olan hukuk kurullarının göreve başlamasıyla birlikte, mevcut hukuk kurullarının görevi sona erer.

2. İşbu statüde yapılacak değişiklikler nedeni ile yeni seçilecek hukuk kurullarının göreve başlama tarihine kadar görev yapacak olan mevcut hukuk kurulları üyelerinin “Görevi Kabul, Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Göreve Uygunluk Beyanını“ imzalayarak Kurul Koordinatörlüklerine sunmaları ve ilk toplantıda Kurul önünde ilgili talimatlarda belirtilen yemin metnini sözlü olarak etmeleri zorunludur.”

TFF Statüsü’ne aşağıdaki Geçici 3. Madde eklenmiştir.

“İş bu Statü’nün yürürlüğe girmesini müteakip 3 (üç) ay içerisinde, TFF yönetimi tarafından İş bu Statü’nün 54. Maddesi uyarınca kurulacak Hukuk Kurulları Aday Komisyonu’nun ve bu kurula yapılacak başvuruların usul ve esasları ile çalışma prensiplerine ilişkin talimat hazırlanacaktır.”

Spor Federasyonları Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatlarını Yayınlamaya Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hazırladığı yeni Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/v95qtwz)

Yönetmelik, birçok konunun düzenlenmesini spor federasyonlarına bıraktı. Spor federasyonlarının yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde talimatlarını hazırlamaları gerekiyordu. Bakanlık, talimatların hazırlanması süreci için bir genelge yayınlayacaktı.

Yönetmelik Aralık 2019’da yürürlüğe girdi.

Federasyonların Mart ayına kadar talimatlarını hazırlaması gerekiyordu ancak hazırlamadılar.

Mart ayında koronavirüs pandemisi patlak verdi. Talimatlar yalan oldu.

Ağustos ayında birçok federasyon talimatlarını yayınlamaya başladı. Talimatlarını yayınlayan ve yayınlamayan federasyonların listesini paylaşmıştım.

Listeyi yayınladıktan sonra bazı federasyonların talimatları Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlandı.

Maalesef Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu henüz ilgili talimatlarını hazırlayıp Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlatmadı.

Sporcu Vize, Lisans ve Transfer Talimatlarını Yayınlayan Federasyonlar

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu

Türkiye Atletizm Federasyonu

Türkiye Badminton Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Bilardo Federasyonu

Türkiye Binicilik Federasyonu

Türkiye Bisiklet Federasyonu

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu

Türkiye Boks Federasyonu

Türkiye Briç Federasyonu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

Türkiye Cimnastik Federasyonu

Türkiye Curling Federasyonu

Türkiye Dağcılık Federasyonu

Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Türkiye Eskrim Federasyonu

Türkiye E-Spor Federasyonu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu

Türkiye Golf Federasyonu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Güreş Federasyonu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu

Türkiye Halter Federasyonu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu

Türkiye Hentbol Federasyonu

Türkiye Hokey Federasyonu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye İzcilik Federasyonu

Türkiye Judo Federasyonu

Türkiye Kano Federasyonu

Türkiye Karate Federasyonu

Türkiye Kayak Federasyonu

Türkiye Kaykay Federasyonu

Türkiye Kızak Federasyonu

Türkiye Kick Boks Federasyonu

Türkiye Kürek Federasyonu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu

Türkiye Motosiklet Federasyonu

Türkiye Muay Thai Federasyonu

Türkiye Okçuluk Federasyonu

Türkiye Oryantiring Federasyonu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu

Türkiye Rafting Federasyonu

Türkiye Ragbi Federasyonu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Türkiye Sutopu Federasyonu

Türkiye Taekwondo Federasyonu

Türkiye Tenis Federasyonu

Türkiye Triatlon Federasyonu

Türkiye Voleybol Federasyonu

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu

Türkiye Yelken Federasyonu

Türkiye Yüzme Federasyonu

Federasyonlar Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatlarını Yayınlamaya Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hazırladığı yeni Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/v95qtwz)

Bu yönetmelik, eski yönetmeliğe göre farklı hükümler öngörüyor.

Yönetmelik, birçok konunun düzenlenmesini spor federasyonlarına bıraktı. Spor federasyonlarının yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde talimatlarını hazırlamaları gerekiyordu. Bakanlık, talimatların hazırlanması süreci için bir genelge yayınlayacaktı.

Yönetmelik Aralık 2019’da yürürlüğe girdi.

Federasyonların Mart ayına kadar talimatlarını hazırlaması gerekiyordu ancak hazırlamadılar.

Mart ayında koronavirüs pandemisi patlak verdi. Talimatlar yalan oldu.

Birkaç haftadır federasyonlar talimatlarını duyuruyor.

Federasyonların ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitelerinde bazı talimatları buldum.

Yayınlanmış talimatların linklerini federasyon sıralaması ile paylaşacağım.

Talimatların kapsamını, talimatlar arasındaki farkları ileride değerlendireceğim.

Maalesef Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu, Türkiye Dans Sporları Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu, Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Wushu KungFu Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu henüz ilgili talimatlarını hazırlayıp Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlatmadı.

 

Sporcu Vize, Lisans ve Transfer Talimatlarını Yayınlayan Federasyonlar

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu

Türkiye Atletizm Federasyonu

Türkiye Badminton Federasyonu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Bilardo Federasyonu

Türkiye Binicilik Federasyonu

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu

Türkiye Boks Federasyonu

Türkiye Briç Federasyonu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu

Türkiye Curling Federasyonu

Türkiye Dağcılık Federasyonu

Türkiye Eskrim Federasyonu

Türkiye E-Spor Federasyonu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu

Türkiye Golf Federasyonu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Güreş Federasyonu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu

Türkiye Halter Federasyonu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu

Türkiye Hokey Federasyonu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Judo Federasyonu

Türkiye Kano Federasyonu

Türkiye Karate Federasyonu

Türkiye Kayak Federasyonu

Türkiye Kaykay Federasyonu

Türkiye Kızak Federasyonu

Türkiye Kick Boks Federasyonu

Türkiye Kürek Federasyonu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu

Türkiye Motosiklet Federasyonu

Türkiye Muay Thai Federasyonu

Türkiye Okçuluk Federasyonu

Türkiye Oryantiring Federasyonu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu

Türkiye Rafting Federasyonu

Türkiye Ragbi Federasyonu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Türkiye Sutopu Federasyonu

Türkiye Taekwondo Federasyonu

Türkiye Tenis Federasyonu

Türkiye Triatlon Federasyonu

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu

Türkiye Yüzme Federasyonu

Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 20 Mart 2020 Tarihli ve 31074 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/y9z25mfp)

Yönetmelik aşağıdaki gibidir:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SU ALTINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI

BULUNAN BÖLGELERDE TURİZM VE SPORTİF AMAÇLI

DALIŞ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun ek 6 ncı maddesi ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Dokuzuncu Bölümü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Genel Müdür: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,

ç) Koruma Bölge Kurulu: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince kurulan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun gereğince kurulan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarını,

d) Su altı koruma bölgesi: 2863 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tespit edilen ve yayımlanan su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeleri,

e) Su Altı Koruma Komisyonu: Su altı koruma bölgelerinde 2863 sayılı Kanun kapsamındaki bilimsel kazı ve araştırmalar dışında yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde karar veren komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Su Altı Koruma Komisyonunun Kuruluşu,

Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Su Altı Koruma Komisyonunun kuruluşu

MADDE 4 – (1) Su altı koruma bölgeleri içerisinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi yönündeki talepleri değerlendirmek üzere Su Altı Koruma Komisyonu kurulur.

(2) Su Altı Koruma Komisyonu aşağıda sayılan yedi daimi üyeden oluşturulur:

a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı.

b) Genel Müdür.

c) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü.

ç) Genel Müdürlük Kazılar Dairesi Başkanı.

d)Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Deniz Turizmi Dairesi Başkanı.

e) Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü.

f) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilecek bir üye.

(3) Su altı Koruma Komisyonunun başkanı Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı, başkan yardımcısı ise Genel Müdürdür.

Su Altı Koruma Komisyonunun görevleri

MADDE 5 – (1) Su Altı Koruma Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Su altı koruma bölgelerinde, turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi hakkında karar vermek.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin olarak uygulamadan doğan sorunlar hakkında koruma bölge kurulu kararlarını da dikkate alarak görüş vermek.

c) Su altı koruma bölgeleri dışında korunması gerekli su altı kültür varlıklarının tespiti halinde bölgedeki ilgili idari merciler ile koordinasyon sağlayarak kültür varlıklarının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri aldırmak.

ç) Su altı koruma bölgelerinde su altında bulunan kültür varlıklarının ziyarete açılmasına yönelik olarak su altı ören yeri, su altı parkı veya arkeopark gibi uygulamalara ilişkin Bakanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan projeleri değerlendirip görüş vermek.

Su Altı Koruma Komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Su Altı Koruma Komisyonunun sekretarya hizmetleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Su Altı Koruma Komisyonu Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde toplantıya çağrılır. Komisyonun toplantı gündemi Genel Müdürlükçe hazırlanır.

(3) Su Altı Koruma Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılamaz.

(4) Gündemdeki konu ile kişisel veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan veya sıhri hısımları açısından ilişkisi veya menfaati olan üye bu konunun değerlendirilmesi sırasında Su Altı Koruma Komisyonu toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

(5) Gündemdeki konu ile ilgili olarak, gerekli görülmesi halinde toplantıya Bakanlık dışından ilgili diğer kurum veya kuruluşlardan da katılımcı çağrılarak bilgisine başvurulabilir.

(6) Gündemdeki su altı koruma bölgesi ile ilgili arkeolojik kazı veya araştırmalara başkanlık yapmış bilim insanları toplantılara çağrılarak bilgisine başvurulabilir.

(7) Gündemdeki konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla toplantıya ilgili koruma bölge kurulu müdürü ve ilgili müze müdürü de çağrılabilir.

(8) Su Altı Koruma Komisyonu yerinde inceleme çalışmalarına eşlik edebilir, gerekli görmesi halinde toplantılarını gündem konusu bölgede gerçekleştirebilir.

(9) Su Altı Koruma Komisyonu toplantısında alınacak kararlar, toplantı sonunda başkan ve üyelerce imzalanır ve Bakanlık Makamının onayına sunulur. Onaylanan kararlar resmî yazışma usullerine göre Genel Müdürlükçe ilgili yerlere bildirilir.

(10) Su Altı Koruma Komisyonu toplantısına veya yerinde yapılacak toplantı ya da incelemelere, diğer kurum ve kuruluşlardan çağrılan katılımcıların yol masrafı ve gündelikleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre alınacak onay çerçevesinde Genel Müdürlükçe karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Su Altı Koruma Bölgelerinde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesi, Su Altı Görüntüleme, Film ve Fotoğraf Çekimleri

Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi ile ilgili olarak sunulan öneriler hakkında Su Altı Koruma Komisyonunca aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Su altı koruma bölgesinde dalış alanı belirlenebilmesi için başvuru yapılan alan ve çevresinde her yönden 100 metre mesafe içinde Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir ekibe su altı incelemesi yaptırılır. İncelemelerde, su altında görünür kültür varlığı bulunup bulunmadığı, komşu kara kesimindeki sit alanı varlığı, su altında korunması gerekli kültür varlığına olan mesafe, yapılacak olan dalışların deniz tabanındaki kültür varlıklarına olası etkileri ve genel koruma ilkeleri göz önüne alınarak rapor hazırlanır.

b) Hazırlanan rapor içeriğinde, su altı koruma bölgesinin yeri ve genel tanımı, sit ve mülkiyet durumu, varsa yürürlükteki plan kararları, koruma bölge kurulu kararları ve yargı kararları ile gerekçeli görüşlere ve önerilere yer verilir. Raporun hazırlanma tarihi, isim, imza, rapor eklerinin listesi, raporu destekleyen belgeler ve uygun ölçekli bir harita, plan ya da kroki ile varsa diğer ilgili belgeler rapora eklenir.

c) Hazırlanan rapor ve varsa ilgili kurumların görüşleri, Su Altı Koruma Komisyonunun gündemine alınmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

ç) Su altı koruma bölgelerinde rekreasyon ve su sporlarına yönelik inşai faaliyet içermeyen turizm amaçlı duba, şamandıra, tonoz ve benzeri uygulamalara ilişkin talepler de Genel Müdürlükçe oluşturulacak ekibe yaptırılacak su altı incelemesi sonucuna göre Su Altı Koruma Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme neticesi, Komisyonda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi vasıtasıyla Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(2) Bu madde kapsamında talep edilen uygulamaların yapılacağı alanda su altı koruma bölgesi ile sit alanlarının çakışması halinde ilgili koruma bölge kurulunun veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun görüşü alınır.

(3) Yapılan inceleme sonucunda, tespit ve tescil işlemine gerek görülmesi halinde,  alanın önerilen koruma statüsü Genel Müdürlükçe değerlendirilmek üzere ilgili koruma bölge kuruluna bildirilir.

(4) Su altı komisyonu kararları Bakanlık Makamınca onaylanarak yürürlüğe girer.

(5) Su altı komisyonunun turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesine ilişkin kararları Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.

Su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimleri

MADDE 8 – (1) Bakanlıkça dalışa izin verilen alanlarda, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimi talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgelerinde Yapılacak

Turizm ve Sportif Amaçlı Dalışlar

Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlar

MADDE 9 – (1) Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde oluşturulmak istenen turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi veya bu alanlarda yapılacak uygulamalar hakkındaki talep ve önerilerin Su Altı Koruma Komisyonu gündemine alınabilmesi için Milli Savunma Bakanlığından uygun görüş alınması zorunludur.

(2) Milli Savunma Bakanlığınca uygun görüş verilen konuların değerlendirildiği Su Altı Koruma Komisyonu toplantılarına Milli Savunma Bakanlığını temsilen bir yetkilinin katılımı sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Genelgesi Nerede?

Geçen hafta Resmî Gazete’de Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2001 tarihli yönetmeliği ortadan kaldırdı ve çok farklı içerikli bir yönetmeliği yürürlüğe koydu.

Okumaya devam et Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Genelgesi Nerede?

Antrenör Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni bir Antrenör Eğitim Yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik aşağıda paylaşılmıştır. Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/vvr23ny.

Okumaya devam et Antrenör Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni bir Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik aşağıda paylaşılmıştır. Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/v95qtwz

Okumaya devam et Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Yayımlandı

Spor Hakemleri De Vergi Ödeyecekler

Bugüne kadar spor karşılaşmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler gelir vergisinden müstesna idi. Hakemler, kendilerine ödenen ücretler üzerinden vergi ödemiyorlardı.

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile, hakemler için getirilen vergi ayrıcalığı kısıtlandı (md. 12). Gelir Vergisi Kanunu‘nun 29’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, bundan böyle sadece amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler gelir vergisinden müstesna tutulacak. Profesyonel spor yarışmalarını yöneten hakemler gelir vergisi ödeyecekler. Profesyonel futbol liglerinde hakemlik yapanlar ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alan hakemlere ödenen ücretler gelir vergisine tabi olacak.

Kanunda sadece basketbol ve voleybol spor dallarının en üst ligleri ile sınırlı düzenleme getirilmesi doğru olmamış. Basketbol ve voleybolda alt liglerde profesyonel sporcular mücadele ediyorlar. Bu ligler aslında profesyonel. Sebebini kimse bilmiyor ama her nedense Gençlik ve Spor Bakanlığı bu ligleri profesyonel lig olarak nitelendirmiyor.

Profesyonel faaliyet gösteren teknik direktör, sporcu ve hakemlerin vergilendirilmeleri gerekir. Vergi oranı ise ayrıcalıklı olmamalıdır. Umarım ilerleyen günlerde spor sektöründe faaliyet gösteren profesyoneller, hepimizle eşit muameleye tabi tutulurlar.

Kulüplere Bağlı Profesyonel Sporcular, İşçidir

Geçen gün bir meslektaşımın “sporcu alacaklarınının tahsili” ile ilgili yazısını okudum. Yazısında çeşitli yollardan bahsettikten sonra, dava yoluna gidilmesi tercih edilirse, sporcu işçi sayılmadığı için davanın asliye hukuk mahkemesinde açılması gerektiğini savunmuş.

Bu hataya sık sık şahit oluyorum.

Sporcunun niteliği ve sporcu alacaklarının taleplerinde görevli mahkemenin tespiti konusunda iki büyük hata yapılıyor.

Okumaya devam et Kulüplere Bağlı Profesyonel Sporcular, İşçidir

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 20 Ekim 2019 Tarihli ve 30924 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/yaf6j356)

Yönetmelik aşağıdaki gibidir:

Okumaya devam et Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, S Şans Oyunları A.Ş.’ye (tuttur.com) İdari Para Cezası Verdi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), tuttur.com sitesi üzerinden bahis faaliyet düzenleyen, Saran Holding’e bağlı S Şans Oyunları A.Ş.‘ye kişisel veriler mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezası verdi.

KVKK, ilgili kararın özetini yayınladı.

Karar aşağıdaki gibidir:

Karar Tarihi : 27/08/2019
Karar No : 2019/254
Konu Özeti :S Şans Oyunları A.Ş.’nin veri ihlali hakkında Karar

S Şans Oyunları Şirket’inin Kurum kayıtlarına 17.09.2018, 27.09.2018, 11.10.2018 ve 02.05.2019 tarihlerinde giren yazılarda özetle;

 • S Şans Oyunları A.Ş.’nin Spor Toto Teşkilat Başkanlığından almış olduğu izin doğrultusunda sanal bayi olarak www.tuttur.com alan adlı web sitesinde faaliyet gösterdiği,
 • Veri sızıntısından, şirketin üyelerinden birinin, 14.09.2018 tarihinde taraflarına ulaşarak bazı kullanıcılara ait telefon numaralarının ve şifrelerini kaybetmeleri durumunda SMS firması tarafından yollanan üye numaralarının yer aldığı bir Excel listesinin internet ortamındaki illegal sitelerde dolaştığı bilgisini paylaşmasıyla haberdar oldukları,
 • Veri ihlalinin gerçekleşme tarihinin bilinmediği,
 • İhlalden etkilenen kişi sayısının belirlenemediği,
 • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının şirket üyeleri/müşteriler olduğu,
 • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kullanıcıların ad ve soyadları ile cep telefonu numaraları olduğu,
 • Söz konusu listede yer alan SMS’lerin incelenmesinde ise 2015 Mart ile 2017 Ocak tarihleri arasında sistemden gönderilen kısa mesajlar olduğunun tespit edildiği

ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu bildirimin incelenmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.08.2019 tarih ve 2019/254 sayılı Kararı ile;

 • İhlalin gerçekleşme tarihinin belirlenememesinin, veri sorumlusunun gerekli gözetim, denetim ve kontrolleri yapmadığının göstergesi olduğu,
 • İhlale konu olan Excel listesinde yer alan verilerin ne zaman sistemden çekildiği ve ne zaman veri işleyene aktarıldığının tespit edilememesinin teknik ve idari bir kusur olduğu,
 • Listede yer alan üyelerin %90’ının sisteme hiç giriş yapmadığının Şirket tarafından beyan edilmiş olmasına rağmen ihlalden etkilenen kişi sayısının tespit edilememesinin teknik ve idari tedbirlerin tam olarak alınmadığının veya uygulanamadığının göstergesi olduğu,
 • Şirketin veri ihlaliyle alakalı olarak ilgili kişilere bildirim yapma hususunda faaliyete geçemediği, bu durumun idari tedbirlerin tam olarak alınmadığının veya uygulanamadığının göstergesi olduğu,

Şirket tarafından ihlalin tespit edilememesi, veri sorumlusunun beyanında olduğu üzere ihlalin veri işleyen nezdinde gerçekleşme ihtimali olsa dahi veri sorumlusu açısından Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma konusunda yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığı dikkate alındığında , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında ifade edilen teknik ve idari ve tedbirleri almayan Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 150.000 TL idari para cezası uygulanmasına,

Kanunun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası kapsamında ilgili kişilere bildirim yapılmaması sebebiyle adı geçen Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında 30.000 TL idari para cezası uygulanmasına,

karar verilmiştir.

6222 sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılan TBMM Genel Kurulu Tutanağı

6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM genel kurulunda çeşitli değişiklikler ve eklemelerle kabul edildi.

TBMM genel kurul tutanağını paylaşıyorum. Şimdilik tutanağın ham versiyonunu bilginize sunuyorum. İlerleyen günlerde metni daha anlaşılır ve kolay takip edilebilir hale getireceğim.

İyi okumalar. Okumaya devam et 6222 sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılan TBMM Genel Kurulu Tutanağı

At Yarışları İle İlgili Yönetmeliklerde Değişiklik Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, At Yarışları Yönetmeliği‘nde ve At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği‘nde değişiklikler yaptı.

Değişiklikler 20 Aralık 2018 Tarihli ve 30631 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

At Yarışları Yönetmeliği‘nde yapılan değişiklikler için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181220-13.htm

At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği‘nde yapılan değişiklikler için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181220-12.htm

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Geçen aylarda bu blogda spor kulüplerine özel bir vergi düzenlemesini duyurmuştum.

Kulüpler, sporcularına ödedikleri ücretler üzerinden ödemeleri gereken gelir vergisi tutarları özel hesaba yatırılacak. Kulüpler bu tutarları amatör spor branşları için yapacakları harcamalar için kullanabilecek.

Bugün (13 Haziran 2018 Tarihli ve 30450 Sayılı Resmî Gazete) bu konuyla ilgili bir yönetmelik yayımlandı. Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik başlıklı düzenleme ile, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarının, ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesi, özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar hayata geçiriliyor.

Yönetmelik bugün yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin güncel hali için tıklayın!

Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığından;

SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR

VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 12 nci maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarının, ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesi, özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Amatör spor dalları: 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig dışındaki futbol ligleri ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube dışındaki spor dallarını,

b) Çalıştırıcı personel: Teknik direktör, antrenör ve sportif direktör gibi takımın teknik sorumluları ve yardımcılarını,

c) Diğer spor elemanı: Fizyoterapist, kondisyoner, spor hekimi, spor analizcisi, diyetisyen, spor psikoloğu, spor masörü-masözü, engelli spor branşlarında refakatçi, menajer ve sporculara sportif açıdan destek olan diğer personeli,

ç) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,

d) Lisans: Spor yarışmalarına ve spor federasyonlarınca yapılacak olan diğer faaliyetlere katılacaklara, elektronik ortamda il müdürlüğü veya ilgili spor federasyonu tarafından verilen tasdikli belgeyi,

e) Profesyonel spor dalı: Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şubeleri,

f) Özel hesap: İlgili işverence Türkiye’de kurulu bankalar nezdinde açılan ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde düzenlenen hesapları,

g) Sermaye şirketleri: Bu Yönetmeliğin uygulamasında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre idman ve spor faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş olan ve Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran şirketleri,

ğ) Spor kulübü: Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonuna kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

h) Spor federasyonu: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlar ile bağımsız spor federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

ı) Sporcu: Spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak amacıyla gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü veya ilgili spor federasyonundan bağlı olduğu kulüp adına lisans alan ve bu lisans için ilgili yıl vizesi yapılmış kişiyi, 

i) Sportif faaliyet: Spor federasyonlarının bünyelerinde yer alan spor dallarına ilişkin spor müsabaka ve yarışmaları ile bunlara yönelik hazırlık ve eğitim çalışmalarını,

j) Vize: Spor müsabaka ve yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon il müdürlüğü veya ilgili spor federasyonunca onaylanması işlemini,

ifade eder.

(2) Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü ligin altyapı takımları amatör spor dalları kapsamında değerlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Vergilerin İadesine İlişkin Hususlar

Öngörülen teşvik

MADDE 5 – (1) 3289 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesiyle, Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine yatırılan gelir vergisi tutarlarının, amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverene red ve iade edilmesi sağlanmaktadır.

İade uygulamasından faydalanacaklar

MADDE 6 – (1) Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından;

a) Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri,

b) Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri,

faydalanır.

İade kapsamındaki vergi tevkifatları

MADDE 7 – (1) Tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından, sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve beyan edilerek vergi dairesine ödenen tutarlar ile sınırlı olmak üzere faydalanılır.

(2) İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergilendirilmekte olup; sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlanan ve ücretleri 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesine göre tevkifata tabi tutulan sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler iade kapsamda değildir.

(4) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunla 3289 sayılı Kanuna eklenen Ek 12 nci maddesinin 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu tarihten itibaren ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen vergilerin iadesi yapılacaktır. Bu kapsamda, Mayıs ayında sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilerek Haziran ayında verilmesi gereken muhtasar beyanname ile beyan edilen ve ödenen tevkifat tutarları,  tahsil edildiği tarihi takip eden beş iş günü içerisinde red ve iadesi yapılmak suretiyle, mükelleflerce bildirilen özel hesaba veya hesaplara aktarılacaktır.

Özel hesabın açılması

MADDE 8 – (1) Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen Türkiye’de kurulu bankalarda ihtiyaca göre bu maddede belirtildiği şekilde bir ya da birden fazla hesap açılır.

(2) Vergi dairelerince bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre bu hesaplara aktarılan gelir vergisi tutarları ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını teşkil eder.

İadeye ilişkin uygulama esasları

MADDE 9 – (1) Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerince sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilerin, söz konusu kulüp ve şirketlere iade edilebilmesi için, bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar beyanname ile kanuni süresinde beyan edilmesi ve yine tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunludur.

(2) Sporcu ücretleri üzerinden tevkif edilen ve edilmesi gereken vergilere ilişkin kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi ise red ve iade edilmez.

(3) Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından, sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilen vergilere ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan bildirimin, elektronik ortamda doldurulması ve ilgili aylarda verilecek muhtasar beyannamenin eki olarak gönderilmesi zorunludur.

(4) İlgili işveren tarafından sporculara ilişkin ücretler üzerinden tevkif edilen ve muhtasar beyanname ile beyan edilmek suretiyle ödenen tevkifat tutarları, vergi dairelerince, tahsil edilen tarihi takip eden beş iş günü içerisinde düzeltme fişi ile red ve iadesi yapılmak suretiyle ilgili işveren adına açılan özel hesaba aktarılır.

 (5) Vergi dairelerince yapılacak red ve iadelerde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan, tahsil edilen amme alacaklarının öncelikle, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle red ve iade edilmesine ilişkin hüküm uygulanmayacaktır.

(6) Özel hesapta yer alan tutarlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen amaç dışı kullanıma yönelik yapılan tarhiyatlar kapsamındaki alacaklar hariç, rehnedilemez ve haczedilemez.

Özel hesabın kullanılması

MADDE 10 – (1) Özel hesaba aktarılan tutarlar;

a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler,

b) Bu maddenin (a) bendi kapsamındaki sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları,

için kullanılır.

(2) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için, yıllık olarak 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.

(3) Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınmaz.

(4) Özel hesaba aktarılan tutarların, nemalandırılması, harcanması ve bunlara ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, ilgili spor kulübü derneği veya sermaye şirketinin kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkan sağlanacak şekilde tutulur.

Özel hesabın amaç dışı kullanılması

MADDE 11 – (1) Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır.

Örnek : 2019 yılı Mayıs ayında tamamlanan denetim sonucunda (A) Futbol A.Ş’nin özel hesapta bulunan tutardan 50.000 TL’yi 2018 yılı Ekim ayında amaç dışı kullandığı tespit edilmiştir. Amaç dışı kullanılan 50.000 TL’lik tutar, (A) Futbol A.Ş adına Ekim/2018 dönemine ilişkin vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle tarh edilecek ve gecikme faizi hesaplanmak suretiyle tahsil edilecektir.

Denetim

MADDE 12 – (1) Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek komisyon tarafından yılda en az bir kez denetlenir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın sonuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulur.

(2) Denetimlerde, özel hesapta toplanan kaynağın; belirlenen esaslar çerçevesinde ve Kanunun amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanı birlikte yürütür.

Eki için tıklayınız

 

Türkiye Curling Federasyonu’nun Ana Statüsü Yayımlandı

Türkiye Curling Federasyonu Ana Statüsü, 8 Ekim 2017 Tarihli ve 30204 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Curling Federasyonu Ana Statüsü ve federasyonun diğer mevzuatı için bkz. http://sgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar/74/3/turkiye-curling-federasyonu.aspx

Okumaya devam et Türkiye Curling Federasyonu’nun Ana Statüsü Yayımlandı

Yasa Dışı Bahisle Mücadele Sertleşiyor

694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı. (GÜNCELLEME: 694 sayılı KHK yürürlükten kaldırıldı.)

Bu KHK ile, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,

b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Spor Merkezi Kurdu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sporcu Sağlığı Çalışmaları Atletik Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Merkezin yönetmeliği 13 Ağustos 2017 Tarihli ve 30153 Sayılı Resmî Gazete'de yayılanarak yürürlüğe girdi.

2017 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

2017 yılında uygulanacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Tarife ile, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun karşı tarafa yükletmesi gereken avukatlık ücretleri de öngörüldü.

SGM Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmedecek. Bu düzenlemeye göre, SGM Tahkim Kurulu, duruşmasız işlerde 1.800 TL, duruşmalı işlerde ise 3.600 TL avukatlık ücretine hükmedecek.

Türkiye Futbol Federasyonu ise bu konuda kendi mevzuatını uyguluyor. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı‘na göre, UÇK Talimatı kapsamındaki uyuşmazlıklarda Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için uygulanan maktu avukatlık ücretine hükmedilmektedir (UÇK Talimatı md. 20/son).

TFF’nin yukarıdaki düzenlemesi hukuka aykırıdır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerinin uygulanması gerekir (Tarife md. 17/I). TFF, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne aykırı düzenleme getiremez.

TFF’nin bu düzenlemesinin iptali için dava açılabilir.

Spor Hukuku Makale Yarışması Son Gönderim Süresi Uzatıldı

scm20spor20hukuku20makale20yarc4b1c59fmasc4b120afic59fi20-20gc3bcncelKadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi’nin birlikte Spor Hukuku Makale Yarışması düzenlediğini duyurmuştum: http://goo.gl/QRHyWk

Yarışmanın ilk duyurusunda makalelerin son gönderim tarihi 22 Şubat açıklanmıştı.

Bugün yarışma ile ilgili yeni duyuru yapıldı. Makalelerin son gönderim tarihi 1 NİSAN olarak belirlendi. Böylece makale göndermek isteyen adaylara 1,5 ay ek süre verildi.

Okumaya devam et Spor Hukuku Makale Yarışması Son Gönderim Süresi Uzatıldı

SGM Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın Kizer Olayı ile İlgili İtirazını Reddetti

kizer-640

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Lynetta Janae Kizer Olayı‘nda Galatasaray’ın itirazını karara bağladı ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Fenerbahçe maçı için verdiği hükmen mağlubiyet kararını onadı. Karar 7’ye karşı 2 aleyhte oyla çıktı.

İŞTE GEREKÇELİ KARAR

Okumaya devam et SGM Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın Kizer Olayı ile İlgili İtirazını Reddetti

Spor Genel Müdürlüğü’nün Sitesinde Ana Statüler Eksik

Eskiden spor federasyonlarının mevzuatı, mevzuat değişiklikleri Resmî Gazete’de yayınlanırdı. Böylece spor federasyonlarının yönetiminde bir nebze şeffaflık sağlanırdı.

Ne yazık ki bu uygulamaya son verildi. Artık bağımsız federasyonların ana statüleri dışında hiçbir mevzuat Resmî Gazete’de yayımlanmıyor.

Okumaya devam et Spor Genel Müdürlüğü’nün Sitesinde Ana Statüler Eksik

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Yarışma Talimatı Yayınlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Yarışma Talimatı yayınlandı.

Spor Genel Müdürlüğü bu talimatı 03.11.2015 tarihinde onayladı.

Talimat için bkz. https://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/96360YARIŞMA%20%20TALİMATI%20SON%20HALİ.doc

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bütçe ve Muhasebe Talimatı Yayınlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bütçe ve Muhasebe Talimatı yayınlandı.

Spor Genel Müdürlüğü bu talimata 01.10.2015 tarihinde onay verdi.

Talimat için bkz. https://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/50708Türkiye%20Bisiklet%20Federasyonu%20Bütçe%20ve%20Muhasebe%20Talimatı.docx

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik Değiştirildi

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik’te önemli değişiklikler yapıldı. Değişiklikler, 2 Ekim 2015 Tarihli ve 29490 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/y9pj835r

Öncelikle, yönetmeliğin ismi “Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin bugünkü versiyonu aşağıdaki gibidir:
Okumaya devam et Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik Değiştirildi

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Talimatı Yayınlandı

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Talimatı yayınlandı.

Spor Genel Müdürlüğü, bu talimatı 31.08.2015 tarihine onaylamıştı.

Talimat için bkz. https://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/75049Teknik%20Talimatı.pdf

Okumaya devam et Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Talimatı Yayınlandı

TFF Statüsü Değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü, 25 Haziran 2015 tarihinde yapılan olağan seçimli genel kurulda değiştirilmişti.

İlgili değişiklikler 11 Temmuz 2015 Tarihli ve 29413 Sayılı Resmî Gazete’de ilan edildi.

İlan aşağıdaki gibidir:

Okumaya devam et TFF Statüsü Değiştirildi

AKPM’den FIFA Çağrı: "2022 Dünya Kupası Evsahipliği Oylamasını Tekrarla!"

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), 2022 Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmesinden memnun değil. AKPM, Katar’ın evsahipliği rüşvetle kazandığına dikkat çekti ve 2022 Dünya Kupası ev sahipliği oylamasının tekrar yapılması gerektiğini açıkladı.

AKPM, FIFA‘nın yolsuzluk dosyalarını dikkate alarak “Futbol Yönetiminde Reform” başlıklı bir karar aldı. Michael Connarty‘nin kaleme aldığı raporu temel alan 2053 sayılı Karar, geçen gün yayınlandı.

FIFA‘nın bu karara cevabı gecikmedi. FIFA, 2018/2022 ev sahipliği seçimi ile ilgili raporları yayınlayacağını duyurdu. FIFA ayrıca Katar’daki işçi haklarına ilişkin sorunlarla ilgilendiğini ve gelişme kaydedildiğini iddia etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol Yarışma Talimatı Yayınlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol Yarışma Talimatı yayınlandı.

Spor Genel Müdürlüğü bu talimata 08.04.2015 tarihinde onay verdi.

Talimat için bkz. https://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/62871Türkiye%20Bedensel%20Engelliler%20Spor%20Federasyonu%20Ampute%20Futbol%20Yarışma%20Talimatı.docx

Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği Yayımlandı

Kamuoyunda kısaltması olan TOHM olarak bilinen Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ile ilgili bir yönetmelik yayımlandı.

Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/yb6h7g9u)

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve federasyonların en kısa zamanda spor camiasını bu yönetmelik konusunda bilgilendirmelidir.

İlgili yönetmelik aşağıdaki gibidir:
Okumaya devam et Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği Yayımlandı

Eskrim Federasyonu’nun Mevzuat Sayfası Güncel Değil

Eskrim Federasyonu’nun Mevzuat sayfasını inceledim. Sitede yer verilen düzenlemeler eksik ve güncel değil.
Talimatta değişiklik yapılmasına rağmen, bu değişiklikler talimata işlenmemiş. Konsolide metin oluşturulmamış. İki talimatı birlikte dikkate almak gerekiyor. Oysa federasyonun değişiklikleri de kapsayan tek metin yayınlaması gerekiyordu.
Aynı sorun, Atama İle Göreve Gelen Federasyon Kurullarının Oluşum Görev Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usulleri Talimatı için de söz konusu. Bu talimat 1 ve 2 numara olmak üzere iki ayrı başlıkta yayınlanmış. 2 numaralı talimatta getirilen değişiklikler esas metinde yer almıyor. İki talimatın birleştirilerek, tek metin halinde yayınlanması gerekir.
2) Sitede Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun‘a da yer verilmiş ancak bu düzenleme güncel değil. Bu kanunda çeşitli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler metne işlenmemiş. Kanuna link verilirken, mevzuat.gov.tr sitesinden faydalanmakta fayda var. O sitede düzenlemelerin en güncel hali yayınlanıyor. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun’un en günceli hali ise şu linkte: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6222.pdf
Sadece kanuna atıf apılması da yeterli değil. Yönetmelik de yayınlanmalı!
3) Bağımsız spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik‘te yapılan değişiklikler federasyonun yayınladığı metinde yer almıyor.
Yönetmeliğin 18’inci maddesine 4’üncü fıkra eklendi: “(4) Federasyon disiplin kurulları, yasaklı madde kullanan sporcular ve antrenörleri ile ilgili soruşturmaları üçay içerisinde tamamlayarak karara bağlamak zorundadır.
4) Milli Takım Sporcularını Seçme Prosedürü‘nün hukuka aykırı olduğunu daha önce yazmıştım. Bu prosedürün de usul açısından düzeltilmesi gerekir.
Bu yönetmeliğin güncel versiyonuna mevzuat.gov.tr sitesinden ulaşılabilir.
Federasyonun hukukçuların daha özenli çalışmalarını bekliyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu 2014-2015 Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri’ni Yayınladı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen altyapı faaliyetlerine ilişkin organizasyonlara katılım esasları ile düzenlenecek iller ve tarihlerin yer aldığı Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri yayınlandı.


İllerde düzenlenmekte olan İl Birincilikleri organizasyonları ile başlayan ve ilgili kategorilerde gerçekleştirilmekte olan Türkiye Şampiyonaları ile sona eren Yurtiçi Faaliyetleri,  Gençler, Yıldızlar, Küçükler ve Minikler (Kız-Erkek) kategorilerinde düzenleniyor.


Her kategoriye ait illerin katılım durumlarını ve organizasyon tarihlerini içeren Yurtiçi Faaliyetler Sirkülerine ulaşmak tıklayınız.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsü Yayınlandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsü, 23 Kasım 2014 tarih ve 29184 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Ana Statü aşağıdaki gibidir.

Okumaya devam et Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsü Yayınlandı

2015 Yılı Programı’nda Spor

17/10/2014 Tarihli ve 29148 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 30/9/2014 Tarihli ve 2014/6841 Sayılı 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2015 Yılı Programı 1 Kasım 2014 Tarihli ve 29162 Sayılı Resmî Gazete’nin Mükerrer sayısında yayınlandı.

Programın “Spor” bölümü programın 141 ilâ 143’üncü sayfaları arasında yayınlandı.

Sadece “Spor” başlığını okumak için bkz. http://goo.gl/9AIc8Z

28 Federasyonun Ana Statüleri Yayınlandı

28 spor federasyonunun ana statüleri 1 Ekim 2014 Tarihli ve 29136 Sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ana statülerin sıfırdan yayınlanması yerine sadece değişikliklerin işlenmesi daha iyi olurdu. Bu usul, değişikliklerin tespit edilmesini zorlaştırıyor. Tüm ana statüleri karşılaştırarak okumak gerekecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan ana statüler aşağıdaki gibidir:

WADA, 2015 Yılı Yasak Maddeler ve Yöntemler Listesi’ni Yayınladı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2015 yılında uygulanacak Yasak Maddeler ve Yöntemler Listesi’ni yayınladı: http://goo.gl/cMMqsH
2015 yılında sadece yeni liste yürürlüğe girmeyecek. Dopingle mücadelede yeni bir dönem başlayacak.
Dünya Dopingle Mücadele Kodu’nun yeni versiyonu 2015 yılında yürürlüğe girecek: http://goo.gl/gqBgE0

Mini Voleybol Talimatı Değiştirildi

Türkiye Voleybol Federasyonu, Mini Voleybol Talimatı’nı değiştirdi.
Talimatın adı Mini Voleybol Yarışma Talimatı olarak değiştirildi.
Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat No:8 için bkz. http://goo.gl/bnFcbH
Talimatın değişiklikler işlenmiş versiyonu için bkz. http://goo.gl/RYJKnm

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Hakem Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 5 Eylül’de yaptığı duyuru ile, Hakem Talimatı’nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Ampute Futbol Yarışma Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu 14 Haziran 2014 tarihinde Ampute Futbol Yarışma Talimatı‘nı kabul etmişti.

Talimat 11 Ağustos 2014 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Talimat aşağıdadır.

TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
                                   AMPUTE FUTBOL YARIŞMA TALİMATI
                                                                   BÖLÜM I
                                                Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1: Bu Talimat, ampute futbol müsabakalarının, uluslararası ampute futbol oyun kurallarına göre yapılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2 (1) Bu Talimat, ampute futbol dalında faaliyeti olan kulüpleri, antrenörlerini, futbolcularını, hakemlerini, gözlemcilerini, temsilcilerini, eğitimcilerini ve ampute futbolda görevli bulunan diğer bütün saha içi ve dışı ilgilileri kapsar.
Dayanak
Madde 3:(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek -9 ncu maddesi,19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 16/05/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4: ( 1) Bu Talimatta geçen;
a) Federasyon: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu,
b) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğü’nü,
c) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü,
d) İl Temsilcisi: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu il temsilcilerini,
e) Kulüp: Ampute futbol dalında faaliyetleri bulunan kulüpleri,
f) Sezon:  İlk resmi müsabaka ile son resmi müsabakanın oynandığı tarihler arasındaki dönemi,
İfade eder.
                                                          BÖLÜM II
Ampute futbol müsabaka sezonu
Madde 5:(1) Ampute futbol müsabaka sezonu, her yıl Federasyon tarafından tespit ve ilan edilir.
Kulüpler
Madde 6:(1)Müsabakalara katılacak kulüplerin Federasyonca tescil edilmiş olması zorunludur.   
                                                       
Müsabaka çeşitleri
Madde 7:(1)
1) Resmi Müsabakalar;
Federasyon tarafından düzenlenen ampute futbol ligleri ve düzenlenen kupa müsabakaları ile WAFF (World Amputee Football Federation-Dünya Ampute Futbol Federasyonu)  tarafından düzenlenen uluslararası müsabakalar ya da bu kuruluşun iznine bağlı olarak, ülke federasyonlarının ve kulüplerinin yapacağı müsabakalardır.
2) Özel Müsabakalar;
Özel müsabakalar resmi müsabakaların dışında kalan ulusal ve uluslararası müsabakalardır.
a. Ulusal özel müsabakalar: Federasyon tarafından tescili yapılmış ampute futbol dalında faaliyetleri olan kulüplerin, yurt içinde kendi aralarında yaptıkları müsabakalardır.
b.Uluslararası özel müsabakalar: Ulusal özel müsabakalar dışında kalan özel müsabakalardır.
Federasyondan izin alınmadan yurt içinde veya yurt dışında hiçbir özel müsabaka yapılamaz. Federasyonca tescilli futbolcular, Federasyonun izni olmaksızın, hiçbir nam altında, geçici de olsa yabancı takımda oynayamazlar. Federasyonca izin verilen özel müsabakaların organizasyonu ve anlaşmazlıkların çözümü bunları düzenleyenlere aittir.
Müsabakaların düzenlenmesi
Madde 8: ( 1 ) Resmi müsabakalar yalnızca Federasyonca düzenlenir. Resmi müsabakalara ait unvanlar ancak Federasyon tarafından verilir.Federasyon tüm resmi müsabakalara katılacak takımların niteliklerini ve kıstaslarını müsabakalar başlamadan önce belirler.
                                                                  BÖLÜM III
 Müsabaka Usulleri
Usulün belirlenmesi:
Madde 9:(1) Resmi müsabakaların puan veya eleme usullerinden hangisine göre yapılacağı Federasyon tarafından belirlenir.Federasyon, müsabakaların bir veya daha fazla devreler halinde yapılmasına karar verebilir.
Puan usulü ve averaj
Madde 10:(1) Takımların belirlenmiş bir karşılaşma takvimi gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirmelerine “Puan Usulü” ismi verilir. Bu usul ile yapılan karşılaştırmalarda kazanan takıma üç (3), berabere kalan takımlara bir (1), kaybeden takımlara sıfır (0) puan verilir.
Ancak, Federasyon müsabakaların başlamasından önce ilan etmek koşulu ile galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet halinde verilecek puan sisteminde değişiklik yapmaya yetkilidir.
Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.
1) Aynı puana sahip takım sayısı 2 (iki), ise;
a) Öncelikle aynı puana sahip ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne,
b) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına, Takımların kendi aralarında yaptıkları maçlarda atılan gollerde eşitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılır.
c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır. Takımlar arasındaki gol averajı da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
d)  Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
e) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde, kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
2) Aynı puana sahip takım sayısı 3 (üç)  veya daha fazla ise;
a) Bu takımların birbiri ile oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir.
b)Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
c) Puan cetvelinde puan eşitliği varsa kendi aralarındaki gol averajına bakılır. Atılan gollerde eşitlik varsa deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılır.
d) Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
e) Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.
f) Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
g)Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
h)Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak kesin sonuç alınır.
2-) Türkiye kupası veya benzeri kupa müsabakalarında uygulanacak puan usulü ve averaj sistemi her yıl Kupa Statüsü ile belirlenir.
Federasyon gerekli gördüğü hallerde gol averajının uygulanmamasına veya belirleyeceği bir şekilde uygulanmasına karar verebilir.
Eleme usulü
Madde 11:(1)Yenilenlerin elenmesi ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle en son galibin belirlendiği sisteme eleme usulü denir.Federasyon, müsabakaların tek veya çift maç eleme esası üzerinden oynanmasına karar vermeye veya başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.
İlgili müsabaka statüsünde, eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde müsabaka 10’ar dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmaz ise, kazanan takım seri penaltı vuruşları sonucunda belirlenir. Kupa müsabakalarında uzatma ve seri penaltı vuruşları ile ilgili statü, Federasyonun ilgili kurullarınca müsabakalar öncesi belirlenir ve ilan edilir.
Ligler ve fikstür
Madde 12:(1)Türkiye ampute futbol liglerinin hangi takımlardan oluşacağını liglerdeki takımların sayısını Federasyon belirler. Fikstürlerin düzenlenmesi ile ilanı Federasyona aittir. Federasyon müsabaka statülerini ve fikstürleri düzenler ve müsabakaların başlamasından önce resmi internet sitesinden ilan eder.
Federasyon gerek gördüğü hallerde, takımların ulaşım mesafelerini göz önünde bulundurarak, liglere ve gruplara ayırabilir. Federasyon gruplardaki takım sayılarında arttırma ve eksiltme yapabilir.
2-) Liglerde birden fazla takımı olan kulüpler;
Ayrı liglerde takımları bulunan kulüpler, ayrı liglerde uygulanacak statü gereği tüm müsabakalara katılırlar. Müsabakalar sonundaki puan durumuna göre yapılacak sıralamaya bir üst lige terfi ederler. Takımlar bulundukları liglerde ki müsabakalar neticesinde bir üst lige terfi hakkını kazandığı halde, aynı kulübün terfi edilen ligde takımı olması halinde bu haklarını kaybederler. Aynı ligde bir kulübün iki takımı yer alamaz.
3-) Federasyon ligler arasındaki yükselme ve düşme esaslarını düzenlemeye, düşecek ve yükselecek takım sayılarını belirlemeye yetkilidir. Bir üst lige yükselecek veya bir alt lige düşecek takımları Federasyon gerekli gördüğü hallerde yükseltmez veya düşürmez. Federasyonun alacağı kararlar müsabaka statüsü ve fikstürlerini müsabakaların başlamasından önce resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.  Fikstür Federasyon tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Müsabaka sonucunu etkileme
Madde 13:(1) Ampute futbol müsabakasının sonucunu, taraflar aralarında anlaşarak veya üçüncü kişilerden maddi menfaat temin etme veya anılan haller dışında sair sebeplerle ampute futbolun olağan yapısının dışında etkilemek veya etkilemeye teşebbüs etmek yahut ilgililerden beklenen spor mücadelesini göstermeleri halinde dahi, bu amaç için kendi kuruluşları dışında başka bir kişiden maddi menfaat temin etmek yasaktır. Bu yasakları ihlal eden kişi ve/veya kuruluşlar Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Müsabaka sonuçlarının tescili
Madde 14:(1) Federasyon tarafından izin verilen veya düzenlenen müsabakaların sonuçları, Federasyon tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.
Müsabaka sonuçları hakem raporları ile tespit edilir. Herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevliler) raporlarına ve yapılacak araştırmaya göre, Federasyon tescil eder. Sonucu etkileme eylemi, sonucun tescilinden sonra anlaşılsa dahi tescil iptal edilebilir. Tescilin iptali, kulüplere herhangi bir tazminat ve sahir talep hakkı vermez.
Müsabakaların gün ve saatlerinin belirlenmesi
Madde 15:  (1)
a) Oynanacak müsabakaların sahalarını, günlerini, saatlerini tespit ve ilan etmek,
b) Elverişsiz hava koşullarından dolayı müsabaka saatinden iki saat evveline kadar maçın ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermek, (Müsabakanın başlamasına iki saat ve daha az bir zaman kaldıktan sonra müsabakayı ertelemek yetkisi hakeme aittir.)
c) İleri bir tarihe ertelenen müsabakanın oynanacağı saha, gün ve saatini tespit etmek,
d)Elverişsiz hava koşullarından ve hakem kararlarından doğan ertelemeler dışında, gerek gördüğü takdirde müsabakayı erteleyerek, tarihini, yerini ve saatini yeniden belirlemek,
e)Resmi ve Özel Milli müsabakalar sebebi ile ertelenen diğer resmi müsabakaları, uygun görülecek tarih ve yerlerde oynatmak,
 Federasyona aittir.
Seyircilerin müsabakalara girişi
Madde 16:(1)Seyirciler müsabakalara, Federasyona bildirilmiş, bilet veya davetiye ile girerler. Bunun dışında herhangi bir belge ile müsabakalara seyirci alınamaz. Bir müsabakada aynı seyir kalitesindeki yerler için farklı bilet ücreti uygulaması yapılamaz. Aksi halde, kulübün bu şekilde sağladığı gelirin üç misli tazminat olarak kulüp tarafından ödenir veya Federasyon nezdinde doğmuş ve doğacak alacaklarından tahsil edilir. Federasyon hesabına gelir kaydedilir.
Müsabakaların ertelenmesi ve müsabaka yerinin değiştirilmesi
Madde17:(1) Federasyon tedbir niteliğinde olmak üzere gerekli gördüğü takdirde, müsabakaları seyircisiz oynatabilir. Ayrıca Yönerge’nin 29 uncu maddesinde öngörülen hallerde, olaylara ve fiillere sebebiyet veren kulüplerin kendi ili dâhilinde yapacakları müsabakaların başka bir ilin sahasında oynatılmasına ve olayların meydana geldiği futbol sahalarının geçici bir süre müsabakalara kapatılmasına veya müsabakaların seyircisiz oynatılmasına tedbire karar vermek yetkisi Federasyonu Yönetim Kurulu’na aittir.
2) Tedbir niteliğinde olmak üzere, mülkî idareler tarafından güvenliği sağlanamayan ve sağlanamayacağına ve yerel seyirciler tarafından güvenliğin bozulduğuna Federasyonca kanaat getirilen illerde müsabaka yaptırmamaya ve bu şekilde olan illerde oynanması gereken müsabakaların bir kısmını veya tamamını başka bir ilde oynatmaya ve bunun süresini belirlemeye Federasyon yetkilidir.
Misafir takımın seyircilerinin de gittikleri illerde güvenliği bozduklarına Federasyonca kanaat getirilir ise aynı hükümler misafir takımın bağlı olduğu ilde de uygulanır.
Tedbir niteliğinde verilen ve uygulanan bu kararlar Federasyon Disiplin Kurulu’nca verilecek saha kapatma veya müsabakayı seyircisiz oynatma cezalarından mahsup edilemez.
Müsabakaların ertelenmesi
Madde 18 (1) Müsabakaların belirlenen sahalarda, ilan ve tebliğ olunan saatlerde başlaması şarttır. Elverişsiz hava koşulları nedeni ile hakem kararı ile ertelenen müsabakalar Federasyonun belirleyeceği gün ve saatte oynanır.
Federasyon tarafından müsabakalar elverişsiz hava koşulları dahil olmak üzere, zorlayıcı sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Bu takdirde erteleme sebebinin Federasyon tarafından kabulü zorunludur. Ertelemeyi gerektiren zorunlu sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri Federasyona aittir. Takımların anlaşması ile müsabakalar ertelenemez. Kulüplerin, futbolcuların toplu zehirlenme, kaza, sınav, doğal afetler vs gibi durumlarda müsabakanın ertelenmesine ilişkin taleplerine Federasyon karar verir.
Ertelenen müsabakalar
Madde 19: (1) Her ne sebeple olursa olsun ertelenen müsabakalar, Federasyonca uygun görülen bir tarihte oynatılır. Erteleme müsabakalarına, ancak erteleme tarihinde müsabakada yer alma hakkı olan antrenör, idareci ve futbolcular katılır.
2-) Resmi yarışma cezası, cezalının, suçu işlediği kategorideki resmi yarışmaları sayılarak men suretiyle infaz edilir.Yarışmaktan men veya hak mahrumiyeti cezaları, resmi fikstürde ilan edilen ilk maçtan itibaren uygulanır. Federasyon Genel Sekreterliğince bu maçlar infaz yazısında açık bir şekilde ilgiliye bildirilir.
3-) Maçın ertelenmesi halinde cezalı kişi veya kuruluşun cezası, ertelenen maçta infaz edilir. Maçta oynama hakkı olmayan kişi, ertelenen maçta’ da oynayamaz. Cezalar Federasyonun resmi internet sitesinde “Ceza Tahtası” bölümünde ilgili sporcunun oynayamayacağı müsabakalar belirtilmek suretiyle ilan edilir.
 4-)Cezalı kişinin, başka bir kulübe transfer olması halinde yeni kulübün ilk maçından itibaren cezası infaz edilir. Maçın fikstürde ilan edildiği tarihte cezalı olmayan fakat tehir edilen tarihte cezalı olan bir sporcu, tehir karşılaşmasında yer alamaz ve yer almadığı tehir karşılaşması cezalı maç sayısından düşülür.
5-) Yarışma mevsiminde tamamlanmayan (Toplam (4) dört sarı karttan kaynaklanan cezalar hariç) resmi yarışma sayısı ile men cezasının infazı sonraki yarışma sezonuna intikal eder ve sezonun ilk resmi yarışmasından başlanarak aralıksız uygulanır.
Müsabakanın yarıda kalması
Madde 20: (1) Müsabaka, bu Talimatın 28’nci maddesinin b fıkrasında yazılı hallerin dışında doğan zorlayıcı sebepler dolayısıyla tamamlanamadığı takdirde başka bir gün yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, yeniden yapılmasına veya yarıda kaldığı zamanki sonucu ile tescil olunmasına Federasyon karar verir.
Takım kadroları
Madde 21 (1) Müsabakalarda yer alacak futbolcuların yaş ve statüsünü her sezon başında Federasyon tespit ve ilan eder.
Futbolcuların uygunluğu
Madde 22: (1) Müsabakaya girecek futbolcunun;
a)Temsil edeceği kulüp adına o sezon için tescil ile vize işlemlerini yaptırmış ve lisansını almış olmalıdır.
b) Herhangi bir sebeple müsabakaya girmekten men edilmemiş olması, zorunludur.
c) Federasyon sezon başlamadan önce, takımların kadrolarında yabancı futbolcuların bulunup, bulunmamasına veya sayısını belirlemeye yetkilidir.
Oyuncu değiştirilmesi ve çıkarılması
Madde: 23:(1) Hakem tarafından oyun başladıktan sonra oyundan ihraç edilen futbolcular, tekrar müsabakaya dönemeyeceği gibi, yerine de başka bir futbolcu alınamaz.
Oyun başlamadan önce ihraç edilen oyuncuların yerine ismi bildirilmiş yedeklerden oyuncu alınabilir. İhraç edilen yedek oyuncu yerine maç listesine başka bir yedek oyuncu yazılamaz.
Müsabaka kadroları
Madde: 24:(1) Bir takım iki kaleci dört futbolcudan az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz. Takım yöneticisi, müsabaka başlamadan önce, müsabakada yer alacak bir asil ve yedek kaleci olmak üzere, altı futbolcu ve en fazla altı (6) yedek futbolcunun isim listesini toplam ondurt(14) sporcunun ismini ve forma numarasını yazarak imzalayıp hakeme vermek zorundadır. Müsabakadan önce ibraz edilen futbolcu listeleri ve futbolcu lisansları rakip takımlar tarafından incelenerek uygunlukları, listeler imzalanarak kabul edilir, varsa itirazları liste üzerinde yazı ile belirtilir. Böyle bir durumda itiraz karşı tarafa okutularak imzalattırılır.
  
2-) Yöneticiler, asil ve yedek kaleci olmak üzere 6 (Altı) kişilik oyuncu kadrosu yazmalarına rağmen altı futbolcudan az bir kadro ile oyuna başlarsa altı kişilik listede ismi yazılı futbolculardan eksik olanlar geldiklerinde oyuna girebilirler. Bir takımdan oyun içerisinde toplam oyuncu sayısı kaleci dahil dört (4) kişi kaldığında maç tatil edilir. Müsabakaya devam edilmez.
3-) Erkek ve bayan futbolcular yalnız kendi kategorilerindeki müsabakalara katılabilirler. Kaleci ve oyuncu olarak lisansı tescil edilen sporcular, sadece statülerinde oynayabilir. Bu statüdeki sporcular, antrenör sporcu olarak müsabakalarda görev alabilirler. Ancak; kulüplerinde başkan ve yönetim kurulu üyelerinden o lige ait antrenör belgesi olanlar antrenör olarak görev alabilir. Sporcu olarak görev alamazlar. İsim listesini sırası ile yönetici, yoksa teknik sorumlu, yoksa antrenör, yoksa takım kaptanı imzalayabilir
Sonuçların ilanı
Madde 25 (1) Ampute futbol oyun kurallarına göre tamamlanmış müsabakaların sonuçları, hakem raporları ile belirlenir.
 
Oyun kurallarına göre tamamlanamayan müsabakaların sonuçları,  hakem, gözlemci ve temsilci raporları doğrultusunda Federasyon tarafından karara bağlanır ve ilan edilir.
Hükmen yenik sayılma halleri
Madde 26:1-) Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir
a)  Müsabakanın ilan edildiği sahaya, belirlenen saatte asil ve yedek kaleci, 4 oyuncu olmak üzere 6(Altı ) kişiden az bir kadro ile çıkmak veya müsabaka başlamadan önce sahayı terk etmek, ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple kadronun 4 (dört) kişiye inmesi, (bu durumda müsabakaya devam edilmez.)
b) Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için lisans vizesi yapılmamış futbolcu oynatılması,
c)Futbolcuların lisanslarının veya Federasyonun onaylı isim çizelgelerinin hakeme ibraz edilmemesi neticesinde maçın yapılmamış olması,
d) Lisans kontrolünden sonra hakemin futbolcuları tanımamasından yararlanarak değiştirmek,
e) Takımda futbolcularla, yabancı uyruklu futbolcuların belirlenmiş sayıdan fazla olması, kadroda bulundurulması zorunlu tutulan futbolcuların kadroda bulundurulmaması ve Federasyon tarafından müsabakaların organizasyonuna ilişkin belirlenmiş diğer esas ve kurullara uyulmaması.
f) Cezalı veya idari tedbirli bulunan futbolcu veya futbolcuların oynatılması,
g) Aynı sezonda, müsabakalarda üst üste veya aralıklı dahi olsa ihraca dönüşmeyen ihtarlık hareketleri nedeniyle toplam 4 sarı kart gören futbolcunun aynı kategorideki ilk resmi müsabakada oynatılması,
h) Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, sahte lisans kullanılması ve/veya lisans üzerinde tahrifat yapılmış olması,
ı) Federasyonun, müsabakalar için çıkardığı yönerge ve genelgelerdeki hükümleri, o sonuca etki edecek şekilde ihlal etmek,
j) Ertelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcunun oynatılması,
k) İhraç veya sakatlık nedeni ile kaleye geçecek kaleci bulunmaması,
2-) Yukarıda belirtilen hallerde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber,(b,d,e,f,g,h,ı,j) bentlerindeki sebeplerden dolayı ilgililer hakkında Federasyon Disiplin Talimatını uygulamak üzere işlem yapılır. Ayrıca bu halleri bilmemek kulüpler ve ilgililer için mazeret sebebi olamaz.
3-) Yukarıda anılan (b, d, e, f, g, h, ı, j) fıkralarında yazılı nedenlerden dolayı müsabakayı takip eden 3 (üç) gün içinde, belgeleri ile birlikte itiraz edilebilir. Belgesi ibraz edilmeyen ve depozitosu yatırılmayan itirazlar incelenmeye alınmaz.
4-) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım gol atılmış olsa dahi, hiçbir gol geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.
Kırmızı ve sarı kart uygulamaları
Madde 27: (1) Hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılan oyuncular (Rakibin bariz gol şansını engellemek ve 2. sarı karttan dolayı ihraç edilme durumu hariç) başka disiplin suçu işlemememiş olmak kaydıyla takip eden ilk iki müsabakada oynamama cezası alırlar. Ayrıca disiplin suçu işlerlerse Disiplin Kurulunca verilecek ceza ayrı uygulanır.
b) Sezonun sona ermesi nedeniyle infazı tamamlanmamış direkt kırmızı kart cezaları gelecek sezona aktarılır.
c) Bir futbolcunun bir müsabakada sarı kart görmesinden sonra, doğrudan kırmızı kart veya ikinci bir sarı kart nedeniyle kırmızı kart görmesi halinde söz konusu sarı kartlar hakem raporlarında belirtilmez ve toplam 4 (dört) sarı kart hesabında dikkate alınmaz.
d)Resmi müsabakalarda oyun kurallarından doğan ihlaller nedeniyle oyundan çıkarılan futbolcular (futbolcunun ikinci sarı kart nedeniyle veya bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarıldığı hallerde, başka disiplin suçu işlememiş olmak kaydıyla)otomatik olarak, takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz.
e) Bir sezonda görülen sarı kartlar ve cezaları sonraki sezona taşınmaz. Sarı kart cezaları bulunduğu sezon içinde değerlendirilir. Her sezon başında bir önceki sezona ait tüm sarı kart cezaları sıfırlanır. Dört(4) sarı karttan kaynaklanan kart cezaları infaz edilmemiş olsa dahi bir sonraki sezona aktarılamaz.
Puan silinmesi, lig dışı bırakma ve alt kümeye indirmeye neden olan haller
Madde 28:(1) Puan Silinmesi, Lig dışı bırakma ve alt kümeye indirmeye neden olan haller;
a) Bir lig sezonunda müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, gelip müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar, puan silinir.
Aynı şekilde bir lig sezonunda ikinci defa müsabakaya gelmeyen, gelip müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu takımla müsabakası olan diğer takımlar oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılır.
b) Bu Talimatın 29 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirlenen nedenlerden dolayı hakemin müsabakayı devam ettirme imkânını bulamaması halinde Federasyonun Yönetim Kurulu tarafından, birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına ve ayrıca olayın durumuna göre galibiyet halinde verilen puan kadar silinmesine karar verilir.
c) Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu sahayı terk etmemesi ve bu nedenle müsabakanın tatil etmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca galibiyet halinde verilen puan kadar puanı silinir. Hakem çıkarma kararını takım kaptanına bildirir. Takım kaptanı bu futbolcunun çıkarılmasını sağlayamadığı takdirde, takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder.
d) Bu Talimatın, 29’ncu maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde kendi seyircileri tarafından herhangi bir bölgenin emniyet ve güvenliğini, hakemlerin, futbolcuların, idareci ve görevlilerin veya müsabakayı izleyen diğer kişilerin can güvenliğini zedeleyecek derecede, sahaların içinde veya dışında, ciddi olaylar çıkarıldığında ve Federasyonca kanaat getirilen takımların da (b) fıkrasındaki uygulama bahis konusu olan veya olmayan hallerde dahi, sezon sonuna kadar yapacakları müsabakaları iptal etmeye ve devam eden sezonda da bir alt lige indirilmelerine veya en alt ligde bulunanlar için de lig dışı bırakılmalarına Federasyonca karar verilebilir.
e) Bu Talimatın 29.maddesinin hallerinden birinin bulunduğu sezonda ikinci kez tekrarlayan kulüplerin takımları, bulunduğu sezonda müsabakalardan çıkarılarak bu takımla müsabakası olan takımlar oynamaksızın hükmen galip sayılırlar. Bu durumda olan takımların takip eden sezonda müsabakalara alınıp, alınmaması konusunda Federasyon karar verir. Alt lig bulunmaması halinde bir yıl müsabakalara alınmazlar.
f) Tarafların bir müsabakayı, sonucu üzerinden anlaşarak, yaptıklarına Federasyonca kanaat getirilmesi halinde her iki takım bir alt lige indirilir. Alt lig bulunmaması halinde bir yıl müsabakalara alınmazlar.
2-) Müsabaka sonucu üzerinde anlaşma iki takımın futbolcuları arasında olmuşsa, her iki takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar, anlaşma yalnız bir takım futbolcuları arasında olmuşsa, futbolcuların mensup olduğu takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puanı silinir. İlgililer Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. Bu maddeye göre puanları tenzil edilen takımların oynadıkları müsabakalarda puanları bulunmuyorsa,(eksi puan uygulaması yapılır) sonradan yapacakları müsabakaların ilkinden başlamak üzere puanları mahsup edilir.
Tamamlanmayan müsabakaların sonuçları
Madde 29: (1) Kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik sorumluları ve antrenörleri ile görevlilerinin ayrı veya birlikte hakeme fiili eylemde bulunmaları, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakaya devam olunması olanağının kalmadığı durumlarda, hakem müsabakayı tatil ettiğini ilan eder. Bu halde yönetim kurulu olaya sebebiyet veren takımın/takımların hükmen mağlubiyetine karar verir, ayrıca olay ve fiillerin niteliğine göre ilgililer Disiplin Kuruluna sevk edilir.
b) Seyircilerin taşkın ve edebe aykırı hareketleri ile birlikte müsabakaya fiili eylemleri sonucu, müsabakanın devam ettirilmesine olanak kalmaması halinde, hakem müsabakayı tatil ettiğini ilan eder. Bu halde yönetim kurulu, takımların birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verir, ayrıca olayın ve fiillerin niteliğine göre ilgililer Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir.
c) Eğer müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse bu müsabakalarından ihraç edilir ve ertesi yıl aynı mahiyetteki müsabakalara katılamaz.
d) Yönetim Kurulu, maddede öngörülen tüm hallerde karar verirken, maçın hakemleri, gözlemcisi, Federasyon temsilcisi, Federasyon veya Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin, ilgililerin raporlarını göz önünde bulundurur. Yönetim kurulu yaptığı değerlendirmede, maçın tatil kararlarını uygun görmediği takdirde, maçın yeniden oynanmasına veya yarıda kaldığı zamanki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.
 
Müsabaka kıyafetleri
Madde 30.(1) Kulüpler sezon öncesi Federasyona tescil ettirdikleri formaları ile her türlü törene ve müsabakaya katılmak zorundadırlar. Aksine davranan kulüpler hakkında, yapılacak uyarıya rağmen bu tutumlarını değiştirmedikleri takdirde, Disiplin Kuruluna sevk edilmekle beraber, kulübün müsabakalarının belirlenecek süreç de başka sahalarda yaptırılmasına Federasyonca karar verilebilir. Takım formalarının renklerinde benzerlik olması durumunda, ev sahibi takım farklı şekilde forma giymek zorundadır.
Müsabaka hakemleri
Madde 31: (1)
a) Müsabakalarda görevlendirilecek hakemler ve gözlemcilere ilişkin usul ve esaslar Ampute Futbol MHK Hakem ve Gözlemci Talimatında düzenlenmiş olup, talimat hükümleri uygulanır.
b) Müsabaka saatine 2 (iki) saat ve daha az zaman dilimi kalmış ise; müsabakanın oynatılıp oynatılmaması kararı hakeme, 2 (iki) saatten fazla süre var ise, Federasyona aittir.
c)  Resmi veya özel kolluk kuvvetleri olmaksızın görevliler müsabakayı başlatamazlar.
d) Hakemler görevlerini ampute futbol oyun kurallarına ve MHK’ nin ilgili talimatlarına uygun olarak yaparlar.
İtirazlar
Madde 32: (1)İtirazlar aşağıdaki hal ve şekilde yapılır;
a) Müsabaka öncesi itirazlar; ampute futbol oyun kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir duruma karşı yapılacak itirazların, müsabaka listesinde adı geçen kulüp yöneticisi tarafından yazılı olarak yapılır.
b) Müsabaka esnasındaki itirazlar; müsabaka başladıktan sonra ampute futbol oyun kurallarına aykırı durumlar da sözlü olarak hakeme bildirilir, ihlal söz konusu ise federasyon gözlemcisi ve temsilcisi ve müsabakanın hakemince karara bağlanır.
c) Müsabaka sonrası itirazlar; ampute futbol oyun kurallarına aykırı bir uygulama söz konusu ise, buna bağlı olarak, yapılacak itirazlar, kulüp başkanı tarafından yapılır. İtiraz Kulübün başlığını içeren yazılı dilekçe ile itirazı Federasyona yapılır.
Dilekçeye Federasyonun mevcut banka hesabına yatırılan itiraz ücret dekontu eklenir. İtiraz en geç maçı takibenden üç gün içinde yapılır. Dekont eklenmeyen (itiraz ücreti yatırılmayan)itirazlar işleme konulmaz.
     Yapılan itirazlar neticesinde federasyonun kararına, kararın tebliğ edildiği tarihten yedi(7) gün içinde Tahkim Kuruluna itirazını edilebilir
İtiraz ücreti
Madde 33.(1) Müsabaka başlamadan öncesi, esnası ve sonrası yapılan itirazların incelenebilmesi için itirazın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde, Federasyonca tespit edilen ve ilan edilen 300.00               ( Üç yüz Türk Lirası )  itiraz ücretinin Federasyon hesabına yatırılması ve belgesinin Federasyona verilmesi zorunludur. Federasyon itirazı haklı bulduğu takdirde, itiraz ücreti iade edilir. İtiraz reddedildiği takdirde federasyonca gelir kaydedilir.
Yabancı uyruklu futbolcu sayısı
Madde 34:(1) Takımlarda yer alacak ampute futbol yabancı uyruklu futbolcu sayısı her sezon başında Federasyonca belirlenir ve ilan edilir.
Resmi ve özel milli müsabakalara çağrılan futbolcular
Madde 35:(1) Milli takım kamplarına, yapılacak resmi veya özel uluslararası müsabakalar için seçilen futbolcular yapılan çağrıya uymak zorundadırlar. Mazeretsiz bu çağrıya, uymayan sporcular Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Talimatta bulunmayan hükümler
Madde 36:(1) Bu Talimat hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu karar vermeye yetkilidir.
Yürürlük
Madde 37:(1) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 38: Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

Spor Karşılaşmalarında Manipülasyona İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Kabul Edildi

Avrupa Konseyi bünyesinde uzun zamandan beri spor karşılaşmalarında şike, bahis gibi konularda çalışmalar yürütülüyordu.

Sonunda çalışmalar sonuç verdi ve uluslararası bir sözleşme hazırlandı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün Sporda Manipülasyona İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi‘ni kabul etti. Sözleşme’ye ilişkin Bilgi Notu (Fransızca) ve Açıklayıcı Rapor da Avrupa Konseyi’nin sitesinde yayınlandı.

Sözleşme sadece Avrupa Konseyi üyesi devletlere açık olmayacak. Bütün devletler Sözleşme’ye taraf olabilecek.

Sözleşme, 18 Eylül’de İsviçre’de yapılacak Bakanlar toplantısında devletlerin imzasına açılacak.

Sözleşme ile ilgili detaylı açıklamaları ilerleyen günlerde paylaşacağım.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Kamp Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Kamp Eğitim Talimatı yürürlüğe girdi.
Talimatın Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/frfStW
Talimatın federasyonun sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/wLuUmz
Bu talimatın iki kurumun Internet sitesindeki başlığı “Kamp Talimatı” olmasına rağmen, metin içinde başlık “Kamp Eğitim Talimatı” olarak yazılmış.

Türkiye Cimnastik Federasyonu İl Temsilcileri Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu İl Temsilcileri Talimatı yürürlüğe girdi.

Talimatın Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/cU8IuT (08.05.2014)

Talimatın federasyonun sitesinde yayınlanan metni için bkz. http://goo.gl/L0fcp2 (21.05.2014)

Torba Kanun’daki Sporla İlgili Düzenlemeler

Kamuoyunda ve hukukçular arasında “Torba Kanun” olarak adlandırılan; ilgili ilgisiz birçok kanunu değiştiren kanunun bir örneğini daha gördük.
Bu kanunda sporla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.
Kanunun ilgili maddelerini paylaşıyorum.
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6495
Kabul Tarihi: 12/7/2013
MADDE 3- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5- Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;
a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.
Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.”
MADDE 34- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kurum, bankacılık hizmetleri ve işlemleri ile 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında yer alan banka kartı ve kredi kartlarının, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde yazılı suçların işlenmesinde kullanılmasını önlemekle yükümlü ve yetkilidir.”
MADDE 46- 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6- (1) İlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca şans oyunları tertip edenler (Türkiye Jokey Kulübü) için bu maddenin yayımı tarihinden evvel Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda tahakkuk ettirilen kamu payı borçları ödeninceye kadar 5 inci maddede düzenlenen yatırım ve  işletme  giderleri  üst   sınırı  %23 olarak uygulanır. Bu dönem içinde, anılan kamu payı borçları nedeniyle yapılan ödemeler hesaplanan kamu payından mahsup edilebilir.”
MADDE 47- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanına giren suçların internet ortamında işlendiğini tespit etmeleri hâlinde, bu yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı alabilirler. Erişimin engellenmesi kararları uygulanmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilir.”
MADDE 100- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.”

Doğrudan sporla bağlantısı olmasa bile, bir hükmü daha paylaşmak isterim.

MADDE 70- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- (1) Bakanlık bünyesinde; gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak, gençlik alanında üretilecek politikalara katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler uygulamak, gençler ve gençlik alanında faaliyet gösteren organizasyonlar arasında koordinasyona yardımcı olmak ve gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını artırmak amacıyla gençlerin oluşturduğu veya gençlik alanında faaliyette bulunan dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar, gençlik kulüpleri, öğrenci konseyleri, kent konseyi gençlik meclisleri ve benzeri organizasyonların üye olabileceği Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi kurulur. Konseyin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulur.

(2) Konseyin kurulması, işleyişi, yönetimi, görevleri ve denetimine ilişkin hükümler ile Konseyin çalışma usul ve esasları ve sair hususlar Bakanlar Kurulunca düzenlenir.”

Fransız Parlamentosu’nda Finansal Fair-Play ve Profesyonel Spora Destek Tartışılacak

Fransız Parlemantosu sporla ilgili sorunları sık sık tartışıyor. Parlamenterler çeşitli konularda raporlar hazırlayıp Parlamento’ya sunuyorlar.

Fransız Meclisi’ne son olarak “finansal fair-play kurallarınınFransız spor sistemine uygulanması” ve “profesyonel spora destek politikası” hakkında iki rapor sunuldu.

Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Geçtiğimiz günlerde halter ve atletizmde onlarca sporcunun doping ihlali yaptığı tespit edildi.

Kamuoyunda sporculara verilen yüksek ödüllerin doping kullanımında etken olduğu görüşü paylaşılıyor.

Başarılı sporcular bir yönetmeliğin verdiği yetki ile ödüllendiriliyorlar. Yönetmeliği paylaşıyorum.

Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri ve antrenörleriyle başarıda emeği geçen diğer spor elemanlarına ayni veya nakdi ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; olimpiyat oyunlarında, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Akdeniz Oyunlarında, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında, gençlik olimpik oyunlarında, Deafolimpik oyunlarında, federasyonların ulusal ve ödüllü müsabakalarında, Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında; büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine antrenörlerine ve spor elemanlarına verilecek ödülleri kapsar. [1]

 Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Antrenör: İkinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

b) Deafolimpik: Dört yılda bir yapılan İşitme Engelliler Dünya yaz oyunları ve kış oyunlarını,

c) Federasyon: Spor federasyonlarını,

ç) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

e) IOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesini,

f) Ödül: Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör ve antrenör ile diğer spor elemanlarına verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirasını,

g) Parolimpik: Engelliler Parolimpik Komitesince düzenlenen olimpiyat oyunlarını,

ğ) Spor elemanı: Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen ve müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları,

h) Spor kulübü: Genel Müdürlük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile federasyonların faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,

ı) Takım sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış olduğu müsabaka ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp, takım derecelendirilmesi yapılan branşlarla ilgili müsabakayı (Takım sporlarında ulusal ve uluslararası müsabakalar için yedekleriyle birlikte öngörülen sporcu sayısı esas alınır. Ferdi müsabakaların takım sıralaması ve tasnifi bu kapsamda değildir.),

i) Teknik direktör: Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

j) Universiade: İki yılda bir yapılan Dünya üniversite spor oyunlarını,

ifade eder.

 Ödül verilebilecek spor müsabakaları 

Madde 5- (1) Olimpiyat oyunlarında, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Akdeniz Oyunlarında, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında, gençlik olimpik oyunlarında, Deafolimpik oyunlarında, federasyonların ulusal ve ödüllü müsabakalarında, Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine ve antrenörlerine bu Yönetmelikte belirtilen ödüller verilebilir.

 Olimpik ve parolimpik spor dallarında yapılan uluslararası müsabakalar

Madde 6- (1) Olimpiyat oyunlarında, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 2000 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 1500 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 1000 adet,

ç) Dereceye giren sporcunun teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 250 adet, ikinci olan her sporcusu için 200 adet, üçüncü olan her sporcusu için 150 adet,

d) Kulüplere;

1) Her birinci için en fazla 750 adet,

2) Her ikinci için en fazla 500 adet,

3) Her üçüncü için en fazla 400 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpiyat oyunlarında, takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 750 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 600 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 500 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 750 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 600 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 500 adet,

d) Takımın dereceye girmesi halinde kulüplere;

1) Takımın birinci olması halinde her sporcusu için en fazla 500 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde her sporcusu için en fazla 400 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde her sporcusu için en fazla 300 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Dünya şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 1000 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 750 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 500 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 150 adet, ikinci olan her sporcusu için 125 adet, üçüncü olan her sporcusu için 100 adet,

d) Kulüplere;

1) Birinci olan her sporcu için en fazla 400 adet,

2) İkinci olan her sporcu için en fazla 300 adet,

3) Üçüncü olan her sporcu için en fazla 200 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Dünya şampiyonalarında, büyükler kategorisinde takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 500 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 400 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 300 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 500 adet, takımın ikinci olması halinde 400 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 300 adet,

d) Takımın dereceye girmesi halinde kulüplere;

1) Takımın birinci olması halinde her sporcusu için en fazla 300 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde her sporcusu için en fazla 200 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde her sporcusu için en fazla 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(5) Dünya şampiyonalarında, gençler ve ümitler kategorilerinde, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 200 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 150 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 100 adet,

ç) Dereceye giren sporcunun teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 60 adet, ikinci olan her sporcusu için 50 adet, üçüncü olan her sporcusu için 40 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 150 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 100 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(6) Dünya şampiyonalarında, gençler ve ümitler kategorilerinde, takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 100 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 75 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 50 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda sporculara verilen ödülün ½’si kadar sporcunun mensubu bulunduğu spor kulübüne,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(7) Dünya şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 100 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 75 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine; birinci olan her sporcusu için 30 adet, ikinci olan her sporcusu için 20 adet, üçüncü olan her sporcusu için 15 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 35 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 25 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan klüplere en fazla 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(8) Dünya şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde, takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 30 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 10 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 50 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 40 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 30 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda sporculara verilen ödülün ½’si kadar sporcunun mensubu bulunduğu spor kulübüne,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(9) Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 500 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 350 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 200 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 100 adet, ikinci olan her sporcusu için 80 adet, üçüncü olan her sporcusu için 60 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 200 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 150 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(10) Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 300 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 200 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 300 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 200 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 100 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda kulüplere;

1) Takımın birinci olması halinde her sporcusu için en fazla 100 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde her sporcusu için en fazla 80 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde her sporcusu için en fazla 60 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(11) Avrupa şampiyonalarında, gençler ve ümitler kategorilerinde, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 100 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 75 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 35 adet, ikinci olan her sporcusu için 25 adet, üçüncü olan her sporcusu için 15 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 50 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 25 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 15 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(12) Avrupa şampiyonalarında, gençler ve ümitler kategorisinde, takımlar müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 40 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 50 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 40 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 20 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda sporculara verilen ödülün ½’si kadar sporcunun mensubu bulunduğu spor kulübüne,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(13) Avrupa şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 50 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 30 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 10 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 20 adet, ikinci olan her sporcusu için 15 adet, üçüncü olan her sporcusu için 10 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 25 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 15 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(14) Avrupa şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 25 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 10 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 30 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 20 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 10 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda sporculara verilen ödülün ½’si kadar sporcunun mensubu bulunduğu spor kulübüne,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

 Kulüplerin branşlarında katıldıkları Dünya ve Avrupa şampiyonaları

Madde 7 – (Değişik: 01.11.2008 – 27041 R.G. – 2008/14202 BKK/1 md.)

(1) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan, kulüplerin büyükler kategorisinde katıldığı Dünya şampiyonalarında;

a) Birinci olan kulübe en fazla 5000 adet,

b) İkinci olan kulübe en fazla 3000 adet,

c) Üçüncü olan kulübe en fazla 1500 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan, kulüplerin büyükler kategorisinde katıldığı Avrupa şampiyonalarında;

a) Birinci olan kulübe en fazla 3000 adet,

b) İkinci olan kulübe en fazla 1500 adet,

c) Üçüncü olan kulübe en fazla 750 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakaların dışında kalan ferdi branşların takım müsabakaları;

a) Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan kulübe en fazla 1000 adet,

2) İkinci olan kulübe en fazla 750 adet,

3) Üçüncü olan kulübe en fazla 500 adet,

b) Avrupa şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan kulübe en fazla 750 adet,

2) İkinci olan kulübe en fazla 500 adet,

3) Üçüncü olan kulübe en fazla 250 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Yukarıda belirtilen kulüp müsabakalarının; gençler, ümitler ve yıldızlar kategorisinde yapılması halinde derece elde eden kulüplere, ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile; gençler ve ümitlerde büyüklere verilen ödülün 1/5’i, yıldızlarda ise büyüklere verilen ödülün 1/8′ i kadar ödül verilebilir.

 Kulüplerin branşlarında katıldığı Dünya veya Avrupa kupaları

Madde 8 – (1) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan; kulüplerin branşlarında katıldığı olimpik branşlardaki Dünya ve Avrupa kupalarında;

a) Avrupa Kupası büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan kulübe en fazla 2000 adet,

2) İkinci olan kulübe en fazla 1500 adet,

3) Üçüncü olan kulübe en fazla 750 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

b) Dünya Kupası yapılması halinde, Avrupa kupalarındaki ödüller ½ oranında artırılabilir.

 Akdeniz Oyunlarında derece alan sporcular

Madde 9 – (1) Akdeniz oyunlarında, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olanlara en fazla 100 adet,

b) İkinci olanlara en fazla 75 adet,

c) Üçüncü olanlara en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; sporcusunun birinci olması halinde en fazla 35 adet, sporcusunun ikinci olması halinde en fazla 25 adet, sporcusunun üçüncü olması halinde en fazla 15 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 40 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 30 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan klüplere en fazla 20 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Akdeniz oyunlarında, takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 30 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 100 adet, takımın ikinci olması halinde 75 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 50 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda kulüplere;

1) Takımın birinci olması halinde her sporcusu için en fazla 30 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde her sporcusu için en fazla 20 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde her sporcusu için en fazla 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

 Universiade müsabakalarında derece alan sporcular

Madde 10 – (1) Universiade ferdi müsabakalarında;

a) Birinci olan sporculara en fazla 200 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 150 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 100 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 60 adet, sporcusu ikinci olana 40 adet, sporcusu üçüncü olana 20 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Universiade takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 200 adet, sporcusu ikinci olana 150 adet , sporcusu üçüncü olana 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

 Dünya Üniversite Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu, Gençlik Oyunları ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporcular

Madde 11 – (1) Dünya Üniversite Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu, Gençlik Oyunları ferdi müsabakalarında;

a) Birinci olan sporculara en fazla 50 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 30 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 20 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 20 adet, sporcusu ikinci olana 15 adet , sporcusu üçüncü olana 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Dünya Üniversite Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu, Gençlik Oyunları takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 30 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 10 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 30 adet, takımın ikinci olması halinde 20 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

 Olimpik olmayan spor dallarında yapılan uluslararası müsabakalar

Madde 12 – (1) Dünya şampiyonalarında; en az değişik 15 ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette yarıştığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı ve spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak;

a) Sporculara; büyükler kategorisinde olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında aynı kategorilerdeki sporculara verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

b) Teknik direktöre; olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında teknik direktöre verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

c) Kulüplere; olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında kulüplere verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

ç) Gençler ve ümitlerde; olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

d) Yıldızlarda; olimpik spor dallarında Dünya şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1 /5’ini geçmemek üzere,

e) Takım müsabakalarında olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında takımlara verilen ödülün 1/ 5’ini geçmemek üzere,

ödül verilebilir.

(2) Ancak; IOC tarafından tanınan spor dallarında; yukarıda belirlenen oranlar, ödül değerlendirme komisyonu tarafından ½’sine kadar artırılabilir.

(3) Avrupa şampiyonalarında; en az değişik 10 ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette yarıştığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı ve spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak;

a) Büyükler kategorisinde olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında aynı kategorilerdeki sporculara verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

b) Teknik direktöre; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında teknik direktöre verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

c) Kulüplere; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında kulüplere verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

ç) Gençler ve ümitlerde; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

d) Yıldızlarda; olimpik spor dallarında Avrupa şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/ 5’ini geçmemek üzere,

e) Takım müsabakalarında olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında takımlara verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

ödül verilebilir.

(4) Ancak; IOC tarafından tanınan spor dallarında; yukarıda belirlenen oranlar, ödül değerlendirme komisyonu tarafından ½’sine kadar artırılabilir.

 Ulusal müsabakalar

Madde 13 – (1) Olimpik spor dallarının ulusal müsabakalarında başarılı olan toplam 600 sporcu ve bunların yetişmelerinde ve başarılarında emeği geçen toplam 250 antrenörü geçmemek üzere ve her birine, federasyon başkanının teklifi, ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile en fazla 60 Cumhuriyet Altını karşılığı ödül verilebilir. Bu ödül, bir defada verilebileceği gibi Genel Müdürün onayı ile aylara da yayılabilir.

Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetleri

Madde 14 – (1) Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetlerine katılan sporcular, kulüpler ve teknik direktörlere aşağıdaki ödüller verilebilir.

a) Dünya şampiyonasında veya Dünya kupasında derece alan milli takım sporcularının her birine;

1) Takımın birinci olması halinde en fazla 500 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 400 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 300 adet,

b) Avrupa şampiyonasında başarılı olan milli takım sporcularının her birine;

1) Takımın birinci olması halinde en fazla 300 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 200 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 100 adet,

c) Şampiyonlar liginde derece yapan kulüplerden;

1) Birinci olan kulübe en fazla 37.500 adet,

2) Şampiyonluk finali oynayan kulübe en fazla 26.000 adet,

3) Yarı final oynayan kulübe en fazla 15.000 adet,

ç) Şampiyonlar liginde oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 125 adet,

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet,

3) Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet,

d) UEFA kupasında derece yapan kulüplerden;

1) Birinci olan kulübe en fazla 30.000 adet,

2) Şampiyonluk finali oynayan kulübe en fazla 15.000 adet,

3)Yarı final oynayan kulübe en fazla 7.500 adet,

e) UEFA kupasında oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet,

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet,

3) Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 50 adet

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Şampiyonlar liginde veya UEFA kupasında şampiyon olan takım süper kupayı aldığı takdirde ilaveten 10.000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Yukarıda belirtilen müsabakalarda takımları çalıştıran teknik direktöre bir sporcunun aldığı ödülün iki katı ödül verilebilir.

 Rekor kırılması

Madde 15 – (1) Uluslararası müsabakalarda olimpiyat, Dünya veya Avrupa rekoru kıran sporcuya, bu müsabakalardan alması gereken ödülün yarısı kadar Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ilave ödül verilebilir. Aynı müsabakalarda birden fazla rekor kırılması halinde en yüksek rekoru değerlendirilir.

 Ödüllerin veriliş şekli ve mahsup

Madde 16 – (1) (Değişik: 30.07.2008 – 26952 R.G. – 2008/13863 BKK/2 md.) Ödüller, federasyon başkanının teklifi, ödül değerlendirme komisyonunun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile verilir.

(2) Doping kontrolü yapılan müsabakalarda doping sonuçları alınmadan hiçbir şekilde ödül verilmez.

(3) Birbirinin devamı olan ve sonucu birincilikle biten veya şampiyonluğa varan uluslararası müsabakalarda verilecek ödüllerden, daha evvelki etaplarda verilen ödüller mahsup edilir.

(4) (Değişik: 30.07.2008 – 26952 R.G. – 2008/13863 BKK/2 md.) Ödüllerin ödenmesinde; ödüllerin hak edildiği müsabakanın bitimi tarihinde İstanbul Altın Borsasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama altın fiyatı esas alınır.

 Aynı müsabakada ödül alınması

Madde 17 – (1) Uluslararası seviyedeki ferdi müsabakalarda sporculara aldığı dereceden dolayı takım tasnifi yapılması halinde takıma ödül verilmez.

(2) Bir spor dalında birden fazla disiplinde veya stilde yapılan müsabakada toplamda elde edilen dereceler ödüle esas alınıyor ise; toplamda dereceye giremeyip branşın disiplininden veya stilinden herhangi birinde ilk üç dereceden birini elde eden sporculara derecesinin karşılığında öngörülen ödülün yarısı verilebilir.

(3) Ancak, toplamda elde edilen derecenin karşılığı olan ödül, diğer disiplin veya stilde elde edilen dereceye tekabül eden ödülün altında ise, elde edilen en iyi derecenin karşılığı olan ödülün yarısı verilebilir.

Ödülün durdurulması ve ödülün geri alınması

Madde 18 – (1) Aşağıdaki hallerde ödül verilmesi durdurulur, suçlu olduğu tespit edilenlere ödül verilmez.

a) Dopingli olduğu tespit edilenlere, doping için numune vermekten kaçınanlara, doping ile ilgili uluslararası kuralları ihlal eden veya doping sebebi ile tedbirli olarak ceza kurullarına sevk edilenlere,

b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılanlara.

(2) (Mülga: 10.11.2008 – 27041 R.G. – 2008/14202 BKK/4 md.)

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerden dolayı ödülü iptal edilen sporcunun çalıştırıcılarına verilen ödüller geri alınır.

Ödüllü yarışmalar 

Madde 19 – (1) Uluslararası kurallara göre düzenlenen ödüllü müsabakalardaki ilgili branşın uluslararası federasyon kurallarına göre belirlenen ödülü verilir.

 Tescil şartı

Madde 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için dereceye giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı ay önce kulübe tescil edilmiş olması şarttır.

 Görevlendirilecek antrenör ve spor elemanlarına verilecek ödüller

Madde 21 – (1) Ferdi müsabakalarda sporcunun almış olduğu ödülden dolayı teknik direktöre verilen ödülün ½’si antrenöre verilir. Takım müsabakalarında ise teknik direktöre verilen ödülün ½’si, en fazla iki antrenör arasında eşit olarak paylaştırılır.

(2) Ferdi müsabakalarda birden fazla, takım müsabakalarında ise ikiden fazla antrenör görevlendirildiği takdirde, o müsabakadan dolayı antrenörlere verilecek ödül görevli antrenörler arasında paylaştırılır.

(3) Ferdi müsabakalarda; teknik direktör veya antrenöre verilecek ödül, ödül hak edilen müsabakadaki sporcuya verilen ödül miktarını geçemez.

(4) (Ek: 30.07.2008 – 26952 R.G. – 2008/13863 BKK/3 md.) Spor elemanlarına dereceye giren sporculardan dolayı olimpiyat oyunları için en fazla 25 adet, Dünya şampiyonalarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde ferdi ve takım müsabakaları için en fazla 20 adet, Avrupa şampiyonalarının müsabakaları için en fazla 15 adet, diğer uluslararası müsabakaların büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde ferdi ve takım müsabakaları için en fazla 5 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(5) (Ek: 30.07.2008 – 26952 R.G. – 2008/13863 BKK/3 md.) Spor elemanlarının birden fazla olması halinde verilecek ödül spor elemanları arasında paylaştırılır.

Deafolimpik oyunları

Madde 22 – (Değişik: 10.11.2008 – 27041 R.G. – 2008/14202 BKK/2 md.)

(1) İşitme engelliler spor dalında organize edilen; Deafolimpik oyunlarında en az yirmi, Dünya şampiyonalarında en az onbeş ve Avrupa şampiyonalarında en az on ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette katıldığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı, spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak sporcu, teknik direktör ile kulüplere;

a) Deafolimpik oyunlarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/2’si,

b) Dünya şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/3’ü,

ç) Avrupa şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Avrupa şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/2’si,

verilebilir.

(2) İşitme engelliler spor dalında organize edilen; Deafolimpik oyunlarında on ila ondokuz, Dünya şampiyonalarında sekiz ila ondört ve Avrupa şampiyonalarında beş ila dokuz sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette katıldığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı, spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak sporcu, teknik direktör ile kulüplere;

a) Deafolimpik oyunlarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/6’sı,

b) Dünya şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/8’i,

ç) Avrupa şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Avrupa şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/6’sı,

verilebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 23 – (1) (Değişik: 10.11.2008 – 27041 R.G. – 2008/14202 BKK/3 md.) Bu Yönetmelikte yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilecek diğer müsabakalarda başarılı olan veya Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör, kulüpler ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda fair-play ödülü alanlara ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü, Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir. Verilecek ödül 300 Cumhuriyet Altınını geçemez.

(2) Genel Müdürlük, federasyonlar, gençlik ve spor il müdürlüğü ile ilgili kurumlarca yurtiçinde veya yurtdışında yapılan ödüllü veya ödülsüz yarışmalarda ise ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü, Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir. Verilecek ödülün miktarı 75 Cumhuriyet Altınını geçemez.

Ödül değerlendirme komisyonu

Madde 24 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci, 12 nci, 13 üncü, 22 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen ödüllerin verilmesi; Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanının başkanlığında iki şube müdürü ve iki federasyon genel sekreterinden oluşturulacak ödül değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyonlarda kararlar oy çokluğu ile alınır ve Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir.

(2) Komisyonlarda yapılacak olan değerlendirmelerde; müsabakanın önemi, ilgili spor dalının gelişmişliği, ilgili branş, stil, sıklet veya kategori ile fiilen iştirak eden ülke veya sporcu sayısı, ülkenin tanıtımına katkısı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

Madde 25 – (1) 9/7/2004 tarihli ve 2004/7627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 26 – (1) Sayıştayın görüşü ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönetmelik 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Alkol Satışı İle İlgili Yeni Düzenlemeler

Kamuoyunun heyecanla tartıştığı alkol düzenlemeleri nihayet Resmi Gazete‘de (http://goo.gl/G9Gu5nyayımlandı.

6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile alkol satışı dahil birçok konuda düzenleme getirildi.

Alkollu içkilerin reklamı ve satışına ilişkin bu düzenlemeler alkol firmalarının spor sektörüne yatırım yapmasını, sponsor olmasını engelleyecektir.

Kanun değişikliği birçok yönden eleştirilse bile, kanımca Dünya Sağlıl Örgütü tavsiye kararları ve Avrupa Birliği üyesi devletlerin düzenlemeleri ile uyumludur.

Kanunda eksiklik bile vardır. Spor sahalarına yakın yerlerde alkol satışı yasaklanmamıştır. Kanımca, maç günleri spor sahalarına en az yüz metre uzaklığındaki alanlarda alkol satışı yasaklanmalıdır.

6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un alkollü içkilerle ilgili bölümünü paylaşıyorum.


6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


MADDE 2 – 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun mülga 6 ncımaddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“MADDE 6 – Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilir. Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez.
Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.
Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz.
On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır.
Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemez. Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz.
Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz.
Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez.
İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, Türkiye’de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine, zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarı mesajları konulur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satışa arz edilemez, satılamaz. Uyarı mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenir.
Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içkilerde kullanılamaz. Ancak, ihraç amaçlı üretilenlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda, elde edilen alkolsüz içkilerde; içeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol tamamen alınmış ise alkolün tamamen alındığı hususu tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılır.
Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz.”

MADDE 3 – 4250 sayılı Kanunun mülga 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Cezalar
MADDE 7 – Bu Kanunun 6 ncı maddesinin;
a) Birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yasakların her birine aykırı hareket edenlere ve ilgili işletme sahiplerine, beş bin Türk Lirasından iki yüz bin Türk Lirasına kadar,
b) Üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere, on bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar,
c) Yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar,
ç) Sekiz, dokuz ve onuncu fıkralarındaki yükümlülük ve yasakları ihlal eden üretici ve ithalatçılara, yüz bin Türk Lirasından aşağı olmamak kaydıyla, bu yükümlülük ve yasaklara aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar,
d) On birinci fıkrasındaki yasakları ihlal eden satıcılara, on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar,
e) Beşinci fıkrasındaki yasaklara aykırı hareket edenlere, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendinde öngörülen,
idari para cezası verilir.
ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa aykırı hareket edilmesi sonucunda çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması hâlinde, fail hakkında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre cezaya hükmolunur.
Bu maddenin (a), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen idari para cezalarını vermeye Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, televizyon ve radyolara uygulanacak idari para cezalarını vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, diğer bentlerde yer alan idari para cezalarını vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.
Birinci fıkranın (ç) bendinde tanımlanan kabahatin konusunu oluşturan ürünlerin ayrıca mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu kararı vermeye Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu yetkilidir.”

MADDE 4 – 4250 sayılı Kanunun mülga 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“MADDE 9 – Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almak isteyenlerin, öncelikle belediye veya il özel idaresinden iş yeri açma ruhsatı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesi almaları zorunludur. Tütün mamulü, etil alkol, metil alkol ve alkollü içki satmak isteyenlerin, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almaları zorunludur. Belediye veya il özel idaresi, ruhsat vermeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin görüşünü alır. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir.
Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Bu fıkradaki mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz.
Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranır.
İkinci fıkradaki mesafe sınırları içerisindeki taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılarda düzenlenecek süreli etkinlikler için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca açık alkollü içki sunum izni verilebilir.”

MADDE 5 – 4250 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinin tabelaları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasına uygun hâle getirilir.
ncı maddenin sekiz, dokuz ve onuncu fıkraları ile ilgili ikincil düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılır.
ncı maddenin sekiz, dokuz ve onuncu fıkraları kapsamına giren ürünler, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemelerin Resmî Gazete’de yayımından itibaren on ay içinde anılan fıkralardaki hükümlere uygun hâle getirilir. Uygun olmayan ürünler, bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemez.
9 uncu maddenin ikinci fıkrası, bu maddenin yayımı tarihinden önce iş yeri açma ruhsatı ve satış belgesi almış işletmeler için uygulanmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilir.
Bu maddenin yayımı tarihinde alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda on sekiz yaşını doldurmamış kişileri çalıştırmakta olanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle bu kişileri çalıştırmaya devam edebilirler.
Perakende alkollü içki satışı yapılan iş yerlerindeki alkollü içkilerin konulduğu ve üzerlerinde alkollü içkilerin marka, amblem ve logosu bulunan mevcut soğutucular, iş yerlerinin kapalı bölümlerinde bulunması kaydıyla, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle kullanılabilir.”

MADDE 6 – 4250 sayılı Kanunun 19 uncu ve 28 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (m) bendinde geçen “veya alkollü içkilerin” ibaresi ile aynı fıkranın (n) bendinde geçen “veya alkollü içkileri” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Gençlik Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Gençlik Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği 7 Mayıs Salı günü Resmi Gazete‘de (http://goo.gl/tOxU44yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik aşağıdaki gibidir.

————————————————————————————————————

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET
ALIMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığının uluslararası gençlik faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
b) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
c) Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,
ç) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,
d) Benzer iş: İhaleye konu alımla benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ile personel ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,
e) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,
f) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,
g) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, etüt ve proje, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, tören, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
ğ) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
h) İdare: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
ı) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
i) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,
j) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiler ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,
k) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusunu,
l) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesini,
m) Kısmi teklif: Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarece ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı kalemlerine veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, kısımlar itibariyle teklif verilmesini,
n) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
o) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ö) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,
p) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin detayları ile gerçekleştirme yöntemlerinin ve fiyatının isteklilerle görüşüldüğü usulü,
r) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile ilgili ihalelerde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
s) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
ş) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belgeyi,
t) Uluslararası gençlik faaliyetleri: Uluslararası her türlü gençlik ve izcilik organizasyonları ile bunlara ilişkin tanıtım, organizasyon, kamp, kurs, seminer, toplantı, açılış-kapanış törenleri ve benzeri organizasyonlar öncesi hazırlık ve sonrası yapılan faaliyetlerin tamamını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Hazırlık

Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, mal ve hizmet alımlarının en iyi bir şekilde uygun şartlarla ve zamanında yapılması, ihalede saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin sağlanması, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır.
(2) İhale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez. Ancak alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere idarece gerekli görülmesi halinde bazı işlerin bölümlere ayrılması mümkündür.
(3) Aralarında kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı ihaleleri birlikte yapılamaz.
(4) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel ihale usulü olmakla beraber, diğer ihale usulleri bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilir.
(5) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

İhale komisyonu
MADDE 5 – (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ilgili birim personelinden iki kişinin katılımıyla kurulacak en az üç kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İdarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
(2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki idarelerin ihtiyaçları için belirlenen doğrudan temin limitinin üç katını geçen ihalelerde ilgili birim personelinden katılacak kişilerden birisinin yerine muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel ihale komisyonunda görevlendirilir.
(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanının ve üyelerinin adı, soyadı ve görev unvanı belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası
MADDE 6 – (1) İhalesi yapılacak her bir alım için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet
MADDE 7 – (1) Mal veya hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
(2) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.
(3) İhale konusu iş’te kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.
(4) Yaklaşık maliyetin idarece hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarece hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hesaplatılabilir. Bu durumda; teknik şartnamenin hazırlanması kapsamında yaklaşık maliyeti hesaplayan danışmanlık hizmeti sunucusu, o işin ihalesine katılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 8 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden tedarik edilecek mal/hizmetin özelliğine göre, ihale dokümanında şekil ve şartlarının belirtilmesi kaydıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde sayılan ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin belgeler ve bu belgelerden istifade edilerek düzenlenen belgeler istenebilir. İdare bu hususlarla ilgili süre ve şartları kendisi belirler.
(2) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,
f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
g) İdari şartnamede istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
ğ) 9 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,
h) 14 üncü maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
(3) İdari şartnamede ve bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği İdare tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.
a) Bu Yönetmelik ve ilgili kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,
ç) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen kişilerin, yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç ortakları ile şirketleri.
(2) İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler idarenin ihalelerine katılamazlar.
 (3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler
MADDE 10 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle İdarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hazırlattırılabilir.
(2) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ve ayrıntılarına ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler ve ayrıntılar verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.
(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Yapılan faaliyetle doğrudan ilişkili olan uluslararası birlik veya üst kuruluşlar tarafından şart koşulanların dışında belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.
(4) Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

İhale ilan süreleri ve kuralları
MADDE 11 – (1) İhale konusu mal ve hizmet alımlarının isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle açık ihale usulü ile yapılacak olan ihaleler, ihale tarihinden en az 15 gün önce Resmî Gazete’de veya Kamu İhale Bülteninde en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.
(2) Gazetelerde yayımlanacak ilanlar, Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen mahalli gazetelerde ilan edilir.
(3) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.
(4) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanın dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

Ortak girişimler
MADDE 12 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyumolarak iki türlü oluşturabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere,konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak İdareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veyakonsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 13 – (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere idarenin internet sitesinden ilan edilerek hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Yasak fiil veya davranışlar
MADDE 14 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
ç) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaletenbirden fazla teklif vermek,
d) 9 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

Uygulanacak ihale usulleri
MADDE 15 – (1) İdarece mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.
a) Açık ihale usulü,
b) Belli istekliler arasında ihale usulü,
c) Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.
(2) 8 inci maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilemez. Yeterlikleri tespit edilenler arasından ihale dokümanında belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.
(3) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 34 üncü maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.
(4) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması,
b) Yurtdışında düzenlenecek olan uluslararası gençlik faaliyetlerine yönelik mal ve hizmet alımları,
c) İdare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,
d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenen limitin üç katına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.
(2) Bu madde kapsamında yapılacak ihalede ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. İhale komisyonu, davet ettiği isteklilerle idare tarafından 8 inci maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre işin mal veya hizmetin teknik detayları ve mali yeterlikleri konusunda ayrı ayrı görüşür ve son teklifleri de alarak ihaleyi en düşük teklif sahibine yapar ve sonuçlandırır.
(3) Birinci fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,
ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen limitin üç katını aşmayan ihtiyaçlara ilişkin alımlar,
d) Gençlik faaliyetleri kapsamında temsil, ağırlama, konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar,
e) Gençlik faaliyetleri sırasında zorunlu ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları,
f) Özellikleri nedeni ile yabancı ülkelerden uluslararası standartlara uygun olarak sağlanması zorunlu olan her türlü mal ve hizmet alımları,
g) Gerçek ve tüzel kişilerce üretilen fikir ve sanat eserleri, senaryo, özgün müzik uluslararası organizasyonların tanıtım ve logoları, açılış ve kapanış törenleri; yurt içinde veya yurt dışında düzenlenecek, uluslararası gençlik faaliyetlerinin İdarece görevlendirilecek kurullar tarafından seçilecek eser ve ürün sahiplerinden yapılacak alımlar.
(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 8 inci maddede sayılan yeterlik kurallarını arama, sözleşme yapılma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.
(3) Ancak; birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen alımlar için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şekilde komisyon kurularak ihtiyaç temin edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhalenin İlanı, İhale Dokümanlarının Verilmesi

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 20 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,
ç) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,
d) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,
e) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,
f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,
g) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,
ğ) Teklif ve sözleşme türü,
h) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,
ı) Tekliflerin geçerlilik süresi,
i) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,
j) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,
k) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

İlanın uygun olmaması
MADDE 21 – (1) 11 inci ve 20 nci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan, bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
(2) Ancak, 11 inci maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarece ilanların yayımlanmasını takip eden günden itibaren ihale gününden iki gün öncesine kadar hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.

İhale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 22 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yapılacak ihalenin teknik özelliklerini kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.
(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,
ç) İsteklilere talimatlar,
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,
f) Tekliflerin geçerlik süresi,
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı,
ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,
h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,
ı) Teklif ve sözleşme türü,
i) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,
j) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,
k) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde ihale komisyonunun serbest olduğu,
1) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar,
m) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,
n) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,
o) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,
ö) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,
p) Anlaşmazlıkların çözümü,
r) İhale konusu alımın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna olduğunun belirtilmesi,
s) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,
ş) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

İhale dokümanının verilmesi
MADDE 23 – (1) İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 24 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
(2) Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.
(3) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ilan veya davet tarihinden itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en geç iki gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak ve isteklilerin faks numaralarına faks ile de gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 25 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin adı ve adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.
(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
(4) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 26 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici teminat
MADDE 27 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.
(2) İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 28 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
(4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.
(5) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
(6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(7) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları
MADDE 29 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.
(2) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması
MADDE 30 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 25 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.
(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 30 uncu maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

Aşırı düşük teklifler
MADDE 32 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
(2) İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin ve verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet işinin özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
(3) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterleri esas alır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 33 – (1) İdare, ihale komisyonunun gerekçesini belirtmek suretiyle vereceği kararı üzerine verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 34 – (1) 31 ve 32 nci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.
(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
(4) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunlar da ekonomik açıdan en düşük teklif olduğu takdirde, ihale dokümanında belirtilen belgeler dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
(6) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
(7) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(8) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 35 – (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.
(2) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.
(3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 16, 17 ve 18 inci maddelere göre yapılan ihalelerde beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

Sözleşmeye davet
MADDE 36 – (1) 35 inci maddeye göre kesinleşen ihale kararının tebliğinden veya ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.
(2) 37 nci madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

Kesin teminat
MADDE 37 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
(2) Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme yapılmasında görev ve sorumluluğu
MADDE 38 – (1) İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihi itibariyle 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve 37 nci maddeye göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.
(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibariyle 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek 46 ncı madde gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.
(4) Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 36 ncı maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 36 ncı maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.
(5) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatı ve birinci fıkrada belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
(6) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 39 – (1) İdare 36 ve 38 inci maddelerde belirtilen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 40 – (1) 18 inci maddenin üçüncü fıkrası hariç bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

Danışmanlık hizmetleri
MADDE 41 – (1) Uluslararası gençlik faaliyetlerine ilişkin olmak üzere plan, proje, yazılım geliştirme, tasarım, denetim, kontrolörlük ve yaklaşık maliyet ve/veya teknik şartname hazırlattırılması gibi teknik, mali veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınabilir.
(2) Danışmanlık hizmet alımı bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilir. Ancak yaklaşık maliyet Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.
(3) Teknik şartnamenin danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılması durumunda teknik şartnameyi hazırlayan danışmanlık hizmet sunucusu o işin ihalesine katılamaz.

Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi
MADDE 42 – (1) Danışmanlık hizmet alım kapsamında yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak idare işin özelliğinden veya teknolojik özelliklerinden dolayı 11 inci maddede belirlenen süre ve esaslar dahilindeön yeterlik ilanı verebilir.
(2) Ön yeterlik ilânında adayların genel uygunluklarını, malî kapasitelerini ve teknik yeteneklerini değerlendirmek üzere belirlenen ön yeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler yer alır. Ayrıca bu ilânda, kısa listeye alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adayların sayısı veya sayı aralığı belirtilir.
(3) Ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan adayların, ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilen ön yeterlikkriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az üç en fazla on adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur.

İhaleye davet
MADDE 43 – (1) 42 nci maddeye göre oluşturulan listede yer alan adaylara, teknik ve malî tekliflerini hazırlayabilmeleri için en çok 15 gün süre verilerek, ihale dokümanı ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen adaylara yazılı olarak bildirim yapılır.
(2) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yedi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. İdarece açıklama yapılması halinde yapılan açıklama, kısa listede yer alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir.
(3) Davet mektubu gönderildikten sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname kısa listede yer alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi
MADDE 44 – (1) İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile istenmiş ise geçici teminat isteklinin malî teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine malî teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Teklif mektuplarının 25 inci maddede belirtilen şartlara uygun olması zorunludur.
(2) Teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.
(3) Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
(4) Malî ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.

Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması
MADDE 45 – (1) İhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 25 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Malî teklifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
(2) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(3) Danışmanlık hizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi, teknik ve malî değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. İlk aşamada teknik teklif, ikinci aşamada ise malî teklif değerlendirilir ve her iki aşama için ayrı puanlama yapılır. Teknik ve malî puan için belirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. Teknik ve malî puan ağırlık katsayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre farklı oranlarda belirlenebilir.
(4) İhale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen yeterlik kriterlerin belirlenmesinde; benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki nitelikleri esas alınır.
(5) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatları gelir kaydedilir.
(6) İhale komisyonu ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarını belirler. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
(7) Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen veya asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve malî tekliflerinin açılmadan malî tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de malî tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.
(8) İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. İhale komisyonunca toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve malî teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin malî teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. Bu işlemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılır ve teklif edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit edilir. İade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir.
(9) Malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir. Teklif mektubu ile varsa geçici teminatı uygun olan isteklilere ait malî puanlar belirlenir.
(10) Bu isteklilere ait teknik ve malî puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık katsayılarıyla çarpılarak toplam puanlar tespit edilir. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve malî teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olmamalıdır. Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekli ile ihale yapılır.
(11) İhale komisyonu tarafından alınan karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.
(12) Yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı halde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ikinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile de görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır. İkinci isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.
(13) Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yasaklar

İhalelere katılmaktan yasaklama
MADDE 46 – (1) 14 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışların özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, İdare tarafından verilir.
(2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.
(3) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarece o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.
(4) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırk beş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler, ihale süreci ile ilgili bütün işlemleri, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle, işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre yasal mevzuatta belirtilen müeyyideler uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdarece uyulması gereken diğer kurallar
MADDE 48 – (1) İdarece mal veya hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.
a) İdarece bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.
b) İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 11 inci maddede belirtilen ilan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zorunludur.
c) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.
ç) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanacak standart ihale dokümanları ve tip idari şartnameler esas alınır.

Tebligat
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuata göre işlem yapılır.

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

CAS’ın Yeni Tahkim Kuralları Yürürlüğe Girdi

CAS’ın yeni tahkim kuralları bugün yürürlüğe girdi.

İngilizce versiyonu: http://goo.gl/TFN22
Fransızca versiyonu: http://goo.gl/5A0xm

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği değiştirildi. 

Değişiklik 3 Ocak 2013 tarih ve 28548 sayılı Resmi Gazete‘de (http://goo.gl/n4rd22yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Değişiklik metni aşağıdaki gibidir:


Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKA YERLERİNE
SERBEST GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2010 tarihli ve 27519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinin adı “Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne”  ibaresi “Spor Genel Müdürlüğüne”, “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğüne”, “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Basın tribünü: Müsabakaların yapıldığı tesislerde yazılı, görsel ve işitsel basın mensuplarına ayrılan yerleri,
b) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
c) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ç) İl müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
d) İl müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
e) İlçe müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
f) İlçe müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürünü,
g) Protokol tribünü: Müsabakaların yapıldığı tesislerde protokole ait yerleri,
ğ) Spor federasyonu: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını, bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,
ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – (1) Spor müsabakalarının yapıldığı spor tesislerinin basın tribünlerine girecek basın mensuplarının tespiti ve akreditasyon işlemleri il müdürlüklerince yerine getirilir.
(2) Basın tribünü için akredite edilecek kişi sayısı tesisin basın tribünü kapasitesiyle sınırlıdır.
(3) Akredite edilmeyen basın mensupları ev sahibi kulüp tarafından basın tribünlerine alınmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,”
“c) 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliği hükümlerine göre verilen sarı renkli basın kartı sahibi olmak veya çalıştığı basın kuruluşu ile spor servisinde çalıştığına dair en az bir yıllık sözleşmesi bulunmak.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürü” ibaresi “Spor Genel Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/3/2010
27519
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/4/2010
27561