spor hukuku

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi TBMM’ye Sunuldu

Uzun zamandır beklenen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi TBMM’ye sunuldu.

İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve 92 milletvekilinin imza sahibi olduğu kanun teklifinin kısa süre içinde TBMM genel kuruluna getirilmesi bekleniyor.

Teklifin amacı, “Teklif ile, spor faaliyetlerinde bulunmak üzere hem bir spor kulübüne bağlı şekilde hem de spor kulübünden ayrı olarak spor anonim şirketi kurulabilmesi imkânı getirilmesi; spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin yapılarına uygun olarak organlarının, gelirlerinin ve giderlerinin belirlenmesi ile mali açıdan güçlendirilmeleri; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine denk bütçe zorunluluğu getirilmesi; spor kulüplerinin organlarında aranacak şartlar, denetlenmeleri, tesisleri, işletme ve defterleri, hesap ve işlemleri, borçlanmaları, alacaklarının temliki, spor eğitimi çalışmaları ile spor faaliyetlerinin düzenlenmesi; spor kulüplerine kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak olan yardımların esaslarının belirlenmesi; spor kulüplerinin kamu yararına çalışma statülerinin düzenlenmesi; spor kulüplerinde yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyesi olabilmek için belirli suçlardan mahkûm olmama şartının getirilmesi; spor kulüplerinin tüzüklerinde, kulüp üyeliğini hukuka aykırı şekilde sınırlayacak hükümlere yer verilememesi; spor kulüplerinin birleşmeleri ve mal varlıklarının devri ile ilgili düzenleme yapılması; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine getirilen mali kısıtlamaların etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla temlik veya borçlanma oranının aşılması ile belirli kişilere hak ve alacakların devredilmesinin suç olarak düzenlenmesi ve bunların cezai müeyyidelerinin belirtilmesi; Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulan takım harcama limitinin yasal dayanağının oluşturulması; spor federasyonlarına ilişkin bütçe ve harcama ilkeleri ile federasyon yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır” şeklinde kaleme alınmış.

Aşağıda genel gerekçeyi ve kanun teklifi metnini paylaşıyorum.

Sadece kanun teklifini okumak istiyorsanız, TIKLAYIN!

GENEL GEREKÇE

Anayasanın “Gençliğin korunması” başlıklı 58 inci maddesi uyarınca, gençleri alkol düşkünlüğü, uyuşturucu madde, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri almak; “Sporun geliştirilmesi ve tahkim” başlıklı 59 uncu maddesi uyarınca da her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri almak ve sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek, Devletin görevleri arasında yer almaktadır.

Spor; gençleri alkol düşkünlüğü, uyuşturucu madde, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan koruyan ve bireylerin ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak dengeli ve sağlıklı olmalarını sağlayan en önemli aktivitedir.

Toplumsal yaşantıda insanların sportif etkinlik ve hizmet beklentileri önemli ölçüde spordaki temel örgütlenme birimleri olan spor kulüplerinden karşılanmaktadır. Spor kulüpleri, insanların bir amaç ve hedef etrafında toplandığı, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikler taşıyan, insanların sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahip olan özellikler taşımaktadır.

Ülkemizde faaliyette bulunan spor kulüplerinin hukuki, finansal, şirketleşme, halka açılma ve yönetimsel birçok sorunu bulunmakla birlikte bunlar içinde en önemli sorunu mali sorunlar oluşturmaktadır.

Spor kulüplerinin mali sorunları değişik nedenlerden kaynaklanmakla birlikte genel olarak bu sorunların ortak çıkış noktası; kulüplerin yeterli düzeyde gelir üretememelerine rağmen gider ve harcamalarını kontrol edememeleri nedeniyle sürekli tekrarlanan bütçe açıkları ve net dönem zararlarıdır. Bu açıkların yüksek maliyetli borçlanma yoluyla finanse edilmesi kulüpleri giderek büyüyen ve varlıklarını yok etme noktasına götüren bir borç sarmalına götürmüştür.

Spor kulüplerinin mali sorunlarının nedenlerini; kulüplerin kurumsallaşma, yönetim ve organizasyon yetersizlikleri ile şeffaflık eksiklikleri, mali disiplin ve kontrol sorunu ve bunun sağlanmasına yönelik yeterli bir mekanizmanın bulunmaması, önemli mali yönetim hatalarının yapılması, özellikle sporcu ve teknik adam ödemeleri başta olmak üzere giderlerin gelirlere oranla sürekli artış eğiliminde olması ve gelirle orantısız yüksek transfer bedellerinin ödenmesi, net transfer harcamalarının ciddi oranda açık vermesi, bütçenin kötü olarak yönetilmesinden kaynaklanan finansman ihtiyacının giderek artması, bütçe açığının genellikle kısa vadeli borçlanma ve yüksek faizlerle finanse edilmesi ve diğer nedenler şeklinde açıklamak mümkündür.

Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile açıklanan finansal tablolar Türkiye Süper Liginde yer alan özellikle dört büyük kulübün teknik olarak mali yapısının sürdürülemez bir noktaya geldiğini göstermektedir.

Kulüpler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalara göre Ekim 2020 itibariyle; A Kulübünün 5.2, B Kulübünün 5.33, C Kulübünün 3.3 ve D Kulübünün ise 1.25 milyar TL olmak üzere toplam 15.08 milyar TL, Mayıs 2021 itibariyle; A Kulübünün 5.47, B Kulübünün 5.96, C Kulübünün 4.51 ve D Kulübünün ise 1.44 milyar TL olmak üzere toplam 17.38 milyar TL tutarında borcu bulunduğu, buna göre de bu kulüplerin toplam borcunun son sekiz yılda% 534 oranında artış gösterdiği anlaşılmaktadır.

Spor kulüplerinin mali yapı sorunlarının temelinde iki ana unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar; yeterli düzeyde ve istikrarlı şekilde gelir yaratılamamasına karşın ölçüsüz harcamalar yapılması ve mevcut mali yapılarındaki sorunlardan kaynaklanan finansman ihtiyacının giderek artış göstermesi ve finansman giderlerinin mali yapıyı bozucu etkisinin katlanmasıdır.

Özellikle dört büyükler olarak nitelendirilen kulüplerin mali tablolarına derinlemesine yansıyan bu durum, bu kulüplerin borçlarının varlıklarını ve öz sermayelerini yok etmesine ve yıllar boyu biriken ve artan net dönem zararları nedeniyle teknik iflas durumunda olmasına neden olmaktadır. Türk sporu özellikle de futbol spor dalı bu mali yapı sorunları nedeniyle önemli bir risk altındadır.

Diğer yandan; Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından “mali fair play” olarak ortaya konulan standartlar da borç ve zarar sarmalındaki kulüplerin ileriye dönük sağlıklı yapıya kavuşmasına yönelik bir zorunluluk teşkil etmektedir.

Yukarıda yer verilen açıklama ve tespitlerden hareket edilerek, sporun ana unsurunu oluşturan ve spor faaliyetlerinin fiilen icra edildiği spor kulüpleri için öncelikle müstakil bir kanun yapılmaktadır.

5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca spor kulüpleri önce demek olarak kurulmakta daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına tescil ile spor kulübü vasfını kazanmaktadır. Getirilen düzenleme ile bu çift kayıt ve tescil sistemi ortadan kaldırılmakta ve spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığına tescil ile tüzel kişilik kazanmaları sağlanmaktadır. Bu şekilde spor kulüplerinin öncelikle demek olarak kurulma mecburiyeti ve uygulaması ortadan kaldırılmaktadır.

Derneklerin kazanç paylaşma amacıyla kurulamayacağına ilişkin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanununda yer alan hükümler ve sporun bir endüstri haline geldiği gerçeği göz önüne alındığında; sporun en önemli aktörleri olan spor kulüplerinin demek statüsünde devam etmelerinin artık mümkün olmadığı açıktır. Bu nedenle, spor kulüplerinin dernekler mevzuatından çıkarılıp farklı bir yasal düzenlemeye tabi tutulması zorunludur.

Diğer yandan; özel bir kanunla düzenlenmesine ihtiyaç olduğu değerlendirilen spor kulüplerinin yapılarına uygun olarak organları, gelirleri ve giderlerinin belirlenmesi, mali açıdan güçlendirilmeleri, organlarında aranacak şartlar, denetimleri, tesisleri, işletmeleri ve her çeşit eklentileriyle defterleri, hesap ve işlemleri, borçlanmaları, alacaklarının temliki, spor eğitimi çalışmaları, spor faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak olan yardımların esasları, kamu yararına çalışma statüleri ve kulüplere ilişkin diğer hususlar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir.

Spor kulüplerinde yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyesi olabilmek için şike ve teşvik primi suçları başta olmak üzere belirli suçlardan mahkum olmama şartı getirilmektedir.

Spor kulüplerinin tüzüklerinde, üyeliği hukuka aykırı şekilde sınırlayacak hükümlere yer verilemeyeceği esası getirilmektedir.

Spor kulüplerinin birleşmeleri ve mal varlıklarının devri ile ilgili özel düzenleme yapılmakta, tescile ilişkin şartları kaybeden ve spor faaliyetlerine üç yıl üst üste katılmayan spor kulüplerinin faaliyetlerine katılmaktan yasaklanmaları ile bu kulüplerin talep üzerine mahkeme kararı ile feshine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca spor kulüpleri profesyonel takımlarını Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları veya kurulmuş olan anonim şirketlere devredebileceklerine ilişkin yasal düzenleme bulunmakla birlikte; mevzuatta sportif faaliyetlere katılan anonim şirketlerinin, spor anonim şirketi vasfını kazanmaları, hissedarlık yapıları, spor kulüpleri ve spor federasyonlarıyla olan ilişkilerine ilişkin yasal dayanak bulunmamaktadır.

Yapılan düzenleme ile hem spor faaliyetlerinde bulunmak üzere bir spor kulübüne bağlı şekilde hem de spor kulübünden ayrı olarak spor anonim şirketi kurulabilmesine imkan getirilmektedir. Bu kapsamda amatör spor dalları da dahil olmak üzere sporda şirketleşmenin yasal çerçevesi oluşturulmaktadır. Ayrıca; spor anonim şirketi vasfının kazanılması için spor kulüpleri gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde tescil şartı getirilmekte, hissedarlık yapıları düzenlenmekte ve bunlara da kamu taşınmazlarının kiralanması imkanı sağlanmaktadır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin etkin bir şekilde denetlenebilmesi için denetim mekanizması kurulmakta, beyanname verme yükümlülüğü ile bütçe ve harcama ilkeleri getirilmektedir. Bu kapsamda;

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak temliklere ilişkin çeşitli sınırlamalar ve temlikte nitelikli genel kurul kararı şartı getirilerek uzun vadeli ve sağlıksız borçlanmanın önüne geçilmektedir.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin; branş itibarıyla tescilli oldukları spor federasyonu ile bu federasyonun üyesi olduğu uluslararası kuruluşların belirlediği sportif, altyapı, personel, idari, hukuki ve mali kriterleri yerine getirmek zorunda olduklarına ilişkin hüküm konulmak suretiyle bunların ulusal ve uluslararası alanda çeşitli yaptırımlarla karşılaşmalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin; yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına, yüzde beş ve üzeri pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde beş ve daha fazla pay sahibi olduğu şirketlere alacaklarını devredemeyeceklerine ilişkin düzenleme yapılarak çeşitli suistimallerin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak belli bir miktarın üzerindeki ödeme ve tahsilatların; banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunluluğu getirilmek suretiyle bunların şüpheli temlik ve benzeri haksız işlemlerle zarara uğratılmalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyelerinin; mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olduklarına ilişkin Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlere benzer düzenleme yapılarak bu kuruluşları yönetenlerin mevzuat, tüzük ve esas sözleşme hükümlerine uygun iş ve işlem yapmaları konusunda daha dikkatli davranmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kanunla spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine getirilen mali kısıtlamaların etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla temlik veya borçlanma oranının aşılması ile Kanunda belirtilen kişilere hak ve alacakların devri suç olarak düzenlenmiş ve bunların cezai müeyyideleri belirlenmiştir.

Öte yandan; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin ekonomik ve finansal imkanlarını geliştirmek suretiyle şeffaflık ve güvenilirliğini artırmak, alacaklıların korunmasına gerekli önemi vermek ve bu kapsamda spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin personel, sosyal güvenlik kurumu, vergi dairesi ve diğer spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerine karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerini sağlamak, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin finansal yapılarına daha fazla disiplin ve rasyonellik getirmek, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini kendi gelirlerini esas alarak yönetmeye teşvik etmek, uzun vadede sporun gelişimi için spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini daha sorumlu harcama yapmaya özendirmek ve sporun uzun vadede uygulanabilirlik ve sürdürülebilirliğini korumak amacıyla spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine denk bütçe zorunluluğu getirilmektedir.

Söz konusu temel ilkeyle birlikte spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin; ilgili spor dalında sporcu, kulüp ve spor anonim şirketi ile sosyal güvenlik kurumu ve vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunluluğu da getirilmektedir.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin daha sağlıklı bir mali yapıya sahip olmaları ve rekabeti ekonomik olarak daha eşit koşullarda sürdürebilmelerine olanak sağlamaya yönelik olarak bunların uymaları gereken bir zorunluluk olarak denk bütçe uygulamasının denetimi ilgili spor federasyonu tarafından yapılacaktır.

Avrupa futbolunda mali disiplini sağlamak amacıyla denk bütçe esasına benzer bir uygulama “mali fair play” adı altında 2014-2015 sezonundan itibaren UEFA tarafından kademeli bir şekilde uygulamaya başlanmış ve sonuç olarak Avrupa genelinde mali fair play sonrasında finansal açıdan bir iyileşme olduğu görülmüştür.

Anayasanın 38 inci maddesinde ifadesini bulan “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, idari ve sportif cezalar için de geçerli olup; bu kapsamda idari suç ve cezaların temel esaslarının ve çerçevesinin kanunla düzenlenmesi zorunludur. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her ne kadar talimat değişikliği yapılmak suretiyle Haziran 2019 tarihinden itibaren denk bütçe kuralına benzer bir biçimde “takım harcama limiti” uygulamaya konulmuş ise de bu uygulamanın yasal dayanağının Anayasa Mahkemesi kararlarında belirtilen ilkeleri tam olarak karşılamaması ve sadece futbol takımının harcamalarını kapsaması bu sistemin zayıf noktaları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeplerle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulan takım harcama limitinin de yasal dayanağını oluşturmak ve kulüp tarafından diğer branşlara yapılan harcamaları da kapsayacak şekilde düzenleme yapılmaktadır.

Bu kapsamda; denk bütçe şartları, bütçeyi oluşturan gelir ve giderlerin nitelikleri, bütçeye dahil edilmeyecek giderler, emsal fiyatlar üzerinden gelir gider tablosuna dahil edilecek gelir ve giderler, denk bütçeden muaf olacak kulüp ve spor anonim şirketleri, kademeli bir şekilde kabul edilebilecek zarar miktarı, bu kapsamda uygulanacak disiplin cezaları ve denk bütçeye ilişkin diğer usul ve esaslar, uluslararası spor kuruluşlarının düzenlemeleri göz önüne alınarak ilgili spor federasyonu tarafından belirlenecektir.

Ülkemizdeki spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin kısa bir süre içerisinde mali yapılarını düzeltmelerinin son derece zor olması sebebiyle denk bütçe uygulaması için ilgili spor federasyonu tarafından kademeli bir geçiş dönemi öngörülmek suretiyle bu esas uygulamaya başlanacaktır.

Denk bütçe esasına ilişkin kuralların ihlali halinde uygulanacak uyarı, para cezası, puan silme, federasyon gelirlerine el koyma, kadro sınırlaması, transfer yasağı, turnuva ve benzeri organizasyonlardan men gibi disiplin cezaları da kademeli bir şekilde ilgili spor federasyonu tarafından belirlenecektir.

Öte yandan; 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile teşekkül eden Türkiye Futbol Federasyonu dışında ülkemizde faaliyette bulunan spor federasyonları 3289 sayılı Kanun ile teşekkül etmekte olup, sporun ve spora ilişkin kuralların ulusal ve uluslararası alandaki değişimi ve gelişimi ile birlikte 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının yapılandırılmasında aksamalara yol açan uygulamalara ilişkin olarak düzenleme yapılması ihtiyacı gündeme gelmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu dışındaki spor federasyonlarının kuruluşu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile genel kurullarının toplanmasına ilişkin usul ve esaslar, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuat ile belirlenmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Spor Genel Müdürlüğünün (mülga) tüzel kişiliği, 9/7/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesi ile sona ermiştir. Belirtilen KHK ile spor hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetsel açıdan önemli değişiklikler yapılmıştır. 10/7/2018 tarihli ve 30474 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 ilâ 216 ncı maddeleri ile de Gençlik ve Spor Bakanlığı yeniden yapılandırılmıştır.

Bu bağlamda spor alanında ulusal ve uluslararası spor kuruluşlarının aldığı kararlar ve uygulamaya konulan yeni kurallar ile toplumsal ihtiyaçlar çerçevesindeki gereksinimler, ülkemizde sporun yönetiminden sorumlu kamu idaresi olan Gençlik ve Spor Bakanlığının yeniden yapılandırılması ile değişen mevzuat ve uygulamalar kapsamında; spor federasyonlarının hukuki altyapılarının revize edilerek ortaya konulması, genel kurulun görevleri ile genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, spor federasyonlarının zorunlu kurulları olan yönetim, denetim ve disiplin kurullarının teşekkülü ile bu kurul üyeleri ve federasyon başkanlarında aranacak genel şartların ve önemli diğer hususların belirlenmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

Ülkemizde 5894 sayılı Kanun ile teşekkül eden özerk Türkiye Futbol Federasyonu, 3289 sayılı Kanun ve I sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile teşekkül eden 59 bağımsız spor federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 5 spor federasyonu olmak üzere toplam 65 spor federasyonu bulunmaktadır. Bağımsız spor federasyonları olarak addedilen federasyonların “bağımsız” olarak nitelendirilmesinin kaynağı 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin başlığı olan “bağımsız spor federasyonları” ibaresidir. Ancak uygulamada “bağımsız spor federasyonları” olarak addedilen federasyonların bağımsızlığı konusu tartışmalara neden olmuştur. Anayasa Mahkemesi kararlarında da bağımsız spor federasyonlarının denetimleri, mali yapıları ve kararlarına karşı merkezi idare içerisinde oluşturulan Tahkim Kuruluna başvurulabilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak, bunların hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları oldukları sonucuna varılmıştır. Bunun sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor federasyonları ile bağımsız spor federasyonları ayrımı ortadan kaldırılarak tüm federasyonlar için “spor federasyonu” tanımı kullanılmaktadır.

Spor federasyonları yönetim kurulu üye sayısı yeniden düzenlenmekte, toplantı ve karar yeter sayıları gibi uygulamadan kaynaklanan sorunlar ortadan kaldırılmaktadır. Yönetim kurulunun en az iki asıl üyesinin, ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında milli olan ve en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olması zorunluluğu getirilmektedir.

Yaz olimpiyat oyunlarından itibaren en geç üç ay içerisinde yapılması gereken federasyon olağan genel kurulları, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında Tokyo’da yapılması gereken yaz olimpiyat oyunlarının bir yıl süreyle ertelenmesine bağlı olarak yapılamamıştır. Bu ve benzeri durumlar göz önüne alınarak olimpiyat oyunlarının ertelenmesi veya iptali hallerinde genel kurulların gerçekleştirilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Spor federasyonlarına ilişkin bütçe ve harcama ilkeleri ile yöneticilerin hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Ayrıca spor federasyonlarının her türlü iş ve işlemlerinin denetimi, incelemesi ve soruşturmasının Gençlik ve Spor Bakanı tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılacağı ve yapılacak denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zararın ilgililerden tahsil edileceği belirtilerek spor federasyonlarının zarara uğratılmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kuruluna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 28/1/2020 tarihli Ali Rıza ve diğerleri kararı ile Anayasa Mahkemesinin 18/1/2018 tarihli ve 2017/136 E. 2018/7 K. sayılı kararlarının gereklerinin yerini getirilmesini teminen 5894 sayılı Kanunda gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Maddeyle Kanunun amacı ve kapsamı belirlenmektedir. Amaç; spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

Öte yandan Kanunda yapılan düzenlemelerin spor kulüplerine ilişkin olan 3 ilâ 13 üncü maddeleri, spor anonim şirketlerine ilişkin 14 ilâ 20 nci maddeleri ve Kanunda açıkça düzenlenen hükümler hariç olmak üzere, bu Kanun hükümleri kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacağına ilişkin hüküm konulmak suretiyle Kanunun kapsamına ilişkin düzenlemeye yer verilmektedir.

Diğer taraftan askeri spor kulüplerinin yapısı düşünülerek, Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen spor faaliyetlerine katılım maddesi hükümlerine tabi olmakla birlikte bu Kanunun diğer hükümlerine tabi olmayacağı hususu da madde ile düzenlenmektedir.

MADDE 2- Maddeyle Kanunda kullanılan bazı terimlerin tanımları yapılmıştır.

Spor anonim şirketi; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan, spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde tescilini yaptırmış ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılan spor kulübüne bağlı veya bağımsız olarak kurulan anonim şirketini ifade etmektedir. Bu kapsamda spor anonim şirketi, bir spor kulübünün iştiraki olarak ve bu kulübe bağlı olarak kurulabileceği gibi herhangi bir spor kulübüne bağlı olmadan da kurulması ve tescilini yaparak spor faaliyetlerine katılması mümkündür.

Spor faaliyeti; spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını ifade etmektedir. Bu Teklif kapsamındaki faaliyetlerin spor faaliyeti sayılabilmesi için bu faaliyetin Gençlik ve Spor Bakanlığınca spor dalı olarak belirlenmiş bir spor dalına ilişkin olması zorunludur.

Spor federasyonları; belli bir spor dalının yurtiçi ve yurtdışı sportif faaliyetlerini organize eden ve bu spor dalına ilişkin uluslararası spor kuruluşlarının kurallarını uygulamak konusunda görevli ve yetkili federasyonları ifade etmektedir. Bu kapsamda ülkemizde 5894 sayılı Kanuna göre kurulan özerk Türkiye Futbol Federasyonu, 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre kurulan bağımsız spor federasyonları ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olup ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan spor federasyonları olmak üzere üç türlü spor federasyonu bulunmakta iken yeni düzenleme ile spor federasyonları arasındaki bu ayrım ortadan kaldırılmaktadır.

Spor kulübü; spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak ve spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarında bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde tescilini yaptıran kuruluşları ifade etmektedir. Bu Teklif ile spor kulüplerinin öncelikle demek olarak kurulma mecburiyeti ortadan kaldırılmaktadır.

Üst kuruluş; spor kulüplerinin kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, birlikte ortak kullanabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak, kullanmak ve birlikte spor eğitimi yapmak amacıyla üst kuruluş olarak kurdukları federasyonlar ve bu spor kulüpleri federasyonlarının kurdukları konfederasyonları ifade etmekte olup; bu federasyon ve konfederasyonların kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak idari bir işlemle kurulan “spor federasyonları” gibi düzenleyici ve denetleyici herhangi bir görev ve yetkileri bulunmamaktadır.

MADDE 3- Maddeyle spor kulüplerinin tüzel kişilik kazanması ve özellikle tüzel kişiliğin hangi anda kazanılmış olacağı düzenlenmektedir.

Bu kapsamda tüzel kişilik kazanma anı; kulübün Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor kulüpleri siciline tescil edildiği an olarak öngörülmüş ve bu şekilde spor kulüplerinin tüzel kişilik kazanmasında “normatif bildirim sistemi” benimsenmiştir.

Ayrıca maddeyle spor kulüplerinin kuruluş aşamasında yaptıkları başvurunun incelenmesi konusu ayrıntılı bir biçimde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; Gençlik ve Spor Bakanlığına, kuruluş bildirimi ve ekleri ile tüzüğün doğruluğunun, eksiklik veya kanuna aykırılıkların bulunup bulunmadığının en geç altmış gün içinde incelenmesi görevi verilmektedir. Bu inceleme sonucunda; kuruluş bildirimi, tüzük ve kurucuların hukuki durumunda kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılması gereken işlemler açıklanmaktadır.

MADDE 4- Maddeyle spor kulüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi için kulübün bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonunca ayrıca tescil edilmesi şartına bağlanmıştır. Bu kapsamda ilgili spor federasyonunca yapılacak tescil kurucu tescil olmayıp, spor dalı tescili olacaktır. İlgili federasyonca yapılacak spor dalı tescilinin usul ve esasları federasyonun talimatları ile düzenlenecektir.

MADDE 5- Madde, spor kulüplerinin zorunlu organlarının neler olduğunu düzenlemekte ve bunlar dışında da organlar oluşturabilme imkanı getirmektedir. Zorunlu organların görev, yetki ve sorumluluklarının oluşturulacak ihtiyari organlara devrinin mümkün olmadığı ayrıca düzenlenmektedir.

Ayrıca, zorunlu organlar dışındaki organların neler olabileceği kısmen açıklanmış ve böylece spor kulüplerine iç organizasyonunu serbestçe oluşturma yetkisi tanınmıştır.

Maddenin dördüncü fıkrası ile fıkrada belirtilen suçlardan veya kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanların, maddenin beşinci fıkrası ile spor disiplin suçları kapsamında son beş yıl içerisinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası alanların spor kulübü ve bağlı iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda; söz konusu üyelikleri sona erdiren her türlü sebep, başkan ve kurul üyeliğine seçilmeye de engel teşkil edecektir.

Maddenin altıncı fıkrası ile dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtildiği şekilde mahkum olanlar veya hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamayacakları ayrıca belirtilmektedir.

Burada belirtilen mahkumiyet ve hak mahrumiyeti cezaları Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra işlenen suç ve cezalara ilişkin olup, kanunun yürürlüğe girmesinden önceki döneme ilişkin mahkumiyet ve hak mahrumiyeti cezaları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra sayılan suçlardan mahkum olanlar veya hak mahrumiyeti cezası alanlar bu Kanun kapsamında yer alan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde fahri ya da profesyonel olarak hiçbir şekilde çalışamayacak ve herhangi bir görev alamayacaktır.

MADDE 6- Madde, bir spor kulübüne üye olma koşullarını düzenlemektedir. Buna göre spor kulübüne üyelik için özel koşullar aranmamış ve kişinin fiil ehliyetine sahip olması yeterli görülmüştür. Ayrıca, üyelik başvurusu üzerine yapılacak işlemler belirtilmiştir.

Aynı maddeyle; spor kulüplerinin tüzüklerinde üyeliği hukuka aykırı şekilde sınırlayacak hükümlere yer verilemeyeceği ve üyelik başvurusunun tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeplerle reddedilebileceği düzenlenmiştir.

MADDE 7- Maddeyle spor kulüplerinin genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri ile kararları hakkında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı, düzenlenmiştir.

Maddenin üçüncü fıkrası ile spor kulüplerinin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını belirlenen koşulları yerine getirmeleri kaydıyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapabilecekleri düzenlenmektedir.

MADDE 8- Maddeyle spor kulüplerinin merkezlerinin bulunduğu ildeki başka bir kulüple birleşmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Buna göre spor kulübü sadece merkezinin bulunduğu ildeki başka bir spor kulübü ile birleşebilir. Bu kapsamda yapılacak birleşmeler ancak maddede belirtilen nitelikli çoğunlukla alınacak genel kurul kararı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının izniyle mümkün olacaktır.

Ayrıca, birleşen kulübün geçmişine ilişkin sportif başarı ve benzeri diğer unsurların oluşturduğu sportif tarihçe birleşilen spor kulübüne geçecek ve bu şekilde birleşilen kulüp bu sportif tarihçe unsurlarından yararlanabilecektir.

Diğer yandan; birleşilen kulübün lige katılımda veya tescil edilen isminde, birleşen kulübün izlenimi verecek herhangi bir değişiklik yapamayacağı ve birleşen kulübün müsabakalara katılım ismi veya unvanını yeniden tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir.

Maddenin beşinci fıkrası ile spor kulüplerinin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını, aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak nitelikli çoğunlukla alınacak genel kurul karan ile başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine mal varlığını devri yoluyla devredebileceği düzenlenmektedir.

Maddenin altıncı fıkrası ile maddede belirtilen birleşme ve mal varlığının devri işlemlerine ilişkin sözleşmelerin geçerlilik ve onaylanma şartları belirlenmektedir.

Maddenin yedinci fıkrası ile birleşme ve mal varlığının devrine ilişkin diğer usul ve esasların; uluslararası federasyonların düzenlemeleri göz önüne alınmak suretiyle, ilgili bakanlıklar ve kuruluş kanunu bulunan spor federasyonlarının görüşü üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir.

MADDE 9- Maddeyle spor kulüplerinin sona ermesi, faaliyetinin yasaklanması ve tescillerinin hangi hallerde iptal edilebileceği düzenlenmektedir.

Maddenin altıncı fıkrası ile ayrıca, taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor kulüplerinin bu spor dallarına ilişkin tescillerinin ilgili spor federasyonu tarafından iptal edileceği düzenlenmektedir.

MADDE 10- Maddeyle kamu kurum ve kuruluşlarının spor salonları, sahaları ve tesislerinin verimli kullanılması ile bu tesislerden spor kulüplerinin bir program dahilinde ortaklaşa yararlanabilmeleri için gerekli tedbirleri alma konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığına koordinasyon görev ve yetkisi verilerek spor tesislerinin bir eşgüdüm içerisinde kullanılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Spor faaliyetlerinin yapıldığı tesislerde doping içeren yasaklı maddelerin satışı ve tüketimi yapılamayacağına ilişkin hükümler konulmak suretiyle sporla bağdaşmayan iş ve eylemlerin önlenmesi amaçlanmıştır.

Maddenin dördüncü fıkrası ile Gençlik ve Spor Bakanlığının sporcu yetiştirme, sporda alt yapının desteklenmesi ve spor müsabakalarında kullanılmak amacıyla mülkiyet ve tasarrufundaki taşınmazları spor anonim şirketlerine 10 yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda öngörülen pazarlık usulüyle kiralayabileceğine yada 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 11- Maddeyle spor kulüplerinin “kamu yararına çalışma” statüsü kazanmaları, ilgili statüyü elde etme şartları ile “kamu yararına çalışma” statüsünün kaybedilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Maddenin dördüncü fıkrası ile kamu yararına çalışan spor kulüplerinin, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile diğer kanunlarda düzenlenen kamu yararına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanacağı düzenlenmektedir.

MADDE 12- Maddeyle üst kuruluş olarak spor kulüpleri federasyonu ve spor kulüpleri konfederasyonlarının kuruluşu, tescili, amacı, sona ermesi, amaçları dışında faaliyette bulunamayacaklarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu madde kapsamında kurulan spor kulüpleri federasyonu ve konfederasyonlarının, spor federasyonlarının izni olmaksızın bunların görev ve yetkilerini doğrudan veya dolaylı olarak kullanamayacaklarına ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle uygulamada doğabilecek görev ve yetki uyuşmazlıklarının önüne geçilmek istenilmiştir.

MADDE 13- Maddeyle spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların denetimi ve beyanname verme yükümlülüğüne ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup; bu kapsamda spor kulüpleri için öngörülen dış denetim Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı söz konusu dış denetimi bağımsız bir denetim kuruluşuna da yaptırabilecektir.

Bu madde kapsamında yapılacak denetimin usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceğine ilişkin hüküm konulmuş olup; spor kulüplerinin sayıca çokluğu dikkate alınarak bağımsız kuruluşlarca yapılacak denetim için mali büyüklüğün belli limitin üstünde olma ve belirli spor faaliyetlerini yürütme gibi kıstaslar yönetmelikle belirlenebilecektir.

MADDE 14- Spor dallan içerisindeki en popüler spor dalı olan futbolun bir endüstri olmasıyla beraber, kulüplerin giderleri gelirlerinden daha fazla artış göstermiştir. Özellikle, hızla artan futbolcu transfer ücretleri kulüplerin bütçelerinin en önemli gider kalemini oluşturmuş, giderlerde görülen hızlı artış kulüplerin yabancı kaynaklara başvurmasına ve yüksek oranlarda borçlanmasına neden olmuştur. Futbolcu transfer ücretleri ile birlikte genel giderleri artan kulüpler, gelirlerini arttırmak için alternatif kaynak arayışlarına girmişlerdir. Şirketleşme ve sonrasında halka arz bu kaynak arayışının bir sonucudur. Şirketleşme ile spor kulüpleri profesyonel yönetim anlayışına, gelir çeşitlendirilmesi ve artışına, stadyumların yenilenmesi ve kapasitelerinin arttırılmasına imkan bulmuşlardır.

Maddeyle anonim şirketlerin spor anonim şirketi vasfını kazanmaları ve özellikle bu vasfın hangi anda kazanılmış olacağı düzenlenmektedir. Bu kapsamda spor anonim şirketi vasfının kazanılma anı; Gençlik ve Spor Bakanlığına tescil edilmeleri anı olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca maddeyle spor anonim şirketlerinin tescil aşamasında yaptıkları başvurunun incelenmesi konusu ayrıntılı bir biçimde düzenlenmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığına tescil ile spor anonim şirketi haline gelen anonim şirketler; faaliyette bulunacakları spor dallarıyla ilgili olarak ilgili spor federasyonlarına da ayrıca branş tescili yaptıracaktır.

Maddeyle belirli liglerde yer alabilmek için spor  anonim şirket statüsünde olma yükümlülüğü getirebilme konusunda spor federasyonlarına yetki verilmektedir. Bu şekilde belirli liglerde anonim şirket statüsünde bulunma yükümlülüğünün getirilmesi; demek ve kulüp statüsü dolayısıyla bazen görülen, genel kurul öncesinde yöneticisiz kalma, sürekli olarak başkan ve yöneticilerin mali desteğine muhtaç olma ve bu kişilerin çoğu kez yönetim ilkelerinden uzak ve hatta spor camiası ve kulüpler yönünden sakıncalı uygulamaları, üyeliği güçleştirme, üyelik haklarını kısıtlama veya erteleme, zamanlı zamansız olağanüstü genel kurul tartışmaları, sporcuları yönetim çekişmelerinin içine çekme gibi sakıncaları ya tamamen ortadan kaldıracak veya en aza indirecektir.

Ayrıca bu uygulama; gelirleri çoğaltmak üzere, her spor dalında sezonun olabildiğince geniş tutulması, spor organizasyonlarının ve müsabaka sayılarının artırılması, sporcu yetiştirilmesine daha fazla önem verilmesi, hemen her yaş grubunda olabildiğince çok sporcu ve takım bulundurulması, bir kısım genç ve olay çıkarmaya eğilimli taraftar gruplarının hem altyapı sporcusu hem de ortak olmaları gibi çeşitli yararlar da sağlayacaktır.

MADDE 15- Maddeyle spor anonim şirketlerinin hissedarlık yapısına ilişkin çeşitli hususlar düzenlenmiştir.

Maddeyle spor kulüplerinin; belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak kendi kurdukları ve sahip oldukları spor anonim şirketlerine çeşitli sözleşmelerle sermaye olarak koyabileceklerine veya kurulmuş olan bir spor anonim şirkete devredebileceklerine ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle sporda şirketleşmenin yasal dayanağı oluşturulmaktadır. Bununla birlikte bir spor kulübü ile bu şekilde malvarlığı ya da sözleşme, ortaklık, yönetim veya benzeri bir bağlantısı olan spor anonim şirketinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesi anlamında doğrudan ya da dolaylı hakimiyetinin ilgili spor kulübünde bulunması zorunlu tutulmaktadır.

Bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor anonim şirketlerinde şirket karından kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere herhangi bir menfaat sağlanamayacağına ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle bu şirketlerin kulüp dışındaki pay sahiplerine çeşitli imtiyazlar tanınmasının ve böylece şirket üzerindeki kulüp hakimiyetinin ortadan kaldırılmasının önlenmesi amaçlanmıştır.

Sermaye piyasası mevzuatına göre halka açık anonim şirket vasfında olanlar hariç olmak üzere; bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor anonim şirketlerinde payların nama yazılı olması zorunluluğuna ilişkin düzenleme yapılarak bir kamu hizmeti olan sporun icra edildiği bu şirketlerin pay sahiplerinin belli olması amaçlanmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 348 inci maddesinde yer alan hükümlere paralel bir biçimde bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor anonim şirketlerinde kurucu, yönetim kurulu üyeleri veya diğer kimselere şirket karından herhangi özel bir menfaat sağlanamayacağına ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle şirket sermayesinin azalması sonucunu doğurabilecek özel menfaatlerin önüne geçilmek istenilmiştir.

Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yarışan birden fazla spor kulübünün veya spor anonim şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti bulunamayacağına ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle şike ve benzeri hususların engellenmesi ve sporda fair play (dürüst oyun) ilkelerinin hakim kılınması amaçlanmıştır.

MADDE 16- Maddeyle, Türk Ticaret Kanununun 359 uncu maddesine paralel biçimde, spor anonim şirketlerinde yönetim kurulunun üye sayısı ve nitelikleri düzenlenmiştir.

Aynı maddeyle, halka açık spor anonim şirketlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkelerini uygulamak zorunda olduklarına ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle bu şirketlerin doğru zamanda doğru karar verebilme yeteneklerinin arttırılması ve bunlar tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemler konusunda kamunun aydınlatılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; spor anonim şirketlerinde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenebilecektir.

Maddeyle spor anonim şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri hakkında bu Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının uygulanacağına ilişkin hüküm konulmak suretiyle 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen suçlardan mahkum olanlar ile aynı maddenin

beşinci fıkrasında belirtildiği üzere spor disiplin ihlalleri kapsamında son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl süreyle hak mahrumiyeti cezası alanların spor anonim şirketi yönetim kurulu üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda; söz konusu üyelikleri sona erdiren her türlü sebep kurul üyeliğine seçilmeye de engel teşkil edecektir.

Spor kulübü ve spor anonim şirketi yönetiminde yer alanların, aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamayacağına ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle muhtemel suistimallerin önüne geçilmek istenilmiştir.

MADDE 17- Maddeyle spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin asgari zorunlu içeriği, ortaklık yapısı, pay sahipliği, sermayesi, kimlerin şirketin yönetim ve denetim organlarında görev alamayacağı ve diğer hususların kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılacak tebliğle belirleneceğine ilişkin tamamlayıcı düzenlemeler yapılmak suretiyle bu konularda Gençlik ve Spor Bakanlığına yetki verilmiş olup; belirtilen konulara ilişkin olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeler başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere yürürlükteki kanunlara aykırı olamayacaktır.

MADDE 18- Ülkemizde faaliyette bulunan spor kulüplerinin hukuki, finansal, şirketleşme, halka açılma ve yönetimsel birçok sorunu bulunmakla birlikte bunların içinde en önemlisini mali sorunlar oluşturmakta olup; maddeyle spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin mali konularına ilişkin temel ilkeler belirlenmektedir.

Buna göre spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tüm mali iş ve işlemlerinde; ekonomik ve mali imkanlarını geliştirmek suretiyle şeffaflık ve güvenilirliklerini artırmak için çaba göstermek, sporcu, kamu kurum ve kuruluşları, spor kulüpleri ve diğer kişilere karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirerek alacaklıların korunmasına gereken önemi vermek, muhasebelerine disiplin ve rasyonellik getirmek, gelirlerini esas alan bir idari ve mali yapı oluşturmak ve sürdürmek, uzun vadeli sportif yatırımları özendirmek ve sporun uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak ve korumak amacıyla faaliyetlerde bulunmak zorundadır.

MADDE 19- Maddeyle spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin, tüzük veya esas sözleşmelerinde yazılı amaçlan ve bu Kanunda belirtilen görevleri gerçekleştirmek için yararlanacakları gelir kaynakları ile amaçlarını ve bu Kanunda yer alan görevlerini gerçekleştirmek için yapabilecekleri gider kalemleri düzenlenmiştir.

MADDE 20- Maddeyle spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama ilkelerine ilişkin düzenlemeler getirilmektedir. Söz konusu düzenlemelerle;

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak temliklere ilişkin çeşitli sınırlamalar ve nitelikli genel kurul kararı şartı getirilerek uzun vadeli ve sağlıksız borçlanmanın önüne geçilmektedir. Buna göre; spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri genel kurul karan gerekmeksizin bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin en fazla %25’ini temlik edebilecektir. Maddede öngörülen nitelikli genel kurul kararıyla yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla herhangi bir temlik sınırlaması bulunmamaktadır. Yönetim kurulunun görev süresinin dolmasından sonraki alacakların ancak %50 oranına kadar olan kısmı maddede öngörülen nitelikli genel kurul kararı ile temlik edilebilecek ve bu oranı aşan miktar ise hiçbir şekilde temlik edilemeyecektir.

Bunun yanı sıra spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabileceği, bu oranın üzerinde yapılacak borçlanmaların genel kurulun nitelikli çoğunlukla vereceği kararla kabul edilecek ek bütçe ile yapılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle yönetim kurullarının görev sürelerini aşacak şekilde sağlıksız borçlanmalarının önüne geçilmektedir.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin; tescilli oldukları spor federasyonu ile bu federasyonun üyesi olduğu uluslararası kuruluşların belirlediği sportif, altyapı, personel, idari, hukuki ve mali kriterleri yerine getirmek zorunda olduklarına ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle bunların ulusal ve uluslararası alanda çeşitli yaptırımlarla karşılaşmalarının önüne geçilmektedir.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin; yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına, yüzde beş ve üzeri pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde beş ve daha fazla pay sahibi olduğu şirketlere alacaklarını devredemeyeceklerine ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle bu bağlamda çeşitli suistimallerin önüne geçilmektedir.

Vergi Usul Kanununda yer alan hükümlere paralel düzenleme yapılarak spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak 7.000 TL.’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatların; bankalar ve finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunluluğu getirilmiş ve böylece bunların haksız bir şekilde zarara uğratılmalarının önüne geçilmek istenilmiştir.

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerinin; mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olduklarına ilişkin Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlere benzer düzenleme yapılarak bu kuruluşları yönetenlerin mevzuat, tüzük ve esas sözleşme hükümlerine uygun iş ve işlem yapmaları konusunda daha dikkatli davranmalarının sağlanması ve bu şekilde kamuoyu beklentilerinin de karşılanması amaçlanmıştır.

Aynı maddeyle; UEFA’nın uyguladığı “mali fair play” ilkelerine benzer bir şekilde spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine denk bütçe ve ilgili spor dalında sporcu, kulüp ve spor anonim şirketi ile sosyal güvenlik kurumu ve vergi dairesine vadesi geçmiş borç bulunmaması zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler yapılarak, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin kendi gelirlerini esas alarak yönetmelerinin sağlanması istenilmiştir.

MADDE 21- Maddeyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının, spor kulüplerine ve spor anonim şirketlerine yardımda bulunabileceklerine ilişkin esaslar, yardımın şekli ve yardımda göz önünde bulundurulabilecek unsurlar düzenlenmiştir.

Aynı madde ile belediyeler, belediyelere bağlı şirketler ve iktisadi işletmelerin, spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin profesyonel spor dallarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramayacakları ve yardımda bulunamayacaklarına ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle bu kapsamda kulüpler ve sporcular arasındaki haksız rekabetin önlenmesi amaçlanmıştır.

Öte yandan; Bakanlık ve spor federasyonlarının, okul spor kulüplerine spora ilişkin faaliyetlerde bulunmak üzere ayni, nakdi veya teknik eleman görevlendirmesi şeklinde yardımda bulunabileceği düzenlenerek okul spor kulüplerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 22- Maddeyle Türk Ticaret Kanununun 549 ila 554 üncü maddelerinde anonim şirketlerde “hukuki sorumluluk halleri” ve 555 ila 557 nci maddelerinde de bu sorumluluğa ilişkin “şirketin zararı” düzenlenmiştir.

Buna göre; 549 (belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması), 550 (sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi), 551 (değer biçilmesinde yolsuzluk), 552 (halktan para toplamak), 553 (kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu), 554 (Denetçinin sorumluluğu), 555 (şirketin zararı-genel olarak), 556 (şirketin zararı-iflas halinde) ve 557 (şirketin zararı-teselsül ve başvuru) düzenlenmiştir.

Maddeyle, belirtilen haller ile Kanunun 20 nci maddesinde yer alan bütçe ve harcama ilkelerine aykırılık hallerinde spor kulübü, şirket, pay sahipleri, alacaklılar, zarar görenler ve diğer ilgililer tarafından sorumlular aleyhine açılacak davalarda bunları denetlemekle görevli ve yetkili Bakanlık veya ilgili spor federasyonunun da davacının yanında ve davacıya yardımcı olmak üzere feri müdahil olarak yer alabileceklerine ilişkin düzenleme yapılmakta olup; bu hükümler spor kulüpleri hakkında da kıyasen uygulanacaktır.

Aynı maddeyle spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde ibra kararının; davacı, Bakanlık ve ilgili spor federasyonunun bu madde çerçevesinde sahip oldukları dava ve feri müdahillik hakkına etki etmeyeceğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 23- Maddeyle profesyonel spor faaliyetinin tanımı ve unsurlarına ilişkin düzenleme yapılarak mevzuattaki hukuki boşluğun giderilmesi amaçlanmıştır. Buna göre bir spor dalı veya spor faaliyetinin profesyonel olarak kabul edilmesinin ilk şartı bu spor dalı veya spor faaliyetinin yer aldığı spor federasyonunun üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından profesyonel olarak kabul edilmesidir. Uluslararası federasyonca profesyonel olarak kabul edilen spor dalında ulusal mevzuata göre de profesyonel faaliyette bulunulmasına izin verilmesi gerekmektedir. Profesyonel olarak kabul edilen spor dallarında sporcular bireysel olarak veya bir spor kulübü ya da spor anonim şirketine sözleşme ilişkisi ile bağlı biçimde profesyonel olarak spor faaliyetinde bulunabilecek ve bu şekilde müsabakalara katılan sporcu için spor faaliyeti onun esas mesleği kabul edilecektir.

MADDE 24- Maddeyle, Gençlik ve Spor Bakanlığının spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerinden kesinleşmiş olan; kira, alt kira, her türlü spor müsabaka ve gösterilerinde bilet satışlarından elde edilen hasılat payı, gençlik veya spor tesislerine verilen isimlerden doğan reklam veya sponsorluk gelirlerinden paylar ve sözleşmelerden doğan diğer alacaklarının bu kulüpler ile şirketlerin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim hakkı alacaklarından; diğer tüm alacaklardan öncelikli olarak tahsil edileceğine ilişkin düzenleme yapılarak bu kapsamdaki kamu alacaklarının korunması amaçlanmıştır.

MADDE 25- Maddeyle, doğması muhtemel hukuki boşlukları önlemeye yönelik olarak, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde spor kulüpleri hakkında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun; spor anonim şirketleri hakkında ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 26- Maddeyle, spor federasyonlarının nasıl kurulacağı, tüzel kişiliğin hangi anda kazanılmış olacağı ve spor federasyonlarının teşkilat yapısının hangi organlardan oluşacağı düzenlenmektedir.

Aynca yeni kurulan spor federasyonlarının kuruluş ana statülerinin Bakanlık tarafından hazırlanacağına da maddede yer verilmiştir.

MADDE 27- Maddeyle, spor federasyonun en üst organının genel kurul olduğu, genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemin yönetim kurulunca yürütüleceği ve genel kurulun nerede toplanacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca genel kurul toplantılarına genel kurul toplantısının mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gözlemci görevlendireceği ile ilgili düzenlemeye yer verilmiştir.

Aynı maddeyle, Bakanlığın gözlemci raporunun verildiği; ilgililerin ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebileceği düzenlenmektedir.

MADDE 28- Maddeyle, spor federasyonlarının genel kurul toplantılarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Spor federasyonlarında genel kurula ilişkin belli kuralların eşit şekilde uygulanması, kuralların kolay değiştirilmesinin mümkün olmayacak şekilde ortaya konulması ve tüm ilgililerce önceden bilinmesi gerektiği dikkate alınarak genel kurulun toplanması, delegelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar, yönetim, denetim ve disiplin kurulu aday listelerinin oluşturulması, seçimlerin yapılması ve oyların sayımı ile ilgili temel usul ve esasların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılacak Yönetmelikle, diğer hususların ise ana statü ile belirlenmesi düzenlenmiştir.

Spor federasyonlarının genel kurul delege sayısı; demokratik yapının sağlanması ve devam ettirilmesi amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında daha fazla spor kulübü bulunduğundan 150’den az 300’den fazla, diğer spor branşlarında ise 100’den az 200’den fazla olmayacağı düzenlenmiştir.

Aynı maddeyle, spor federasyonlarının genel kurullarının belli aralıklarla toplantıya çağrılması gerektiği, spor organizasyonlarının en önemlisinin olimpiyat ve paralimpik oyunları olduğu, spor federasyonlarının esas amacının bu organizasyonlara sporcu yetiştirilmesi olduğu hususları dikkate alınarak olağan genel kurulun spor dalının niteliğine göre ilgili olimpiyat oyunlarının veya yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içinde yapılması düzenlenmiştir. Ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan spor federasyonlarının genel kurullarının ne zaman yapılacağı hususunda düzenlemeye de yer verilmiştir.

Bununla birlikte maddede olimpiyat ve paralimpik oyunlarının herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde spor federasyonlarının genel kurullarının nasıl yapılacağı hususunda oluşacak tereddüdü ortadan kaldırmak amacıyla, olimpiyat ve paralimpik oyunlarının ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde genel kurulun ne zaman yapılacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

Öte yandan maddeyle spor federasyonlarının yönetiminde yaşanacak aksaklıkları önlemek amacıyla maddede belirtilen nedenlerle olağan genel kurul süresini beklemeden olağanüstü genel kurul yapılması mümkün hale getirilmiş ve olağanüstü genel kurulun usulüne ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Ayrıca spor federasyonu yönetim kurullarının genel kurul delegelerince belli aralıklarla mali denetimden geçirilmesinin yönetim kurullarının şeffaflığı ve spor federasyonlarının mali yapısının korunması açısından gerekli olduğundan iki yılda bir mali genel kurul yapılması ve mali kurula ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

MADDE 29- Maddeyle, genel kurulun toplantı usulü ile karar sürecine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Spor federasyonlarının en üst organının genel kurul olduğu ve federasyon başkanı ve yönetim kurulunun seçimi, ana statünün yapılması, değiştirilmesi gibi önemli görev olduğu dikkate alınarak genel kurul toplantılarının delegelerin salt çoğunluğu toplanması düzenlemesine yer verilmiştir.

Aynca spor federasyonları için önemli kararların genel kurulun toplanamaması nedeniyle alınamaması halinde yönetimsel boşluk oluşacağı hususu dikkate alınarak ilk gün salt çoğunlukla toplanamayan genel kurulun ikinci gün salt çoğunluk aranmadan toplanması düzenlemesine yer verilmiş, ancak az sayıda delege ile tüm spor federasyonu ilgilendiren önemli kararların alınmasının önüne geçmek için de toplantıya katılanların sayısının seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından az olamayacağı düzenlenmiştir.

Öte yandan genel kurulunu mevzuatta belirtilen süre ve esaslar dahilinde yapmayan spor federasyonların yönetim kurulunun hukuka aykırı şekilde devanı etmesini önlemek amacıyla seçimin Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından belirlenecek komisyonca hangi esaslarla yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Maddede genel kurul çağrısı, gündem, faaliyet raporu, denetim raporu ile bütçe tasarısının ilgililerce öğrenilerek aleniyetin sağlanması amacıyla spor federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının İnternet sitesinde duyurulacağına da yer verilmiştir.

Spor federasyonlarının organlarının seçimine ilişkin düzenlemelere de yer verilmiş olup, seçimlerin tek liste halinde şeffaflığın ve demokratik seçimin bir sonucu olarak gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılması düzenlenmiştir.

Ayrıca genel kurul delegelerinin kimlerden oluştuğuna ilişkin düzenlemeye yer verilerek genel kurulun çoğunlukla spor kulüplerinin delegelerinden oluşması sağlanmıştır. Spor federasyonu çalışanlarının genel kurul delegesi olamayacağı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının delege bulundurmasına ilişkin düzenleme yapılarak genel kurulun denetim yönünün etkin şekilde kullanılması amaçlanmıştır.

MADDE 30- Maddeyle, spor federasyonlarının genel kurullarının görevleri düzenlenmiştir.

MADDE 31- Maddede spor federasyonlarının yönetim kurullarının görevleri, kaç asıl ve yedek üyeden oluştuğu, üyelerinin nitelikleri ile toplantı ve karar sayılarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında yönetim kurulu asıl üyelerinden en az ikisinin ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında milli olan ve en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olması zorunluluğu getirilmektedir. Ancak, yönetim kurulu üyesi olabilecek milli sporcu bulunmaması halinde, bunların yerine en az bir yıldır faal olmayan lisanslı sporcular yönetim kurulu üyesi seçilebilecektir.

MADDE 32- Maddeyle, spor federasyonlarının disiplin kurullarının görev ve yetkileri, kaç asıl ve yedek üyeden oluştuğu, toplantı ve karar sayıları ile kurulca verilebilecek cezalara ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Ayrıca uygulama birliğinin sağlanması ile suç ve cezanın önceden bilinmesinin evrensel bir hukuk kuralı olduğu hususu dikkate alınarak disiplin ihlali oluşturulacak fiiller ve disiplin yargılamasının temel usul ve esaslarının Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

MADDE 33- Maddeyle, spor federasyonlarının denetim kurullarının görev ve yetkileri, üyelerinin sayısı ve seçim usulü, kurul toplantılarına ve denetime ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

MADDE 34- Maddeyle federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinde aranacak genel şartlar düzenlenmiştir.

Anayasa uyarınca sporun geliştirilmesi ile tüm vatandaşların yararlanmasının sağlanması devletin görevleri arasındadır. Sporun yaygınlaşması ile sportif gelişimin sağlanması spor federasyonları aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu nedenle spor federasyonlarının organlarına üye olacaklarda bazı şartların aranması zaruriyet arz etmektedir.

Buna göre maddede vatandaşlık ve eğitime ilişkin şartların yanı sıra federasyon başkanı ve yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin spor dalının ulusal ve uluslararası düzeyde en üst yetkilisi olarak spor dalını temsil etmeleri nedeniyle temsil yeteneğine sahip olmaları gerektiğinden spor disiplin suçları kapsamında son beş yıl içerisinde bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak şartı ile maddede belirtilen suçlardan mahkum olmamak şartına yer verilmiştir.

Öte yandan spor dalına ilişkin herhangi bir bilgi ve tecrübeye sahip olmayan, genel kurulda yer alan delegelerce tanınmayan kişilerin federasyon başkanlığına aday olmasını engellemek amacıyla federasyon başkan adaylığı için genel kurul delegelerinin en az yüzde on beşinin yazılı desteği ile Gençlik ve Bakanlığınca belirlenecek miktarı geçmemek üzere başkanlık aday ücreti ödenmesi şartı getirilmiştir.

Bunun yanında federasyon başkanlığı görevinin fahri nitelikte olması, uzun süre federasyon başkanlığı yapılması halinde federasyonun hantal bir yapıya bürünmesi, bu halde sporun hızlı değişen dinamiklerine uyum sağlanamadığı göz önüne alınarak spor federasyonlarında demokratik yapının tesis edilerek devamının sağlanması amacıyla bir kimsenin üst üste veya aralıklı olarak en fazla üç dönem başkanlık yapabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca bu kurulların çalışma usul ve esasları ile kurulların kanunda sayılmayan diğer görevlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

MADDE 35- Maddeyle federasyon genel sekreterinin atanması, görevi, sahip olması gereken niteliklere ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

Federasyon genel sekreterinin federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapma yetki ve sorumluluğu bulunması nedeniyle federasyon teşkilatında önemli bir yere sahip olduğundan genel sekreterin kamu veya özel sektörde beş yıllık mesleki tecrübeye sahip” olması ve en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olma şartı düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra genel sekreterin federasyon yönetim kurulunca istihdam edileceği, federasyonca talep edilmesi halinde Gençlik ve Spor Bakam tarafından da atanabileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca genel sekreterlikte aranacak asgari şartlar kanunla belirlendikten sonra aranılacak diğer şartlar ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

MADDE 36- Maddeyle, spor federasyonlarının ihtiyaçlarına göre kanunda belirtilen zorunlu kurullar haricinde kurul oluşturabilmelerine yasal dayanak oluşturulmuş ve söz konusu kurulların çalışma usul ve esaslarının federasyonca çıkartılacak talimatla belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 37- Maddeyle, spor federasyonlarının yurdun tamamında teşkilatlanmaları, illerde düzenlenen sportif faaliyetlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile koordinasyonunun sağlanarak sporun daha geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla il temsilcilikleri kurmaları ile federasyon başkanının teklifi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile il temsilcisi görevlendirmeleri düzenlenmiştir.

MADDE 38- Maddeyle, spor federasyonlarının görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

MADDE 39- Maddeyle, spor federasyonlarının bu Kanunda ve ana statülerinde belirtilen görevleri gerçekleştirmek için yararlanacakları gelir kaynakları düzenlenmiştir. Ayrıca, spor federasyonunun bu Kanunda sayılan görevleriyle ilgili faaliyetleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağı hükme bağlanmaktadır.

MADDE 40- Maddeyle, Devlet bütçesinden sportif gelişimin sağlanması amacıyla ayrılan payla spor federasyonlarına yapılan yardımlar veya tahsis edilen kaynaklar ile edilen malların amacı dışında kullanılarak kamunun zarara uğratılmasını önlemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yardımlar ile tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen taşınır ve taşınmazların edinim amacı dışında kullanılamayacağı, Gençlik ve Spor Bakanlığından izin alınmadan üçüncü kişilere satılamayacağı ve devredilemeyeceği düzenlenmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan ayni ve nakdi yardımların yanı sıra spor federasyonlarının ihtiyaç duydukları taşınmazların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından satın alınabileceği ve bu taşınmazların spor federasyonlarına tahsis edileceği düzenlenmekte olup, madde kapsamında tahsise ilişkin usul ve esaslar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

Maddenin dördüncü fıkrasında, çeşitli nedenlerle tüzel kişiliği sonlandırılarak kapatılan spor federasyonlarının mal varlıklarının sportif amaçlarla kullanımına devam edilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘na devredileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Maddenin beşinci fıkrası ile spor tesislerinin yapımının maliyetli olması, spor federasyonlarının büyük bir kısmının spor tesisi yapacak kadar mali güce sahip olmamaları ile spor faaliyetlerinin yaygınlaşması ve sporcu yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına ait spor tesislerinin işletme hakkını, taşınır ve taşınmazlarını bedelsiz olarak spor federasyonlarına 49 yıllığına tahsis edilebileceği düzenlemiştir.

MADDE 41- Maddeyle, spor federasyonlarının bütçelerinin oluşturulmasında çoğunlukla kamu kaynaklarının kullanılması nedeniyle yapacakları harcamalara ilişkin usul ve esasların Devlet teşkilatı içerisinde bulunan bir kurum tarafından belirlenmesi ile tüm spor federasyonlarının harcamalarını ortak, önceden bilinen usul ve esaslara göre yapmalarında kamu yararı bulunduğundan maddede sayılan hususlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmaktadır.

Ayrıca ikinci ve üçüncü fıkralarında spor federasyonlarının harcamalarına ilişkin defter ve belge düzeni ile muhasebe kayıtlarının saklanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

MADDE 42- Maddeyle, spor federasyonlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenmesi, incelenmesi ve soruşturulmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

Sporun bir kamu hizmeti olması, bu kamu hizmetinin yürütülmesinin Gençlik ve Spor Bakanlığının asli görevleri arasında sayılması, spor federasyonlarının çoğunlukla kamu kaynaklarını kullanmaları, yönetiminde yer alan kişiler ile ilgili spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerinin yakın ilişki içinde olmaları ve genel kurul delegelerinin bu spor kulüplerinden seçilmesi nedeniyle spor federasyonlarının genel kurullarında yeterli denetimin yapılamadığı gözlendiğinden kamu kaynaklarının kamu zararı oluşacak şekilde kullanılmasının önüne geçmek amacıyla spor federasyonlarının her türlü iş ve işlemleri ile harcamalarının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca hukuken ve yerindelik açısından denetlenmesi ile yapılacak denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zararın ilgililerden tahsil edileceğine ilişkin düzenlemesine yer verilmiştir.

Ayrıca spor federasyonlarında çoğunlukla denetim kurulunun aksi yöndeki raporlarına rağmen çeşitli saiklerle delegeler tarafından genel kurulda federasyon yönetim kurulunun ibra edildiği gözlenmektedir. Bunun sonucunda yönetim kurulunca spor federasyonu zarara uğratılsa dahi genel kurulda ibra edilmesi nedeniyle sorumluluktan kurtulmaktadır. Bunun önüne geçmek ve Bakanlıkça yapılacak denetimin etkinliğini arttırmak amacıyla spor federasyonları yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrasının denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Maddenin dördüncü fıkrası ile Bakanlık denetiminin 5894 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye Futbol Federasyonu ile ileride doğrudan kendi kanunlarıyla kurulma ihtimali bulunan spor federasyonları açısından sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile tahsislerin mevzuata ve amacına uygun olarak harcanması ve kullanımının tespiti ile sınırlı olacağı düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile kendi kanunlarıyla kurulan spor federasyonlarının özerk yapılarına herhangi bir Bakanlık müdahalesinin önüne geçilmesi sağlanmış aynı zamanda kamu kaynaklarının amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda denetimin usul ve esaslarının Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkartılacak Yönetmelikle belirlenmesine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

MADDE 43- Maddeyle spor federasyonlarının bütçe ve harcama ilkelerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Spor federasyonlarının bütçelerini aşacak şekilde harcama yaptıkları ve bu nedenle harcamaları karşılamakta zorlandıkları, yapılan harcamaların spor federasyonlarının öz gelirlerinin azlığı nedeniyle çoğunlukla Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan yardımlar ile karşılandığı bununda kamu zararına yol açması nedeniyle spor federasyonlarının önceki yıl gelirlerinin yüzde onunu aşacak şekilde borçlanamayacaklarına ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Vergi Usul Kanununda yer alan hükümlere paralel düzenleme yapılarak spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak 7.000 TL.’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatların; banka ve benzeri finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunluluğu getirilmiş ve böylece bunların haksız bir şekilde zarara uğratılmalarının önüne geçilmek istenilmiştir.

Ayrıca spor federasyonlarının başkan ve yönetim kurulu üyelerinin; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde oluşan zararlardan müteselsilen sorumlu olduklarına ilişkin düzenleme yapılarak spor federasyonlarını yönetenlerin mevzuata uygun iş ve işlem yapmaları konusunda daha dikkatli davranmalarının sağlanması amaçlanmıştır.

Öte yandan spor federasyonlarının yönetim kurullarının; önceki yönetim kurulu zamanında yapılan harcamalardan kaynaklanan borçlar nedeniyle spor dalının gelişmesine ilişkin proje üretmekte ve spor faaliyetlerini organizasyonunda sıkıntı yaşamaları nedeniyle yönetim kurulunun görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak sözleşme ve benzeri işlem yapmaları engellenmiştir.

MADDE 44- Maddeyle, sportif faaliyetlerin Gençlik ve Spor Bakanlığının gözetiminde yapılması, spor elemanlarının yetiştirilmesinin Gençlik ve Spor Bakanlığının asli görevlerinden biri olması nedeniyle maddede sayılan spor elemanlarının mesleki standartlarının ve mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi, belgelendirilmesi ve sertifikalandırılmasının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

MADDE 45- Maddeyle, spor dallarının tespitine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ayrıca profesyonel spor dallarının ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirleneceği düzenlenmiştir.

MADDE 46- Maddeyle, doğması muhtemel hukuki boşlukları önlemeye yönelik olarak, spor federasyonları ile ilgili olarak Kanunda hüküm bulunmayan hallerde spor federasyonlarının kendi kuruluş kanunları, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, 4721 sayılı Kanun ile 5253 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 47- Maddeyle, bu Kanunla getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenlere uygulanacak ceza hükümleri düzenlemiştir.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde bütçe ve harcama ilkelerine ilişkin bu Kanunla getirilen sınırlamalara uyulmasını sağlamak ve yaşanabilecek suistimallerin önüne geçmek amacıyla başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri tarafından bu Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen temlik yasağına aykırı davranılması, beşinci fıkrasında düzenlenen borçlanma sınırının aşılması ve sekizinci fıkrasında düzenlenen spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin hak ve alacaklarının yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına, yüzde beş ve üzeri pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde beş ve daha fazla pay sahibi olduğu şirketlere devredilemeyeceğine ilişkin kurala aykırı davranılması halinde hapis cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Ayrıca Kanunun 20 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan ödeme ve tahsilatların banka ve finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılması zorunluluğuna aykırılık halinde adli para cezası öngörülmektedir.

Aynı şekilde spor federasyonlarında bütçe ve harcama ilkelerine ilişkin bu Kanunla getirilen sınırlamalara uyulmasını sağlamak ve yaşanabilecek suistimalleri engellemek amacıyla federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından bu Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan spor federasyonlarının borçlanma sınırının aşılması ve üçüncü fıkrasında yer alan spor federasyonunun yönetim kurulunun görev süresini aşacak şekilde borç altına sokacak sözleme ve benzeri işlem yapılamayacağına ilişkin yasağa aykırı davranılması halinde hapis cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Aynca Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ödeme ve tahsilatların banka ve finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılması zorunluluğuna aykırılık halinde adli para cezası öngörülmektedir.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı veya diğer kamu kurumları tarafından tahsis edilen taşınmazlar ile sağlanan desteklerin, tahsis ve destek amacı dışında kullanılanların 5237 sayılı Kanunun güveni kötüye kullanma ve zimmet suçuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Bu düzenleme ile söz konusu tahsis ve desteklerin sporun kamu hizmeti olması nedeniyle sporun geliştirilmesi amacıyla kamu kaynakları kullanılarak sağlandığı dikkate alınarak amacı dışında kullanılması halinde kamu zararının oluşmasının önlenmesi amaçlanmıştır.

Aynı maddeyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya ilgili spor federasyonundan izin almadan mevzuatla münhasıran bunlara tanınan görev ve yetkileri usulsüz olarak kullanan spor kulübü, spor anonim şirketi, dernek, federasyon, konfederasyon ve benzeri kuruluşlarının yetkililerinin hapis cezası ile cezalandırılacaklarına ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle bu konudaki hukuki boşluğun giderilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, bu Kanunda tanımlanan veya atıfta yapılan suçlara ilişkin delil veya emarelerin tespiti halinde Gençlik ve Spor Bakanlığının doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapabileceği, soruşturma sonucunda verilecek kovuşturmaya yer olmadığı kararlarına karşı Gençlik ve Spor Bakanlığınca itiraz edilebileceği ve dava açılması halinde Gençlik ve Spor Bakanlığının davaya katılabileceği hüküm altına alınmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığının doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmasına ilişkin düzenleme ile bu Kanunla hem spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile spor federasyonlarının her türlü iş ve işleminin Gençlik ve Spor Bakanlığının denetimine tabi olması nedeniyle Kanunla düzenlenen suçlara ilişkin delil ve emarelerin çoğunlukla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tespit edileceğinden denetim sonucunda belirlenen delil ve emarelerin ortadan kaldırılmasını engellemek ve cezai soruşturmanın hızlandırılması amaçlanmıştır.

Bu Kanunda düzenlenen veya atıf yapılan suçlarla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının açılan davanın tebliği ile katılma hakkı verilerek Bakanlığın spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonları ilişkin açılan davalardan ve dava sonucunda verilecek kararlardan doğrudan bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.

MADDE 48- Maddeyle, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesine fıkra eklenmesine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemeyle yasadışı bahis konusuna ilişkin olarak ülkemizde spor bahislerinin oynatılmasına, denetim ve gözetimine ilişkin kamusal yetkileri münhasıran elinde bulunduran Spor Toto Teşkilat Başkanlığına belirtilen suçlarla ilgili olarak doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunma, soruşturma sonunda verilen kararlara karşı itiraz edebilme, açılan davalara katılma yetkileri verilerek yasadışı bahisle daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 49- Maddeyle, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 9 uncu maddesinin madde başlığı ile dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkralarında Bakanlık Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kuruluna ilişkin değişikliğe gidilmiş ve 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin altı ilâ onikinci fıkraları hariç olmak üzere diğer fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 50- Maddeyle, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 11 inci maddesine, bedelsiz devredilen ya da bedeli karşılığında kiralanan spor tesisleri veya taşınmazların, kullanım veya intifa hakkı sahibi ile kiracı tarafından, hasılattan ya da kira bedelinden Bakanlığa pay verilmesi suretiyle kiralanabilmesi ile buna ilişkin usul ve esasların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğine dair fıkra eklenmektedir.

MADDE 51- Maddeyle 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununa olimpik ve paralimpik sporculara yardımlarda vergi istisnasına ilişkin bir ek madde eklenmiştir.

MADDE 52- Maddeyle 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üç ilii altıncı fıkraları değiştirilmiş ve maddeye yeni fıkralar eklenmiştir.

Maddede Türkiye Futbol Federasyonu ilk derece hukuk kurulu üyelerine ilişkin olarak; üyelerin görevlerini hiçbir organ, makam, merci veya kişiden emir ve talimat almadan tarafsız ve bağımsız olarak görev yapacakları, üyelerin görev süresinin yönetim kurulunun görev süresi ile bağlı olmadığı ve üyelerin ağır kusur halleri dışında görevleri ile ilgili verdikleri karar ve işlemleri dolayısıyla sorumlu tutulamayacaklarını teminat altına alacak şekilde düzenlemelere yer verilmiştir.

Söz konusu düzenleme ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarında belirtilen gerekçeler gözetilerek bundan sonra benzer konularda AİHM tarafından Türkiye aleyhine verilebilecek hak ihlali kararlarının önüne geçebilmek amaçlanmıştır.

MADDE 53- Maddeyle 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi değiştirilmiştir.

Maddede Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyelerine ilişkin olarak; üyelerin görevlerini hiçbir organ, makam, merci veya kişiden emir ve talimat almadan tarafsız ve bağımsız olarak görev yapacakları, üyelerin görev süresinin yönetim kurulunun görev süresi ile bağlı olmadığı ve üyelerin ağır kusur halleri dışında görevleri ile ilgili verdikleri karar ve işlemleri dolayısıyla sorumlu tutulamayacaklarını teminat altına alacak şekilde düzenlemelere yer verilmiştir.

Söz konusu düzenleme ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarında belirtilen gerekçeler gözetilerek bundan sonra benzer konularda AİHM tarafından Türkiye aleyhine verilebilecek hak ihlali kararlarının önüne geçebilmek amaçlanmıştır.

MADDE 54- Futbolcular ve spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakerelerini yürütmek ve/veya transfer müzakereleri yürütmek için futbol menajerlerinin hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Futbolun endüstrileşmesiyle birlikte bu spor dalının en önemli aktörlerinden olan futbolcular temsil noktasında daha uzman kişilerden yardım almak istemişlerdir. Fakat bu süreçte, menajerlik hizmetinin görülmesinde bazı sorunlar olduğu görülmüştür.

Maddeyle, menajerlik sözleşmesine azami iki yıl kuralı getirilmektedir. Böylelikle futbolcuların üç yıl sonrasına tekraren durumu değerlendirmelerine imkan tanınmaktadır. Menajerlik ücretine üst sınır ve bu sınıra uyulmadığı takdirde idari ve adli yaptırım getirilmek suretiyle Kanun Teklifinin önemli amaçlarından bir tanesi olan sürdürülebilir finansal yapının oluşumunun desteklenmesi hedeflenmektedir.

Diğer taraftan maddeyle, spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığına ve TFF’ye bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başkaca bir hukuki işlemin tespiti halinde taraflara idari ve adli yaptırım uygulanması amaçlanmaktadır.

MADDE 55- Maddeyle 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna geçici madde eklenerek bu Kanunla 5894 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan ilk derece hukuk kurulu ile Tahkim Kurulu üyelerinin görev süresine etkisi düzenlenmektedir.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu İlk derece hukuk kurulu (il disiplin kurulları hariç) ile Tahkim Kurulu üyelerinin bu Kanunun yürürlüğe girdikten sonra yapılacak ilk toplantıda görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunmaları ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin etmelerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 56- Maddeyle kanunlar arası uyumun sağlanması adına 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Spor kulübü” tanımı değiştirilmektedir.

MADDE 57- Maddeyle, kanunla getirilen düzenlemelerin bir sonucu olarak, 5253 sayılı Dernekler Kanununun “Gençlik ve spor kulüpleri” başlıklı 14 üncü maddesinde yer alan hüküm yürürlükten kaldırılmıştır

Ayrıca bu Kanunla spor federasyonlarının kuruluşu, teşkilatı ve yapısıyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığından 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 24 üncü ve 25 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1-Maddenin birinci fıkrasıyla Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanmış olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun kamu yararına çalışma statüsünün devam edeceğine ve kamu yararına çalışan derneklere tanınan haklardan yararlanacağına dair düzenleme yapılmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasıyla kanunla getirilen yeni düzenlemelerin bir sonucu olarak bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında kurulmuş ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunca tescil edilmiş olan kulüplerin, İçişleri Bakanlığında mevcut olan dosya ve kayıtlarının, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığına devir ve teslim edileceğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrasıyla kanunla getirilen yeni düzenlemelerin bir sonucu olarak bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Dernekler Kanununa istinaden kurulmuş ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunca tescil edilmiş olan gençlik ve spor kulüplerinin; faaliyet göstermek istedikleri alana göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde spor kulübü veya gençlik derneği olarak tercihlerini yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirimde bulunacaklarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Aynca, “gençlik ve spor kulübü” uygulaması ortadan kaldırılarak münhasıran gençlik faaliyetlerinde bulunacak gençlik derneklerinin 5253 sayılı Dernekler Kanununa tabi olarak faaliyetlerini sürdüreceklerine ve kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetinde bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan müessese kulüplerinin bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içerisinde Kanunda öngörülen şartları yerine getirerek tescillerini yaptıracaklarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Maddenin dördüncü fıkrasıyla kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetinde bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan müessese kulüpleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde Kanunda öngörülen şartları yerine getirerek tescillerini yaptıracaklarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Maddenin beşinci fıkrasıyla Kanunda spor kulüpleri ve üst kuruluşlarının öncelikle dernekler mevzuatına göre kurulma mecburiyeti ve uygulaması ortadan kaldırıldığından ve bunların Gençlik ve Spor Bakanlığına tescil ile tüzel kişilik kazanacağına ilişkin düzenlemelerin bir sonucu olarak bunların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getireceklerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Maddenin altıncı fıkrasıyla Türk Ticaret Kanununa göre kurulan anonim şirketlerin Gençlik ve Spor Bakanlığına tescili ile spor anonim şirketi haline geleceğine ilişkin kanunda yer alan düzenlemenin bir sonucu olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketlerin, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde Kanunda kendileri için öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi haline geleceğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Maddenin yedinci fıkrasıyla 3289 sayılı Kanunda yer alan bağımsız spor federasyonlarına ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin düzenleme yapılması ile bağlı ve bağımsız spor federasyonu aynını ortadan kaldırıldığından, kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan bağlı veya bağımsız spor federasyonlarının bu kanuna göre spor federasyonu olarak kabul edilmesi ile bağımsız spor federasyonlarının durumlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde kanuna uygun hale getirmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Aynca bağlı spor federasyonlarının durumlarını kanuna uygun hale getirilmesi için işlemlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

Maddenin sekizinci fıkrasıyla Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasıyla spor federasyon başkanı seçimine ilişkin süre kısıtlaması düzenlemesine yer verildiğinden kanunun yürürlüğe girdiği tarihte federasyon başkanı olanlar ve kanunun yürürlük tarihinden önce federasyon başkanlığı yapmış olanlar için istisnai düzenlemeye yer verilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- Maddeyle brüt gelirleri beşyüzbin Türk Lirasından fazla olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, imzaladıkları finansal yapılandırma sözleşmeleri kapsamındaki borçlar dahil, doğmuş ve doğacak her nevi borcunu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yeminli mali müşavir aracılığıyla Bakanlığa bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilerek bildirilecek bu borçların (bu borçların işleyecek faiz, cezai şart, tazminat ve benzeri her türlü ferileri hariç) Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen sınırlamalara Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süreyle tabi olmayacağına dair düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 58- Yürürlük maddesidir.

MADDE 59- Yürütme maddesidir.

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU TEKLİFİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Kanunun spor kulüplerine ilişkin 3 ilâ 13 üncü maddeleri ve spor anonim şirketlerine ilişkin 14 ilâ 20 nci maddeleri saklı kalmak kaydıyla; Kanunda açıkça düzenlenen hükümler hariç olmak üzere, bu Kanun hükümleri kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmaz.

(3) Payları borsada işlem gören spor anonim şirketleri de dahil olmak üzere tüm halka açık spor anonim şirketleri sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Bu Kanunda spor anonim şirketleri için getirilen hükümler, sermaye piyasası mevzuatının halka açık şirketler için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanır. Aynı konuda farklı hükümler olması durumunda halka açık spor anonim şirketlerine sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

(4) Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri hakkında bu Kanunun 4 üncü madde hariç diğer hükümleri uygulanmaz.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;

a) Ana statü: Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar ile bunların uygulanmasına yönelik diğer hususları belirlemek üzere spor federasyonlarının genel kurulları tarafından kabul edilen ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleyici işlemi,

b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

ç) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

d) Deaflimpik spor dalı: Uluslararası Deaflimpik Komitesi tarafından yaz-kış deaflimpik oyunları programına alınma kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı oyunlar tamamlanana kadar deaflirnpik olarak kabul edilen spor dallarını,

e) Denk bütçe: Gelirleri giderlerine eşit olan bütçeyi,

f) İhtisas spor kulübü: En fazla iki spor dalında faaliyet göstermek üzere kurulan ve seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyet gösteren spor kulüplerini,

g) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

ğ) Kuruluş ana statüsü: Yeni kurulacak spor federasyonları için Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleyici işlemi,

h) Olimpik spor dalı: Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yaz ve kış olimpiyat oyunları programına alınma kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı olimpiyat oyunları tamamlanana kadar olimpik olarak kabul edilen spor dallarını,

ı) Paralimpik spor dalı: Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yaz ve kış paralimpik oyunları programına alınma kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı paralimpik oyunları tamamlanana kadar paralimpik olarak kabul edilen spor dallarını,

i) Spor anonim şirketi: Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi,

j) Spor anonim şirketi yöneticisi: Spor anonim şirketi yönetim kurulunca spor anonim şirketinin yönetim veya temsili hususunda murahhas üye veya müdür olarak yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Spor kulübü yöneticisi: Spor kulübü yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunca kendisine spor kulübünün yönetimi veya temsili görevi verilmiş gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Spor dalı: Spor federasyonuna bağlı spor dalını,

m) Spor faaliyeti: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,

n) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları,

o) Spor federasyonu zorunlu kurulları: Spor federasyonu yönetim, denetim ve disiplin kurullarını,

ö) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,

p) Tahkim Kurulu: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunu,

r) Talimat: Spor federasyonu yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Bakanlığın onayına istinaden Bakanlığın İnternet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleyici işlemi,

s) Uluslararası   federasyon:   Spor   federasyonlarının üyesi   olduğu   uluslararası federasyonları,

ş) Üst kuruluş: Spor kulüplerinin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve bu federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Spor Kulüpleri

Kuruluş ve tüzel kişiliğin kazanılması

MADDE 3 – (1) Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az yedi kişi tarafından kurulur.

(2) Spor kulübü kurmak için kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli diğer belgelerle birlikte Bakanlığa başvuruda bulunulur.

(3) Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile kulüp tüzüğü Bakanlık tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir. Kuruluş bildirimi, tüzük ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması derhal kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak en geç altmış gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve mevzuata aykırılık giderilmezse başvuru Bakanlık tarafından reddedilir.

(4) Kuruluş bildirimi, tüzük ve diğer belgelerde mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık süresinde giderilmiş bulunursa spor kulübü Bakanlık tarafından spor kulüpleri siciline tescil edilir ve bu tescille tüzel kişilik kazanır.

(5) Bakanlık tarafından tescil edilen spor kulüpleri, tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

(6) Spor kulübünün tüzüğünde; spor kulübünün adı, amacı, gelir kaynaklan, üyelik koşulları ve organları ile geçici yönetim kurulunun yer alması zorunludur.

(7) Kuruluş bildirimi, tescilin şartları ve tüzüğün içeriği ile gerekli belgelere ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Spor faaliyetlerine katılım

MADDE 4 – (1) Spor kulüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlıdır. İlgili spor dalı tescilleri, spor federasyonları tarafından ayrıca Bakanlığa bildirilir.

(2) Tescilin yapılması, başvuru şekli ve gerekli belgelere ilişkin usul ve esaslar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenir.

Spor kulüplerinin organları

MADDE 5 – (1) Spor kulüplerinin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

(2) Spor kulüpleri; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) Spor kulüpleri, genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu, denetim kurulu ve varsa spor kulübünün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ilişkin bilgi ve buna ilişkin dayanak belgeleri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkum olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde bu fıkranın ceza mahkumiyetine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(5) Tahkim kurulları, Bakanlık disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(6) Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtildiği şekilde mahkum olanlar veya hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

(7) Spor kulüplerinin yönetim, denetim veya diğer kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler spor kulüplerinin tüzüğünde; bunların spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerinin yönetim veya diğer kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler ise ilgili şirketin esas sözleşmesinde belirlenebilir.

Spor kulüplerine üye olma

MADDE 6 – (1) Fiil ehliyetine sahip kişiler, spor kulüplerine üye olma hakkına sahiptir. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır ve kulüp yönetim kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(2) Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Spor kulüplerinin tüzüklerinde üyeliği hukuka aykırı şekilde sınırlayacak hükümlere yer verilmez.

(4) Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir.

Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu

MADDE 7 – (1) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Spor kulüpleri tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.

(3) Spor kulüplerinin genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları; spor kulübünün bu amaca özgülenmiş bir İnternet sitesine sahip olması, üyenin bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun il müdürlüğüne sunulması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamı kullanmak isteyen spor kulübü üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini spor kulübüne bildirirler. Spor kulüplerinde, elektronik ortamda yapılan genel kurul ve yönetim kuruluna elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Birleşme ve mal varlığının devri

MADDE 8 – (1) Spor kulüpleri en az genel kurul üye tam sayısının dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla aynı ilde bulunan başka bir spor kulübü ile birleşebilir.

(2) Birleşme; spor kulüpleri siciline tescil ile geçerlilik kazanır ve devrolunan spor kulübünün tescil anındaki bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan spor kulübüne geçer. Bu birleşme ile devrolunan spor kulübünün üyeleri kendiliğinden devralan spor kulübünün üyesi olur, devrolunan spor kulübü tasfiye edilmeksizin sona erer ve spor kulüpleri sicilinden silinir.

(3) Devrolunan spor kulübüne ait sportif tarihçe ve sportif başarı devralan spor kulübüne geçmiş sayılır. Devralan spor kulübü, lige katılımda veya tescil edilen isminde devrolunan spor kulübü izlenimini verecek herhangi bir değişiklik yapamaz. Devrolunan spor kulübünün müsabakalara katılım ismi veya unvanı yeniden tescil edilmez.

(4) Spor kulüplerinin birleşmesi Bakanlığın iznine tabidir. Bakanlığın incelemesi sadece bu Kanunun ilgili hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılır.

(5) Spor kulüplerinin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçı, aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak, en az genel kurul üye tam sayısının dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine mal varlığını devredebilir. Devralan spor kulübü veya spor anonim şirketi devreden spor kulübü ile birlikte; devir kararının tescilinden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla müteselsil olarak sorumludur.

(6) Birleşme ve mal varlığının devri sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. Bu sözleşmeler, birleşme veya mal varlığı devrine katılan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin yönetim kurulları tarafından imzalanır ve spor kulüplerinde üyelerin, spor anonim şirketlerinde sermayenin en az dörtte üçünün temsil edileceği genel kurul toplantısında spor kulüplerinde toplantıya katılanların salt çoğunluğunun, spor anonim şirketlerinde ise toplantıya katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları sermayenin salt çoğunluğunu oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile onaylanır.

(7) Birleşme ve mal varlığının devrine ilişkin diğer usul ve esaslar; uluslararası federasyonların düzenlemeleri göz önüne alınmak suretiyle, ilgili bakanlıklar ve kuruluş kanunu bulunan spor federasyonlarının görüşü üzerine, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Spor kulüplerinin sona ermesi, faaliyetinin yasaklanması ve tescilinin iptali

MADDE 9 – (1) Spor kulüpleri aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:

a) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması.

b) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi.

c) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hallerden en az birinin gerçekleşmesi halinde Bakanlık ve spor kulübünün herhangi bir üyesi spor kulübünün sona erdiğinin tespitini mahkemeden isteyebilir.

(3) Genel kurul, her zaman spor kulübünün feshine karar verebilir.

(4) Bakanlık;

a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,

b) Organlarını bu Kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,

c) Taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan,

spor kulüplerinin spor faaliyetlerine katılmasını yasaklayabilir. Ayrıca yukarıda sayılan hallerde, Bakanlık veya spor kulübünün herhangi bir üyesinin istemi üzerine mahkeme; spor kulübünün feshine karar verir ve dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

(5) Spor kulübünün kendiliğinden sona ermesi, genel kurul veya mahkeme tarafından spor kulübünün feshine karar verilmesi hallerinde, spor kulübünün Bakanlık nezdindeki tescili iptal edilir.

(6) Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor kulüplerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından iptal edilir.

Spor tesisi

MADDE 10- (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, faaliyet gösterdikleri spor dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapar, yaptırır, işletir, kiralar veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütür.

(2) Bakanlık, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının spor salonları, sahaları ve tesislerinin verimli kullanılması ile bu tesislerden spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bir program dahilinde ortaklaşa yararlanabilmeleri için gerekli tedbirleri alır. Buna ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) Spor tesislerinde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından ilan edilen yasaklılar listesindeki maddeler ve bu maddeleri içeren ürünlerin bulundurulması, tüketimi ve satışı yasaktır.

(4) Bakanlık, sporcu yetiştirme, sporda alt yapının desteklenmesi ve spor müsabakalarında kullanılmak amacıyla mülkiyetindeki veya tasarrufundaki taşınmazları spor anonim şirketlerine on yıla kadar 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda öngörülen pazarlık usulüyle kiralayabilir ya da kırk dokuz yıla kadar irtifak hakkı tesis edebilir.

Kamu yararına çalışan spor kulüpleri

MADDE 11 – (1) Kamu yararına çalışan spor kulüpleri; Hazine ve Maliye Bakanlığının ve ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.

(2) Bir spor kulübünün kamu yararına çalışan spor kulübü sayılabilmesi için;

a) En az iki yıldır faaliyette bulunuyor olması,

b) Faaliyette bulunduğu spor dallarına elverişli spor tesislerinin mülkiyetine veya uzun süreli kiracılık ya da tahsis hakkına sahip bulunması,

c) En az üçü olimpik, paralimpik veya deaflimpik spor dalı olmak üzere altı ayrı spor dalında faaliyette bulunması,

ç) İhtisas spor kulübü şeklinde kurulanlarda ise olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarına sporcusunun katılması veya faaliyette bulunduğu her spor dalında olimpik, paralimpik veya deaflimpik oyunlarına sporcu göndermesi,

d) Faaliyet gösterdiği spor dallarından en az birinde bağlı olduğu spor federasyonu tarafından düzenlenen en üst düzeydeki spor faaliyetine katılması,

şarttır.

(3) Denetimler sonucunda bu şartları kaybettikleri tespit edilen spor kulübü hakkında alınan kamu yararına çalışan spor kulübü sayılma kararı birinci fıkrada öngörülen usulle kaldırılır.

(4) Kamu yararına çalışan spor kulüpleri, 5253 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda düzenlenen kamu yararına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanır.

(5) Kamu yararına çalışma statüsünün kazanılması ve kaybedilmesine ilişkin diğer hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Üst kuruluş

MADDE 12 – (1) Spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri, kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, ortaklaşa kullanabilecekleri spor merkezi, saha ve tesisleri kurmak ve kullanmak amacıyla il sınırları içerisinde en az on beş spor kulübü veya spor anonim şirketinin bir araya gelmesiyle federasyon, en az on beş federasyonun bir araya gelmesiyle de konfederasyon kurabilirler.

(2) Üst kuruluşların kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli diğer belgeler ile birlikte Bakanlığa başvuruda bulunulur. Bakanlık tarafından tescil edildikten sonra özel hukuk tüzel kişiliği kazanılır.

(3) Üst kuruluşların zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

(4) Üst kuruluşlar; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(5) Üst kuruluşlar, genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu, denetim kurulu ve varsa diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ilişkin bilgi ve buna ilişkin dayanak belgeleri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(6) Üst kuruluşların üye sayısının bu Kanunda öngörülen sayının altına düşmesi halinde, bu kuruluşlara, gerekli olan sayının tamamlanması için altı aylık süre tanınır. Bu süre içinde tamamlama işlemi yapılamazsa, bu kuruluşların varlıkları kendiliğinden sona erer.

(7) Üst kuruluşlar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Bu madde kapsamında kurulan üst kuruluşlar, spor federasyonlarının izni olmaksızın bunların görev ve yetkilerini doğrudan veya dolaylı olarak kullanamazlar.

(8) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 4721 sayılı Kanun ve 5253 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(9) Üst kuruluşlara ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Denetim ve beyanname usulü

MADDE 13 – (1) Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların; ilgili mevzuat, tüzük ve esas sözleşmelerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları başta olmak üzere, idari ve mali her türlü işlem ve faaliyetleri Bakanlık tarafından denetlenir.

(2) Spor kulüpleri, 5253 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kıyasen uygulanmak suretiyle İçişleri Bakanlığı veya mülki idare amiri tarafından da denetlenebilir. Aynı Kanunun 30/A maddesinde belirtilen suçlar kapsamında spor kulübü ve spor anonim şirketinin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında kovuşturma başlatılması halinde bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Belirtilen tedbirin yeterli olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması durumunda spor kulübü ve spor anonim şirketinin geçici olarak faaliyetten alıkonulmasına ilişkin olarak 5253 sayılı Kanunun 30/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kıyasen uygulanır.

(3) Bakanlık, denetimi belirlediği liglerde faaliyette bulunan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin mali durumunu ve kar-zarar hesaplarını, yıllık dönemler halinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşuna denetlettirmek suretiyle de gerçekleştirebilir. Bu denetimin giderleri Bakanlık tarafından karşılanır. Beş yıl içinde aynı şirket için toplam üç yıl denetçi olarak seçilen denetçi iki yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve bu fıkrada belirtilen süreleri kısaltmaya yetkilidir.

(4) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kar, zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

(5) Denetim sırasında görevliler tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, spor kulübü ve spor anonim şirketi yetkilileri tarafından verilmesi, kulübün kullanımındaki tüm bina, tesis ve bunların eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim kapsamında yapılan inceleme konusuyla sınırlı kalmak üzere ve ölçülülük ilkesine uygun olarak incelemenin gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla istenebilecek bilgi ve belgelerin, yargı mercileri hariç 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından görevli denetim elemanına verilmesi zorunludur.

(6) Denetim sırasında, uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda denetim elemanının talebi üzerine Bakanlık tarafından bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişinin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bilirkişiye verilecek ücretin tutarı Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunur ve bu ücret Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(7) Konsolidasyonun gerekli olduğu hallerde kulüp bünyesinde konsolide olanlardan en yüksek harcamaya sahip olanın hesap dönemi kulübün de hesap dönemi olarak kabul edilir.

(8) Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

(9) Bu madde kapsamında yapılacak denetime ve beyanname düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Spor Anonim Şirketleri

Spor anonim şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi

MADDE 14 – (1) 6102 sayılı Kanuna göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, Bakanlık tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanır.

(2) Şirketlerin tescil başvurusu Bakanlık tarafından otuz gün içinde karara bağlanır. Başvuruda mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunması halinde bu hususun otuz gün içinde giderilmesi istenir. Bu süre içinde bu aykırılık veya noksanlığın giderilmemesi halinde başvuru reddedilir. Başvuruda mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık giderilmiş olursa şirket spor anonim şirketi siciline tescil edilir.

(3) Bakanlık tarafından tescil edilen spor anonim şirketleri, tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

(4) Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi birmilyon Türk Lirasından az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilir.

(5) Bakanlık;

a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,

b) Organlarını bu Kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,

c) Taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan,

spor anonim şirketlerinin Bakanlık nezdindeki tescillerini iptal eder.

(6) Spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor dalını ilgili spor federasyonuna tescil ettirmek zorundadır. Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından iptal edilir.

(7) Tescile ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Hissedarlık yapısı

MADDE 15- (1) Spor kulüpleri, belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilir veya devredebilir.

(2) Bir spor anonim şirketi ile bu şekilde malvarlığı ya da sözleşme, ortaklık, yönetim veya benzeri bir bağlantısı olan spor kulübünün, ilgili spor anonim şirketinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi anlamında doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti bulunmalıdır. Bu şekilde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti bulunan spor kulübü lehine düzenlenecek imtiyazlar hariç olmak üzere spor anonim şirketlerinde; diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay gruplarına ve azlığa 6102 sayılı Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez.

(3) Bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor anonim şirketlerinin paylarının nama yazılı olması zorunludur.

(4) Bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor anonim şirketlerinde şirket karından kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere herhangi bir menfaat sağlanamaz.

(5) Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti bulunamaz.

Yönetim

MADDE 16 – (1) Spor anonim şirketlerinin yönetim kurulu, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş bir veya daha fazla kişiden oluşur.

(2) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere; halka açık spor anonim şirketlerinin, kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesi ve uymakla yükümlü oldukları kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından ayrıca belirlenebilir.

(3) Spor anonim şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri hakkında diğer mevzuatta aranan şartlara ilaveten bu Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası da uygulanır.

(4) Spor kulübü ve spor anonim şirketi yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamazlar.

Tamamlayıcı düzenlemeler

MADDE 17 – (1) Spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin asgari içeriği, ortaklık yapısı, pay sahipliği, sermayesi ve organlarına ilişkin usul ve esaslar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Temel ilkeler

MADDE 18 – (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri;

a) Ekonomik ve mali imkânlarını geliştirmek suretiyle şeffaflık ve güvenilirliklerini artırmak için çaba göstermek,

b) Mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni göstermek,

c) Denk bütçe tesis etmek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturmak ve bu kapsamda ilgili spor federasyonu tarafından talimatlarla belirlenmiş bütçe ve harcama ilkelerine uyum göstermek,

ç) Sporun sürdürülebilirliğini sağlamak ve korumak amacıyla faaliyetlerde bulunmak ve bu kapsamda uzun vadeli sportif yatırımları özendirmek,

zorundadır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin gelir ve giderleri

MADDE 19 – (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, tüzüklerinde veya esas sözleşmelerinde belirtilen amaçlarını ve bu Kanunda yer alan görevlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

a) Üye aidatları,

b) Sponsorluk gelirleri,

c) Sporcu transferlerinden alınan ücretler,

ç) Sporcu yetiştirme tazminatları,

d) Sporcu eğitim, kurs ve benzeri ücretler,

e) Faaliyetlere katılım bedelleri,

f) Müsabaka hasılatları,

g) Yayın gelirleri,

ğ) Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler,

h) Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler,

ı) Reklam gelirleri,

i) Kira gelirleri,

j) Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri,

k) Bağış ve yardımlar,

l) Spor dışı faaliyetlere ait gelirler,

m) Finansman gelirleri,

n) Öz sermaye katkıları,

o) Diğer benzeri gelirler.

(2) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, tüzüklerinde veya esas sözleşmelerinde belirtilen amaçlarını ve bu Kanunda yer alan görevlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki giderlerde bulunabilir:

a) Satış ve malzeme giderleri,

b) Mağaza giderleri,

c) Sporculara ve diğer personele yapılan ödemeler,

ç) Sporcu transferi giderleri,

d) Faaliyetlere katılım ve müsabaka giderleri,

e) Kiralama ve finansal kiralama giderleri,

f) İdari giderler,

g) Varlıkların kullanım haklarından kaynaklanan amortisman giderleri,

ğ) Spor dışı faaliyetlere ait giderler,

h) Finansman giderleri ve kar payı dağıtımları,

ı) Gençlik geliştirme faaliyetlerine yapılan giderler ve altyapı giderleri,

i) Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yapılan giderler,

j) Diğer benzeri giderler.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama ilkeleri

MADDE 20 – (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, bağlı ortaklıklar dahil, konsolide bilanço içerisinde ve ayn bir hesapta toplanır.

(2) Spor kulübüne bağlı bir veya daha fazla spor anonim şirketi varsa konsolidasyon spor kulübü bilançosunda yapılır. Bu durumda hesap dönemi olarak spor anonim şirketinin hesap dönemi spor kulübüne de uygulanır. Spor kulübüne bağlı birden fazla spor anonim şirketi bulunması halinde, spor kulübü bilançosunda en yüksek harcamaya sahip spor dalında faaliyet gösteren spor anonim şirketinin hesap dönemi spor kulübüne de uygulanır.

(3) Spor anonim şirketlerinin hesap dönemi, faaliyette bulunduğu en yüksek harcamaya sahip spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre, esas sözleşme ile belirlenir.

(4) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri;

a) Bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmibeşini aşan,

b) Mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek,

gelir ve alacaklarını üye sayısı on binden az olan spor kulüplerinde en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun, üye sayısı on binden fazla olan spor kulüplerinde üyelerin, spor anonim şirketlerinde ise sermayenin en az üçte birini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin katılacağı genel kurulda, spor kulüplerinde toplantıya katılanların en az dörtte üçünün, spor anonim şirketlerinde ise toplantıya katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları sermayenin en az dörtte üçünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile devredebilir.

Anılan devir oranı, mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki olağan dönemde doğacak veya vadesi gelecek olan gelir ve alacaklar yönünden hiçbir şekilde bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirin yüzde ellisi oranını geçemez.

(5) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise halka açık spor anonim şirketler için sermayenin çoğunluğunu oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin olumlu oyu ile; diğer spor anonim şirketleri için sermayenin en az üçte ikisini oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin olumlu oyu ile, spor kulüplerinde ise genel kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin olumlu oyu ile kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Ancak ek bütçe ile yapılacak borçlanma önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisinden fazla olamaz. Önceki yıl bütçelerindeki brüt gelirleri, giderlerinden fazla olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri ise takip eden yıl bu fıkradaki sınırlamaların üzerinde söz konusu brüt gelir fazlası kadar ilave borçlanma yapabilirler. Aynca, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, ancak önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar ve her halükarda vadesi mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce gelecek şekilde borç verebilir. Alınınış veya verilmiş mevcut borçların vadesinin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki bir tarihe uzatılması da bu fıkra kapsamında borçlanma veya borç verme olarak değerlendirilir. Bu fıkrada yer alan sınırlamalardan muafiyete ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkradaki oranların hesabında, 6102 sayılı Kanunun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi şirketler için, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenen finansal tablolar esas alınır. Eğer bu şirketler, mevzuat gereği konsolide finansal tablo düzenliyorsa, dördüncü ve beşinci fıkrada bahse konu oranların hesabında konsolide finansal tablolar esas alınır. Finansal tablolarının düzenlenmesinde ihtiyari olarak Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasını tercih eden spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için de dördüncü ve beşinci fıkrada bahse konu oranların hesabında bu finansal tablolar esas alınır.

(7) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, tescilli oldukları ulusal spor federasyonu ile bu spor federasyonunun üyesi olduğu uluslararası kuruluşların belirlediği sportif, altyapı, personel, idari, hukuki, mali ve diğer kriterleri yerine getirmek zorundadır.

(8) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri; yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına, yüzde beş ve üzeri pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde beş ve daha fazla pay sahibi olduğu şirketlere hak ve alacaklarını devredemez. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri; yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve spor anonim şirketleri, üzerinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi anlamında doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti bulunan kişilere borç veremez veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlayamaz, sorumluluk yüklenemez ve bunların borçlarını devralamaz. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin; yönetim kurulu üyelerinden, bunların eşlerinden ve üçüncü dereceye kadar hısımlarından ve spor anonim şirketlerinin, üzerlerinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi anlamında doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti bulunan kişilerden aldıkları borçlar da beşinci fıkrada belirtilen borçlanma sınırlamalarına tabidir.

(9) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri adına veya hesabına yapılacak ödeme ve tahsilatların 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunludur. Bu konuda 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilindeki parasal sınırlar uygulanır. 213 sayılı Kanunun idari para cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. Bu şekilde yapılmayan ödeme ve tahsilatların varlığı veya başka bir şekilde yapıldığı ispatlanamaz. Spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri adına veya hesabına yapılan tüm ödeme veya tahsilatların spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerinin defter ve kayıtlarında gösterilmesi gereklidir.

(10) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçelerinde gelir ve gider denkliğinin sağlanması ve bunların;

a) İlgili spor dalında sporculara, kulüplere, spor anonim şirketlerine,

b) Kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan,

vadesi geçmiş borcunun bulunmaması esastır.

(11) Denk bütçe şartları, bütçeyi oluşturan gelir ve giderler ile bunların nitelikleri, bütçeye dahil edilmeyecek giderler, emsal fiyatlar üzerinden gelir gider tablosuna dahil edilecek gelir ve giderler, denk bütçeden muaf olacak kulüp ve spor anonim şirketleri, kademeli bir şekilde kabul edilebilecek zarar miktarı, bu kapsamda uygulanacak disiplin cezaları ve denk bütçeye ilişkin diğer esaslar uluslararası spor kuruluşlarının düzenlemeleri göz önüne alınmak suretiyle ve bu Kanunda belirtilen bütçe ve harcama ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili spor federasyonu tarafından talimatla belirlenir.

(12) Spor kulübünün tüzüğünde ve spor anonim şirketinin esas sözleşmesinde bütçenin uygulanmasına ilişkin hususlara ve yürürlüğe konması usulüne yer verilir.

(13) Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri; mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumludur. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bu maddenin dördüncü, beşinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırılık hallerine ilişkin sorumluluklarında kasıt veya ihmal aranmaz ve zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat etmedikçe sorumluluğu devam eder. Bu durumda spor kulübü, spor anonim şirketi, spor anonim şirketi pay sahipleri ve bunların alacaklıları, spor kulübünün ve spor anonim şirketinin yükümlendirildiği tutar için sorumluları doğrudan takip edebilir.

Yardım şekilleri

MADDE 21 – (1) Bakanlık ve spor federasyonları; alt yapı ve sporun gelişimine ilişkin konularda spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve üst kuruluşlara yardımda bulunabilir.

(2) Yardımlar; ayni veya nakdi şekilde yapılabilir.

(3) Büyükşehir belediyesi, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin profesyonel spor dallarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramaz ve yardımda bulunamaz. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi bu hükmün dışındadır.

(4) Bakanlık ve spor federasyonları, okul spor kulüplerine spora ilişkin faaliyetlerde bulunmak üzere ayni, nakdi veya teknik eleman görevlendirmesi şeklinde yardımda bulunabilir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Davanın ihbarı ve fer’i müdahale

MADDE 22 – (1) Bakanlık ve ilgili spor federasyonu; gerekli görmeleri halinde, spor anonim şirketleri ile ilgili olarak, 6102 sayılı Kanunun 549 uncu ilâ 557 nci maddeleri ile bu Kanunun 20 nci maddesi kapsamında açılacak davalarda davacı taraf yanında ve davacıya yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, fer’i müdahil olarak yer alabilirler. Bu kapsamda açılacak davalar, mahkemece Bakanlık ve ilgili spor federasyonuna ihbar edilir.

(2) Birinci fıkra hükmü spor kulüpleri hakkında kıyasen uygulanır.

(3) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde ibra kararı; davacı, Bakanlık ve ilgili spor federasyonunun bu madde kapsamında sahip olduğu dava ve fer’i müdahale hakkını ortadan kaldırmaz.

Profesyonel faaliyet

MADDE 23- (1) Spor federasyonunun üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından profesyonel olarak kabul edilen ve mevzuata göre profesyonel faaliyette bulunulmasına izin verilen spor dallarında, bir spor kulübü veya spor anonim şirketine sözleşme ilişkisi ile bağlı biçimde profesyonel olarak spor faaliyetinde bulunulabilir. Bu şekilde müsabakalara katılan sporcu için spor faaliyeti onun esas mesleği kabul edilir. Profesyonel sporcunun statüsü ile hak ve yükümlülükleri, faaliyette bulunduğu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından belirlenir.

(2) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, birinci fıkra hükmüne göre profesyonel olarak kabul edilen ve izin verilen spor dallarında faaliyette bulunmak üzere profesyonel şube açabilir.

Alacakların önceliği

MADDE 24 – (1) Bakanlığın spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinden kesinleşmiş olan; kira, alt kira, her türlü spor müsabaka ve gösterilerinde bilet satışlarından elde edilen hasılat payı, gençlik veya spor tesislerine verilen isimlerden doğan reklam veya sponsorluk gelirlerinden paylar ve sözleşmelerden doğan diğer alacakları, bu kulüplerin ve şirketlerin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim hakkı alacaklarından, diğer tüm alacaklardan öncelikli olarak tahsil edilir.

Uygulanacak hükümler

MADDE 25 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda spor kulüpleri hakkında 4721 sayılı Kanun ile 5253 sayılı Kanun; spor anonim şirketleri hakkında ise 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Spor Federasyonları

BİRİNCİ BÖLÜM

Spor Federasyonları

Kuruluş ve teşkilat

MADDE 26 – (1) Spor federasyonları, spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulur ve kanun veya kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanır.

(2) Spor federasyonlarının merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten teşekkül eder.

(3) Yeni kurulan spor federasyonlarının kuruluş ana statüleri Bakanlık tarafından hazırlanır.

Genel kurul

MADDE 27 – (1) Genel kurul spor federasyonunun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Spor federasyonlarının genel kurulları Ankara’da yapılır.

(2) Bakanlık, genel kurul toplantılarında gözlemci görevlendirir. Gözlemci, genel kurul toplantısının mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek raporunu on beş gün içinde Bakanlığa sunar. Bakanlık raporun verildiği; ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde Ankara asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

Genel kurul toplantıları

MADDE 28 – (1) Genel kurulun toplanması, delegelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar, yönetim, denetim ve disiplin kurulu aday listelerinin oluşturulması, seçimlerin yapılması ve oyların sayımı ile ilgili temel usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle, diğer hususlar ana statüyle belirlenir.

(2) Genel kurul delege sayısı, olimpik ve paralimpik spor dallarında l S0’den az 300’den fazla, diğer spor dallarında ise l00’den az 200’den fazla olamaz.

(3) Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, yeni kurulacak spor federasyonlarında ise kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde yapılır.

(4) Olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının herhangi bir sebeple;

a) En fazla bir yıl süreyle ertelenmesi halinde mevcut federasyon başkanı ve organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

b) Bir yıldan fazla süreyle ertelenmesi veya iptali halinde, erteleme veya iptal kararından itibaren en geç üç ay içinde genel kurul yapılır.

(5) Olağanüstü genel kurul;

a) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından federasyonun yönetimi ve temsili hususunda yeterli düzeyde bulunmayan yönetim kurulu hakkında karar almak üzere Bakanın istemi,

b) Spor federasyonu yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı,

c) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların salt çoğunluğunun noter kanalı ile yazılı müracaatı,

ç) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi veya ölümü,

d) Yönetim veya disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda yapılır.

(6) Disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi nedeniyle yapılacak olağanüstü genel kurulda sadece disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılır.

(7) Mali genel kurul, iki yılda bir ana statüde belirtilen tarihte yapılır.

(8) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen hallerde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlayacak yeni yönetim kurulunu seçmek üzere en geç altmış gün içinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Federasyon başkanının başkan olma şartlarından herhangi birini kaybetmesi halinde bu süre kararın kesinleşmesinden itibaren başlar. Ancak, beşinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpik ve paralimpik spor dallarında olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

Toplantı usulü

MADDE 29 – (1) Genel kurul; delege tam sayısının salt çoğunluğu ile topların ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, genel kurul takip eden günde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(2) Genel kurul toplantılarını mevzuatta öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan spor federasyonlarının genel kurulları Tahkim Kurulu tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içinde yapılır ve federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında adli ve idari işlem başlatılır.

(3) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce spor federasyonu ve Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur.

(4) Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır. Seçimler liste yöntemi esası ile gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır.

(5) Spor federasyonu çalışanları genel kurul delegesi olamaz. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde altmışından az olamaz. Genel kurulun delege sayısının yüzde onu Bakanlık delegelerinden oluşur.

Genel kurulun görevleri

MADDE 30- (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Ana statüyü değiştirmek.

b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

c) Bütçeyi onaylamak.

ç) Bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

d) Taşınmaz alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki vermek.

e) Yönetim kurulu faaliyet raporunun ibra edilip edilmemesini oylamak.

f) Denetim kurulu raporunun ibra edilip edilmemesini oylamak.

g) Bakanlığın onayına sunulmak üzere spor federasyonuna yeni spor dalı bağlanmasını veya ayrılmasını teklif etmek.

ğ) Bakanlığın onayı ile profesyonel şube kurulmasına karar vermek.

h) Çalışma usul ve esasları ana statüyle belirlenmek kaydıyla iktisadi işletme kurulmasına karar vermek.

ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 31- (1) Yönetim kurulu, spor federasyonunun yönetim ve temsil organıdır.

(2) Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen federasyon başkanı dahil onbir asıl ve onbir yedek üyeden oluşur. Kurulun en az iki asıl üyesinin, ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında milli olan ve en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olması zorunludur. Bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olabilecek milli sporcu bulunmaması halinde, bunların yerine en az bir yıldır faal olmayan lisanslı sporcular yönetim kurulu üyesi seçilebilir.

(3) Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Disiplin kurulu

MADDE 32 – (1) Disiplin kurulu, spor federasyonlarının faaliyet programında yer alan veya spor federasyonu tarafından izin verilen müsabaka ve faaliyetlerden doğan disiplin uyuşmazlıklarında yetkilidir.

(2) Disiplin kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

(3) Disiplin kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

(4) Disiplin kurulu; ihtar, kınama, para cezası, ödüllerin iadesi, ihraç, müsabakadan men, hak mahrumiyeti, lisans ve diğer uygunluk belgelerinin askıya alınması veya iptali, spor dalı tescilinin iptali, seyircisiz oynama, saha kapatına, hükmen mağlubiyet, puan indirme, ligden düşürme ve ikincil mevzuatla belirlenecek diğer cezaları verebilir.

(5) Disiplin ihlali oluşturacak fiiller ve disiplin yargılamasının temel usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Denetim kurulu

MADDE 33 – (1) Denetim kurulu, spor federasyonunun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler.

(2) Denetim kurulu; iki üyesi genel kurul tarafından seçimle belirlenen, üç üyesi ise Bakanlık tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(3) Denetimlerin spor federasyonunun merkezinde yapılması zorunludur. Her mali yılda en az dört defa denetim yapılarak tespit edilen hususlarda gerekli işlem tesis edilmesi için yönetim kuruluna bildirim yapılır. Yönetim kurulu tespit edilen hususların gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca her mali genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetim raporunu, genel kurulun onayına sunar.

(4) Denetim kurulu tarafından yapılacak denetimin usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Federasyon başkanı, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinde aranacak genel şartlar

MADDE 34 – (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkum olmamak.

d) Federasyon başkan adayları yönünden genel kurul delegelerinin en az yüzde on beşinin yazılı desteğine sahip olmak.

e) Federasyon başkan adayları yönünden Bakanlık tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere spor federasyonu tarafından tespit edilen adaylık ücretini yatırmak.

(2) Federasyon başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce yazılı başvurularını federasyona yaparlar. Federasyon başkan adaylarının, adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıkları Bakanlık tarafından değerlendirilir.

(3) Bir kimse üst üste veya aralıklı olarak aynı spor federasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilir.

(4) Spor federasyonlarında ücretli veya fahri görev alanların spor kulüplerindeki üyelik ve yöneticilikleri göreve başlama tarihinden itibaren kendiliğinden sona erer. Spor federasyonlarında görevleri sona erenlerin kulüp üyeliği ve yöneticiliğinden kaynaklanan hakları korunur.

(5) Yönetim, denetim ve disiplin kurullarının çalışma usul ve esasları ile kurulların bu Kanunda sayılmayan diğer görevleri Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Genel sekreterlik

MADDE 35 – (1) Genel sekreter, spor federasyonunun her türlü idari iş ve işlemlerini yönetim kurulunun talimatları doğrultusunda yapmakla yetkili ve sorumludur.

(2) Genel sekreter, kamu veya özel sektörde en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip ve en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu kişiler arasından yönetim kurulu kararıyla istihdam edilir. Spor federasyonunun talebi halinde Bakan tarafından genel sekreter ataması yapılabilir.

(3) Genel sekreterlikte aranılacak diğer şartlar ile çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Diğer kurulların oluşumu

MADDE 36 – (1) Bu Kanunda belirtilmeyen ve spor federasyonu tarafından oluşturulacak diğer kurulların oluşumu, çalışma usul ve esasları talimatla belirlenir.

Spor federasyonu il temsilcisi

MADDE 37 – (1) Spor federasyonlarının yurt içi bağlantısını ve spor federasyonunun faaliyetlerinde il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak üzere, illerde spor federasyonu temsilcilikleri kurulabilir. Spor federasyonlarının il temsilcileri, 35 inci maddenin birinci fıkrasında aranan şartlar dahilinde federasyon başkanının teklifi ve Bakanlık onayı ile görevlendirilir.

Spor federasyonunun görev ve yetkileri

MADDE 38- (1) Spor federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek.

b) Spor dalının gelişmesini, her yaş grubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde performans sporcusu yetiştirmek amacıyla Bakanlıkla koordineli bir şekilde altyapıya yönelik olarak gerekli çalışmaları yürütmek.

ç) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.

d) Spor federasyonunu teşkilatlandırmak.

e) Spor federasyonunu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

f) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.

g) Yıllık ve dört yıllık stratejik plan hazırlamak.

ğ) Bakanlık bilişim sistemlerini kullanmak.

h) Kendisine bağlı spor dallarında spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini sportif yönden denetlemek.

ı) İkincil mevzuatla belirlenen diğer görevleri yapmak.

Spor federasyonu gelirleri

MADDE 39 – (1) Spor federasyonunun gelirleri şunlardır:

a) Bakanlık bütçesinden ayrılacak pay.

b) Bakanlık bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.

c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.

ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.

d) Kulüplerin tescil ücretleri.

e) Kulüplerin televizyon, radyo, İnternet ve benzeri mecralarda yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin ana statüde belirlenecek oranı ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve İnternet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.

f) Eğitim, kurs, seminer ve spor federasyonunun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

g) Sponsorluk gelirleri.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.

h) Ceza ve itiraz gelirleri.

ı) Yardım ve bağışlar.

i) Kira ve işletme gelirleri.

j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.

k) Diğer benzeri gelirler.

(2) Spor federasyonunun bu Kanunda sayılan görevleriyle ilgili faaliyetleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.

Spor federasyonunun malları ve tahsis

MADDE 40 – (1) Spor federasyonları mallarının haczedilebilmesi ilgili alacağın kesinleşmesine bağlıdır. Kesinleşmeden icraya konulan talepler icra müdürlüğünce reddedilir.

(2) Bakanlık, spor federasyonlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilir ve spor federasyonlarının ihtiyaç duyduğu sicile kayıtlı malları satın alabilir. Satın alınan sicile kayıtlı mallar spor federasyonlarına tahsis edilir. Tahsise ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) Bakanlık tarafından spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile Bakanlık bütçesinden bu spor federasyonlarına tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar edinim amacı dışında kullanılamaz ve Bakanlık izni alınmadan üçüncü kişilere satılamaz veya devredilemez.

(4) Tüzel kişiliği sonlandınlan spor federasyonlarının mal varlıkları Bakanlık teşkilatına devredilir.

(5) Bakanlık, spor federasyonları veya üst kuruluşların talebi üzerine, kendisine ait spor tesislerinin işletme hakkını ve taşınmazlarını bedelsiz olarak kırk dokuz yıla kadar spor federasyonu veya üst kuruluşların faaliyetleri için tahsis edebilir. Söz konusu spor tesisleri ile taşınır ve taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi Bakanlık tarafından iptal edilir.

Harcama ve belge düzeni

MADDE 41 – (1) Spor federasyonlarının 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (p) bendi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları, mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar veya üzerindeki yapı ve tesislerin tahsisi, kiralanması, irtifak hakkı tesisi ile satışı, mal değişimi, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(2) Spor federasyonları tek düzen hesap planına ve bilanço esasına göre kayıtlarını tutar. Hesap dönemi takvim yılıdır. Raporlarını aynı usulde alır ve muhafaza eder, yasal defterlerini, 213 sayılı Kanun uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin yükümlülükler saklı kalmak üzere, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre tasdik ettirir ve saklar.

(3) Muhasebe kayıtları 213 sayılı Kanun ile belirlenen sürelerde; sporcu, hakem, antrenör ve bunlara ilişkin kurs, sınav, madalya, millik belgeleri, kuşak, bröve ve benzeri tüm kayıtlar ise devamlı olarak saklanır.

Bakanlık denetimi, incelemesi ve soruşturması

MADDE 42 – (1) Spor federasyonlarının her türlü iş ve işlemleri ile harcamalarının denetimi, incelemesi ve soruşturması Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Bakanlık tarafından yapılacak denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zarar Bakanlık tarafından ilgililerden tahsil edilir.

(3) Spor federasyonu yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrası yönetim kurulunun denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Kendi kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları açısından yapılacak Bakanlık denetiminin kapsamı, Bakanlık tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile tahsislerin mevzuata ve amacına uygun olarak harcanması ve kullanımının tespiti ile sınırlıdır. Yapılan denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zarar Bakanlık tarafından ilgililerden tahsil edilir. Kendi kuruluş kanunu bulunan spor federasyonu yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrası yönetim kurulunun denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

(6) Bakanlık tarafından yapılacak denetimin usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Spor federasyonlarının bütçe ve harcama ilkeleri

MADDE 43- (1) Spor federasyonları;

a) Mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni göstermek,

b) Denk bütçe tesis etmek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturmak,

zorundadır.

(2) Spor federasyonları;

a) Önceki yıl gelirlerinin yüzde onunu aşacak miktarda borçlanma yapamaz.

b) Spor federasyonlarınca yapılacak ödeme ve tahsilatların 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunludur. Bu konuda 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilindeki parasal sınırlar uygulanır. Bu şekilde yapılmayan ödeme ve tahsilatların varlığı veya başka bir şekilde yapıldığı ispatlanamaz. Spor federasyonları adına veya hesabına yapılan tüm ödeme veya tahsilatların spor federasyonlarının defter ve kayıtlarında gösterilmesi gereklidir.

c) Spor federasyonlarının bütçelerinde gelir ve gider denkliğinin sağlanması ve bunların kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcunun bulunmaması esastır.

ç) Spor federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde oluşabilecek zararlardan müteselsilen sorumludur. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bu fıkraya aykırılık hallerine ilişkin sorumluluklarında kasıt veya ihmal aranmaz. Bu durumda spor federasyonu ve alacaklıları, spor federasyonunun yükümlendirildiği tutar için sorumluları doğrudan takip edebilir.

(3) Yönetim kurulu, Bakanlıktan izin almaksızın görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak işlem yapamaz.

Spor elemanlarının belgelendirilmesi

MADDE 44 – (1) Spor idarecisi, çalıştırıcı, antrenör, eğitmen, hakem ve benzeri spor elemanlarının; mesleki standartları, ulusal teknik ve mesleki yeterliliklerinin esasları, denetimi, ölçümü, belgelendirme ve sertifikalandırma işlemleri Bakanlık tarafından yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Spor dallarının tespiti

MADDE 45 – (1) Spor dalları Bakanlık tarafından belirlenir ve teknik ve idari bakımdan spor federasyonlarına bağlanır.

(2) Bir spor dalının profesyonel olarak belirlenmesine, ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak Bakanlık tarafından karar verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46- (1) Spor federasyonları ile ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda, spor federasyonlarının kendi kuruluş kanunları, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, 4721 sayılı Kanun ile 5253 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ceza Hükümleri ve Soruşturma Usulü

Ceza hükümleri ve soruşturma usulü

MADDE 47 – (1) Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri bu Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü, beşinci veya sekizinci fıkralarına aykırı fiilleri nedeniyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu Kanunun 20 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı davrananlar, yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Spor federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri, bu Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine ve üçüncü fıkrasına aykırı fiilleri nedeniyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Bu Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı davrananlar, yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(5) Bakanlık ve diğer kamu kurumları tarafından tahsis edilen taşınmazlar ve sağlanan destekleri, kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları da dahil tahsis ya da destek amacı dışında kullananlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(6) Spor dallarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin olarak Bakanlık veya spor dalının ilgili olduğu spor federasyonundan yazılı izin almaksızın; bu kapsamda faaliyette bulunan veya unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda spor federasyonu gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan ya da bu tarz davranışlarda bulunan kişiler, Bakanlık veya ilgili spor federasyonunun şikayeti üzerine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(7) Spor kulübü kurma hakkına sahip olmadıkları halde spor kulübü kuranlar veya spor kulüplerine üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde üye olanlar ile spor kulüplerine üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek üyeliğe kabul eden veya kaydını silmeyen veya spor kulübü üyesi iken üye olma hakkını kaybeden kişileri üyelikten silmeyen spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

(8) Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya spor kulübünün merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

(9) Spor kulübüne ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

(10) Genel kurul ve diğer spor kulübü organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

(11) Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan spor kulübüne ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkar, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile spor kulübünün diğer personeli 5237 sayılı Kanunun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

(12) Bu Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az olmamak üzere adlı para cezası ile cezalandırılır. Bu maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

(13) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki zorunluluğa uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

(14) Bu Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ve üst kuruluş yöneticilerine beşbin Türk lirası idari para cezası verilir.

(15) Bu Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak spor kulübü organlarında görev alanlara ve bu kişilerin görevlerini yazılı uyarıya rağmen on beş gün içerisinde sonlandırmayan spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine onbin Türk lirası idari para cezası verilir. Bakanlık tarafından yapılan ikinci yazılı uyarıya rağmen üç ay içinde bu kişilerin organlardaki görevlerinin sonlandırılmaması halinde bu Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre işlem tesis edilir.

(16) Bu maddede belirtilen idari yaptırımlara karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu yetki, merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise il müdürlüklerine devredilebilir.

(17) Bu Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlara ilişkin delil veya emarelerin tespiti halinde Bakanlık, doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunabilir. Soruşturma sonunda verilecek kovuşturmaya yer olmadığı kararları Bakanlığa tebliğ edilir ve Bakanlık bu kararlara itiraz edebilir.

(18) Bu Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini Bakanlığa tebliğ eder. Bakanlık, gerekli gördüğü davalarda başvuruda bulunması halinde, açılan davaya katılan olarak kabul edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Değiştirilen Hükümler, Yürürlükten Kaldırılan Hükümler ve Geçiş Hükümleri

Değiştirilen hükümler

MADDE 48 – 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu Kanunda tanımlanan suçlara ilişkin delil veya emarelerin tespiti halinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunabilir. Soruşturma sonunda verilecek kovuşturmaya yer olmadığı kararları Spor Toto Teşkilat Başkanlığına tebliğ edilir ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bu kararlara itiraz edebilir.

Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini Spor Toto Teşkilat Başkanlığına tebliğ eder. Başvuru yapılması halinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı açılan davaya katılan olarak kabul edilir.”

MADDE 49- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 9 uncu maddesinin başlığı “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ile Tahkim Kurulu” şeklinde ve maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin onbirinci fıkrasında yer alan “Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu” ibareleri “Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin altı ila onikinci fıkraları hariç olmak üzere diğer fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Merkez Spor Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda, Merkez Spor Disiplin Kurulunca verilecek kararlara karşı, ilgililerin itirazı üzerine karar verir.

Tahkim Kurulu, görevinde bağımsız ve tarafsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görevli olanlar ile ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar ve anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.”

MADDE 50 – 3289 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkra kapsamında bedelsiz devredilen ya da bedeli karşılığında kiralanan spor tesisleri veya taşınmazlar, kullanım veya intifa hakkı sahibi ile kiracı tarafından, hasılattan ya da kira bedelinden Bakanlığa pay verilmesi suretiyle kiralanabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 51 – 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme

EK MADDE 15 – Bakanlık tarafından, her yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek olimpik ve paralimpik sporculara yapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve bu ödemeler haczedilemez.”

MADDE 52 – 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üç ilâ altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) TFF’nin futbol faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin talimatlarına karşı talimatın yayımı tarihinden; ilk derece hukuk kurullarının futbol faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ise tebliğden itibaren yedi gün içerisinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilmezse talimat ve kararlar kesinleşir, bu talimat ve kararlara karşı yargı yoluna başvurulamaz.

(4) İlk derece hukuk kurulları, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek üyelerden oluşur. Hukuk kurullarına seçilen başkan ve üyelerin görev süresi, Yönetim Kumlu’nun görev süresi ile bağlı olmaksızın dört yıldır. Başkan veya üyeler istifa etmedikçe veya üyelikten çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye seçilemez. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer. Herhangi bir nedenle boşalan üyeliğe, seçilen yeni üyeler kurulun kalan görev süresi kadar görev yapar. Bu kurulların çalışma usul ve esasları, TFF Statüsü ve talimatlarla düzenlenir.

(5) İlk derece hukuk kurullarının üyeleri görevlerinde tarafsız ve bağımsızdır ve görevleri süresince tarafsızlık ve bağımsızlıklarını korumakla yükümlüdürler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, ilk derece hukuk kurullarına yetkilerinin kullanılmasında emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. İlk derece hukuk kurulları üyeleri, görevleri süresince TFF’nin başka kurul ve organlarında görev alamayacakları gibi TFF üyeleri veya bu üyelerle doğrudan bağlantılı diğer özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde de görev alamazlar.

(6) İl disiplin kurulları hariç ilk derece hukuk kurulları başkan ve üyeleri, görevlendirmelerine dair Yönetim Kurulu karan tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunmak ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin etmek suretiyle görevlerine başlar.”

“(7) İlk derece hukuk kurulları başkan ve üyeleri görevlerini kabul etmeden önce ve yargılama sürecinde tarafsızlıklarını ve bağımsızlıklarını etkileyebilecek başta menfaat çatışması olmak üzere her türlü tarafsızlık ve bağımsızlıklarından şüphe edilmeyi haklı gösterebilecek durum ve koşulları yazılı olarak bildirmek zorundadır.

(8) İlk derece hukuk kurulları başkan ve üyeleri bağımsızlık ve tarafsızlıklarından ciddi şüpheyi gerektirecek makul sebeplerin varlığı halinde derhal ilgili dosyadan çekilmek zorundadır.

(9) İlk derece hukuk kurulları yargılamayı adil ve tarafsız şekilde, tarafların eşitliği ilkesine ve hukuki dinlenilme hakkına uygun olarak ilk derece tahkim yargılamasını yapar.”

MADDE 53 – 5894 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Tahkim Kurulu, bu Kanun uyarınca bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim mercii olup TFF’nin en üst hukuk kuruludur ve TFF Statüsü ve ilgili talimat hükümleri uyarınca TFF’nin yetkili organlarının ve kurullarının kararlarına karşı yapılan başvurular hakkında nihai karar verme yetkisine sahiptir.

(2) Tahkim Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Tahkim Kurulu başkan ve üyeleri, görevlendirmelerine dair Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunmak ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin etmek suretiyle görevlerine başlar. Üyeler, ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

(3) Tahkim Kurulunun görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresinden bağımsız olarak göreve başladıkları tarihten itibaren dört yıldır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Herhangi bir nedenle boşalan üyeliğe, seçilen yeni üyeler kurulun kalan görev süresi kadar görev yapar.

(4) Tahkim Kurulu üyeleri, görevlerini, tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde, TFF Statüsü ve talimatta belirtilen kurallara uygun şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Tahkim Kurulunun görevine ilişkin emir ve talimat veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz.

(5) Tahkim Kurulu, TFF’nin yetkili organları ile kurullarının futbol faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin düzenlemeleri ve kararlarına karşı başvurulan inceleyerek nihai olarak karara bağlar. Tahkim Kuruluna başvuru süresi, TFF talimatlarına karşı talimatın İnternet sitesinde yayımı tarihinden ve kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren yedi gündür.

(6) Tahkim Kurulunun; futbol faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin kararları kesindir. Bunun dışındaki kararlarına karşı tebliğden itibaren bir ay içinde 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesine göre iptal davası açılabilir.

(7) Tahkim Kurulu üyeleri, görevleri süresince TFF’nin başka kurul ve organlarında görev alamayacakları gibi TFF üyeleri veya bu üyelerle doğrudan bağlantılı diğer özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde de görev alamazlar.

(8) Tahkim Kurulunun görev ve yetkileri ile üyelerinin sahip olması gereken nitelikler, yükümlülükleri, sorumlulukları ve hakları TFF Statüsünde; çalışma usul ve esasları ile Tahkim Kuruluna başvurulması, başvuruların incelenmesi ve karara bağlanmasına ilişkin usul ve esaslar talimatla düzenlenir.”

MADDE 54 – 5894 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – (1) Futbolcular ve spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri, profesyonel futbolcu sözleşmesi veya transfer müzakerelerini yürütmek için futbol menajerlerinin hizmetlerinden yararlanabilir.

(2) Futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Menajerlik sözleşmesi en fazla iki yıl için yapılabilir. Fiil ehliyetine sahip olmayan küçükler için vasi veya velayet sahibinin imzası bulunmak zorundadır.

(3) Menajerlik sözleşmesi; tarafların isimleri, sözleşme tarihi ile süresi, menajerlik faaliyetinin kapsamı ile bundan kaynaklanan ücreti, ödeme koşulları, menajerin edimleri, fesih hükümleri ve tarafların imzalarını ihtiva etmek zorundadır. Menajerlik faaliyetinin bir şirket tarafından yürütülmesi halinde ise şirket bilgilerinin sözleşmede yer alması ve menajerin şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir ticaret sicil tasdiknamesinin sözleşmeye eklenmesi zorunludur.

(4) İmzalanan menajerlik sözleşmelerinin noter tarafından otuz gün içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF’ye gönderilmesi zorunludur.

(5) Transferlerde spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından menajere ödenecek ücret tutarı ve ödeme koşullarının, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri ile futbolcu arasında imzalanacak sözleşmede yer alması zorunludur. Futbolcu adına hareket eden menajerin ücreti futbolcunun yıllık taban brüt geliri üzerinden hesaplanır. Söz konusu brüt gelirin hesabında; taşınır veya taşınmazların karşılıksız kullandırılması ya da mülkiyetlerinin nakli gibi diğer kazandırmalar ile başarı primleri veya bonus ya da imtiyaz gibi garanti edilmemiş olan menfaatler dikkate alınmaz. Menajere verilecek ücret en fazla; sözleşme süresince futbolcuya ödenecek brüt gelirin iki milyon Türk Lirasından az olması durumunda bu ücretin yüzde onuna kadar, brüt gelirin iki milyon Türk Lirasından fazla olması durumunda ise bu ücretin yüzde beşine kadar kararlaştırılabilir.

(6) Futbolcusunu başka bir kulübe transfer eden spor kulübü veya spor anonim şirketini temsil eden menajere, spor kulübü veya spor anonim şirketinin elde ettiği bonservis bedelinin yüzde onuna kadar ücret kararlaştırabilir.

(7) Futbolcu ile spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri arasında imzalanan sözleşmenin bir nüshası spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF’ye sözleşmenin imzalanmasından itibaren bir hafta içerisinde gönderilmek zorundadır.

(8) Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF’ye bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başkaca bir hukuki işlemin tespiti halinde, menajerin faaliyetine son verilir ve ilgili futbolcu üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men edilir. Bu fıkraya aykırı davranan spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine iki yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

(9) Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri tarafından maddede belirtilen ücret sınırlamalarına uyulmaması durumunda haklarında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulanır.

(10) Maddede belirtilen ücret sınırlamalarına uyulmaması durumunda menajerin menajerlik lisansı iptal edilir.

(11) Bu madde kapsamında sözleşme bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı takdirde, bildirim yükümlülüğüne uymayan spor kulübü ve spor anonim şirketine TFF talimatında belirlenen yaptırımlar uygulanır.

(12) Menajerlik hizmetinin yürütülmesi, menajerlerin sahip olması gereken nitelikler, menajerlerin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeler, menajerlerin uyacağı rehber ilkeler, menajerlik eğitimi, eğitim verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ve bunlara izin verilmesi, menajerlerin denetimi ve performansı, menajerliğe kabul, menajerlik hizmeti verecek anonim şirketler ve bu şirketlerin bünyesinde menajer olarak çalışacak kişilerin taşıması gereken nitelikler, menajerlerin ve menajerlik anonim şirketlerinin hazırlayacakları yıllık faaliyet raporları ve menajerlik sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar ile menajerlikle ilgili diğer hususlar TFF tarafından belirlenir.”

MADDE 55- 5894 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 5 inci ve 6 ncı maddelerde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan ilk derece hukuk kurulları ile Tahkim Kurulu üyelerinin görev süresi, bu kurulların göreve başlama tarihinden itibaren dört yıl sonunda sona erer. İl disiplin kurulları hariç ilk derece hukuk kurulları ile Tahkim Kurulu üyeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak ilk toplantıda görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunar ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin ederler.”

MADDE 56 – 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,”

Yürürlükten kaldırma

MADDE 57 – (1) 3289 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 24 üncü ve 25 inci maddeleri,

(2) 5253 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu yararına çalışan demek statüsünü kazanmış olan gençlik ve spor kulüpleri ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun kamu yararına çalışma statüsü devam eder ve kamu yararına çalışan derneklere tanınan haklardan yararlanır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve Bakanlık veya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş olan spor kulüplerinin, İçişleri Bakanlığı nezdindeki dosya ve kayıtları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Bakanlığa devir ve teslim edilir.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Kanuna istinaden kurulmuş ve Bakanlık veya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş olan gençlik ve spor kulüpleri; faaliyet göstermek istedikleri alana göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde spor kulübü veya gençlik derneği olarak tercihlerini yaparak Bakanlığa bildirimde bulunurlar. Münhasıran gençlik faaliyetlerinde bulunacak gençlik dernekleri, 5253 sayılı Kanuna tabi olarak faaliyetlerini sürdürür.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetinde bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan müessese kulüpleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde Kanunda öngörülen şartları yerine getirerek tescillerini yaptırır. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.

(5) Spor kulüpleri ve üst kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.

(6) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Kanunda kendileri için öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi haline gelirler. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara, altı aya kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen anonim şirketler spor faaliyetlerine katılamaz.

(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 3289 sayılı Kanun uyarınca kurulan bağlı ve bağımsız spor federasyonları, bu Kanuna göre kurulmuş spor federasyonu olarak kabul edilir. Diğer kanunlarda bağlı ve bağımsız spor federasyonlarına yapılan atıflar spor federasyonlarına yapılmış sayılır. Bağımsız spor federasyonları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde durumlarını bu Kanuna uygun hâle getirirler. Bağlı spor federasyonlarının bu Kanun kapsamında spor federasyonuna dönüşüm işlemleri Bakanlık tarafından yürütülür.

(8) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte federasyon başkanı olanlar ve Kanunun yürürlük tarihinden önce federasyon başkanlığı yapmış kişiler; görev sürelerine bakılmaksızın en fazla üç dönem daha görev yapabilirler.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Brüt gelirleri beşyüzbin Türk Lirasından fazla olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, imzaladıkları finansal yapılandırma sözleşmeleri kapsamındaki borçlar dahil, doğmuş ve doğacak her nevi borcunu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yeminli mali müşavir aracılığıyla Bakanlığa bildirir. Bildirilen bu borçlar Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen sınırlamalara Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süreyle tabi değildir. Bildirim tarihinden itibaren bu borçların işleyecek faiz, cezai şart, tazminat ve benzeri her türlü ferileri Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen sınırlamalara tabidir.

(2) Bu maddede öngörülen usulde ve süresi içerisinde bildirimde bulunulmayan borçlar hakkında Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: