spor hukuku

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliği Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlandı. İlk bakışta bile birçok hukuka aykırı düzenleme göze çarpıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliği, 29 Kasım 2022 tarihli ve 32028 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için tıklayın!)

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, (28/1/2010 tarihli ve 27476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ile 11/4/2015 tarihli ve 29323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Merkezler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerekiyor.

DEĞERLENDİRME

1) Yönetmeliğin adı ve kaleme alınış şekli, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın paralimpik sporcuları önemsemediğini gösteriyor. Merkezlerin adı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi olarak belirlendi. Oysa bu merkezlerin adı Türkiye Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi veya benzeri bir ad olmalıydı.

***

2) Yönetmelikte, sporcu eğitim merkezi ile olimpiyat hazırlık merkezi arasındaki fark açıkça belirtilmemiş.

Sporcu eğitim merkezlerinde olimpik ve paralimpik dal olmayan spor dallarında mücadele edenler mi kalacak?

***

3) Yönetmelikte, sporcu eğitim merkezlerindeki on dokuz yaşını dolduran sporcuların merkezle ilişiğinin kesileceği öngörülmüş. Bu sınırlama, Olimpiyat Hazırlık Merkezlerindeki sporcular için öngörülmemiş.

Bu bir sınırlamanın gerekçesi nedir?

***

4) Sporcu eğitim merkezleri ve olimpiyat hazırlık merkezleri için asgari yaş sınırı öngörülmemiş.

Sporcular hangi yaştan itibaren bu merkezlere kabul edilecekler?

Olimpiyat hazırlık merkezlerinde çocuklar ile erginler aynı binada, birlikte mi kalacaklar? Yatılılık nasıl düzenlenecek?

***

5) Bakanlık bu merkezlerde Çocuk Koruma Programı uygulayacak mı?

Çocukların merkez yöneticileri, çalışanları ve antrenörleri tarafından istismara uğramalarını engellemek, istismar iddialarını değerlendirmek ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmaya yönelik programlar oluşturuldu mu? Yöneticilere, çalışanlara, antrenörlere, sporculara, sporcuların yasal temsilcilerine çocuk koruma ile ilgili eğitimler verilecek mi? Neden yönetmelikte çocuk koruma ile ilgili düzenleme(ler) yok?

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde sporcu çocukların istismar edildikleri, ergin sporcuların taciz ve tehdit edildikleri biliniyor. Medyaya yansıyan olaylar var. Eskrimde ise ihbarlar alıyorum ama sporcular ve velileri savcılığa başvurmaktan çekiniyorlar.

Umarım Gençlik ve Spor Bakanlığı en kısa zamanda Çocuk Koruma Programı hazırlar ve bu programı tüm merkezlerde sert biçimde uygular.

6) SEM-TOHM Disiplin Komisyonları ile SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu bakımından ciddi eksikler var.

SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu’nun görevleri arasında disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları karara bağlamak ve SEM-TOHM Disiplin Komisyonu tarafından sporculara verilmesi teklif edilen merkezden çıkarma cezalarını onaylamak var.

Yönetmelilkte SEM-TOHM Disiplin Komisyonu’nun nasıl oluşturulacağı, disiplin komisyonu üyelerinin niteliği, komisyonun nasıl çalışacağı, usul hükümleri düzenlenmemiş. Yönetmelikte sadece komisyonun tanımı verilmiş. Yönetmeliğe göre, bu komisyonlar, merkezlerdeki sporcuların disiplin işlerini yürütmek üzere il müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonlar imiş. İl müdürlüklerinin disiplin komisyonlarını hangi kriterlere göre oluşturacağı ve bu komisyonların nasıl faaliyet göstereceği belli değil.

SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu’nda hukukçu yok. Bu komisyon, Spor Hizmetleri Genel Müdürü’nün görevlendireceği genel müdür yardımcısı veya daire başkanının başkanlığında, Genel Müdürlüğü temsilen başkan dahil üç, ilgili spor federasyonunu temsilen iki temsilci olmak üzere beş kişiden oluşuyor.

Hukukçu olmayan kişilerden oluşan bir kurul, disiplin cezalarına karşı itiraz makamı olmamalı!

Sporcuların adil yargılanma hakkının korunması gerekiyor. SEM-TOHM disiplin komisyonları ile SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu’ndaki disiplin yargılamaları hakkında yönetmelik yayımlanmalı. Bu komisyonların üyeleri hukukçu olmalı. Usul hükümleri kapsamlı şekilde düzenlenmeli.

***

7) Yönetmelikte, devletin Anayasada belirtilen niteliklerine aykırı faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılanların soruşturma süresince merkez ile ilişiklerinin kesileceği öngörülüyor.

Bu düzenleme adil yargılanma hakkını, masumiyet karinesini ihlal ediyor..

Henüz soruşturma aşamasında olan, iddianamesi hazırlanmamış ve mahkeme tarafından kabul edilmemiş, kovuşturma aşaması başlamamış bir iddia nasıl ilişik kesmeye sebep olur?

Ceza mahkemesinin kesinleşmiş mahkumiyet kararı yok iken, sırf hakkında soruşturma açıldığı gerekçesiyle bir sporcunun merkezden ilişiğinin kesilmesi hukuka aykırı olacaktır.

Anayasa Mahkemesi’nin , 06/10/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan B.S. Başvurusu kararında ortaya koyduğu ilkeleri dikkate almak gerekir.

Anayasa Mahkemesi’nin kararının ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:

“34. Sözleşme’nin 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasında, kendisine bir suç itham edilen herkesin suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılacağı düzenlenmiştir. Bu itibarla masumiyet karinesi, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının bir unsuru olmakla beraber suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı belirtilmek suretiyle Anayasa’nın 38. maddesinin dördüncü fıkrasında ayrıca düzenlenmiştir (Adem Hüseyinoğlu, B. No: 2014/3954, 15/2/2017, § 33).

35. Adil yargılanma hakkının bir unsuru olan masumiyet karinesinin sağladığı güvencenin iki yönü bulunmaktadır. Güvencenin ilk yönü kişi hakkındaki ceza yargılaması sonuçlanıncaya kadar geçen, bir başka ifadeyle kişinin ceza gerektiren bir suçla itham edildiği (suç isnadı altında olduğu) sürece ilişkin olup suçlu olduğuna dair hüküm tesis edilene kadar kişinin suçluluğu ve eylemleri hakkında erken açıklamalarda bulunulmasını yasaklar. Güvencenin bu yönünün kapsamı sadece ceza yargılamasını yürüten mahkemeyle sınırlı değildir. Güvence aynı zamanda diğer tüm idari ve adli makamların da işlem ve kararlarında, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kişinin suçlu olduğu yönünde ima ya da açıklamalarda bulunmamasını gerekli kılar. Dolayısıyla sadece suç isnadına konu ceza yargılaması kapsamında değil ceza yargılaması ile eş zamanlı olarak yürütülen diğer hukuki süreç ve yargılamalarda da (idari, hukuk, disiplin gibi) masumiyet karinesinin ihlali söz konusu olabilir (Galip Şahin, B. No: 2015/6075, 11/6/2018, § 39). Güvencenin ikinci yönü ise ceza yargılaması sonucunda mahkûmiyet dışında bir hüküm kurulduğunda devreye girer ve daha sonraki yargılamalarda ceza gerektiren suçla ilgili olarak kişinin masumiyetinden şüphe duyulmamasını, kamu makamlarının toplum nezdinde kişinin suçlu olduğu izlenimini uyandıracak işlem ve uygulamalardan kaçınmasını gerektirir (Galip Şahin, § 40).”

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, hakkında soruşturma açılan sporcuların soruşturma süresince merkezden ilişiklerinin kesilmesi masumiyet karinesini ihlal edecektir.

***

Bu yönetmelik hakkında birçok eleştiri yazılabilir. Detaylı makale yazacağım.

Yönetmeliği aşağıda paylaşıyoruım.

***

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ İLE

TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sporcu eğitim merkezleri ile Türkiye olimpik hazırlık merkezlerinin faaliyeti, kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren sporcu eğitim merkezleri ile Türkiye olimpik hazırlık merkezlerini ve bu merkezlerdeki sporcuları ve görevlileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesine, 202 nci maddesinin ikinci fıkrasına ve 216/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Antrenör: Gençlik ve Spor Bakanlığı veya ilgili spor federasyonlarından alınan antrenörlük belgesine sahip kişiyi,

b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

ç) Federasyon spor dalı koordinatörü: Merkezlerle ilgili olarak Bakanlık ve ilgili spor federasyonu arasında koordinasyonu sağlayan spor federasyonu görevlisini,

d) Genel Müdür: Spor Hizmetleri Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f) Gündüzlü eğitim: Sporcuların beslenme, giyim, eğitim, yol ve diğer ihtiyaçlarının il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi,

g) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

ğ) İl müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

h) İl spor dalı sorumlusu: Merkezde görev yapan antrenör, spor destek elemanları ve merkez yönetimi ile ilgili spor federasyonu arasında koordinasyonu sağlayan spor federasyonu görevlisini,

ı) Lig müsabakası: Takım halinde yapılan ve sonucunda alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği veya ferdi olarak yapılsa bile ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan müsabakaları,

i) Merkez: Bir veya birden fazla olimpik veya paralimpik spor dalında yatılı ve/veya gündüzlü eğitim verilen sporcu eğitim merkezi ile Türkiye olimpik hazırlık merkezi müdürlüklerini,

j) SEM: Sporcu eğitim merkezi müdürlüklerini,

k) SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu: Bakanlık tarafından SEM ve TOHM’lar için her spor dalında ayrı ayrı oluşturulan komisyonları,

l) SEM-TOHM Disiplin Komisyonu: Merkezlerdeki sporcuların disiplin işlerini yürütmek üzere il müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonları,

m) Spor destek elemanı: Spor hekimi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, spor masörü, kondisyoner ve ihtiyaç duyulan diğer elemanı,

n) Spor federasyonu: 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında kurulan spor federasyonlarını,

o) Spor Hizmetleri Müdürü: Taşra teşkilatı yapılanmasında yer alan spor hizmetleri müdürünü,

ö) TOHM: Türkiye olimpik hazırlık merkezi müdürlüklerini,

p) Yatılı eğitim: Sporcuların beslenme, barınma, giyim, eğitim, yol ve diğer ihtiyaçlarının il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Merkezin kuruluşu ve faaliyetinin başlaması ile sona ermesi

MADDE 5– (1) Merkez ilgili mevzuatına göre Bakan onayı ile kurulur.

(2) Merkezin faaliyete başlatılması ile spor dalı faaliyeti eklenmesi ve çıkarılmasına, SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucunda verilecek uygun görüş üzerine Genel Müdürlük tarafından karar verilir.

(3) Yatılı eğitim veren merkezlerin faaliyete başlatılabilmesi için aşağıda belirtilen fiziksel özellikleri asgari düzeyde taşıması esastır:

a) Müstakil bina.

b) İçinde duş ve tuvalet bulunan bir veya üç kişilik yatak odaları.

c) İlgili spor dalına uygun antrenman ve spor alanı.

ç) Soyunma odaları.

d) Ortak alanlarda duş ve tuvalet.

e) Antrenör, sağlık ve spor destek elemanı odaları.

f) Çamaşırhane ve malzeme odası.

g) Mutfak, yemekhane ve kiler.

ğ) Etüt, dinlenme odaları ve sosyal etkinlik alanı.

h) Güvenlik sistemi.

ı) Yangın merdiveni ve yangın söndürme cihazları.

(4) Gündüzlü eğitim veren merkezlerin faaliyete başlatılabilmesi için aşağıda belirtilen fiziksel özellikleri asgari düzeyde taşıması esastır:

a) İlgili spor dalına uygun antrenman ve spor alanı.

b) Soyunma odaları.

c) Ortak alanlarda duş ve tuvalet.

ç) Antrenör, sağlık ve spor destek elemanı odaları.

d) Malzeme odası.

e) Güvenlik sistemi.

f) Yangın önlemleri.

(5) Merkezlerin fiziki koşulları ile kalite standartlarına ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(6) Merkezin herhangi bir sebeple hizmet vermesinin uygun olmadığının SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu tarafından tespiti veya olağanüstü hallerde, merkezin faaliyetlerine Genel Müdürlük tarafından belirli bir süreyle ara verilebilir.

(7) Merkezin faaliyetlerine son verilmesi, birinci fıkrada belirtilen usulde yapılır.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 6- (1) Merkezin sevk ve idaresinden merkez müdürü sorumludur.

(2) Merkez müdürünün başlıca görevleri şunlardır:

a) Merkezin idare ve disiplininden sorumlu olarak gerekli tedbirleri almak.

b) Merkezde görevli personelin her türlü çalışma programlarını, saatlerini ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, bunların uygulanmasını denetlemek ve kayıt altına alınmasını sağlamak.

c) Merkezdeki sporculara ait tüm bilgilerin oluşturulmasını, düzenlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak ve Bakanlık bilişim sisteminde yer alan bu verileri güncellemek.

ç) Merkezin personel, malzeme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirleri almak.

d) Sporcuların sportif performans, eğitim ve sağlık durumlarının takibinin yapılmasını ve her eğitim-öğretim dönemi sonunda sporcuların ailelerinin bilgilendirilmesini sağlamak.

e) Sporculara yönelik toplantı ve seminer programları ile eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak.

f) Sporcu, antrenör ve merkezde çalışan görevlilere yönelik eğitimler düzenlenmesini ve rehberlik hizmeti verilmesini sağlamak.

g) Yemek menülerinin spor dalına uygun nitelikte ve zamanında çıkartılmasını sağlamak.

ğ) Yatılı eğitim hizmeti verilen merkezlerde, mesai saatleri dışında faaliyet ve programların takibi ile oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi amacıyla merkezde çalışan görevlilerin çalışma programını il müdürlüğünün onayı çerçevesinde düzenlemek.

h) Sporcuların nakil işlemlerinin yürütülmesini ve eğitim kurumları ile gerekli resmî işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

ı) Sporcuların faaliyet ve müsabakalara katılımı için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

i) Sporcuların, eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin sağlanması amacıyla merkezler arasında düzenlenecek kamp, müsabaka ve benzeri faaliyetlere katılımlarını sağlamak.

j) Merkezde yapılan faaliyetleri yıl sonunda raporlamak, sonraki yıla ilişkin faaliyet plan ve programını hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne göndermek.

k) Merkez ile ilgili her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

(3) Merkez müdürünün görevlerine ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Merkezlere sporcu alımı ve kayıt işlemleri

MADDE 7- (1) Merkezlerin fiziki şartları ve kapasitesine göre alınacak sporcuların sayısı ile şartları, yaş aralıkları, başvuru yeri, süresi, kayıt ve kabul işlemlerinde istenilecek belgeler ve itiraz usulü Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(2) Merkezlere, her eğitim-öğretim yılı öncesi veya ara dönemlerde, ilgili spor federasyonunun teklifleri dikkate alınarak SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen sportif kriterler ile birinci fıkra uyarınca belirlenen şartlar kapsamında Genel Müdürlük tarafından sporcu alımı yapılabilir.

(3) Sporcu eğitim merkezlerine ayrıca;

a) Yetenek taraması ve spora yönlendirme çalışmaları sonucunda üst düzey sporcu olabilme potansiyeli taşıyanlar arasından SEM Değerlendirme Komisyonlarının belirleyeceği şartlara göre,

b) Uluslararası federasyonların faaliyet takviminde yer alan resmi müsabakalara milli takımı temsilen katılanlar veya Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporcular arasından, ilgili müsabaka tarihi itibarıyla bir yıl içinde durumlarını belgelendirmeleri şartıyla il müdürlüğü veya ilgili spor federasyonunun talebi ve SEM Değerlendirme Komisyonunun teklifiyle,

Genel Müdürlük tarafından alım yapılabilir.

(4) Merkezlere yapılacak sporcu alımları Bakanlık ve ilgili spor federasyonunun internet sitesinde duyurulur.

Transfer, nakil ve statü değişikliği

MADDE 8- (1) Merkezde kayıtlı sporcuların spor kulüplerine transferleri, ilgili mevzuatına göre yapılır. Transfer işlemleri Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Merkezde bulunan sporcuların nakil talepleri, sporcunun mazeret durumuna ilişkin belgelerle birlikte merkezin bulunduğu il müdürlüğünce SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu tarafından karar verilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Faaliyetine son verilen merkezdeki sporcuların nakil işlemleri, il müdürlüğünün ya da ilgili spor federasyonunun teklifi doğrultusunda aSEM-TOHM Değerlendirme Komisyonunun kararı ve Genel Müdürlüğün onayı ile yapılır.

(4) Merkezde bulunan sporcuların yatılı eğitimden gündüzlü eğitime; gündüzlü eğitimden yatılı eğitime geçişleri, sporcunun velisinin veya vasisinin muvafakati, il müdürlüğünün teklifi ve SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonunun onayıyla yapılabilir.

Spor federasyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Spor federasyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İhtiyaç duyulan illerde merkez kurulması ya da kurulan merkezin faaliyete başlatılması için Bakanlığa teklifte bulunmak.

b) Spor federasyonu adına görev yapacak SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu üyelerini Bakanlığa teklif etmek.

c) Merkezlere sporcu alımı için sportif kriterler oluşturarak SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu tarafından karar verilmek üzere Genel Müdürlüğe sunmak.

ç) Merkezlerde görev yapacak federasyon spor dalı koordinatörü, il spor dalı sorumluları, antrenörleri ile spor destek elemanlarına ilişkin tekliflerini SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunmak.

d) Merkezlere yapılacak sporcu alımına ilişkin duyuruları yapmak.

e) Merkezlerdeki sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalara katılımını sağlamak.

f) Merkezlerdeki sporcuların performans gelişimlerinin takibini yapmak.

g) Merkezlerdeki sporcu, antrenör ve spor destek elemanlarının teknik malzeme ihtiyacını karşılamak.

ğ) İlgili spor dallarında merkezler arası müsabaka, lig ve diğer faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak.

h) Merkezlerde görev yapan antrenörlerin antrenman programlarının hazırlanmasına rehberlik ederek takibini yapmak.

ı) Merkezlerde görev yapan antrenör ve spor destek elemanlarının meslekî gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılımlarını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu, Disiplin, Denetim ve Mali Konular

SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu

MADDE 10- (1) SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu; Genel Müdürün görevlendireceği genel müdür yardımcısı veya daire başkanının başkanlığında, Genel Müdürlüğü temsilen başkan dahil üç, ilgili spor federasyonunu temsilen iki temsilci olmak üzere beş kişiden oluşur. Her spor dalında SEM ve TOHM için ayrı Değerlendirme Komisyonları oluşturulur. Teknik bilgi ve uzmanlığından yararlanmak üzere komisyon toplantılarına uzmanlar çağrılabilir.

(2) SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(3) SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyete başlatılması ile merkeze spor dalı faaliyeti eklenmesi ve çıkarılmasına ilişkin inceleme yaparak görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak.

b) İl müdürlükleri veya ilgili spor federasyonlarının; merkezlerde görev yapacak federasyon spor dalı koordinatörü, il spor dalı sorumluları, antrenörler ve spor destek elemanlarına ilişkin tekliflerini değerlendirerek görevlendirmeye dair ilgili birimlere gerekçeli teklifte bulunmak üzere Genel Müdürlüğe sunmak.

c) İlgili spor federasyonlarının tekliflerini göz önünde bulundurarak sporcu alımına ilişkin sportif kriterleri belirlemek.

ç) Merkezdeki sporcu, antrenör ve spor destek elemanlarının performanslarını değerlendirmek.

d) Merkezlere yapılan sporcu alım başvurularını değerlendirmek.

e) Merkezde bulunan sporcuların nakil ve statü değişikliği talepleri hakkında karar vermek.

f) SEM-TOHM Disiplin Komisyonu tarafından sporculara verilmesi teklif edilen merkezden çıkarma cezalarını onaylamak.

g) Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları karara bağlamak.

ğ) 13 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca merkezden ilişiği kesilen sporcuların ayrıldıkları merkeze yeniden kayıt taleplerini onaylamak.

h) Merkezden ilişik kesme taleplerine ilişkin uygun görüş vermek.

ı) Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

SEM-TOHM Disiplin Komisyonu

MADDE 11- (1) Merkez ile ilgili disiplin işleri, il müdürlüğünce oluşturulacak SEM-TOHM Disiplin Komisyonu tarafından yürütülür. SEM-TOHM Disiplin Komisyonu, spor hizmetleri müdürü veya ilgili şube müdürünün başkanlığında, merkez müdürü ve ilgili spor dalı antrenöründen oluşur.

(2) SEM-TOHM Disiplin Komisyonuna sevk edilen sporcuların komisyon tarafından yazılı, gerekirse sözlü olarak savunmaları alınır. Gerektiğinde tanık ifadesine başvurulabilir. Disiplin Komisyonu, disiplin olayının komisyona sevkinden itibaren on beş gün içinde kararını verir. Bu süre, komisyon başkanının onayı ile en fazla yedi gün uzatılabilir.

(3) SEM-TOHM Disiplin Komisyonu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlar karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır.

(4) SEM-TOHM Disiplin Komisyonunca verilen uyarma ve kınama cezaları il müdürünün, merkezden çıkarma cezası il müdürünün teklifi üzerine SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer. Verilen kararlar il müdürlüğü tarafından sporcuya, sporcu on sekiz yaşından küçük ise velisi veya vasisine ve spor kulübüne tebliğ edilir. Yürürlüğe giren uyarma ve kınama cezaları il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe ayrıca bildirilir.

(5) Disiplin cezalarına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonuna itiraz edilebilir. İtiraz on beş gün içerisinde karara bağlanır.

Disiplin cezaları ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller

MADDE 12- (1) Sporculara verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) Uyarma cezası:

1) Bir eğitim-öğretim döneminde özürsüz veya izinsiz olarak çalışmalara iki defa geç katılmak veya çalışmalardan iki defa erken ayrılmak ya da çalışmalara katılmamak.

2) Bir eğitim-öğretim döneminde özürsüz veya izinsiz olarak iki gün antrenmana katılmamak.

3) Yatılı sporcular için özürsüz veya izinsiz olarak bir gün merkeze gelmemek.

4) Merkezin huzuru ve çalışma düzenini bozmak.

5) İlgili mevzuat, talimat ve emirlere uymamak.

6) Merkezdeki belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında özensiz davranmak.

7) Merkezde kayıtlı olduğu sürede merkez müdürü, antrenör, sporcu ve diğer çalışanlara saygısız davranmak.

8) Merkezde belirlenen kılık ve kıyafet kurallarına uymamak.

9) Merkeze yanlış bilgi vermek ya da telefon, adres ve banka hesabı gibi bilgilerinde değişiklik olması durumunda merkezi bilgilendirmemek.

b) Kınama cezası:

1) Merkezdeki taşınır veya taşınmaz mallara kasten zarar vermek.

2) Bir eğitim-öğretim döneminde özürsüz veya izinsiz olarak üç gün antrenmana katılmamak.

3) Bir eğitim-öğretim döneminde yatılı sporcular için özürsüz veya izinsiz olarak iki gün merkeze gelmemek.

4) Merkez dışında itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

5) Merkezde kayıtlı olduğu sürede merkez müdürü, antrenör, sporcu ve diğer çalışanlara sözlü ve fiili müdahalede bulunmak.

6) İzin almadan basına bilgi veya demeç vermek.

7) Tütün mamulü ve alkollü içecek kullanmak ya da temin etmek.

8) Merkez müdürünün izniyle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karalamak veya değiştirmek, merkezde izinsiz ilan, poster veya afiş yapıştırmak veya bunları dağıtmak, uygunsuz yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek.

9) Merkezde kumar oynamak ve oynatmak.

10) Merkezde genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak.

11) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak veya başkasına ait eşyaya zarar vermek.

c) Merkezden çıkarma cezası:

1) Bir eğitim-öğretim döneminde özürsüz veya izinsiz olarak dört gün veya daha fazla süreyle antrenmana katılmamak.

2) Yatılı sporcular için bir eğitim-öğretim dönemi içerisinde özürsüz veya izinsiz olarak toplam üç gün veya daha fazla süreyle merkeze gelmemek.

3) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre merkeze kayıt tarihinden itibaren bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almak.

4) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cezalar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olmak.

5) Uyuşturucu, uçucu, uyarıcı ve benzeri maddeleri kullanmak, taşımak, bulundurmak, imal etmek, yetiştirmek veya ticaretini yapmak.

6) Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, haysiyet kırıcı ve benzeri tutum ve davranışlarda bulunmak.

7) Merkez müdürüne, sporculara veya diğer görevlilere karşı bireysel ya da toplu olarak sözlü veya yazılı şekilde küçük düşürücü demeçte bulunmak, bunu özendirmek, kışkırtmak, tehdit etmek, taciz etmek veya fiili saldırıda bulunmak.

8) Basın veya sosyal ve görsel medya yoluyla Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine, görevlilerine ve diğer sporculara hakaret etmek, tehditte bulunmak veya aleyhlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, bireysel ya da toplu halde eylemlerde bulunmak veya bu eylemlere teşvik etmek.

9) Merkeze kesici, ezici, yaralayıcı veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri getirmek veya bulundurmak.

10) Merkezde herhangi bir yere veya dış duvarlara ideolojik maksatla yazı yazmak, resim yapmak, afiş, poster ve benzerini asmak, astırtmak veya dağıtmak.

11) Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak, propagandasını yapmak, bu örgüt ve kuruluşlar adına eylem ve etkinlikler düzenlemek veya eylem ve etkinliklerine katılmak ya da başkalarının bu eylem ve etkinliklere katılmasını teşvik etmek veya baskı yapmak.

12) Devletin itibarını veya haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.

(2) Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

(3) Bir yıl içerisinde disiplin cezası verilmesine sebep olan aynı fiilin tekrarı veya aynı derecede ceza gerektiren farklı fiillerin işlenmesi halinde, bir derece ağır disiplin cezası verilir.

Merkezden ilişik kesme

MADDE 13- (1) Merkezde kayıtlı bulunan sporcuların;

a) Sporcunun merkezde bulunduğu süre göz önüne alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenen yaş, kategori ve seçim kriterlerinin altında performans göstermesi ya da başarı düzeyinde gelişim gösterememesi,

b) Sporcunun merkezden çıkarma cezası alması,

c) Sporcunun en fazla bir yıla kadar yapılan tedavisi sonrasında spor yapabileceğine dair sağlık kurulu raporunu merkeze sunmaması,

ç) Sporcunun Genel Müdürlük tarafından belirlenen merkezde kalma yaşının dolması,

d) Merkezde kayıtlı sporcunun kendisinin, velisinin veya vasisinin merkezden ayrılma talebinde bulunması,

e) Yükseköğretim programları haricinde eğitim gören yatılı sporcuların bir ay içerisinde okul nakil başvurusunda bulunmaması,

hallerinde merkez ile ilişikleri kesilir.

(2) Birinci fıkrada bahsedilen durumlara ek olarak;

a) Eğitim süresi içinde sınıf tekrarı yapılması,

b) Ortaöğretimden mezun olunması,

c) On dokuz yaşının doldurulmuş olması,

hallerinde sporcu eğitim merkezlerindeki sporcuların merkez ile ilişikleri kesilir.

(3) Devletin Anayasada belirtilen niteliklerine aykırı faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılanların soruşturma süresince, bu faaliyetleri dolayısıyla ceza alanların ise sürekli olarak merkez ile ilişikleri kesilir.

(4) Sınıf tekrarı yapan sporculardan, başarısız olduğu eğitim-öğretim yılı içinde ilgili spor dalının bağlı bulunduğu uluslararası federasyonun faaliyet takviminde yer alan müsabakalar veya Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olanlara bir defaya mahsus olmak üzere il müdürlüğünün talebi ve Genel Müdürlüğün onayıyla merkezde kalması için bir hak daha verilebilir.

(5) Türkiye olimpik hazırlık merkezlerine seçilen sporcu eğitim merkezleri sporcuları ile Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak talimatla belirlenen kriterler doğrultusunda olimpik ve paralimpik sporcu havuzuna seçilen Türkiye olimpik hazırlık merkezleri sporcularının bulundukları merkezden ilişikleri kesilir. Bu şekilde ilişikleri kesilen sporcuların ayrıldıkları merkezlere yeniden kayıtları, il müdürlüğü veya ilgili spor federasyonunun talebi ve SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonunun onayıyla yapılabilir.

(6) İlişik kesme işlemleri il müdürlüğünün veya ilgili spor federasyonunun talebi ve SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonunun uygun görüşü üzerine Genel Müdürlük onayıyla yapılır.

(7) Merkezden ilişiği kesilen sporculara yapılan bütün yardımlar kesilir.

Denetim

MADDE 14- (1) Merkezlerin fiziki durumu, merkez müdürü, antrenör, eğitici, spor destek elemanı, diğer personel ve çalışma programları ile diğer hususlar Genel Müdürlük tarafından denetlenir. Denetim sonucu düzenlenen raporda tespit edilen eksiklikler ve öneriler ilgili birimlere bildirilir.

(2) Genel Müdürlük gerekli hallerde ilgili spor federasyonlarından merkezlerin teknik çalışma programları, antrenör ve sporcu performanslarına yönelik rapor isteyebilir.

Mali konular

MADDE 15– (1) Merkezin ihtiyaçları ile sporcuların eğitim, öğretim, beslenme, barınma, yol giderleri ve diğer giderler Bakanlık taşra teşkilatı tarafından karşılanır.

(2) Merkezlerde görev alanlara ilgisine göre;

a) Antrenör ve spor destek elemanı olarak görevlendirilen beden eğitimi öğretmenlerine her yıl Bakanlık tarafından belirlenen ücret esaslarına göre,

b) Eğitici ve diğer görevliler için 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara göre,

c) Ek ders görevi alan eğitim görevlilerine 12/8/2021 tarihli ve 4371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre,

ç) Merkezde görevlendirilen yabancı spor uzmanı ve antrenörlere yapılan sözleşmeye göre,

ücret ödenir.

(3) Sporcuların yetiştirilmesi amacıyla antrenör ve spor destek elemanlarına eğitim desteği, ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılım ve teknik malzeme ihtiyacı Bakanlık taşra teşkilatı ya da ilgili spor federasyonları tarafından karşılanır.

(4) Spor federasyonunun faaliyet programında yer alan faaliyetlere katılan merkez sporcusu, antrenör ve spor destek elemanları ile ilgili tüm ödemeler ulusal faaliyetlerde il müdürlüğü, uluslararası faaliyetlerde ilgili spor federasyonu başkanlığınca karşılanır. Ayrıca il müdürlüğü veya ilgili spor federasyonu başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile il müdürlüğü bütçesinden uluslararası müsabakalara katılım sağlanabilir. Sporcuların spor kulübü adına katıldığı lig müsabakası ve diğer faaliyetler bu fıkranın kapsamı dışındadır.

Harçlık, giyim, beslenme, ulaşım ve eğitim giderleri

MADDE 16– (1) Merkezlerden yararlanan sporculara, ilgili mevzuatına göre Bakanlık tarafından her ay harçlık ödemesi yapılabilir.

(2) Merkezin bulunduğu il müdürlüğünce her yıl belirlenen dönemlerde merkezde görevli antrenörler, spor destek elemanları ile gündüzlü ve yatılı sporculara ilgili spor dalının özelliğine uygun olarak spor kıyafetleri ile birlikte antrenman için ihtiyaç duyulacak araç-gereçler verilebilir.

(3) Merkezde yatılı veya gündüzlü eğitim alan sporcular için il müdürlüğünce spor dalının özelliği de göz önünde bulundurularak merkezde beslenme ve ulaşım desteği sağlanır.

(4) Merkezde yatılı olarak eğitim gören sporculara her eğitim-öğretim dönemi başında okul kıyafetleri ile eğitim araç-gereçleri il müdürlüğü tarafından verilir.

Sağlık hizmetleri

MADDE 17– (1) Merkezde kayıtlı sporculardan genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi konumunda olmayanların veya diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanların merkezde kayıtlı bulundukları süre içerisinde tüm tıbbi teşhis ve tedavi giderleri ile gerekli olan tıbbi araç ve gereç giderleri genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş usul ve esaslar ile tutarlar uygulanmak suretiyle il müdürlüğü bütçesinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18- (1) 28/1/2010 tarihli ve 27476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ile 11/4/2015 tarihli ve 29323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işlemler, yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre sonuçlandırılır.

(2) Merkezler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: